Preskočiť na hlavný obsah

ePlatby

Informácie o projekte ePlatby sú členené nasledovne:

O projekte e-Platby

Finančná správa spustením funkčnosti „ePlatby“ od 1.3.2023 umožňuje žiadateľom vykonať úhradu za spoplatnené elektronické služby platobnou kartou priamo zo svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (ďalej len ÚPVS). Platba kartou je najrýchlejším a najefektívnejším spôsobom ako zaplatiť správny poplatok, preto finančná správa sprístupňuje uvedenú možnosť pre svoje služby prostredníctvom „Všeobecného podania“ na ÚPVS alebo na formulároch „Všeobecné podanie pre finančnú správu“ na Portáli finančnej správy (ďalej len PFS).

Prostredníctvom formulárov všeobecného podania pre finančnú správu na eDane je možné podať iba nespoplatnené podania.

Upozornenie

Základnou nevyhnutnou podmienkou pre elektronické podanie žiadosti (podania) o spoplatnenú službu poskytovanú finančnou správou, je existencia schránky žiadateľa na ÚPVS (www.slovensko.sk [nové okno]).

Vo formulároch všeobecného podania publikovaných na PFS a ÚPVS dochádza v súvislosti so spustením funkčnosti ePlatby k viacerým zmenám a úpravám.

V úvodnej časti formulára pribúda nová povinná položka „Typ služby“. V prípade, že žiadateľ podáva nespoplatnené podanie, vyberie v položke „Typ služby“ ponuku „Nepodlieha správnemu poplatku“ a postupuje vo vypĺňaní Všeobecného podania rovnako ako doteraz. V prípade, že žiadateľ podáva podanie, ktoré podlieha správnemu poplatku vyberie možnosť „Podlieha správnemu poplatku“ a v dolnej časti formulára sa automaticky sprístupní nová sekcia s názvom „Údaje k spoplatnenému podaniu“. Poskytované služby finančnej správy, ktoré podliehajú správnemu poplatku sú uvedené v časti Koncové služby.

Nový formulár Všeobecného podania umožňuje rozlíšiť základné typy služieb – nespoplatnené a spoplatnené. V prípade spoplatnenej služby formulár naviguje žiadateľa na vyplnenie všetkých potrebných údajov pre využitie služby a generovanie správy s platobnými inštrukciami. Na základe vyplnených údajov bude žiadateľovi na ÚPVS zaslaná správa s názvom „Príkaz na úhradu“ (ďalej len PnÚ). Žiadateľ môže správny poplatok za spoplatnenú službu uhradiť na ÚPVS novým spôsobom - platobnou kartou. Na základe zaslaných informácii v správe „Príkaz na úhradu“ bude naďalej umožnené zaplatiť správny poplatok bankovým prevodom, aplikáciou eKolok, poštovou poukážkou, cez samoobslužný platobný terminál, tzv. Kiosk.

V pokračovaní článku sú popísané podrobnejšie špecifiká pre podávanie podaní cez PFS a ÚPVS.

Podávanie všeobecného podania na ÚPVS

Finančná správa za účelom rozširovania elektronických služieb a umožnenia platby kartou za služ by podliehajúce správnemu poplatku, rozširuje už známe služby aj na ÚPVS. Ide o služby dostupné cez ponuku „Nájsť službu“:

  • Všeobecné podanie - Colný úrad (CÚ)
  • Všeobecné podanie - Daňový úrad (DÚ)
  • Všeobecné podanie - Finančné riaditeľstvo SR (FR SR)
  • Všeobecné podanie - Vybrané hospodárske subjekty (VHS)

Okrem vymenovaných služieb je možné cez ponuku „Nájsť službu“ vyhľadať aj konkrétnu službu podliehajúcu správnemu poplatku, a to podľa ID správneho poplatku.

Výberom služieb finančnej správy bude žiadateľovi ponúknutý rozšírený formulár Všeobecného podania. Oproti súčasnému formuláru pribudla povinná položka „Typ služby“, na základe ktorej sa rozlišuje, či požadovaná služba (podanie) podlieha alebo nepodlieha správnemu poplatku. V prípade, že žiadateľ podáva nespoplatnené podanie, vyberie v položke „Typ služby“ ponuku „Nepodlieha správnemu poplatku“ a postupuje vo vypĺňaní Všeobecného podania rovnako ako doteraz. Ak služba správnemu poplatku podlieha, sprístupní sa sekcia s názvom „Údaje k spoplatnenému podaniu“.

Ilustračný obrázok zobrazenia formuláru Údaje k spoplatnenému podaniu na ÚPVS

Možnosti vyplnenia tejto sekcie sa dynamicky menia v závislosti od typu služby a typu podania. V praxi to znamená, že ponúkané možnosti vypĺňania tejto sekcie reflektujú číselník spoplatnených služieb finančnej správy.

V rovnakej časti je umožnené žiadateľovi, ktorý je v zmysle platnej legislatívy oslobodený od správneho poplatku za požadovanú službu, označiť možnosť „Oslobodenie“. Povinnosťou je uviesť aj dôvod oslobodenia. Pracovník finančnej správy preverí oprávnenosť uplatneného oslobodenia, aby bola služba žiadateľovi poskytnutá bezplatne.

Podávanie všeobecného podania na PFS

V súvislosti s funkčnosťou „ePlatby“ je dostupné nové Všeobecné podanie pre finančnú správu na PFS.

V hornej časti formulára, v sekcii „Adresát podania“ pribúda nová povinná položka s názvom „Typ služby“.

Prostredníctvom tejto položky sa určuje, či dané podanie, resp. služba, ktorú žiadateľ vo svojom podaní od finančnej správy požaduje, podlieha alebo nepodlieha správnemu poplatku. V prípade že žiadateľ podáva nespoplatnené podanie, vyberie v položke „Typ služby“ ponuku „Nepodlieha správnemu poplatku“ a postupuje vo vypĺňaní Všeobecného podania rovnako ako doteraz. V prípade voľby „Podlieha správnemu poplatku“ sa v dolnej časti formulára automaticky sprístupní nová sekcia s názvom „Údaje k spoplatnenému podaniu“.

Ilustračný obrázok zobrazenia formuláru Údaje k spoplatnenému podaniu na PFS

Možnosti vyplnenia tejto sekcie sa dynamicky menia v závislosti od vyplnenia sekcií, ktoré sú vo formulári umiestnené vyššie. V praxi to znamená, že ponúkané možnosti vypĺňania tejto sekcie reflektujú číselník spoplatnených služieb finančnej správy.

V rovnakej časti je umožnené žiadateľovi, ktorý je v zmysle platnej legislatívy oslobodený od správneho poplatku za požadovanú službu, označiť možnosť „Oslobodenie“. Povinnosťou je uviesť aj dôvod oslobodenia. Pracovník finančnej správy preverí oprávnenosť uplatneného oslobodenia, aby bola služba žiadateľovi poskytnutá bezplatne.

Pole „Elektronická schránka prijímateľa“ je vypĺňané automaticky podľa schránky úradu, od ktorého sa spoplatnená služba požaduje. Pole „Elektronická schránka platiteľa“ sa tiež vyplní automaticky a je needitovateľné, ak má žiadateľ na ÚPVS iba jednu schránku. Pokiaľ má schránok viac, formulár mu ponúkne možnosť výberu jednej z nich. Do vybranej elektronickej schránky sú odosielané všetky informácie a platobné inštrukcie.

V prípade, že platiteľ – zahraničná osoba – žiada o poskytnutie spoplatnenej služby na PFS prostredníctvom formuláru všeobecného podania, pričom pole Elektronická schránka platiteľa nie je predvyplnené z dôvodu neexistencie URI schránky, v tomto poli sa zobrazí informačné hlásenie:
„Elektronická schránka platiteľa (URI adresa) nie je k dispozícii.“

Po rozkliknutí tooltipu URI adresa sa zobrazí nasledovný text:
„Ak daňový subjekt – zahraničná osoba – nemá vo formulári všeobecného podania (ďalej len „VP“) vyplnený povinný údaj o Elektronickej schránke platiteľa, lebo ju nemá zriadenú na ÚPVS (www.slovensko.sk), môže uskutočniť podanie na PFS cez formulár VP, typ služby „Nepodlieha správnemu poplatku“. Správny poplatok môže daňový subjekt zaplatiť aj vopred zakúpeným Potvrdením o úhrade správneho poplatku (eKolok) v nominálnej hodnote na vybraných pobočkách Slovenskej pošty, a. s. alebo údaje k platbe za poskytnutie spoplatnenej služby budú daňovému subjektu doručené do elektronickej schránky na PFS. O zriadenie Elektronickej schránky môže daňový subjektzahraničná osoba – požiadať na ÚPVS (www.slovensko.sk [nové okno])“.

Doručovanie správ z FS do elektronických schránok

Prínosom funkčnosti „ePlatby“ je umožniť žiadateľom zaplatiť správny poplatok za služby podliehajúce správnemu poplatku, okrem doteraz využívaných možností, aj platbu platobnou kartou. Po odoslaní podania k vybranej spoplatnenej elektronickej službe dochádza k spracovaniu podania a následne je žiadateľovi do elektronickej schránky na ÚPVS doručená správa s názvom „Príkaz na úhradu“. V správe „Príkaz na úhradu“ sú všetky potrebné informácie k zaplateniu poplatku. Ide o 4 základné údaje: lehota na zaplatenie, suma poplatku, číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol. Súčasťou správy je zelené tlačidlo „Zaplatiť“, cez ktoré je možné platbu platobnou kartou realizovať. Správa „Príkaz na úhradu“ obsahuje informáciu aj pre iné formy platby. Platbu je možné realizovať aj prevodom z účtu v banke alebo PAY by square – zosnímaním QR kódu alebo poštovým poukazom na účet Slovenskej pošty, a. s. Poplatník môže zaplatiť správny poplatok aj v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom technického vybavenia prevádzkovateľa systému (tzv. kiosk) alebo na vybraných pobočkách Slovenskej pošty, a. s. alebo prostredníctvom mobilnej/webovej aplikácie eKolok.

V schránke na ÚPVS má žiadateľ pri PnÚ vizuálne zvýraznené upozornenie o splatnosti PnÚ. Napr. v deň zrealizovania podania mu svieti vedľa PnÚ informácia s textom „Potrebné zaplatiť do 15 dní“, následne každý ďalší deň sa z lehoty splatnosti odpočíta 1 deň a po jej definitívnom uplynutí sa objaví informácia „Po splatnosti“.

Ilustračný obrázok upozornenia o splatnosti Príkazu na úhradu

Dokument

Žiadateľ môže správu „Príkaz na úhradu“ spravidla očakávať do niekoľkých minút od doručenia spoplatneného podania niektorému z úradov finančnej správy. Výnimkou je situácia, keď žiadateľ zvolí službu, ktorej správny poplatok sa odvíja od počtu úkonov alebo strán. Ide o tzv. násobkovú službu, kedy výšku správneho poplatku nie je možné určiť automatizovane. Výška správneho poplatku je stanovená počas procesu vybavovania spoplatneného podania. Až keď pracovník vybavujúci takéto podanie zadá násobnosť, tak sa do schránky žiadateľa doručí správa „Príkaz na úhradu“. V rámci vypĺňania formulára Všeobecného podania je žiadateľ informovaný, že si zvolil násobkovú službu a celková výška poplatku bude určená dodatočne.

V prípade oprávnene uplatneného oslobodenia sa žiadateľovi služba poskytne bezplatne a správa „príkaz na úhradu“ sa nevytvára.

Po uhradení správneho poplatku za spoplatnenú službu je žiadateľovi poskytnutá požadovaná služba.

V prípade, že žiadateľ nezaplatí správny poplatok uvedený v správe „Príkaz na úhradu“, tak PnÚ po 15 dňoch stratí platnosť a následne pracovník FS spracuje výzvu na zaplatenie správneho poplatku, ktorá bude poplatníkovi zaslaná do jeho elektronickej schránky spolu s vygenerovaným PnÚ k výzve.

Správy zasielané pri podaní Všeobecného podania na ÚPVS

Ak spoplatnené podanie bolo realizované prostredníctvom ÚPVS, do elektronickej schránky na ÚPVS je žiadateľovi zaslaná správa „Príkaz na úhradu“. Prostredníctvom správy „Príkaz na úhradu“ môže žiadateľ priamo na ÚPVS realizovať úhradu správneho poplatku platobnou kartou alebo využiť iné možnosti úhrady. Po úspešnom vykonaní platby kartou žiadateľ dostane do svojej elektronickej schránky na ÚPVS potvrdzujúcu správu o realizácii platby. Po vybavení žiadosti je do schránky na ÚPVS zaslaný výstup žiadosti, ak má byť poskytnutý elektronicky.

Správy zasielané pri podaní Všeobecného podania na PFS

Ak bolo spoplatnené podanie realizované prostredníctvom PFS, správa „Príkaz na úhradu“ je žiadateľovi doručená aj do schránky na PFS. Do elektronickej schránky na ÚPVS je najskôr doručená notifikačná správa, že na PFS bola podaná žiadosť o spoplatnenú službu a v schránke na ÚPVS môže žiadateľ očakávať doručenie správy „Príkaz na úhradu“. Realizácia úhrady správneho poplatku platobnou kartou je možná len prostredníctvom tlačidla „Zaplatiť“, dostupného na ÚPVS. Na základe údajov v správe „Príkaz na úhradu“ je možné využiť aj iné formy platby. Po úspešnom vykonaní platby kartou na ÚPVS, žiadateľ dostane do svojej elektronickej schránky na ÚPVS potvrdzujúcu správu o realizácii platby. Po vybavení žiadosti je do schránky na ÚPVS zaslaný výstup žiadosti, ak má byť poskytnutý elektronicky.

Iné informačné správy a ďalšie dokumenty súvisiace so spoplatnenými službami

Po zrealizovaní platby dostane poskytovateľ spoplatnenej služby (konkrétny úrad finančnej správy) potvrdzujúcu správu o úhrade, ktorú spracuje. Žiadateľ o spoplatnenú službu tiež dostane do svojej ÚPVS schránky potvrdzujúcu správu o úspešnom vykonaní platby.

Ak žiadateľ v lehote splatnosti neuhradí správny poplatok v plnej výške, je mu prostredníctvom ÚPVS doručená výzva na zaplatenie správneho poplatku, prípadne doplatku správneho poplatku. Po opakovanom neuhradení správneho poplatku ani v lehote splatnosti uvedenej vo výzve, bude konanie zastavené, pričom je žiadateľovi doručené rozhodnutie o zastavení konania prostredníctvom ÚPVS.

Dokument

Platba kartou

Podrobmé informácie k platbe kartou sú zverejnené v časti Platba kartou - najčastejšie otázky a odpovede [nové okno]) na ÚPVS, ktorý je ako poskytovateľ služby platby kartou aj ich správcom.

V nasledujúcom texte pridávame odpovede k najčastejším otázkam, súvisiacim s platbou kartou.

Akými spôsobmi môžem zaplatiť za elektronické služby spoplatnené správnym poplatkom?

Úhradu za spoplatnené elektronické služby možno vykonať viacerými spôsobmi, a to:

  • platobnou kartou
  • bankovým prevodom
  • PAY by square
  • poštovým poukazom
  • cez aplikáciu eKolok
  • na kiosku

Ktorý zo spôsobov platby sa odporúča?

Uvedené spôsoby platby sa od seba navzájom líšia najmä ich časovou náročnosťou a požadovaným technologickým vybavením žiadateľa. Kým platbu bankovým prevodom systém spracuje do 72 hodín, platba kartou sa uskutoční okamžite, nie je potrebný prístup do internet bankingu alebo nainštalovaná mobilná aplikácia banky, špeciálny mobilný telefón a ani osobná návšteva pošty, a preto sa poplatok odporúča zaplatiť práve kartou.

Platba kartou – je najrýchlejší spôsob, ako vykonať online úhradu prostredníctvom e-schránky. Platba bude spracovaná okamžite.

Môžem zaplatiť kartou za všetky elektronické služby?

Momentálne je možné uhradiť kartou iba vybrané spoplatnené elektronické služby Generálnej Prokuratúry SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva spravodlivosti SR a poplatok za žiadosť o opätovnú aktiváciu elektronickej schránky na doručovanie.

Pozn: aktuálne nie sú v zozname vybraných elektronických služieb zahrnuté správne poplatky.

Akým spôsobom sa dozviem údaje potrebné na vykonanie úhrady?

Po odoslaní podania k vybranej spoplatnenej elektronickej službe dochádza k jeho spracovaniu, ktoré môže trvať niekoľko minút Následne sa do elektronickej schránky doručí správa s názvom „Príkaz na úhradu“, v ktorej sú všetky potrebné informácie k zaplateniu poplatku.

Príkaz na úhradu obsahuje variabilný symbol, názov služby, názov odosielateľa, základné informácie o platobných údajoch a podrobné informácie k úhrade (lehota na zaplatenie, suma, číslo účtu v tvare IBAN a podobne).

Ilustračný obrázok zobrazenia Príkazu na úhradu

Ako mám postupovať, ak chcem uhradiť poplatok kartou?

Priamo v elektronickej schránke ÚPVS v príslušnom príkaze na úhradu nájdete zelené tlačidlo „Zaplatiť“, následne si vyberiete možnosť platby kartou a kliknete na „Zaplatiť kartou“, čím sa dostanete do virtuálneho kiosku. Vyplníte meno vlastníka karty, číslo platobnej karty, dátum exspirácie, CVC2 kód a prejdete na „Potvrdiť platbu“. Platba kartou sa spracuje okamžite. Po zaplatení dostanete do elektronickej schránky správu s potvrdením úhrady.

Bližší popis jednotlivých krokov je v inštruktážnom videonávode:

Kde nájdem doklad o zaplatení poplatku?

Po zaplatení poplatku sa do elektronickej schránky na ÚPVS doručí správa s názvom „Informácia o úhrade“, v ktorej sa nachádza tlačidlo „Uložiť účtovný doklad“ umožňujúce stiahnutie a následné vytlačenie dokladu o zaplatení.

Ilustračný obrázok Informácie o úhrade

Prečo sa mi nedarí zaplatiť poplatok kartou? Kde môže byť problém?

Ak ste kartou cez internet ešte neplatili, je možné, že máte z dôvodu bezpečnosti zablokované MO/TO platby (z ang. Mail Order/Telephone Order). Ak kartou platíte cez internet pravidelne a aj tak sa vám nedarí zaplatiť, je možné, že ste prekročili nastavený denný, prípadne mesačný limit. Požadovaný limit pre vybraný typ platby a kartu je preto nutné najskôr nastaviť vo vašom internetovom bankovníctve.