Preskočiť na hlavný obsah

Poskytovanie informácií

Finančná správa poskytuje informácie v oblasti slobodného prístupu k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z. [nové okno] a informácie v oblasti práv a povinností daňových subjektov vo veciach daní a poplatkov a osobitných predpisov najmä z oblastí daňových zákonov a účtovníctva.

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. [nové okno] o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o slobode informácií") Finančné riaditeľstvo SR, Kriminálny úrad finančnej správy, daňové úrady a colné úrady (ďalej len "FR SR, KÚ FS, CÚ a DÚ") ako povinné osoby v zmysle § 2 ods. 1 zákona o slobode informácií (ďalej len "povinné osoby"), zverejňujú informácie, ktoré majú k dispozícii. Postup pri poskytovaní informácií sa riadi zákonom o slobode informácií a príslušnými smernicami vydanými FR SR. Ďalšie informácie povinne zverejňované podľa § 5 zákona o slobode informácií sú zverejnené na našej internetovej stránke a sú voľne prístupné v sídle povinných osôb na verejne prístupnom mieste. Všetky ďalšie informácie zverejňuje FR SR, KÚ FS, CÚ a DÚ na základe podanej žiadosti o poskytnutie informácie.

Prehľad e-mailov určených na podávanie žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. [nové okno] elektronicky:

Povinná osoba e-mailová adresa Poznámka
FR SR info@financnasprava.sk otázky pre FR SR podľa zákona č. 211/2000 Z. z. [nové okno]
KÚ FS info.kufs@financnasprava.sk otázky pre Kriminálny úrad finančnej správy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. [nové okno]
(kontakty CÚ) otázky pre Colné úrady podľa zákona č. 211/2000 Z. z. [nové okno]
(kontakty DÚ) otázky pre Daňové úrady podľa zákona č. 211/2000 Z. z. [nové okno]

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Miesto, čas a spôsob získavania informácií

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. [nové okno] o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov vybavuje Centrum komunikácie a podpory - oddelenie komunikačné.

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

 • poštou na adresu:

  Finančné riaditeľstvo SR
  Centrum komunikácie a podpory - oddelenie komunikačné
  Lazovná 63
  974 01 Banská Bystrica

  alebo

  Finančné riaditeľstvo SR
  Centrum komunikácie a podpory - oddelenie komunikačné
  Mierová ul. 23
  815 11 Bratislava

 • telefonicky na tel. č.:

  02/48273202

 • na e-mailovú adresu:

  info@financnasprava.sk

 • osobne v pracovných dňoch:

  Finančné riaditeľstvo SR
  Centrum komunikácie a podpory - oddelenie komunikačné
  Mierová ul. 23
  815 11 Bratislava
  (v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 15:00 hod.)

Podľa § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Informácie sa sprístupňujú ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis, alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou.

Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu vybavuje:

Finančné riaditeľstvo SR
Centrum komunikácie a podpory - oddelenie komunikačné
Mierová ul. 23
815 11 Bratislava
každý utorok a štvrtok v čase od 9:00 do 12:00 hod. (prípadne podľa dohody)

Podávanie žiadostí, návrhov, podnetov, sťažností a iných podaní

Postup Finančného riaditeľstva SR pri vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. [nové okno] o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Sťažnosť možno podať:

 • Poštou na adresu:

  Finančné riaditeľstvo SR
  Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly
  Lazovná 63
  974 01 Banská Bystrica

  alebo

  Finančné riaditeľstvo SR
  Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly
  Mierová ul. 23
  815 11 Bratislava

 • Osobne v pracovných dňoch:

  Finančné riaditeľstvo SR
  Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly
  Lazovná 63
  974 01 Banská Bystrica

  alebo

  Finančné riaditeľstvo SR
  Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly
  Mierová ul. 23
  815 11 Bratislava

 • na všetkých colných úradoch, daňových úradoch, Kriminálnom úrade finančnej správy a Úrade pre vybrané hospodárske subjekty

Sťažnosti týkajúce sa konania orgánov finančnej správy:

staznosti@financnasprava.sk

Podnety a upozornenia na nedostatky v činnosti zamestnancov finančnej správy:

 • telefonicky na tel. č.:

  +421 (2) 48273112 - stála služba,
  +421 (2) 43410938 – tel. záznamník

Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry (§ 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z.)

Zákon č. 35/2019 Z. z. [nové okno] o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(výňatok)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ
PREDMET ÚPRAVY

§ 1

Tento zákon upravuje

 1. právomoc a pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) v oblasti daní, poplatkov a colníctva,
 2. postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“), daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy,
 3. postavenie, povinnosti a oprávnenia príslušníka finančnej správy (§ 30) pri plnení úloh finančnej správy,
 4. štátnu službu príslušníkov finančnej správy a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenami a skončením služobného pomeru.

DRUHÁ ČASŤ
POSTAVENIE, ORGANIZÁCIA, PRÁVOMOC A PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY V OBLASTI DANÍ, POPLATKOV A COLNÍCTVA

PRVÁ HLAVA
ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY V OBLASTI DANÍ, POPLATKOV A COLNÍCTVA

§ 2
Základné ustanovenia

 1. Orgánmi štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva sú:
  1. ministerstvo financií,
  2. finančné riaditeľstvo,
  3. daňové úrady a colné úrady, ktoré sú preddavkovými organizáciami zapojenými na rozpočet finančného riaditeľstva, a
  4. Kriminálny úrad finančnej správy, ktorý je preddavkovou organizáciou zapojenou na rozpočet finančného riaditeľstva.
 2. Finančné riaditeľstvo, daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy sú orgánmi finančnej správy a tvoria finančnú správu.

§ 3
Ministerstvo financií

 1. Ministerstvo financií ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva plní tieto úlohy:
  1. vypracúva stratégiu politiky daní a poplatkov,
  2. vypracúva stratégiu colnej politiky a colníctva,
  3. vypracúva stratégiu rozvoja finančnej správy,
  4. pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
  5. vypracúva návrhy medzinárodných zmlúv,
  6. vykonáva analytickú činnosť v oblastí daní, poplatkov a colníctva,
  7. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam finančného riaditeľstva a preskúmava jeho rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa osobitných predpisov,
  8. plní úlohy súvisiace s otváraním colných priechodov, rušením colných priechodov a zmenou ich charakteru,
  9. informuje Európsku komisiu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,
  10. spravuje informačné systémy finančnej správy,
  11. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.
 2. Ministerstvo financií ukladá orgánom finančnej správy úlohy súvisiace s úlohami uvedenými v odseku 1 písm. a) až f).
 3. Na účely plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov ministerstvo financií spracúva osobné údaje v súlade s osobitnými predpismi5) o fyzických osobách, ktoré sú účastníkmi konania vo veciach služobného pomeru podľa tohto zákona, správneho konania, daňového konania alebo colného konania, zástupcami účastníkov týchto konaní, zúčastnenými osobami, svedkami, znalcami alebo tlmočníkmi, a o iných fyzických osobách, ktoré doručili ministerstvu financií na vybavenie žiadosť, návrh, podnet alebo iné podanie; zoznam týchto osobných údajov je uvedený v prílohe č. 1.
 4. Ministerstvo financií dáva písomný súhlas na realizáciu zámeru finančného riaditeľstva vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania, správy a rozvoja informačných systémov finančnej správy. Súhlas ministerstva financií sa nevyžaduje na realizáciu zámeru finančného riaditeľstva vykonať činnosti prevádzkového charakteru, ktoré sa týkajú údržby informačných systémov finančnej správy.

§ 4
Finančné riaditeľstvo

 1. Finančné riaditeľstvo vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom finančného riaditeľstva je Banská Bystrica.
 2. Finančné riaditeľstvo je rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva financií a je
  1. služobným úradom príslušníkov finančnej správy,
  2. zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme6) alebo práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce na finančnom riaditeľstve, daňových úradoch, colných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy (ďalej len „zamestnanec finančného riaditeľstva“),
  3. služobným úradom štátnych zamestnancov podľa osobitného predpisu.
 3. Finančné riaditeľstvo plní tieto úlohy:
  1. riadi a kontroluje daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy,
  2. vypracúva koncepciu rozvoja finančnej správy v súlade so stratégiou rozvoja finančnej správy,
  3. zabezpečuje jednotné uplatňovanie osobitných predpisov8) a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná (ďalej len „medzinárodná zmluva“), v oblasti daní, poplatkov a colníctva a navrhuje ich zmeny,
  4. vytvára, rozvíja a prevádzkuje informačné systémy finančnej správy; zámer vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania a rozvoja informačných systémov finančnej správy predkladá ministerstvu financií,
  5. vytvára a vedie centrálny register hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré sa zaoberajú činnosťami, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy, a zabezpečuje jeho zosúladenie s príslušnými registrami Európskej komisie, vytvára a vedie centrálny register daňových subjektov, udržiava a aktualizuje bázu dát; uvedené registre vytvára a vedie prostredníctvom informačných systémov finančnej správy,
  6. prideľuje hospodárskemu subjektu alebo inej osobe číslo EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) podľa osobitného predpisu,
  7. poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,
  8. vykonáva činnosti správcu integrovaného colného sadzobníka, spravuje sadzobné opatrenia a kontroluje ich dodržiavanie,
  9. vykonáva správu nomenklatúry harmonizovaného systému a správu kombinovanej nomenklatúry,
  10. usmerňuje prijímanie záruk na colný dlh, rozhoduje o upustení od záruky na colný dlh podľa osobitného predpisu,
  11. schvaľuje spôsobilosť kontajnerov na prepravu pod colnou uzáverou,
  12. poskytuje údaje na účely štátnej štatistiky o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a tretími krajinami a o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie14) (ďalej len „členský štát“),
  13. zabezpečuje získavanie a spracúvanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ak tak ustanovujú osobitné predpisy,
  14. informuje osoby o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a poplatkov a o ich právach a povinnostiach podľa osobitných predpisov,
  15. informuje obce vo veciach miestnych daní a poplatkov, ktoré spravujú, vo veciach správy daní a o osobitných predpisoch,
  16. rozhoduje o žiadostiach o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva podľa osobitných predpisov a v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi18) informuje príslušné colné orgány členských štátov o rozhodnutí, ktorým sa schvaľuje žiadosť o prijatie tohto opatrenia,
  17. poskytuje Európskej komisii informácie v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi19) vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti a do pôsobnosti colných úradov,
  18. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy a vo veciach daní a poplatkov aj proti rozhodnutiam obcí a preskúmava tieto rozhodnutia mimo odvolacieho konania,
  19. zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní a pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok podľa medzinárodnej zmluvy a osobitných predpisov20) na základe poverenia ministerstva financií,
  20. zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri výkone colného dohľadu a správy daní podľa medzinárodnej zmluvy a osobitných predpisov,
  21. robí úkony, okrem vyrubovacieho konania, ktoré inak patria do pôsobnosti daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy, ak
   1. to vyžaduje bezpečnosť štátu,
   2. hrozí nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo majetku alebo ohrozenie života a jeho odvrátenie nemožno inak dosiahnuť,
   3. hrozí nebezpečenstvo, že účtovné doklady alebo iné doklady budú znehodnotené, zničené alebo pozmenené alebo že bude spôsobená ujma na prostriedkoch štátneho rozpočtu alebo rozpočtu Európskej únie a odvrátenie takéhoto nebezpečenstva nemožno inak dosiahnuť,
   4. súvisia s úkonmi, ktoré je potrebné utajiť,
   5. na dosiahnutie cieľa sledovaného daňovými predpismi, colnými predpismi alebo inými osobitnými predpismi, podľa ktorých vykonáva svoje úlohy, je potrebný bezprostredný zásah, alebo
   6. je potrebné overiť výsledky daňovej kontroly alebo úroveň daňového dozoru, alebo úroveň colného dohľadu,
  22. schvaľuje tlač formulárov uvedených v osobitnom predpise22) a zabezpečuje tlač daňových priznaní, hlásení a prehľadov, ktorých vzory určuje ministerstvo financií,
  23. spracúva úhrady pohľadávok štátu vzniknutých podľa osobitného predpisu,
  24. vypracováva analýzy plnenia príjmov štátneho rozpočtu za finančnú správu a vykonáva analytickú a koncepčnú činnosť v oblasti správy daní,
  25. vykonáva odhaľovanie a dokumentovanie trestnej činnosti príslušníkov finančnej správy pri výkone štátnej služby a zamestnancov finančného riaditeľstva,
  26. vykonáva inšpekčnú činnosť zameranú na odhaľovanie, zisťovanie, dokumentovanie a preverovanie porušovania povinností príslušníkmi finančnej správy pri výkone štátnej služby a zamestnancov finančného riaditeľstva,
  27. vykonáva školenia v oblasti colných predpisov a daňových predpisov a organizačne zabezpečuje skúšky podľa osobitného predpisu za úhradu v rozsahu vynaložených nákladov; úhrada je príjmom štátneho rozpočtu,
  28. zhromažďuje, dokumentuje, uchováva a spracúva predmety hmotného a nehmotného historického dedičstva z oblasti cla a daní a zabezpečuje osvetovú činnosť v tejto oblasti,
  29. vykonáva expertíznu laboratórnu činnosť na účely uplatňovania colných predpisov, daňových predpisov a osobitných predpisov,
  30. zabezpečuje správnosť a úplnosť účtovania colných, daňových a nedaňových príjmov vrátane výpočtu nároku z výnosu dane z príjmov územnej samospráve26) a realizácie platobného styku za daňové úrady a colné úrady,
  31. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi27) alebo medzinárodnou zmluvou.
 4. Štatutárnym orgánom finančného riaditeľstva je prezident finančnej správy (ďalej len „prezident“). Prezident riadi finančnú správu a zodpovedá za činnosť finančnej správy ministrovi financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Ak funkcia prezidenta nie je obsadená, finančnú správu riadi v rozsahu práv a povinností prezidenta viceprezident finančnej správy (ďalej len „viceprezident“).
 5. Za finančné riaditeľstvo koná pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom prezident; prezident môže poveriť konaním za finančné riaditeľstvo pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom iného príslušníka finančnej správy.
 6. Vnútornú organizačnú štruktúru finančného riaditeľstva na návrh prezidenta schvaľuje minister.

Popis organizačnej štruktúry FR SR

 1. Organizačný poriadok FR SR je základným interným riadiacim aktom FR SR.
 2. Organizačný poriadok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ustanovuje vnútorné organizačné členenie FR SR, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov, náplň činností jednotlivých organizačných útvarov a ich vzájomné vzťahy.

Organizačné členenie FR SR

 1. FR SR sa vnútorne člení na organizačné útvary, ktorými sú:
  1. sekcia,
  2. odbor,
 2. oddelenie,
  1. referát.
 3. Sekcia je základným organizačným stupňom riadenia a rozhodovania, nositeľom úloh FR SR podľa vymedzených okruhov činností. Sekcia je organizačný útvar, v ktorom je zoskupená ucelená a komplexná oblasť koncepčných, odborných, metodických, správnych a kontrolných činností alebo ucelená komplexná oblasť výkonných činností.
 4. Odbor je organizačným útvarom, v ktorom sa zoskupuje väčší rozsah úzko súvisiacich odborných činností. Odbor môže byť vytvorený v priamej riadiacej pôsobnosti viceprezidenta finančnej správy (ďalej len „viceprezident“) alebo môže byť organizačne začlenený do sekcie. Akadémia finančnej správy, colné laboratórium, centrum komunikácie a podpory a útvar sociálneho zabezpečenia má postavenie odboru. Odbor riadi riaditeľ odboru.
 5. Oddelenie je organizačný útvar, ktorý vykonáva určitú konkrétnu agendu zameranú na predmet alebo druh činnosti v danej oblasti. Oddelenie môže byť začlenené do sekcie alebo odboru. Oddelenie riadi vedúci oddelenia. Činnosti oddelenia môžu byť vykonávané na rôznych miestach výkonu podľa určenia riaditeľa odboru alebo vedúceho oddelenia a schválenia príslušným organizačným útvarom v priamej riadiacej pôsobnosti prezidenta. Centrum podpory pre dane, centrum podpory pre clo a spotrebné dane, koordinačné centrum, kontaktné centrum IT podpory, colný inštitút, daňový inštitút, stredisko akadémie finančnej správy stred, stredisko akadémie finančnej správy západ, kancelária viceprezidenta sú organizačné útvary, ktoré majú postavenie oddelenia.
 6. Referát je organizačný útvar, ktorý riadi príslušný vedúci zamestnanec, v ktorého priamej riadiacej pôsobnosti je referát vytvorený.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené (§ 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 211/2000 Z. z.)

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. [nové okno]. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona (zákon č. 162/2015 Z. z. [nové okno] Správny súdny poriadok). O odvolaní povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť.

Miesto podania opravného prostriedku:

 • Odvolanie sa podáva organizácie, ktorá rozhodnutie vydala.

Spôsob podania opravného prostriedku:

 • Odvolanie sa podáva písomne.

Požiadavky, ktoré musia byť splnené:

 • Nie sú stanovené.

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať (§ 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z.)

Podávanie žiadosti o sprístupnenie informácií Finančným riaditeľstvom SR a ich poskytovanie zamestnancami FR SR sa riadi a musí byť vybavené v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. [nové okno] o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a Organizačnou smernicou o zabezpečení slobodného prístupu k informáciám na žiadosť v podmienkach FR SR.

Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a), ak tento zákon neustanovuje inak.

Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu (ods. 1), najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a). Závažnými dôvodmi sú:

 1. vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,
 2. vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
 3. preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Postup Finančného riaditeľstva SR pri vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. [nové okno] o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Prešetrovanie a vybavovanie sťažností sa riadi zákonom č. 9/2010 Z. z. [nové okno] o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Finančné riaditeľstvo SR je povinné prešetriť a vybaviť sťažnosť, na ktorú je vecne príslušné do 60 pracovných dní. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie. V prípadoch náročných na prešetrenie sťažnosti môže vedúci orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.

Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznamuje sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.

Postup Finančného riaditeľstva SR pri vybavovaní petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

 1. Prešetrovanie a vybavovanie petícií sa riadi zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
 2. Petíciu možno podať písomne
  • poštou na adresy:

   Finančné riaditeľstvo SR
   Centrum komunikácie a podpory - oddelenie komunikačné
   Lazovná 63
   974 01 Banská Bystrica

  • osobne v podateľni Finančného riaditeľstva SR

   Finančné riaditeľstvo SR
   Centrum komunikácie a podpory - oddelenie komunikačné
   Mierová ul. 23
   815 11 Bratislava
   (v pracovných dňoch v čase od 8:30 do 15:00 hod.)

  • Finančné riaditeľstvo SR je povinné prešetriť a vybaviť petíciu, na ktorú je vecne príslušné do 30 pracovných dní od doručenia. Vo zvlášť zložitých prípadoch, Finančné riaditeľstvo SR písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní.
  • Výsledok vybavenia petície sa oznamuje písomne.

  Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe (§ 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z. z.)

  Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, podľa ktorých FR SR koná a rozhoduje a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k FR SR je zverejnený v časti "Legislatíva".

  Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií (§ 5 ods. 1 písm. f) zá ona č. 211/2000 Z. z.)

  Zákon č. 145/1995 Z. z. [nové okno] o správnych poplatkoch, časť VIII – Finančná správa a časť IX Colníctvo.

  Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. [nové okno] o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

  1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácií
   1. Vyhotovenie fotokópii informácií
    0,02 eur za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
    0,03 eur za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
    0,04 eur za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
    0,06 eur za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
   2. Hmotné nosiče dát
    0,65 eur za jeden kus nenahratej diskety 3,5”
    1,66 eur za 1 ks CD ROM
   3. Obstaranie obalu
    obálka formát A6 – 0,02 eur
    obálka formát A5 – 0,03 eur
    obálka formát A4 – 0,07 eur
   4. Náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
  2. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.
  3. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročia 6,64 eur.
  4. Žiadateľovi, ktorý so žiadosťou predloží úradne osvedčenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zmyslovo postihnutú osobu, alebo úradne osvedčenú kópiu lekárskeho posudku, z ktorého vyplýva, že ide o zmyslovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie presiahnu sumu 6,64 eura.
  5. V prípade ústneho osobného podania žiadosti postačí osobné overenie fotokópie preukazu alebo lekárskeho posudku zamestnancom povinnej osoby.

  Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. [nové okno] o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

  1. poštovou poukážkou,
  2. bezhotovostným prevodom na číslo účtu 7000437861/8180, VS: číslo organizačného útvaru povinnej osoby,
  3. v hotovosti do pokladne.