Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Poskytovanie informácií podľa zákona 211/2000 Z.z

Finančná správa poskytuje informácie v oblasti slobodného prístupu k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z. a informácie v oblasti práv a povinností daňových subjektov vo veciach daní a poplatkov a osobitných predpisov najmä z oblastí daňových zákonov a účtovníctva.

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o slobode informácií") Finančné riaditeľstvo SR, Kriminálny úrad finančnej správy, daňové úrady a colné úrady (ďalej len "FR SR, KÚ FS, CÚ a DÚ") ako povinné osoby v zmysle § 2 ods. 1 zákona o slobode informácií (ďalej len "povinné osoby"), zverejňujú informácie, ktoré majú k dispozícii. Postup pri poskytovaní informácií sa riadi zákonom o slobode informácií a príslušnými smernicami vydanými FR SR. Ďalšie informácie povinne zverejňované podľa § 5 zákona o slobode informácií sú zverejnené na našej internetovej stránke a sú voľne prístupné v sídle povinných osôb na verejne prístupnom mieste. Všetky ďalšie informácie zverejňuje FR SR, KÚ FS, CÚ a DÚ na základe podanej žiadosti o poskytnutie informácie.

Prehľad e-mailov určených na podávanie žiadostí o informácie podľa zák. č. 211/2000 Z. z. elektronicky:

Povinná osoba e-mailová adresa Poznámka
FR SR info@financnasprava.sk otázky pre FR SR podľa zák. č. 211/2000 Z. z.
KÚ FS info.kufs@financnasprava.sk otázky pre Kriminálny úrad finančnej správy podľa zák. č. 211/2000 Z. z.
(kontakty CÚ) otázky pre Colné úrady podľa zák. č. 211/2000 Z. z.
(kontakty DÚ) otázky pre Daňové úrady podľa zák. č. 211/2000 Z. z.

Informácie k postupu podávania žiadosti podľa zákona o slobode informácií

1. Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií FR SR, KÚ FS, CÚ a DÚ a ich sprístupnenie zamestnancami FR SR, KÚ FS, CÚ a DÚ sa riadi zákonom o slobode informácií [nové okno]. Žiadosť musí byť podaná a vybavená v súlade so zákonom o slobode informácií.

2. Náležitosti žiadosti v zmysle § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií:

 • ktorej povinnej osobe je žiadosť o informáciu určená (FR SR, KÚ FS, CÚ a DÚ),
 • kto ju podáva alebo kto je žiadateľom (meno, priezvisko, obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo),
 • ktorých informácií sa týka (druh a obdobie),
 • spôsob sprístupnenia informácií (e-mailom, poštou, telefonicky, faxom, osobne).

3. Žiadosť sa podáva:

 • písomne,
 • osobne na FR SR, KÚ FS, CÚ a DÚ počas stránkových hodín,
 • telefonicky na FR SR v pracovných dňoch (02/48273202, 02/48273265), na KÚ FS v pracovných dňoch (02/58251313, 02/58251314), na CÚ počas stránkových hodín (kontakty CÚ) a na DÚ počas stránkových hodín (kontakty DÚ),
 • faxom na FR SR (fax:02/43421879), na KÚ FS (02/53411051), na CÚ (kontakty CÚ) a DÚ (kontakty DÚ),
 • elektronickou poštou na FR SR, KÚ FS, CÚ a DÚ (viď prehľad adries v tabuľke)

           pozn. (stránkové/úradné hodiny FR SR od 8:00 hod. do 16:00 hod.)

4. Adresy, na ktoré je možné zaslať žiadosť:

 • Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná ulica 63 , 974 01 Banská Bystrica,
 • Finančné riaditeľstvo SR, Mierová ulica 23, 815 11 Bratislava,
 • Kriminálny úrad finančnej správy, Bajkalská č. 24, 824 97 Bratislava,
 • (kontakty CÚ),
 • (kontakty DÚ).

5. Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií [nové okno])

6. Proti rozhodnutiu vydanému FR SR, KÚ FS, CÚ a DÚ sa podáva odvolanie príslušnému orgánu, ktorý dané rozhodnutie vydal.

Postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní § 5 ods. 1 písm. d) zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Žiadosť o poskytnutie informácie povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu na vybavenie žiadosti, najviac o osem pracovných dní. Závažnými dôvodmi sú:

 • vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,
 • vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
 • preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Postup, ktorý musí služobný úrad finančnej správy ako povinná osoba dodržať pri vybavovaní iných žiadostí, návrhov a podaní, vrátane lehôt, ktoré je nutné dodržať upravujú osobitné predpisy, napr. zákon č. 71/1967 Zb., zákon č. 563/2009 Zb., zákon č. 9/2010 Z. z., zákon č. 200/1998 Z. z., a pod.

Opravné prostriedky a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Proti rozhodnutiu služobného úradu finančnej správy ako povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti, kedy sa za deň doručenia rozhodnutia považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti. Odvolanie sa podáva tomu služobnému úradu finančnej správy ako povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať – t. z. Finančnému riaditeľstvu SR, Kriminálnemu úradu Finančnej správy alebo príslušnému colnému úradu alebo daňovému úradu. O odvolaní povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla, alebo mala rozhodnúť, t.z. v prípade Kriminálneho úradu Finančnej správy, colných úradov a daňových úradov je príslušným na preskúmanie rozhodnutia Finančné riaditeľstvo SR (funkčne príslušným organizačným útvarom je Kancelária prezidenta, oddelenie externej komunikácie a v prípade odvolania proti rozhodnutiu Finančného riaditeľstva SR je príslušným orgánom na jeho preskúmanie Ministerstvo financií SR (funkčne príslušným organizačným útvarom je Kancelária ministra).

Podanie odvolania proti rozhodnutiu služobného úradu finančnej správy ako povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie musí byť urobené podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, nakoľko podľa § 22 ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa naň vzťahujú ustanovenia tohto zákona.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmavať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe § 5 ods. 1 písm. e) zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony [.pdf; 49 kB; nové okno], a sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií  [.pdf; 73 kB; nové okno], § 5 ods. 1 písm. f) zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 23. 5. 2017
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 23. 9. 2013

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore