Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
5

Poskytovanie informácií

Finančná správa poskytuje informácie v oblasti slobodného prístupu k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z. [nové okno] a informácie v oblasti práv a povinností daňových subjektov vo veciach daní a poplatkov a osobitných predpisov najmä z oblastí daňových zákonov a účtovníctva.

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. [nové okno] o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o slobode informácií") Finančné riaditeľstvo SR, Kriminálny úrad finančnej správy, daňové úrady a colné úrady (ďalej len "FR SR, KÚ FS, CÚ a DÚ") ako povinné osoby v zmysle § 2 ods. 1 zákona o slobode informácií (ďalej len "povinné osoby"), zverejňujú informácie, ktoré majú k dispozícii. Postup pri poskytovaní informácií sa riadi zákonom o slobode informácií a príslušnými smernicami vydanými FR SR. Ďalšie informácie povinne zverejňované podľa § 5 zákona o slobode informácií sú zverejnené na našej internetovej stránke a sú voľne prístupné v sídle povinných osôb na verejne prístupnom mieste. Všetky ďalšie informácie zverejňuje FR SR, KÚ FS, CÚ a DÚ na základe podanej žiadosti o poskytnutie informácie.

Prehľad e-mailov určených na podávanie žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. [nové okno] elektronicky:

Povinná osoba e-mailová adresa Poznámka
FR SR info@financnasprava.sk otázky pre FR SR podľa zákona č. 211/2000 Z. z. [nové okno]
KÚ FS info.kufs@financnasprava.sk otázky pre Kriminálny úrad finančnej správy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. [nové okno]
(kontakty CÚ)

otázky pre Colné úrady podľa zákona č. 211/2000 Z. z. [nové okno]

(kontakty DÚ) otázky pre Daňové úrady podľa zákona č. 211/2000 Z. z. [nové okno]

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Miesto, čas a spôsob získavania informácií

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. [nové okno] o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov vybavuje Centrum komunikácie a podpory - oddelenie komunikačné.

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

 • poštou na adresu:

  Finančné riaditeľstvo SR
  Centrum komunikácie a podpory - oddelenie komunikačné
  Lazovná 63
  974 01 Banská Bystrica

  alebo

  Finančné riaditeľstvo SR
  Centrum komunikácie a podpory - oddelenie komunikačné
  Mierová ul. 23
  815 11 Bratislava

 • telefonicky na tel. č.:

  02/48273202, 02/48273160

 • na e-mailovú adresu:

  info@financnasprava.sk

 • osobne v pracovných dňoch:

  Finančné riaditeľstvo SR
  Centrum komunikácie a podpory - oddelenie komunikačné
  Mierová ul. 23
  815 11 Bratislava
  (v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 15:00 hod.)

Podľa § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Informácie sa sprístupňujú ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis, alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou.

Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu vybavuje:

Finančné riaditeľstvo SR
Centrum komunikácie a podpory - oddelenie komunikačné
Mierová ul. 23
815 11 Bratislava
každý utorok a štvrtok v čase od 9:00 do 12:00 hod. (prípadne podľa dohody)

Podávanie žiadostí, návrhov, podnetov, sťažností a iných podaní

Postup Finančného riaditeľstva SR pri vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. [nové okno] o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Sťažnosť možno podať:

 • Poštou na adresu:

  Finančné riaditeľstvo SR
  Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly
  Lazovná 63
  974 01 Banská Bystrica

  alebo

  Finančné riaditeľstvo SR
  Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly
  Mierová ul. 23
  815 11 Bratislava

 • Osobne v pracovných dňoch:

  Finančné riaditeľstvo SR
  Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly
  Lazovná 63
  974 01 Banská Bystrica

  alebo

  Finančné riaditeľstvo SR
  Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly
  Mierová ul. 23
  815 11 Bratislava

 • na všetkých colných úradoch, daňových úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy

Sťažnosti týkajúce sa konania orgánov finančnej správy:

staznosti@financnasprava.sk

Podnety a upozornenia na nedostatky v činnosti zamestnancov finančnej správy:

 • telefonicky na tel. č.:

  +421 (2) 48273112 - stála služba,
  +421 (2) 43410938 – tel. záznamník

Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry (§ 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z.)

Zákon Národnej rady č. 333/2011 Z. z. [nové okno]
ZÁKON
zo 14. septembra 2011
o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
(výňatok)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

 1. Tento zákon upravuje
  1. právomoc a pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v oblasti daní, poplatkov a colníctva,
  2. postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) a Kriminálneho úradu finančnej správy.
 2. Na postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť daňových úradov, ktoré sú orgánmi štátnej správy v oblasti daní a poplatkov, sa vzťahuje osobitný predpis.1)
 3. Na postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť colných úradov, ktoré sú orgánmi štátnej správy v oblasti colníctva, sa vzťahuje osobitný predpis.2)

§ 2
Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva

 1. Orgánmi štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva sú:
  1. ministerstvo,
  2. finančné riaditeľstvo,
  3. daňové úrady a colné úrady zapojené na rozpočet finančného riaditeľstva,
  4. Kriminálny úrad finančnej správy zapojený na rozpočet finančného riaditeľstva.
 2. Finančné riaditeľstvo, daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy tvoria finančnú správu, ktorá spracúva informácie a osobné údaje podľa osobitných predpisov.3)

§ 3
Ministerstvo

 1. Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva plní tieto úlohy:
  1. vypracúva stratégiu politiky daní a poplatkov,
  2. vypracúva stratégiu colnej politiky a colníctva,
  3. vypracúva stratégiu rozvoja finančnej správy,
  4. pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
  5. vypracúva návrhy medzinárodných zmlúv v oblasti daní, poplatkov a colníctva,
  6. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam finančného riaditeľstva a preskúmava jeho rozhodnutia v mimoodvolacom konaní podľa osobitných predpisov,4)
  7. schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru finančného riaditeľstva na návrh prezidenta finančnej správy (ďalej len „prezident“); súčasťou vnútornej organizačnej štruktúry finančného riaditeľstva môže byť laboratórium a inštitút vzdelávania ako osobitné organizačné jednotky určené na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,5)
  8. plní úlohy súvisiace s otváraním colných priechodov, rušením colných priechodov a zmenou ich charakteru,
  9. informuje Európsku komisiu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom6) vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,7)
  10. ukladá finančnému riaditeľstvu úlohy súvisiace s úlohami uvedenými v písmenách a) až e),
  11. spravuje informačné systémy finančnej správy,11)
  12. plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.8)
 2. Na účely plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu7) ministerstvo spracúva osobné údaje v súlade s osobitným predpisom9) o fyzických osobách, ktoré sú účastníkmi správneho konania alebo daňového konania, zástupcami účastníkov správneho konania alebo daňového konania, zúčastnenými osobami, svedkami, znalcami alebo tlmočníkmi, a o iných fyzických osobách, ktoré doručili ministerstvu na vybavenie žiadosť, návrh, podnet alebo iné podanie; zoznam osobných údajov je uvedený v prílohe.
 3. Ministerstvo dáva písomný súhlas na realizáciu zámeru finančného riaditeľstva vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania, správy a rozvoja informačných systémov finančnej správy. Súhlas ministerstva sa nevyžaduje na realizáciu zámeru finančného riaditeľstva vykonať činnosti prevádzkového charakteru, ktoré sa týkajú údržby informačných systémov finančnej správy.

§ 4
Finančné riaditeľstvo

 1. Finančné riaditeľstvo vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom finančného riaditeľstva je Banská Bystrica.
 2. Finančné riaditeľstvo je rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva a je
  1. zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme na finančnom riaditeľstve, daňových úradoch, colných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy,
  2. služobným úradom colníkov a štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu na finančnom
 3. Finančné riaditeľstvo plní tieto úlohy:
  1. riadi a kontroluje daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy,
  2. vypracúva koncepciu rozvoja finančnej správy v súlade so stratégiou rozvoja finančnej správy,
  3. zabezpečuje jednotné uplatňovanie osobitných predpisov10) a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná (ďalej len „medzinárodná zmluva“) finančnou správou v oblasti daní, poplatkov a colníctva, a navrhuje ich zmeny,
  4. vytvára, rozvíja a prevádzkuje informačné systémy finančnej správy;11) zámer vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania a rozvoja informačných systémov finančnej správy predkladá ministerstvu,
  5. vytvára a vedie centrálny register hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré sa zaoberajú činnosťami, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy, a zabezpečuje jeho zosúladenie s príslušnými registrami Európskej komisie,12) vytvára a vedie centrálny register daňových subjektov, udržiava a aktualizuje bázu dát; uvedené registre vytvára a vedie prostredníctvom informačných systémov finančnej správy,
  6. prideľuje hospodárskemu subjektu alebo inej osobe číslo EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) podľa osobitného predpisu,12a)
  7. poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,13)
  8. vykonáva činnosti správcu integrovaného colného sadzobníka, spravuje sadzobné opatrenia a kontroluje ich dodržiavanie,
  9. vykonáva správu nomenklatúry harmonizovaného systému a správu kombinovanej nomenklatúry
  10. usmerňuje prijímanie záruk na colný dlh, rozhoduje o upustení od záruky na colný dlh podľa osobitného predpisu,13a)
  11. koordinuje uplatňovanie pravidiel určovania colnej hodnoty a pôvodu tovaru finančnou správou,
  12. schvaľuje spôsobilosť kontajnerov na prepravu pod colnou uzáverou,
  13. poskytuje údaje štátnej štatistike o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a tretími krajinami14) a o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie15) (ďalej len „členský štát“),
  14. zabezpečuje získavanie a spracúvanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ak tak ustanovuje osobitný predpis,16)
  15. informuje osoby o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a poplatkov a o ich právach a povinnostiach podľa osobitného predpisu,17)
  16. informuje obce vo veciach daní a miestneho poplatku, ktoré spravujú, vo veciach správy daní a o osobitnom predpise18) a vyššie územné celky vo veciach dane, ktorú môžu ukladať podľa osobitného predpisu,19)
  17. rozhoduje o žiadostiach o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva podľa osobitného predpisu20) (ďalej len „žiadosť o prijatie opatrenia“) a v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom20) informuje príslušné colné orgány členských štátov o rozhodnutí, ktorým sa schvaľuje žiadosť o prijatie opatrenia,
  18. poskytuje Európskej komisii
    1. informáciu o svojej príslušnosti na prijímanie žiadostí o prijatie opatrenia a na konanie o týchto žiadostiach podľa osobitného predpisu,20)
    2. v lehotách a štruktúre podľa osobitného predpisu22) zoznam žiadostí o prijatie opatrenia a zoznam prípadov, v ktorých bolo prerušené colné konanie alebo bol tovar zaistený pre podozrenie z porušenia práv duševného vlastníctva,
    3. zoznam colných úradov príslušných na prijímanie žiadostí o vydanie osvedčenia schváleného hospodárskeho subjektu,
    4. ďalšie informácie v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom23) vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,
  19. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy a preskúmava ich rozhodnutia mimo odvolacieho konania,4)
  20. zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní a pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok podľa medzinárodnej zmluvy a osobitného predpisu24) na základe poverenia ministerstva,
  21. zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri výkone colného dohľadu a daňového dozoru podľa medzinárodnej zmluvy a osobitného predpisu,24)
  22. robí úkony, okrem vyrubovacieho konania, ktoré inak patria do pôsobnosti daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy, ak
    1. to vyžaduje bezpečnosť štátu,
    2. hrozí nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo majetku alebo ohrozenie života a jeho odvrátenie nemožno inak dosiahnuť,
    3. hrozí nebezpečenstvo, že účtovné doklady alebo iné doklady budú znehodnotené, zničené alebo pozmenené, alebo že bude spôsobená ujma na prostriedkoch štátneho rozpočtu alebo rozpočtu Európskej únie a odvrátenie takéhoto nebezpečenstva nemožno inak dosiahnuť,
    4. súvisia s úkonmi, ktoré je potrebné utajiť,
    5. na dosiahnutie cieľa sledovaného daňovými predpismi, colnými predpismi alebo osobitnými predpismi25) je potrebný bezprostredný zásah,
    6. je potrebné overiť výsledky daňovej kontroly alebo dozoru v oblasti hazardných hier vykonaných daňovým úradom, výsledky dozoru v oblasti hazardných hier vykonaného colným úradom alebo úroveň colného dohľadu a daňového dozoru vykonávaného colným úradom,
  23. schvaľuje tlač jednotného colného dokladu, tlačív uvedených v osobitnom predpise26) a zabezpečuje tlač daňových priznaní, hlásení a prehľadov, ktorých vzory určuje ministerstvo,27)
  24. spracúva a aktualizuje účty daňových subjektov, hospodárskych subjektov a iných osôb z pohľadu platieb daní a cla,
  25. spracúva výpisy z účtov finančnej správy v Štátnej pokladnici a informácie o úhradách daní a cla poštovou poukážkou,
  26. spracúva platby dane a preddavku na daň,
  27. spracúva úhrady pohľadávok štátu vzniknutých podľa osobitného predpisu,27a)
  28. vypracováva analýzy plnenia príjmov štátneho rozpočtu za finančnú správu,
  29. vykonáva inšpekčnú činnosť zameranú na odhaľovanie, zisťovanie, dokumentovanie a preverovanie porušovania povinností pracovníkmi finančnej správy pri výkone štátnej služby27b) alebo práce vo verejnom záujme,27c)
  30. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi28) alebo medzinárodnou zmluvou.
 4. Štatutárnym orgánom finančného riaditeľstva je prezident. Prezidenta vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Prezident riadi finančnú správu a zodpovedá za činnosť finančnej správy ministrovi. Viceprezidenta finančnej správy na návrh prezidenta vymenúva a odvoláva minister.

§ 4a
Monitorovací výbor

 1. Zriaďuje sa Monitorovací výbor Finančnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „monitorovací výbor“). Činnosť sekretariátu monitorovacieho výboru zabezpečuje Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky.
 2. Monitorovací výbor vykonáva dohľad a kontrolu nad Finančnou správou Slovenskej republiky pri plnení zákonných úloh.
 3. Monitorovací výbor má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky z členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Z členov monitorovacieho výboru vymenuje prezident Slovenskej republiky predsedu monitorovacieho výboru, ktorý zvoláva a riadi schôdze monitorovacieho výboru.
 4. Člen monitorovacieho výboru sa môže oboznamovať so všetkými dokumentmi a činnosťami, ktoré vykonáva finančná správa, daňové úrady a colné úrady. Na získanie poznatkov si monitorovací výbor môže pozývať na svoje schôdze k prerokovávaným otázkam vedúcich predstaviteľov alebo zamestnancov finančnej správy, daňových úradov, colných úradov ako aj tretie osoby, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na výkone pôsobnosti finančnej správy, daňových úradov a colných úradov.
 5. Monitorovací výbor o svojich zisteniach a návrhoch informuje ministerstvo a prezidenta Slovenskej republiky.

Popis organizačnej štruktúry FR SR

 1. Organizačný poriadok FR SR je základným interným riadiacim aktom FR SR.
 2. Organizačný poriadok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ustanovuje vnútorné organizačné členenie FR SR, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov, náplň činností jednotlivých organizačných útvarov a ich vzájomné vzťahy.

Organizačné členenie FR SR

 1. FR SR sa vnútorne člení na organizačné útvary, ktorými sú:
  1. sekcia,
  2. odbor,
 2. oddelenie,
  1. referát.
 3. Sekcia je základným organizačným stupňom riadenia a rozhodovania, nositeľom úloh FR SR podľa vymedzených okruhov činností. Sekcia je organizačný útvar, v ktorom je zoskupená ucelená a komplexná oblasť koncepčných, odborných, metodických, správnych a kontrolných činností alebo ucelená komplexná oblasť výkonných činností.
 4. Odbor je organizačným útvarom, v ktorom sa zoskupuje väčší rozsah úzko súvisiacich odborných činností. Odbor môže byť vytvorený v priamej riadiacej pôsobnosti viceprezidenta finančnej správy (ďalej len „viceprezident“) alebo môže byť organizačne začlenený do sekcie. Akadémia finančnej správy, colné laboratórium, centrum komunikácie a podpory a útvar sociálneho zabezpečenia má postavenie odboru. Odbor riadi riaditeľ odboru.
 5. Oddelenie je organizačný útvar, ktorý vykonáva určitú konkrétnu agendu zameranú na predmet alebo druh činnosti v danej oblasti. Oddelenie môže byť začlenené do sekcie alebo odboru. Oddelenie riadi vedúci oddelenia. Činnosti oddelenia môžu byť vykonávané na rôznych miestach výkonu podľa určenia riaditeľa odboru alebo vedúceho oddelenia a schválenia príslušným organizačným útvarom v priamej riadiacej pôsobnosti prezidenta. Centrum podpory pre dane, centrum podpory pre clo a spotrebné dane, koordinačné centrum, kontaktné centrum IT podpory, colný inštitút, daňový inštitút, stredisko akadémie finančnej správy stred, stredisko akadémie finančnej správy západ, kancelária viceprezidenta sú organizačné útvary, ktoré majú postavenie oddelenia.
 6. Referát je organizačný útvar, ktorý riadi príslušný vedúci zamestnanec, v ktorého priamej riadiacej pôsobnosti je referát vytvorený.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené (§ 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 211/2000 Z. z.)

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. [nové okno]. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona (zákon č. 162/2015 Z. z. [nové okno] Správny súdny poriadok). O odvolaní povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť.

Miesto podania opravného prostriedku:

 • Odvolanie sa podáva organizácie, ktorá rozhodnutie vydala.

Spôsob podania opravného prostriedku:

 • Odvolanie sa podáva písomne.

Požiadavky, ktoré musia byť splnené:

 • Nie sú stanovené.

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať (§ 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z.)

Podávanie žiadosti o sprístupnenie informácií Finančným riaditeľstvom SR a ich poskytovanie zamestnancami FR SR sa riadi a musí byť vybavené v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. [nové okno] o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a Organizačnou smernicou o zabezpečení slobodného prístupu k informáciám na žiadosť v podmienkach FR SR.

Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a), ak tento zákon neustanovuje inak.

Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu (ods. 1), najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a). Závažnými dôvodmi sú:

 1. vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,
 2. vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
 3. preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Postup Finančného riaditeľstva SR pri vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. [nové okno] o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Prešetrovanie a vybavovanie sťažností sa riadi zákonom č. 9/2010 Z. z. [nové okno] o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Finančné riaditeľstvo SR je povinné prešetriť a vybaviť sťažnosť, na ktorú je vecne príslušné do 60 pracovných dní. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie. V prípadoch náročných na prešetrenie sťažnosti môže vedúci orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.

Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznamuje sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.

Postup Finančného riaditeľstva SR pri vybavovaní petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

 1. Prešetrovanie a vybavovanie petícií sa riadi zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
 2. Petíciu možno podať písomne
  • poštou na adresu:

   Finančné riaditeľstvo SR
   Centrum komunikácie a podpory - oddelenie komunikačné
   Lazovná 63
   974 01 Banská Bystrica

   alebo

   Finančné riaditeľstvo SR
   Centrum komunikácie a podpory - oddelenie komunikačné
   Mierová ul. 23
   815 11 Bratislava

  • osobne v podateľni Finančného riaditeľstva SR
   (v pracovných dňoch v čase od 8:30 do 15:00 hod.)
 3. Finančné riaditeľstvo SR je povinné prešetriť a vybaviť petíciu, na ktorú je vecne príslušné do 30 pracovných dní od doručenia. Vo zvlášť zložitých prípadoch, Finančné riaditeľstvo SR písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní.
 4. Výsledok vybavenia petície sa oznamuje písomne.

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe (§ 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z. z.)

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, podľa ktorých FR SR koná a rozhoduje a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k FR SR je zverejnený v časti "Legislatíva".

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií (§ 5 ods. 1 písm. f) zá ona č. 211/2000 Z. z.)

Zákon č. 145/1995 Z. z. [nové okno] o správnych poplatkoch, časť VIII – Finančná správa a časť IX Colníctvo.

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. [nové okno] o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácií
  1. Vyhotovenie fotokópii informácií
   0,02 eur za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
   0,03 eur za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
   0,04 eur za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
   0,06 eur za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
  2. Hmotné nosiče dát
   0,65 eur za jeden kus nenahratej diskety 3,5”
   1,66 eur za 1 ks CD ROM
  3. Obstaranie obalu
   obálka formát A6 – 0,02 eur
   obálka formát A5 – 0,03 eur
   obálka formát A4 – 0,07 eur
  4. Náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
 2. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.
 3. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročia 6,64 eur.
 4. Žiadateľovi, ktorý so žiadosťou predloží úradne osvedčenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zmyslovo postihnutú osobu, alebo úradne osvedčenú kópiu lekárskeho posudku, z ktorého vyplýva, že ide o zmyslovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie presiahnu sumu 6,64 eura.
 5. V prípade ústneho osobného podania žiadosti postačí osobné overenie fotokópie preukazu alebo lekárskeho posudku zamestnancom povinnej osoby.

Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. [nové okno] o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

 1. poštovou poukážkou,
 2. bezhotovostným prevodom na číslo účtu 7000437861/8180, VS: číslo organizačného útvaru povinnej osoby,
 3. v hotovosti do pokladne.