Preskočiť na hlavný obsah

Vyhlásenie o prístupnosti

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. [nové okno] o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 [nové okno].

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.financnasprava.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. [nové okno] o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 [nové okno] o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • niektoré zverejnené obrázky nemajú vyplnený atribút ALT [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah],
  • video návody nemajú titulky a alternatívny text [Kritéria úspešnosti 1.2.1 Samostatný zvukový a samostatný video záznam (nahratý vopred) a 1.2.2 Titulky (nahraté vopred)],
  • v informačnom obsahu sa nachádzajú texty a zverejnené dokumenty (napr. PDF, DOC, DOCX atď.), ktoré nemajú štruktúru v súlade s kritériom úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy,
  • v informačnom obsahu sú použité rozbaľovacie / zbaľovacie bloky textu, ktoré nemajú definovaný atribút ARIA-EXPANDED [Kritérium úspešnosti 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu],
  • hypertextové odkazy sú od ostatného textu odlíšene farebne bez ďalšieho zvýraznenia napr. podčiarknutím, povinné a chybne vyplnené polia formulárov sú zvýraznené len pomocou farby [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb],
  • niektoré textové a netextové prvky nespĺňajú požiadavky na kontrastný pomer, rovnako nie je splnený kontrastný pomer pri zameraní oblastí s využitím pseudo-tried :FOCUS, :HOVER, :SELECTED, taktiež zameranie niektorých prvkov nie je viditeľné [Kritéria úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny), 1.4.5 Text vo forme obrázkov, 1.4.11 Kontrast netextových prvkov a 2.4.7 Viditeľné zameranie],
  • pri zobrazení stránok verejne dostupnej služby "Informačné zoznamy" na mobilnom zariadení s nízkym rozlíšením je potrebné posúvať stránku v oboch smeroch, informácie sú mimo viditeľnej časti obrazovky a zároveň všetky stránky informačných zoznamov majú rovnaký názov [Kritéria úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu a 2.4.2 Každá stránka má názov],
  • v niektorých častiach portálu sa nachádzajú prvky, ktoré nie je možné zamerať prostredníctvom kláves, respektíve nie je možné ich prostredníctvom kláves ovládať [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica],
  • na titulnej stránke a v osobnej internetovej zóne nie sú správne implementované odkazy, ktoré by umožňovali preskočenie blokov informačného obsahu [Kritériom úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov],
  • registračný formulár do osobnej internetovej zóny a formuláre verejne dostupných elektronických služieb nie sú v súlade s kritériami úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb a 3.3.3 Návrh na opravu chyby, taktiež sa v týchto formulároch nezobrazuje informácia o odoslaní/neodoslaní formulára [Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy],
  • pre niektoré položky formulárov nie je definovaný element LABEL, v štýloch (CSS) sú opakujúce sa pravidlá [Kritéria úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza a 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota].
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • formuláre dostupné na portáli v katalógu colných a daňových formulárov nie sú v súlade s §37 písm. a) vyhlášky č. 78/2020 [nové okno] Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 12.11.2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. [nové okno] o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 [nové okno] bolo vykonané posúdením treťou stranou. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR [nové okno] ako orgán vedenia podľa zákona č. 95/2019 Z. z. [nové okno] o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ITVS“) vykonalo povinné monitorovanie prístupnosti webového sídla Finančného riaditeľstva SR.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 12.11.2020

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás prosím kontaktujte. Možnosti ako nás kontaktovať nájdete na tejto stránke: https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt.

Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora zaslané v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky [nové okno] na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.