Preskočiť na hlavný obsah

Finančná správa

Finančná správa je moderná proklientska inštitúcia. Vznikla 1. januára 2012 zlúčením colnej správy a daňovej správy. Jej vzniku predchádzalo schválenie reformy colnej správy a daňovej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS.

Finančnú správu podľa zákona č. 35/2019 Z. z. [nové okno] tvoria Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Finančné riaditeľstvo SR je rozpočtovou organizáciou, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom Finančného riaditeľstva SR je Banská Bystrica. Colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy sú preddavkovými organizáciami zapojenými na rozpočet Finančného riaditeľstva SR

Štatutárnym orgánom Finančného riaditeľstva SR je prezident. Prezidenta vymenúva a odvoláva minister financií SR. Prezident riadi finančnú správu a zodpovedá za činnosť finančnej správy ministrovi financií SR.

Hlavným poslaním finančnej správy je efektívnym výberom a správou cla a daní napĺňať príjmovú časť štátneho rozpočtu SR a rozpočtu Európskej únie (ďalej len „EÚ“), ochrana ekonomických záujmov štátu a ochrana výdavkovej časti štátneho rozpočtu SR.

Finančná správa

  • plní úlohy, ktoré vyplývajú z hlavného poslania finančnej správy, a to najmä v oblasti zamedzovania porušovania colných a daňových predpisov,
  • vykonáva dohľad nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov, predpisov EÚ a medzinárodných zmlúv, ktorými zabezpečuje realizáciu obchodnej politiky, colnej politiky, daňovej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky pri obehu tovaru v styku s tretími krajinami,
  • vykonáva colný dohľad nad tovarom v rámci colného územia EÚ, v oblasti správy nepriamych daní, daňového dozoru nad tovarmi podliehajúcimi spotrebným daniam,
  • vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe cla a daní a pri vymáhaní finančných pohľadávok,
  • plní úlohy v oblasti colných taríf, colných sadzieb, colnej hodnoty, nomenklatúrneho zatrieďovania tovaru, pôvodu tovaru, štatistiky obchodu s tretími krajinami a obchodu medzi členskými štátmi EÚ,
  • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.

 Finančná správa prešla od svojho vzniku v roku 2012 rozsiahlym budovaním novej inštitúcie, nastavovaním procesov, implementácie legislatívy i organizačnými zmenami. Podarilo sa odštartovať množstvo projektov v oblasti zefektívnenia výberu daní a cla, v boji proti daňovým podvodom a proklientskych opatrení.

Nový portál www.financnasprava.sk nahradil existujúce daňové a colné portály. Jeho spustením 1. januára 2014 sa začala nová elektronická éra komunikácie s našou inštitúciou. Od tohto dátumu vznikla povinnosť doručovať podania elektronicky platiteľom DPH, daňovým poradcom zastupujúcim subjekt pri správe daní, advokátom subjektov či iným zástupcom daňovníka. Elektronická komunikácia sa od 1. januára 2018 rozšírila na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a aj ich zástupcov a od 1. júla 2018 aj na všetky fyzické osoby – podnikateľov.

Spustenie a vývoj nových informačných systémov bolo pre zefektívnenie práce a uľahčenie komunikácie s klientmi nevyhnutné. Nahradený novým bol systém správy daní. Do produktívnej prevádzky bol Integrovaný systém finančnej správy – správa daní (ISFS-SD) spustený k 1. marcu 2015. Reformou prešla v tomto smere aj colná oblasť našej organizácie. V júli 2015 sme spustili Centrálny elektronický priečinok (CEP), ktorý priniesol zjednodušenie viac než 380 procesov súvisiacich s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru.

V januári 2016 začala finančná správa komunikovať elektronicky s platiteľmi spotrebných daní. Išlo o prvý krok k celkovej obojsmernej elektronickej komunikácii, ktorú sme pre oblasť daňovú spustili 1. januára 2022. S cieľom urýchliť a zvýšiť efektivitu colného konania pri importe tovaru z tretích krajín za pomoci automatizácie colných procesov sme v júli sprevádzkovali nový colný informačný systém eDovoz.

V boji proti daňovým podvodom a daňovým únikom sme zaviedli viacero účinných nástrojov. Medzi najvýznamnejšie patrí zavedenie kontrolného výkazu DPH. Informačný systém kontrolných známok, ktorý spustila finančná správa v roku 2014, zabránil podvodom na spotrebných daniach a nekalým praktikám s kolkami. Od 1. apríla 2015 sa na základe novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa rozšíril okruh služieb, ktoré majú povinnosť evidovať hotovostné platby v elektronickej registračnej pokladnici (ERP) alebo virtuálnej registračnej pokladnici (VRP). Podnikateľom sme vyšli v ústrety, keď sme im bezplatne sprístupnili aplikáciu Pokladnica, ktorá fungovala do októbra 2022. Vtedy sme ju nahradili novou aplikáciou VRP2.

Súčasťou opatrení na boj proti daňovým podvodom sa stal aj projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy - eKasa. Z ERP sa stali online registračné pokladnice (ORP). Od 1. apríla 2019 sa museli k systému pripojiť všetky novovzniknuté prevádzky a nové pokladnice, všetky ostatné subjekty postupne do 30. júna 2019. Od 1. júla 2019 musia byť na systém eKasa celoplošne napojení všetci podnikatelia.

Prioritou finančnej správy je takisto prinášanie proklientskych opatrení a podpora dobrovoľného plnenia daňových povinností. V roku 2021 sme uviedli do prevádzky portál otvorených dát OpenData. Dáta sú rozdelené do 8 tematických kategórií (Finančná správa Výber daní a cla, Výkon správy daní, Výkon správy cla, Nedoplatky, Vymáhanie a exekúcie, Daňová kontrola, Poskytovanie informácií, Byť zdravý je výhra). Z grafov sa verejnosť dozvie, ako sa nám darí vyberať dane a clo, získa prehľad o nedoplatkoch, exekúciách či daňových kontrolách.

Ďalším proklientskym nástrojom je index daňovej spoľahlivosti. Jeho cieľom je posilniť dobrovoľné plnenie daňových povinností a zároveň odmeniť daňové subjekty za ich zodpovedné plnenie si povinností voči štátu. Hodnotenie daňových subjektov je objektíve, transparentné a nezávislé. Na základe jeho výsledkov finančná správa vysoko spoľahlivým a spoľahlivým poskytuje benefity.

Dlhodobým cieľom finančnej správy je prinášať klientom také riešenia, ktoré zvýšia ich komfort pri plnení si povinností voči štátu. Medzi ne sa zaradil aj projekt ePlatby. Dane a správne poplatky je od 1. marca 2023 možné uhradiť aj platobnou kartou priamo zo svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy.

Komunikácia s našimi klientmi je na každodennej báze. V roku 2013 sme sa podľa hlasovania verejnosti stali najlepšie komunikujúcou štátnou inštitúciou na Slovensku. Boli sme prvou štátnou inštitúciou, ktorá začala využívať sociálne siete. Na Facebooku máme v súčasnosti 132 tisíc sledujúcich. Využívame Instagram či Youtube. Od roku 2014 nás môže verejnosť denne kontaktovať na daňovom aj colnom call centre. V roku 2022 prostredníctvom telefonických hovorov, e-mailov a online chatu pomohli naši odborní konzultanti call centra v 402 125 prípadoch. V tom istom roku sme daňovníkom zaslali aj viac ako 1,6 milióna softwarningových správ.