Preskočiť na hlavný obsah

Finančná správa

Finančná správa je moderná proklientska inštitúcia. Vznikla 1. januára 2012 zlúčením colnej správy a daňovej správy. Jej vzniku predchádzalo schválenie reformy colnej správy a daňovej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS.

Finančnú správu podľa zákona č. 35/2019 Z. z. [nové okno] tvoria Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Finančné riaditeľstvo SR je rozpočtovou organizáciou, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom Finančného riaditeľstva SR je Banská Bystrica. Colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy sú preddavkovými organizáciami zapojenými na rozpočet Finančného riaditeľstva SR

Štatutárnym orgánom Finančného riaditeľstva SR je prezident. Prezidenta vymenúva a odvoláva minister financií SR. Prezident riadi finančnú správu a zodpovedá za činnosť finančnej správy ministrovi financií SR.

Hlavným poslaním finančnej správy je efektívnym výberom a správou cla a daní napĺňať príjmovú časť štátneho rozpočtu SR a rozpočtu Európskej únie (ďalej len „EÚ“), ochrana ekonomických záujmov štátu a ochrana výdavkovej časti štátneho rozpočtu SR.

Finančná správa

  • plní úlohy, ktoré vyplývajú z hlavného poslania finančnej správy, a to najmä v oblasti zamedzovania porušovania colných a daňových predpisov,
  • vykonáva dohľad nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov, predpisov EÚ a medzinárodných zmlúv, ktorými zabezpečuje realizáciu obchodnej politiky, colnej politiky, daňovej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky pri obehu tovaru v styku s tretími krajinami,
  • vykonáva colný dohľad nad tovarom v rámci colného územia EÚ, v oblasti správy nepriamych daní, daňového dozoru nad tovarmi podliehajúcimi spotrebným daniam,
  • vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe cla a daní a pri vymáhaní finančných pohľadávok,
  • plní úlohy v oblasti colných taríf, colných sadzieb, colnej hodnoty, nomenklatúrneho zatrieďovania tovaru, pôvodu tovaru, štatistiky obchodu s tretími krajinami a obchodu medzi členskými štátmi EÚ,
  • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.

Finančná správa prešla od svojho vzniku v roku 2012 masívnymi zmenami. Podarilo sa odštartovať množstvo projektov nielen v oblasti zefektívnenia výberu daní a cla, ale aj v boji proti podvodom a proklientskych opatreniach pre klientov. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 mld. eur a znížil daňovú medzeru zo 41 na 26 percent.

Dôležitým opatrením bolo nahradenie zastaraného a nefunkčného informačného systému novým. Integrovaný systém FS - správa daní (ISFS-SD bol spustený do produktívnej prevádzky k 1.marcu 2015. Nový informačný systém je bezpečnejší, nie je možné v ňom spätne meniť údaje. Zabezpečuje plnú podporu používateľom pri správe daní vrátane jeho aktualizácie vyplývajúcej z legislatívnych zmien a integrácie ISFS-SD na iné interné a externé informačné systémy. ISFS-SD položil potrebné základy pre lepšie služby finančnej správy a rozvoj elektronickej komunikácie.

Finančná správa zelektronizovala služby aj v colnej oblasti. Centrálny elektronický priečinok (CEP) [nové okno] poskytuje elektronické služby v oblasti zahranično-obchodných transakcií so zapojením obchodnej sféry aj orgánov štátnej správy. Finančná správa spustila elektronické colného konania. Počet elektronicky podaných colných vyhlásení bol ku koncu roka 2017 na úrovni 99,7%.

Rozšírila sa elektronická komunikácia aj na daňovú oblasť. Spustením portálu finančnej správy môžu občania vybavovať svoju daňovú a colnú agendu z pohodlia domova, bez nutnosti osobnej návštevy úradov. S finančnou správou komunikuje elektronicky vyše pol milióna daňovníkov – platiteľov DPH, právnických osôb zapísaných v obchodnom registri, ale aj fyzických osôb podnikateľov. Portál finančnej správy, ktorý bol spustený 1.januára 2014, poskytuje všetky informácie všetkým typom klientov na jednom mieste.

Finančná správa sa postupne otvorila ľuďom. Začala s nimi komunikovať online. V septembri 2013 sa finančná správa stala podľa verejnosti najlepšie komunikujúcou štátnou inštitúciou na Slovensku. Bola prvou štátnou inštitúciou, ktorá začala využívať sociálne siete. Prostredníctvom stránky na Facebooku komunikuje s finančnou správou vyše 60 000 subjektov. V roku 2014 spustila finančná správa aj daňové a colné call centrum, ktoré vybaví ročne takmer 200 000 telefonických a 60 000 e-mailových dopytov.

Finančná správa sa v roku 2016 ako prvá štátna inštitúcia zapojili do hodnotenia kvality poskytovaných služieb nezávislou digitálnou aplikáciou - zamestnancov finančnej správy je možné hodnotiť prostredníctvom aplikácie Staffino [nové okno].

Veľké úspechy sa podarili finančnej správe aj v boji proti daňovým podvodom. Finančná správa od roku 2012 prijala viacero opatrení v boji proti daňovým podvodom. Medzi najvýznamnejšie patrí zavedenie kontrolného výkazu DPH, ktorý veľmi výrazne obmedzil možnosti podvodov na DPH. Finančná správa spoločne s Policajným zborom SR [nové okno] a Generálnou prokuratúrou SR [nové okno] založila Daňovú kobru a prvý raz v histórii Slovenska tak zložila tímy z viacerých organizácií, ktoré bojovali proti podvodom. Informačný systém kontrolných známok, ktorý spustila finančná správa v roku 2014, zabránil podvodom na spotrebných daniach a zamedzil neustálym podvodom s kolkami. Finančná správa dala kontrolnú funkciu aj do rúk verejnosti – spustila aplikáciu na overovanie bločkov a kontrolných známok.

Finančná správa tiež aktívne spolupracuje aj s krajinami EÚ, OECD a USA, s ktorými si vymieňa vybrané informácie o daňových subjektoch, čím získala ďalší nástroj v boji proti daňovým podvodom. Automatická výmena informácií predstavuje významný nástroj na zvýšenie efektívnosti a účinnosti výberu daní a na elimináciu cezhraničných daňových podvodov spojených s daňovými únikmi.