Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
9

Finančné riaditeľstvo SR

Finančné riaditeľstvo SR je zriadené podľa zákona č. 333/2011 Z. z. [nové okno] o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov a vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom Finančného riaditeľstva SR je Banská Bystrica.

Finančné riaditeľstvo SR je rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva a je:

 • zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme na Finančnom riaditeľstve SR, daňových úradoch, colných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy,
 • služobným úradom colníkov a štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu na Finančnom riaditeľstve SR, daňových úradoch, colných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy.

Štatutárnym orgánom Finančného riaditeľstva SR je prezident. Prezidenta vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.

Finančné riaditeľstvo SR sa podľa Organizačného poriadku vnútorne člení na organizačné útvary, ktorými sú:

 1. sekcia,
 2. špecializovaný organizačný útvar,
 3. odbor,
 4. oddelenie,
 5. referát.

Finančné riaditeľstvo SR podľa zákona č. 333/2011 Z. z. [nové okno] o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov plní tieto úlohy:

 • riadi a kontroluje daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy,
 • vypracúva koncepciu rozvoja finančnej správy v súlade so stratégiou rozvoja finančnej správy,
 • zabezpečuje jednotné uplatňovanie osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, finančnou správou v oblasti daní, poplatkov a colníctva, a navrhuje ich zmeny,
 • vytvára, rozvíja a prevádzkuje informačné systémy finančnej správy; zámer vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania a rozvoja informačných systémov finančnej správy predkladá Ministerstvu financií SR,
 • vytvára a vedie centrálny register hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré sa zaoberajú činnosťami, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy, a zabezpečuje jeho zosúladenie s príslušnými registrami Európskej komisie, vytvára a vedie centrálny register daňových subjektov, udržiava a aktualizuje bázu dát; uvedené registre vytvára a vedie prostredníctvom informačných systémov finančnej správy,
 • prideľuje hospodárskemu subjektu alebo inej osobe číslo EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) podľa osobitného predpisu,
 • poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva činnosti správcu integrovaného colného sadzobníka, spravuje sadzobné opatrenia a kontroluje ich dodržiavanie,
 • vykonáva správu nomenklatúry harmonizovaného systému a správu kombinovanej nomenklatúry,
 • usmerňuje prijímanie záruk pri zabezpečovaní colného dlhu, rozhoduje o upustení od zabezpečenia colného dlhu v colnom režime tranzit,
 • koordinuje uplatňovanie pravidiel určovania colnej hodnoty a pôvodu tovaru finančnou správou,
 • schvaľuje spôsobilosť kontajnerov na prepravu pod colnou uzáverou,
 • poskytuje údaje štátnej štatistike o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a tretími krajinami a o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie,
 • zabezpečuje získavanie a spracúvanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ak tak ustanovuje osobitný predpis,
 • informuje osoby o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a poplatkov a o ich právach a povinnostiach podľa osobitného predpisu,
 • informuje obce vo veciach daní a miestneho poplatku, ktoré spravujú, vo veciach správy daní a o osobitnom predpise a vyššie územné celky vo veciach dane, ktorú môžu ukladať podľa osobitného predpisu,
 • rozhoduje o žiadostiach o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva podľa osobitného predpisu (ďalej len „žiadosť o prijatie opatrenia") a v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom informuje príslušné colné orgány členských štátov o rozhodnutí, ktorým sa schvaľuje žiadosť o prijatie opatrenia,
 • poskytuje Európskej komisii
  1. informáciu o svojej príslušnosti na prijímanie žiadostí o prijatie opatrenia a na konanie o týchto žiadostiach podľa osobitného predpisu,
  2. v lehotách a štruktúre podľa osobitného predpisu zoznam žiadostí o prijatie opatrenia a zoznam prípadov, v ktorých bolo prerušené colné konanie alebo bol tovar zaistený pre podozrenie z porušenia práv duševného vlastníctva,
  3. zoznam colných úradov príslušných na prijímanie žiadostí o vydanie osvedčenia schváleného hospodárskeho subjektu,
  4. ďalšie informácie v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,
 • rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy a preskúmava ich rozhodnutia mimo odvolacieho konania,
 • zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní a pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a osobitného predpisu na základe poverenia Ministerstva financií SR,
 • zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri výkone colného dohľadu a daňového dozoru podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a osobitného predpisu,
 • robí úkony, okrem vyrubovacieho konania, ktoré inak patria do pôsobnosti daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy, ak
  1. to vyžaduje bezpečnosť štátu,
  2. hrozí nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo majetku alebo ohrozenie života a jeho odvrátenie nemožno inak dosiahnuť,
  3. hrozí nebezpečenstvo, že účtovné doklady alebo iné doklady budú znehodnotené, zničené alebo pozmenené, alebo že bude spôsobená ujma na prostriedkoch štátneho rozpočtu alebo rozpočtu Európskej únie a odvrátenie takéhoto nebezpečenstva nemožno inak dosiahnuť,
  4. súvisia s úkonmi, ktoré je potrebné utajiť,
  5. na dosiahnutie cieľa sledovaného daňovými predpismi, colnými predpismi alebo osobitnými predpismi je potrebný bezprostredný zásah,
  6. je potrebné overiť výsledky daňovej kontroly alebo dozoru v oblasti hazardných hier vykonaných daňovým úradom alebo úroveň colného dohľadu a daňového dozoru vykonávaného colným úradom,
 • schvaľuje tlač jednotného colného dokladu, tlačív uvedených v osobitnom predpise a zabezpečuje tlač daňových priznaní, hlásení a prehľadov, ktorých vzory určuje Ministerstvo financií SR,
 • spracúva a aktualizuje účty daňových subjektov, hospodárskych subjektov a iných osôb z pohľadu platieb daní a cla,
 • spracúva výpisy z účtov finančnej správy v Štátnej pokladnici a informácie o úhradách daní a cla poštovou poukážkou,
 • spracúva platby dane a preddavku na daň,
 • spracúva úhrady pohľadávok štátu vzniknutých podľa osobitného predpisu,
 • vypracováva analýzy plnenia príjmov štátneho rozpočtu za finančnú správu,
 • vykonáva inšpekčnú činnosť zameranú na odhaľovanie, zisťovanie, dokumentovanie a preverovanie porušovania povinností pracovníkmi finančnej správy pri výkone štátnej služby alebo práce vo verejnom záujme,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.