Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
5

Colné úrady

Colná sekcia finančnej správy vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými sa zabezpečuje realizácia obchodnej politiky, finančnej politiky a poľnohospodárskej politiky pri obehu tovaru v styku s tretími štátmi a na vnútornom trhu, ak tak ustanovujú osobitné predpisy a robí opatrenia na zabránenie protiprávnemu konaniu pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru. Colná sekcia finančnej správy zároveň vykonáva dohľad nad dodržiavaním osobitných predpisov (napr. zákonov o jednotlivých spotrebných daniach).

Colný úrad plní tieto úlohy:

 • rozhoduje a vykonáva úkony vo veciach colného dohľadu, ak tento zákon alebo osobitný predpis 19) neustanovuje inak,
 • rozhoduje o zaistení tovaru, o zhabaní tovaru a o zabezpečení a prepadnutí tovaru alebo veci podľa osobitného predpisu, 20)
 • rozhoduje o vrátení cla alebo o odpustení cla a o vrátení dane podľa osobitného predpisu, 9)
 • povoľuje odklad platenia cla a iné uľahčenia platieb a povoľuje odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach podľa osobitného predpisu, 21)
 • schvaľuje spôsobilosť dopravných prostriedkov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou,
 • objasňuje a prejednáva colné priestupky podľa osobitných predpisov, 22) odhaľuje a prerokúva colné delikty podľa osobitného predpisu, 23) odhaľuje a prerokúva porušenie daňových predpisov, odhaľuje trestné činy spáchané v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov a zisťuje ich páchateľov, 14)
 • rozhoduje a vykonáva úkony v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva podľa osobitného predpisu, 17)
 • objasňuje a prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu23a) a odhaľuje a prejednáva iné správne delikty podľa osobitného predpisu, 23b)
 • rozhoduje o upustení od vybratia úroku z omeškania podľa osobitného predpisu, 24)
 • vymáha nedoplatky na cle25) a vymáha daňové nedoplatky, peňažné plnenia uložené rozhodnutím, exekučné náklady a hotové výdavky v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu, 26)
 • vymeriava, vyberá a eviduje clo, vymeriava úroky z omeškania a zabezpečuje splnenie colného dlhu preplatkami na inom cle, vyrubuje a eviduje dane vyberané podľa daňových predpisov, predpisuje zvýšenie dane a plní ďalšie úlohy ustanovené daňovými predpismi,
 • pátra po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu,
 • pátra po osobách, ktoré porušili colné predpisy alebo daňové predpisy, zisťuje a zamedzuje porušovanie colných predpisov alebo daňových predpisov, vedie boj proti pašovaniu, 27)
 • vykonáva následnú kontrolu, 28)
 • zabezpečuje a vykonáva v odôvodnených prípadoch sprievod osôb, dopravných prostriedkov a tovaru od colného úradu odoslania k colnému úradu určenia,
 • usmerňuje pohyb osôb a dopravných prostriedkov v colnom priestore a zabezpečuje dodržiavanie verejného poriadku v colnom priestore vnútrozemského colného úradu,
 • zisťuje, či tovar a dopravné prostriedky prestúpili colnú hranicu v súlade s colnými predpismi alebo daňovými predpismi a v prípade ich porušenia prijíma opatrenia,
 • v rámci svojho územného obvodu utvára, udržiava a prevádzkuje informačné systémy o osobách, ktoré porušili colné predpisy alebo daňové predpisy alebo je dôvodné podozrenie, že porušujú colné predpisy alebo daňové predpisy,
 • zabezpečuje získavanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ktorému bolo pridelené colne schválené určenie, vedie údajovú základňu o dovoze a vývoze tovaru; zabezpečuje získavanie, prvotné spracúvanie a kontrolu údajov pre štátnu štatistiku15) o tovare, ktorý je predmetom obchodu medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie, a s tým súvisiace činnosti,
 • prideľuje colné registračné číslo na účely colného konania, ak deklarantovi alebo jeho zástupcovi nepridelili iné identifikačné číslo príslušné orgány Slovenskej republiky,
 • vykonáva kontrolu podľa osobitného predpisu, 29)
 • informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní, 9)
 • plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv v rozsahu poverenia generálneho riaditeľa colného riaditeľstva a
 • ďalšie úlohy, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.