Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Colné úrady

Colná sekcia finančnej správy vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými sa zabezpečuje realizácia obchodnej politiky, finančnej politiky a poľnohospodárskej politiky pri obehu tovaru v styku s tretími štátmi a na vnútornom trhu, ak tak ustanovujú osobitné predpisy a robí opatrenia na zabránenie protiprávnemu konaniu pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru. Colná sekcia finančnej správy zároveň vykonáva dohľad nad dodržiavaním osobitných predpisov (napr. zákonov o jednotlivých spotrebných daniach).

Colný úrad plní tieto úlohy:

 • rozhoduje a vykonáva úkony vo veciach colného dohľadu, ak tento zákon alebo osobitný predpis 19) neustanovuje inak,
 • rozhoduje o zaistení tovaru, o zhabaní tovaru a o zabezpečení a prepadnutí tovaru alebo veci podľa osobitného predpisu, 20)
 • rozhoduje o vrátení cla alebo o odpustení cla a o vrátení dane podľa osobitného predpisu, 9)
 • povoľuje odklad platenia cla a iné uľahčenia platieb a povoľuje odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach podľa osobitného predpisu, 21)
 • schvaľuje spôsobilosť dopravných prostriedkov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou,
 • objasňuje a prejednáva colné priestupky podľa osobitných predpisov, 22) odhaľuje a prerokúva colné delikty podľa osobitného predpisu, 23) odhaľuje a prerokúva porušenie daňových predpisov, odhaľuje trestné činy spáchané v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov a zisťuje ich páchateľov, 14)
 • rozhoduje a vykonáva úkony v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva podľa osobitného predpisu, 17)
 • objasňuje a prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu23a) a odhaľuje a prejednáva iné správne delikty podľa osobitného predpisu, 23b)
 • rozhoduje o upustení od vybratia úroku z omeškania podľa osobitného predpisu, 24)
 • vymáha nedoplatky na cle25) a vymáha daňové nedoplatky, peňažné plnenia uložené rozhodnutím, exekučné náklady a hotové výdavky v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu, 26)
 • vymeriava, vyberá a eviduje clo, vymeriava úroky z omeškania a zabezpečuje splnenie colného dlhu preplatkami na inom cle, vyrubuje a eviduje dane vyberané podľa daňových predpisov, predpisuje zvýšenie dane a plní ďalšie úlohy ustanovené daňovými predpismi,
 • pátra po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu,
 • pátra po osobách, ktoré porušili colné predpisy alebo daňové predpisy, zisťuje a zamedzuje porušovanie colných predpisov alebo daňových predpisov, vedie boj proti pašovaniu, 27)
 • vykonáva následnú kontrolu, 28)
 • zabezpečuje a vykonáva v odôvodnených prípadoch sprievod osôb, dopravných prostriedkov a tovaru od colného úradu odoslania k colnému úradu určenia,
 • usmerňuje pohyb osôb a dopravných prostriedkov v colnom priestore a zabezpečuje dodržiavanie verejného poriadku v colnom priestore vnútrozemského colného úradu,
 • zisťuje, či tovar a dopravné prostriedky prestúpili colnú hranicu v súlade s colnými predpismi alebo daňovými predpismi a v prípade ich porušenia prijíma opatrenia,
 • v rámci svojho územného obvodu utvára, udržiava a prevádzkuje informačné systémy o osobách, ktoré porušili colné predpisy alebo daňové predpisy alebo je dôvodné podozrenie, že porušujú colné predpisy alebo daňové predpisy,
 • zabezpečuje získavanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ktorému bolo pridelené colne schválené určenie, vedie údajovú základňu o dovoze a vývoze tovaru; zabezpečuje získavanie, prvotné spracúvanie a kontrolu údajov pre štátnu štatistiku15) o tovare, ktorý je predmetom obchodu medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie, a s tým súvisiace činnosti,
 • prideľuje colné registračné číslo na účely colného konania, ak deklarantovi alebo jeho zástupcovi nepridelili iné identifikačné číslo príslušné orgány Slovenskej republiky,
 • vykonáva kontrolu podľa osobitného predpisu, 29)
 • informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní, 9)
 • plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv v rozsahu poverenia generálneho riaditeľa colného riaditeľstva a
 • ďalšie úlohy, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 14. 9. 2017
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 28. 9. 2014

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore