Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
5

Kriminálny úrad FS

Kriminálny úrad finančnej správy je preddavková organizácia zapojená na rozpočet Finančného riaditeľstva so sídlom v Bratislave. Kriminálny úrad finančnej správy vykonáva pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Jeho právomoci a kompetencie sú vymedzené v § 5 zákona č. 333/2011 Z. z. [nové okno] o orgánoch štátnej správy v oblastí daní, poplatkov a colníctva.

Kriminálny úrad finančnej správy plní tieto úlohy:

 1. plní úlohy centrálnej koordinačnej jednotky a ďalšie úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv vo vymedzenej oblasti,
 2. používa informačné systémy finančnej správy, v ktorých zhromažďuje, spracúva, uchováva, odovzdáva, využíva, ochraňuje a vyraďuje informácie a osobné údaje o osobách, ktoré porušili daňové predpisy alebo colné predpisy alebo je dôvodné podozrenie, že porušujú daňové predpisy alebo colné predpisy, alebo ktoré v oblasti pôsobnosti finančnej správy narušili alebo je dôvodné podozrenie, že narúšajú verejný poriadok a ďalšie informácie o takýchto porušeniach daňových predpisov alebo colných predpisov alebo narušeniach verejného poriadku; takéto informácie a osobné údaje poskytne alebo sprístupní finančnému riaditeľstvu, daňovému úradu alebo colnému úradu a Kompetenčnému centru finančných operácií v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh,
 3. prevádzkuje spoločný automatizovaný informačný systém na colné účely, zodpovedá zaň, určuje údaje, ktoré sa doň vložia, prijíma opatrenia na zabezpečenie jeho bezpečnosti a bezpečnosti údajov, ktoré sa poskytujú podľa osobitného predpisu, na žiadosť príslušného orgánu členského štátu udeľuje súhlas na poskytnutie údajov, ktoré sám do tohto systému vložil, a na účely predchádzania trestným činom, vyšetrovania a stíhania trestných činov umožňuje priamy prístup do tohto informačného systému príslušnému útvaru Policajného zboru, Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu,
 4. poskytuje informácie v súvislosti s prevádzkovaním spoločného automatizovaného informačného systému na colné účely a zoznam závažných porušení vnútroštátnych predpisov podľa osobitného predpisu,
 5. plní a zabezpečuje úlohy v oblasti boja proti nedovolenému dovozu, vývozu a tranzitu omamných látok, psychotropných látok, ich prekurzorov, chránených druhov rastlín, živočíchov a exemplárov, proti nedovolenej preprave rádioaktívnych materiálov a iných vysoko nebezpečných materiálov, ak si to vyžaduje zistenie osôb, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na trestných činoch páchaných na úseku omamných látok, psychotropných látok, ich prekurzorov a chránených druhov rastlín, živočíchov a exemplárov v súvislosti s ich dovozom, vývozom alebo tranzitom,
 6. vykonáva colný dohľad po dohode s orgánmi iných štátov utajeným sprievodom dodávky alebo iným utajeným spôsobom sledovania, ak je odôvodnený predpoklad, že zásielka obsahuje omamné látky, psychotropné látky, ich prekurzory, tabak, tabakové výrobky, chránené druhy rastlín, živočíchov a exempláre, na ktoré nebolo vydané príslušné povolenie alebo inú vec, na ktorej držbu je potrebné zvláštne povolenie, tovar, pri ktorom je podozrenie, že došlo k porušeniu daňových predpisov alebo colných predpisov, veci určené na spáchanie trestného činu alebo veci pochádzajúce z trestného činu alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva v záujme zistenia osôb, ktoré majú účasť na nakladaní s touto zásielkou; ak majú takto získané informácie slúžiť ako dôkaz v trestnom konaní, postupuje sa na základe právnej úpravy medzinárodnej spolupráce justičných orgánov v trestných veciach,
 7. vykonáva cezhraničné sledovanie a cezhraničné prenasledovanie v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom a medzinárodnou zmluvou,
 8. plní a zabezpečuje úlohy v oblasti odhaľovania a vyšetrovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebných daní alebo colných predpisov a zisťovania ich páchateľov,
 9. robí úkony, ktoré inak patria do pôsobnosti daňových úradov alebo colných úradov, alebo Kompetenčného centra finančných operácií, ak
  • to vyžaduje bezpečnosť štátu,
  • hrozí nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo majetku alebo ohrozenie života a jeho odvrátenie nemožno inak dosiahnuť,
  • na dosiahnutie cieľa sledovaného daňovými predpismi alebo colnými predpismi je potrebný bezprostredný zákrok,
  • úkony daňového úradu alebo colného úradu alebo Kompetenčného centra finančných operácií, ktoré súvisia s úkonmi v pôsobnosti Kriminálneho úradu finančnej správy, je potrebné utajiť,
  • je potrebné overiť úroveň colného dohľadu zabezpečovaného colným úradom,
 10. zabezpečuje súčinnosť vo vymedzenej oblasti s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh podľa osobitných predpisov,
 11. pátra po osobách, ktoré porušili daňové predpisy alebo colné predpisy, zisťuje a zamedzuje porušovanie daňových predpisov alebo colných predpisov, plní úlohy pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní porušovania colných predpisov,
 12. zabezpečuje bezpečnosť prepravy zaisteného tovaru, vykonáva sprievod zaistených alebo predvádzaných osôb podozrivých zo spáchania trestného činu,
 13. poskytuje súčinnosť Colnému úradu Žilina pri preverovaní splnenia podmienok na udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu podľa osobitného predpisu,
 14. informuje Európsku komisiu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,
 15. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným predpisom.

Kriminálny úrad finančnej správy riadi a jeho činnosť zabezpečuje riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy (ďalej len „riaditeľ“). Riaditeľa vymenúva a odvoláva prezident.
Vnútornú organizačnú štruktúru Kriminálneho úradu finančnej správy na návrh riaditeľa určuje prezident.
Organizačné zložky Kriminálneho úradu finančnej správy sú pobočky Kriminálneho úradu finančnej správy a stanice Kriminálneho úradu finančnej správy, ktoré na návrh riaditeľa zriaďuje a zrušuje prezident; pobočky Kriminálneho úradu finančnej správy zriaďuje a zrušuje prezident so súhlasom ministra.
Pobočku Kriminálneho úradu finančnej správy a stanicu Kriminálneho úradu finančnej správy riadi a ich činnosť zabezpečuje vedúci. Vedúceho pobočky Kriminálneho úradu finančnej správy a vedúceho stanice Kriminálneho úradu finančnej správy vymenúva a odvoláva riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy.

Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 333/2011 Z. z. [nové okno] o orgánoch štátnej správy v oblastí daní, poplatkov a colníctva, vnútornú štruktúru Kriminálneho úradu finančnej správy na návrh riaditeľa určuje prezident. Súčasťou organizačnej štruktúry Kriminálneho úradu finančnej správy je Jednotka služobných zákrokov, ktorá je v priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy