Preskočiť na hlavný obsah

Daňové úrady

Daňový úrad vykonáva svoju pôsobnosť v územnom obvode kraja, ak § 6 ods. 1 zákona č. 35/2019 Z. z. [nové okno] o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

Daňový úrad plní tieto úlohy:

 • vykonáva správu daní podľa osobitného predpisu,
 • kontroluje platenie správnych poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, vracia správne poplatky zaplatené cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene, ukladá pokuty, vymáha správne poplatky, ktoré sa platia orgánom finančnej správy, a odvádza do štátneho rozpočtu celkovú sumu správnych poplatkov poukázanú inými správnymi orgánmi, ktoré nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov,
 • vracia súdne poplatky na základe rozhodnutia súdov, orgánov štátnej správy súdov alebo orgánov prokuratúry, odvádza celkovú sumu súdnych poplatkov nimi poukázanú do štátneho rozpočtu z úkonov a konaní pred ich zapojením do centrálneho systému evidencie poplatkov,
 • informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a o osobitnom predpise,
 • vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní a pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok podľa medzinárodných zmlúv a osobitných predpisov,
 • poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,
 • zabezpečuje spracovanie individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok a ostatných finančných výkazov predkladaných obcami, účtovných závierok a finančných výkazov predkladaných rozpočtovými organizáciami, príspevkovými organizáciami a ostatnými subjektmi verejnej správy zriadenými alebo založenými obcami a spracovanie ostatných dokumentov, ktoré tieto subjekty ukladajú do registra účtovných závierok,
 • prijíma úhrady pohľadávok štátu vzniknutých podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva správu osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach podľa osobitného predpisu,
 • dáva finančnému riaditeľstvu podnety na zabezpečenie jednotného uplatňovania osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 35/2019 Z. z. [nové okno] o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.

Daňový úrad riadi riaditeľ daňového úradu. Vnútornú organizačnú štruktúru daňového úradu na návrh riaditeľa daňového úradu určuje prezident.

Daňový úrad má procesnú subjektivitu v konaní podľa Trestného poriadku [nové okno], Civilného sporového poriadku [nové okno] a Správneho súdneho poriadku [nové okno] a koná pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom samostatne v rozsahu svojej pôsobnosti podľa tohto zákona. Za daňový úrad koná pred súdom riaditeľ daňového úradu alebo príslušník finančnej správy poverený riaditeľom daňového úradu alebo prezidentom.

Na zabezpečenie výkonu činnosti daňových úradov možno zriadiť pobočky daňového úradu a kontaktné miesta; pobočky daňového úradu a kontaktné miesta na návrh riaditeľa daňového úradu zriaďuje a zrušuje prezident.

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty je daňovým úradom a vykonáva pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom Úradu pre vybrané hospodárske subjekty je Bratislava. V pôsobnosti Úradu pre vybrané hospodárske subjekty sú vybrané hospodárske subjekty; pri plnení úloh podľa odseku 5 písm. h) zákona č. 35/2019 Z. z. [nové okno] o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonovsú v pôsobnosti Úradu pre vybrané hospodárske subjekty aj žiadatelia o udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu. Na účely tohto zákona sa vybraným hospodárskym subjektom rozumie

 • banka alebo pobočka zahraničnej banky,
 • poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, zaisťovňa z iného členského štátu, pobočka zaisťovne z iného členského štátu alebo pobočka zahraničnej zaisťovne,
 • obchodníci s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi alebo obchodníci s cennými papiermi vykonávajúci bezhotovostné obchody s peňažnými prostriedkami v cudzej mene,
 • dôchodkové správcovské spoločnosti alebo doplnkové dôchodkové spoločnosti,
 • platobná inštitúcia alebo pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie,
 • subjekty so statusom schválený hospodársky subjekt,
 • daňový subjekt, ktorý dosiahol za každé z dvoch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období ročný obrat 40 000 000 eur a viac.

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty

 1. sa pre vybrané hospodárske subjekty podľa odseku 2 písm. f) a g) stáva príslušným k 1. januáru
  1. roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol subjektu udelený status schváleného hospodárskeho subjektu,
  2. druhého roka nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom došlo k splneniu podmienky podľa odseku 2 písm. g),
 2. prestáva byť pre vybrané hospodárske subjekty príslušným k 1. januáru
  1. roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol na vybraný hospodársky subjekt vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bola povolená reštrukturalizácia,
  2. roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k zrušeniu rozhodnutia o udelení statusu schváleného hospodárskeho subjektu,
  3. druhého roka nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom vybraný hospodársky subjekt prestal spĺňať podmienku podľa odseku 2 písm. g).

Ročným obratom sa na účely odseku 2 písm. g) a odseku 3 pri daňovom subjekte účtujúcom v sústave podvojného účtovníctva rozumie súhrn výnosov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie a pri daňovom subjekte účtujúcom v sústave jednoduchého účtovníctva súhrn príjmov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie.

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty plní tieto úlohy:

 • vykonáva správu osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva správu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií podľa osobitného predpisu,
 • koordinuje získavanie podkladov pre rozhodovaciu činnosť colných úradov vo veci vydávania povolení na zjednodušený postup podľa osobitného predpisu a rozhodovaciu činnosť vo veci udelenia statusu schváleného hospodárskeho subjektu, o ktorých vydanie má schválený hospodársky subjekt záujem požiadať,
 • poskytuje pomoc a konzultácie vybraným hospodárskym subjektom pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zjednodušený postup podľa osobitného predpisu a pred podaním žiadosti o udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu,
 • informuje vybrané hospodárske subjekty o uplatňovaní colných predpisov,
 • zabezpečuje spracovanie individuálnych a konsolidovaných účtovných výkazov,
 • rozhoduje o vrátení správnych poplatkov a vymáha správne poplatky,
 • rozhoduje v konaní o udelení statusu schváleného hospodárskeho subjektu a zabezpečuje výmenu informácií s príslušnými colnými orgánmi ostatných členských štátov a Európskou komisiou v tomto konaní,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.
 • Úrad pre vybrané hospodárske subjekty vykonáva činnosť uvedenú v odseku 5 písm. d) a e) v súčinnosti s colnými úradmi.