Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
0

Daňové úrady

Daňový úrad vykonáva pôsobnosť v územnom obvode kraja, ak tento zákon neustanovuje inak. Zákon definuje činnosť daňového úradu.

Zákonom je zriadených 8 DÚ v sídlach VÚC.

Zákon určuje sídlo daňového úradu pre vybrané daňové subjekty (ďalej len DÚ VDS), ktorým je Bratislava, pôsobnosť DÚ VDS na celé územie Slovenskej republiky a definuje vybraný daňový subjekt.

Na zabezpečenie výkonu činností DÚ sa môžu na návrh riaditeľa daňového úradu zriadiť pobočky a kontaktné miesta daňového úradu ako organizačné zložky DÚ.

Pobočka daňového úradu je organizačnou zložkou daňového úradu. Organizačná štruktúra PDÚ je flexibilná a umožňuje zohľadniť veľkosť a potreby špecifického PDÚ.

Pobočka DÚ:

 • zabezpečuje činnosti podateľne
 • má zriadené oddelenie správy daní, ktoré zabezpečuje činnosti:

  - registra
  - správy daní I.
  - správy daní II.
  - ostatné činnosti správy daní.

 • Oddelenie správy daní na PDÚ môže vykonávať aj činnosti metodiky obcí

Kontaktné miesto daňového úradu (KMDÚ)

je organizačnou zložkou DÚ.

Organizačná štruktúra KMDÚ je veľmi jednoduchá. Vyplýva to zo skutočnosti, že KMDÚ budú mať cieľovo stály alebo dočasný charakter a malý počet zamestnancov.

Kontaktné miesto DÚ zabezpečuje činnosti:

 • podateľne,
 • správy daní.