Preskočiť na hlavný obsah

Schválené hospodárske subjekty (AEO)

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:Logo AEO

Čo je schválený hospodársky subjekt(AEO)?

Cieľom zavedenia statusu schváleného hospodárskeho subjektu (slov. skratka SHS, angl. Authorised Economic Operators – skratka AEO) je zabezpečenie medzinárodného obchodu s ľahko rozpoznateľnou známkou kvality – povolením AEO, ktoré indikuje, že jeho držiteľ je bezpečným článkom medzinárodného dodávateľského reťazca. Držiteľ povolenia AEO je preverený zo strany colných orgánov, ktoré osvedčili, že jeho vnútorné kontrolné mechanizmy, finančné zdravie, colné postupy, fyzická bezpečnosť tovaru počnúc od výroby cez skladovanie po prepravu, vyhovujú bezpečnostným a/alebo colným požiadavkám. Okrem prestížneho postavenia sú držiteľovi povolenia AEO colnými orgánmi poskytované výhody pri colnom konaní. Povolenie AEO vydané v ktoromkoľvek členskom štáte je platné v celej Európskej únii a nemá obmedzenú časovú platnosť.

Európska Únia pristúpila k tzv. bezpečnostnej novele colných predpisov na základe potreby zlepšenia bezpečnosti medzinárodného obchodu, ako aj zabezpečenia dodávateľského reťazca v súlade s bezpečnostnými štandardami Svetovej colnej organizácie. Obdobný program bol predtým ako jeden z bezpečnostných programov reagujúcich na teroristické útoky v roku 2001 zavedený v USA - program spolupráce medzi colnou správou a obchodníkmi v boji proti terorizmu (Customs-Trade Partnership Against Terrorism).

Legislatívny rámec:

Pre colné orgány aj pre hospodárske subjekty boli Európskou Komisiou v spolupráci s členskými štátmi EÚ vypracované Usmernenia AEO [.pdf; 2 MB; nové okno] s cieľom zabezpečiť spoločné chápanie a jednotné uplatňovanie colných právnych predpisov týkajúcich sa koncepcie AEO a poskytnúť nástroj na uľahčenie správneho a harmonizovaného uplatňovania právnych predpisov o AEO členskými štátmi, a tým zaručiť transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi. Tieto usmernenia nepredstavujú právne záväzný akt, slúžia len na vysvetlenie, ale sú veľmi užitočné pre potenciálnych žiadateľov vydanie povolenia AEO.

Druhy povolenia AEO

 1. povolenie schváleného hospodárskeho subjektu pre zjednodušené colné postupy, ktoré umožňuje držiteľovi využívať určité zjednodušené postupy podľa colných predpisov - povolenie AEOC
 2. povolenie schváleného hospodárskeho subjektu pre oblasť bezpečnosti a ochrany, ktoré držiteľa oprávňuje využívať uľahčenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany – povolenie AEOS
 3. oba druhy povolenia možno mať súčasne a vydané je jedno kombinované povolenie AEOF

Aktuálny počet žiadostí a vydaných povolení AEO

  Slovenská republika Európska únia
Počet prijatých žiadostí 157 28 786
Počet platných povolení 127 18 453
Posledná aktualizácia 16.02.2024 16.02.2024

Informácie o držiteľoch povolenia AEO v jednotlivých členských štátoch po ich predchádzajúcom súhlase sú zverejnené na internetovej stránke Európskej Komisie [nové okno] .

Výhody držiteľa povolenia AEO

Držitelia povolenia AEO absolvovali náročný proces preverenia splnenia kritérií, preto sú považovaní za dôveryhodných partnerov finančnej správy. Držiteľom povolenia AEO sú podľa druhu povolenia poskytované nasledujúce výhody.

Výhoda

AEOC

AEOS

Jednoduchší prístup k zjednodušeným postupom v colnej oblasti vrátane výhod v súvislosti so zabezpečením colného dlhu

X

Nižší počet fyzických a dokladových kontrol

 • vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu
 • vzťahujúcich sa na inú colnú legislatívu

 

 

X

X

Oznámenie v prípade výberu na fyzickú kontrolu (vzťahujúcu sa na bezpečnosť a ochranu)

X

Oznámenie v prípade výberu na colnú kontrolu (vzťahujúcu sa na inú colnú legislatívu)

X

Prednostné zaobchádzanie v prípade výberu na kontrolu

X

X

Možnosť výberu miesta colných kontrol

X

X

Nepriame výhody

 • známka kvality pre obchodných partnerov aj mimo EÚ, konkurencieschopnosť, dôkladná revízia a nastavenie logistického a bezpečnostného systému, efektívnejšie využitie zdrojov (sebapoznanie spoločnosti),
 • menej bezpečnostných incidentov, zníženie rizika porušenia colných predpisov,
 • zlepšená komunikácia a porozumenie činnosti hospodárskeho subjektu zo strany colných orgánov,
 • dôveryhodnosť pri colnom konaní.

X

X

Uznávanie povolení AEO v tretích krajinách (MRA)

X

Ako a kde podať Žiadosť o vydanie povolenia AEO?

Colným orgánom, ktorý v SR vydáva povolenia AEO, je

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty

Oddelenie schvaľovania hospodárskych subjektov

Kontakty:
Adresa pre poštový styk:
Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, oddelenie SHS, K cintorínu 36, 010 04 Žilina

Telefón: 041/5118490 – 2

E-mail: AEO@financnasprava.sk

Žiadosť o vydanie povolenia AEO možno podľa čl. 30 ods. 2 nariadenia Komisie 2447/2015 (Vykonávacieho nariadenia k Colnému kódexu Únie) od 1. 10. 2019 podať len elektronicky prostredníctvom portálu vytvoreného Európskou Komisiou eAEO STP (eAEO specific trader portal). Tento portál je súčasťou colného portálu EÚ pre obchodníkov (EU CTP). Na prístup do portálu eAEO STP odporúča Európska Komisia používať prehliadače Chrome alebo Firefox, pretože pri používaní iných prehliadačov boli zistené problémy s niektorými funkciami.

Portál eAEO STP slúži na podanie žiadosti, doručovanie dokumentov a informácií medzi žiadateľom a colnými orgánmi o uvedenej žiadosti, doručovanie dokumentov a informácií o vydaných povoleniach a všetkých procesných krokoch (všetky rozhodnutia, výzvy a pod.) medzi žiadateľmi/držiteľmi povolení AEO a colnými orgánmi.

Na podanie žiadosti musí byť hospodársky subjekt autentifikovaný a overený na colnom portáli EÚ pre obchodníkov, a to prostredníctvom registrácie v centrálnom elektronickom priečinku (CEP). Pri registrácii je vo formulári CEP v časti „Rozsah oprávnenia konať v mene subjektu – Špeciálne“ potrebné vyplniť aplikácie, ktorých sa registrácia bude týkať – napr. AEO, CDS, BTI, INF, ICS2.
Po registrácii v CEP je možné podať žiadosť na colnom portáli pre obchodníkov EÚ (EU CTP): URL: https://customs.ec.europa.eu/gtp [nové okno]

Podrobnejšie informácie k registrácii sú uvedené v časti Informácie k registrácii - CEP (financnasprava.sk) [nové okno] vrátane postupu na prihlásenie používateľov do EU CTP s príkladmi vyplnenia registračného formulára.

V prípade problémov s registráciou v CEP kontaktujte Call centrum Finančnej správy SR Kontakt - PFS (financnasprava.sk)

Pred podaním žiadosti o vydanie povolenia AEO je potrebné absolvovať samohodnotenie (viď. ďalšie informácie o samohodnotiacom dotazníku v bode 1 nižšie) a tiež je potrebné si podľa vysvetliviek pripraviť údaje, ktoré sa uvádzajú v žiadosti (Žiadosť AEO s vysvetlivkami [.docx; 52 kB; nové okno]) a súvisiace prílohy.

Povinné údaje/prílohy k žiadosti o vydanie povolenia AEO:

Poznámka

eAEO STP umožňuje nahrať prílohy žiadosti výlučne vo formáte ZIP (archív pre viaceré dokumenty). Prílohy je potrebné nahrať v odseku č. 25 žiadosti (max. veľkosť 20MB), prípadne aj v odseku 23 žiadosti (max. veľkosť 1MB).

 1. Riadne/úplne vyplnený samohodnotiaci dotazník [.xls; 2 MB; nové okno] vo formáte Excel s prílohami, pri vypĺňaní je nevyhnutné použiť Vysvetlivky k samohodnotiacemu dotazníku [.pdf; 1,50 MB; nové okno].

  Údaje v dotazníku (najmä v prvej časti) sú nevyhnutné na prijatie žiadosti a pokiaľ nebudú riadne/úplne uvedené, žiadosť nebude prijatá.

  V prípade žiadosti o vydanie povolenia typu AEOS alebo AEOF je nevyhnutné vypracovať a predložiť aj bezpečnostný plán na účely SHS (viď. časť 6.1.2. samohodnotiaceho dotazníka).

  Samohodnotiaci dotazník slúži ako pomôcka pre žiadateľa na vyhodnotenie kritérií a potrieb spojených so získaním povolenia AEO. Každý žiadateľ absolvuje pred podaním žiadosti o vydanie povolenia AEO „samohodnotenie“ prostredníctvom tohto dotazníka. Výsledok samohodnotenia by mal viesť k rozhodnutiu, či je žiadateľ pripravený podať žiadosť a plniť kritériá AEO, alebo či je potrebné za týmto účelom prijať ďalšie opatrenia.

 2. Riadne vyplnený a podpísaný 2. oddiel samohodnotiaceho dotazníka a úplné údaje v časti 1.1.2. a 1.1.3. samohodnotiaceho dotazníka - obsahujú informácie, či sa osoby uvedené v čl. 24 vykonávacieho nariadenia k Colnému kódexu Únie [nové okno] dopustili porušenia colných alebo daňových predpisov vrátane porušenia daňových predpisov v súvislosti s miestnymi daňami a závažných trestných činov.

  Ide o nasledujúce osoby

  • žiadateľ (právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie)
  • o osoby, ktorým bola udelená prokúra: spoločníci vo verejnej obchodnej spoločnosti; komplementári v komanditnej spoločnosti; konatelia v spoločnosti s ručením obmedzeným; členovia predstavenstva v akciovej spoločnosti; členovia predstavenstva v družstve
  • zamestnanec zodpovedný za colné záležitosti žiadateľa; ide o osobu, ktorá je na základe organizačnej štruktúry, pracovných inštrukcií, zmluvy a pod., osobou zodpovednou za colné záležitosti – napr. vedúci oddelenia export/import, manažér colného oddelenia a pod.; týchto zamestnancov môže byť aj viac (nie však všetci bežní deklaranti, ktorí podávajú colné vyhlásenia), a takého zamestnanca môže mať aj firma, ktorej colné záležitosti vybavuje zástupca/zástupcovia v colnom konaní (ak tento zamestnanec zabezpečuje supervíziu nad činnosťou zástupcu/zástupcov v colnom konaní).
 3. Účtovné závierky za posledné tri ukončené účtovné obdobia; účtovnou závierkou sa rozumie:

  v sústave podvojného účtovníctva

  • súvaha;
  • výkaz ziskov a strát;
  • poznámky k účtovnej uzávierke;

  v sústave jednoduchého účtovníctva

  • výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch.

  Uvedené dokumenty nie je potrebné predkladať za to účtovné obdobie, za ktoré už boli predložené daňovému úradu, colnému úradu alebo zverejnené v registri účtovných závierok na internete (uveďte, ktorému daňovému alebo colnému úradu boli poskytnuté alebo že sú zverejnené).

 4. Správa audítora u žiadateľov majúcich povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom.

Kritériá na vydanie povolenia AEO

 1. Dodržiavanie colných a daňových predpisov

  Kritérium sa považuje za splnené, ak sú splnené tieto podmienky:

  1. v priebehu posledných troch rokov sa v súvislosti so svojou hospodárskou činnosťou nedopustili závažného porušenia alebo opakovaného porušenia colných alebo daňových predpisov žiadateľ, osoba/y poverená/é vedením žiadateľa alebo vykonávajúca/e kontrolu nad jeho riadením a zamestnanec/zamestnanci zodpovedný/í za colné záležitosti žiadateľa,
  2. žiadateľ, osoba/y poverená/é vedením žiadateľa alebo vykonávajúca/e kontrolu nad jeho riadením a zamestnanec/zamestnanci zodpovedný/í za colné záležitosti žiadateľa nemajú záznam o závažnom trestnom čine v súvislosti so svojou hospodárskou činnosťou alebo hospodárskou činnosťou žiadateľa.
 2. Uspokojivý systém riadenia obchodnej a prepravnej evidencie

  Kritérium sa považuje za splnené, ak sú splnené tieto podmienky:

  1. žiadateľ vedie účtovný systém, ktorý je v súlade so všeobecne prijatými účtovnými zásadami, ktoré sa uplatňujú v členskom štáte, kde sa účtovné záznamy držia, umožňuje colné kontroly na základe auditu a vedie chronologickú evidenciu údajov, ktorá predstavuje kontrolný záznam od momentu, keď sa údaj zaznamená do spisu;
  2. evidencia, ktorú žiadateľ vedie na colné účely, je začlenená do účtovného systému žiadateľa alebo umožňuje vykonať krížovú kontrolu informácií s účtovným systémom;
  3. žiadateľ umožňuje colnému orgánu fyzický prístup k svojmu účtovnému systému a prípadne k svojej obchodnej a prepravnej evidencii;
  4. žiadateľ umožňuje colnému orgánu elektronický prístup k svojmu účtovnému systému a prípadne k svojej obchodnej a prepravnej evidencii, ak sa uvedený systém alebo evidencia vedú v elektronickej podobe;
  5. žiadateľ má logistický systém, v ktorom sa tovar rozlišuje na tovar Únie a tovar, ktorý nie je tovarom Únie, a prípadne sa udáva jeho umiestnenie;
  6. žiadateľ má administratívnu organizáciu, ktorá zodpovedá danému typu a veľkosti podniku a ktorá je vhodná na riadenie toku tovaru, a má interné kontroly schopné predchádzať chybám, odhaľovať a opravovať chyby a predchádzať nezákonným alebo neregulárnym transakciám a odhaľovať ich;
  7. žiadateľ má prípadne zavedené uspokojivé postupy na zaobchádzanie s licenciami a povoleniami udelenými v súlade s opatreniami obchodnej politiky alebo súvisiacimi s obchodom s poľnohospodárskymi výrobkami;
  8. žiadateľ má zavedené uspokojivé postupy na archivovanie svojej evidencie a informácií a na ochranu proti strate informácií;
  9. žiadateľ zabezpečí, aby príslušní zamestnanci boli poučení, že majú informovať colné orgány vždy, keď sa odhalia problémy týkajúce sa dodržiavania súladu s predpismi, a zavedie postupy na informovanie colných orgánov o takýchto problémoch;
  10. žiadateľ má zavedené náležité bezpečnostné opatrenia na ochranu počítačového systému žiadateľa pred neoprávneným vniknutím a na zabezpečenie dokumentácie žiadateľa;
  11. žiadateľ má prípadne zavedené uspokojivé postupy na zaobchádzanie s dovoznými a vývoznými licenciami, pokiaľ ide o zákazy a obmedzenia, a to vrátane opatrení na odlíšenie tovaru, ktorý podlieha zákazom alebo obmedzeniam, od ostatného tovaru a vrátane opatrení na zabezpečenie súladu s týmito zákazmi a obmedzeniami.
 3. Finančná spôsobilosť

  Kritérium sa považuje za splnené, ak je žiadateľ s náležitým ohľadom na typické črty druhu dotknutej podnikateľskej činnosti v dobrej finančnej situácii, ktorá mu umožňuje plniť si záväzky a spĺňa tieto podmienky:

  1. proti žiadateľovi sa nevedie konkurzné konanie;
  2. počas posledných troch rokov pred podaním žiadosti si žiadateľ plnil svoje finančné povinnosti v súvislosti so zaplatením ciel a všetkých ostatných platieb, daní alebo poplatkov, ktoré sa vyberajú pri dovoze alebo vývoze tovaru alebo v súvislosti s jeho dovozom alebo vývozom;
  3. žiadateľ preukáže na základe evidencie a informácií dostupných za posledné tri roky pred podaním žiadosti, že má dostatočné finančné postavenie na spĺňanie svojich povinností a dodržanie záväzkov, pokiaľ ide o druh a objem svojej podnikateľskej činnosti, vrátane toho, že nemá záporné čisté aktíva s výnimkou prípadu, keď môžu byť kryté. 
 4. Praktické normy pre odbornú spôsobilosť alebo odborná kvalifikácia priamo spojená s vykonávanou činnosťou (len v prípade AEOC)

  Kritérium sa považuje za splnené, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

  1. žiadateľ alebo osoba zodpovedná za colné záležitosti žiadateľa spĺňa jednu z týchto praktických noriem týkajúcich sa odbornej spôsobilosti:
   i) aspoň trojročné preukázané praktické skúsenosti v colných záležitostiach;
   ii) štandard kvality v colných záležitostiach prijatý európskym orgánom pre normalizáciu;
  2. žiadateľ alebo osoba/y zodpovedná/é za colné záležitosti žiadateľa úspešne absolvovali školenie týkajúce sa colných predpisov zodpovedajúce rozsahu jeho (jej) zapojenia do činností súvisiacich s colnými záležitosťami a náležité pre rozsah tohto zapojenia, ktoré zabezpečil jeden z týchto subjektov:
   i) colný orgán členského štátu - v SR je na účely splnenia tejto podmienky možné predložiť vysvedčenie zo základného colného kurzu alebo od januára 2018 osvedčenie o absolvovaní skúšky podľa §87b ods. 1 zákona č. 199/2004 Z. z. [nové okno] Colný zákon v spojení s Vyhláškou MF SR č. 161/2016 z. z. [nové okno] (od januára 2018 sa za úspešné absolvovanie školenia týkajúceho sa colných predpisov považuje úspešné vykonanie skúšky - ďalšie podrobnosti ohľadom skúšok pre splnenie podmienok odbornej kvalifikácie upravuje Skúšobný poriadok FR SR [.pdf; 123 kB; nové okno]);
   ii) vzdelávacia inštitúcia, ktorú na účely poskytovania takejto kvalifikácie uznávajú colné orgány alebo orgán členského štátu poverený odbornými školeniami;
   iii) odborné alebo obchodné združenie uznávané colnými orgánmi členského štátu alebo akreditované v Únii na účely poskytovania takejto kvalifikácie.

  Ak je osoba zodpovedná za colné záležitosti žiadateľa zmluvná osoba, kritérium sa považuje za splnené, ak je touto zmluvnou osobou schválený hospodársky subjekt pre zjednodušené colné postupy (AEOC).

 5. Zavedené normy bezpečnosti a ochrany(len v prípade AEOS AEOF

  Kritérium sa považuje za splnené, ak sú splnené tieto podmienky:

  1. budovy, ktoré sa budú používať v súvislosti s operáciami týkajúcimi sa povolení AEOS poskytujú ochranu pred nezákonným vniknutím a sú postavené z materiálov, ktoré sú odolné voči neoprávnenému vstupu;
  2. sú zavedené primerané opatrenia s cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu do kancelárií, expedičných priestorov, priestorov nakladacích rámp, nákladných priestorov a iných príslušných miest;
  3. boli prijaté opatrenia na zaobchádzanie s tovarom vrátane ochrany pred neoprávneným vstupom alebo neoprávnenou výmenou, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom a pred neoprávnenou manipuláciou s nákladovými jednotkami;
  4. žiadateľ prijal opatrenia, ktoré umožňujú jednoznačne identifikovať jeho obchodných partnerov a zabezpečiť prostredníctvom vykonávania primeraných zmluvných dohôd alebo iných primeraných opatrení v súlade s obchodným modelom žiadateľa, že uvedení obchodní partneri zaistia bezpečnosť ich časti medzinárodného dodávateľského reťazca;
  5. žiadateľ vykonáva, pokiaľ to vnútroštátne právne predpisy dovoľujú, bezpečnostné preverovanie potenciálnych zamestnancov pracujúcich na postoch citlivých z bezpečnostného hľadiska a vykonáva previerky súčasných zamestnancov na takýchto postoch, a to pravidelne a keď si to vyžadujú okolnosti;
  6. žiadateľ má zavedené primerané bezpečnostné postupy pre zmluvných externých dodávateľov služieb;
  7. žiadateľ zabezpečuje, že jeho zamestnanci, ktorí vykonávajú úlohy relevantné vzhľadom na bezpečnostné otázky, sa pravidelne zúčastňujú programov na zvýšenie ich informovanosti o týchto bezpečnostných otázkach;
  8. žiadateľ vymenoval kontaktnú osobu príslušnú pre otázky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou.

Postup získania a spravovania povolenia AEO

 1. Samohodnotenie vykonané samotným žiadateľom pred podaním žiadosti – viď. samohodnotiaci dotazník ktorý je prílohou žiadosti o vydanie povolenia AEO – hospodársky subjekt sa pripraví na proces preverenia splnenia kritérií a sám zhodnotí, či spĺňa potrebné kritériá alebo je na ich splnenie potrebné prijať opatrenia.
 2. Podanie a prijatie žiadosti AEO - žiadosť je prijatá, ak obsahuje všetky náležitosti náležitosti informácie.
 3. Preverenie splnenia kritérií:
  • uskutočňuje Colný úrad Žilina (od 1.7.2019 Úrad pre vybrané hospodárske subjekty) v spolupráci s miestne príslušným colným úradom podľa sídla žiadateľa, ktorý preveruje splnenie kritérií v prevádzkach žiadateľa,
  • overujú sa informácie poskytnuté žiadateľom v samohodnotiacom dotazníku,
  • uskutočňujú sa konzultácie s inými orgánmi a prípadne s inými členskými štátmi EÚ, môžu byť akceptované závery poskytnuté odborníkom v príslušných oblastiach.
 4. Vydanie povolenia AEO:
  • ak sú splnené všetky kritériá, povolenie je vydané v lehote 120 kalendárnych dní od prijatia žiadosti (s možnosťou predĺženia o 60 dní zo strany colných orgánov a možnosťou predĺženia na základe žiadosti žiadateľa),
  • povolenie je účinné piaty deň po jeho vydaní, platí na dobu neurčitú vo všetkých členských štátoch EÚ a povolenie druhu AEOS a AEOF aj v tretích krajinách, s ktorými ma EÚ uzavretú dohodu o vzájomnom uznávaní certifikátov.
 5. Monitoring držiteľov povolenia AEO:
  • keďže povolenie nemá časovo obmedzenú platnosť, po vydaní povolenia sa pravidelne vykonáva monitoring plnenia kritérií,
  • schválený hospodársky subjekt je v rámci svojich vnútorných kontrolných mechanizmov povinný sám monitorovať,či naďalej spĺňa všetky kritériá,
  • colné orgány monitorujú, či schválený hospodársky subjekt naďalej spĺňa všetky kritériá – prípadné zistenia neplnenia kritérií môžu viesť k pozastaveniu účinnosti a aj zrušeniu povolenia.

AEO e-book

Na webovej stránke Európskej Komisie je zverejnený interaktívny AEO e-book [nové okno], ktorý obsahuje obsah Usmernení AEO a je obohatený o interaktívne multimediálne aktivity a funkcionality.

Bezpečnostná deklarácia pre schválené hospodárske subjekty (AEOS a AEOF)

Z koncepcie zvýšenia bezpečnosti a ochrany tovaru v medzinárodnom dodávateľskom reťazci v rámci programu schválené hospodárske subjekty vyplýva potreba zabezpečiť počas celej doby všetky procesy súvisiace s tovarom, ktorý je predmetom medzinárodného obchodu – princíp tzv. „end-to-end secured“ dodávateľského reťazca.

Schválené hospodárske subjekty zodpovedajú len za svoju časť dodávateľského reťazca, t. z. za tovar/informácie o tovare, ktorý je v ich správe, a za priestory a zariadenia v ich prevádzke.

Jednou z podmienok na splnenie kritéria bezpečnosti a ochrany je, že žiadateľ prijal opatrenia, ktoré umožňujú jednoznačne identifikovať jeho obchodných partnerov a zabezpečiť prostredníctvom vykonávania primeraných zmluvných dohôd alebo iných primeraných opatrení v súlade s obchodným modelom žiadateľa, že uvedení obchodní partneri zaistia bezpečnosť ich časti medzinárodného dodávateľského reťazca.

Z uvedeného vyplýva, že na splnenie tohto kritéria je potrebné prihliadať na zmluvy a dodržiavané normy bezpečnosti u obchodných partnerov s cieľom zaistiť bezpečnosť tovaru/informácií o tovare v ich správe.

Predpokladá sa, že schválené hospodárske subjekty obchodujú a prijímajú služby aj od subjektov, ktoré nie sú držiteľmi povolenia AEO. Držitelia povolenia AEO sú teda do istej miery závislí na bezpečnostných štandardoch ich obchodných partnerov, ktorí nie sú AEO. Takéto subjekty majú prijať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochranu budov, prepravných/dopravných prostriedkov, tovaru, informácií o tovare a pod., ktorý je v reálnom čase práve v ich starostlivosti.

V záujme zjednotenia postupu colných správ Európskej únie Generálne riaditeľstvo daňovej a colnej únie Európskej Komisie pripravilo tzv. bezpečnostnú deklaráciu [.docx; 30 kB]

Účelom tejto deklarácie je písomné vyhlásenie dodávateľa, že prispôsobil svoje bezpečnostné štandardy požadovaným podmienkam vyhovujúcim požiadavkám jeho obchodného partnera – schváleného hospodárskeho subjektu. Deklaráciu teda možno považovať za vyhlásenie dodávateľa o bezpečnosti svojej časti dodávateľského reťazca (formulár je potrebné prispôsobiť podľa toho, aké služby dodávateľ poskytuje – napr. skladuje tovar, prepravuje tovar, balí tovar, nakladá s informáciami o tovare a pod.; tiež je možné a často aj efektívnejšie deklaráciu bezpečnosti priamo zahrnúť do zmlúv s dodávateľmi týchto služieb).

Deklaráciu možno zahrnúť aj priamo do zmlúv; deklarácia bezpečnosti podpísaná obchodnými partnermi je jedným zo spôsobov preukázania, že žiadateľ/držiteľ povolenia AEO prijal voči obchodným partnerom opatrenia na zabezpečenie ich časti dodávateľského reťazca.

Zvyšovanie povedomia zamestnancov v oblasti bezpečnosti

Jednou z podmienok na splnenie kritéria bezpečnosti a ochrany je, že žiadateľ/držiteľ povolenia AEO zabezpečuje, že jeho zamestnanci, ktorí vykonávajú úlohy relevantné vzhľadom na bezpečnostné otázky, sa pravidelne zúčastňujú programov na zvýšenie ich informovanosti o týchto bezpečnostných otázkach.

Prezentácia AEO bezpečnosť a ochrana – zvyšovanie povedomia zamestnancov bola vypracovaná s cieľom poskytnúť žiadateľom o vydanie povolenia AEO (druh AEOS alebo AEOF) a držiteľom povolenia AEO (druh AEOS alebo AEOF) pomôcku použiteľnú na plnenie vyššie uvedenej podmienky. Prezentácia môže po úprave na podmienky konkrétneho žiadateľa/držiteľa povolenia AEO (iné potreby bude mať výrobný podnik a iné zasielateľská spoločnosť) slúžiť ako pomôcka na vyššie uvedené vzdelávanie zamestnancov, konkrétne môže slúžiť ako osnova školenia v oblasti bezpečnosti.

AEO má mať systém vzdelávania a školenia zamestnancov o bezpečnostných opatreniach. Dobrá informovanosť zamestnancov držiteľa povolenia AEO o koncepcii AEO môže v praxi odvrátiť bezpečnostné riziko, a naopak, aj najlepšie bezpečnostné opatrenia môžu zlyhať bez potrebnej informovanosti príslušných zamestnancov. Cieľom koncepcie AEO je, aby postupy a opatrenia (najmä v oblasti bezpečnosti a ochrany) boli v praxi zamestnancami naozaj dodržiavané a realizované, a nie aby zostali len „na papieri“ v rôznych pokynoch a smerniciach. Za tým účelom je dôležité, aby:

 1. Zamestnanci boli informovaní o postupoch, ktoré majú dodržiavať a opatreniach, ktoré majú realizovať:
  • pri prijatí do zamestnania v rámci vstupného zaškolenia,
  • pri zmene pracovnej pozície,
  • pri zmene postupov a opatrení,
  • priebežne - nie je stanovená žiadna povinná frekvencia, s akou by sa malo opakovať vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany, ale časom sa môžu zmeniť zamestnanci, budovy, postupy aj toky tovaru, preto by sa opakovania a aktualizácie mali plánovať tak, aby sa udržali úrovne informovanosti.
 2. Vzdelávanie/informovanie v oblasti bezpečnosti a ochrany sa týkalo bezpečnosti a ochrany z pohľadu bezpečnosti dodávateľského reťazca (nie BOZP) a bolo cielené pre konkrétne pracovné pozície, napr.:
  • pre zamestnancov vykonávajúcich nakládku a vykládku tovaru, a tým de facto kontrolu kontajnerov a prepravných prostriedkov je potrebné informovanie o potrebe kontroly v zmysle tovarovej bezpečnosti (sedembodový postup kontroly - kontrola možných úprav dvojitého dna, skrytých priestorov umožňujúcich nelegálnu prepravu atď.),
  • pre zamestnancov v oblasti nákupu, predaja, logistiky informovanie o postupoch pri preverovaní bezpečnosti obchodných partnerov,
  • pre všetkých zamestnancoch je potrebné všeobecné školenie o bezpečnosti obsahujúce napr. postupy pri vstupe do priestorov, kľúčový, príp. kartový systém, postupy zavedené v spoločnosti na identifikáciu a oznamovanie podozrivých incidentov – napr. cudzích osôb v areáli (vrátane kontaktu na osobu zodpovednú v spoločnosti za bezpečnosť) tak, aby zamestnanci vedeli rozpoznať a riešiť potenciálne hrozby pre bezpečnosť.
 3. Boli v čo najväčšej miere využité už zavedené postupy a zariadenia, napr.:
  • pokiaľ ide sedembodovú kontrolu dopravných prostriedkov, nie je pravdepodobné a zrejme ani fyzicky možné vykonávať ju úplne komplexne pri každej nakládke, ale je dôležité, aby boli príslušní zamestnanci s ňou oboznámení, aby ju mohli vykonať napr. náhodne, a najmä aby si uvedomovali možné riziká a boli schopní aj pri bežnej kontrole dopravného prostriedku (napr. bežná vizuálna kontrola čistoty a celistvosti ložnej plochy) spozorovať náznaky, že napr. dopravný prostriedok môže mať dvojité dno a pod., 
  • pokiaľ ide o technické zabezpečovacie prostriedky – napr. využiť kamery, ktoré sú funkčné, avšak slúžia len na dodatočné riešenie problémov, nikto ich on-line nesleduje, pritom napr. na recepcii je stály pracovník, ktorý by ich sledovať mohol; umiestniť jednoduchý oznam upozorňujúci napr. že dvere do priestoru nakládky je potrebné vždy zatvoriť a pod., 
  • zaviesť evidenciu školení, ktoré sa uskutočňujú, len zatiaľ nebola zavedená ich evidencia,
  • vsunúť školenie o bezpečnosti dodávateľského reťazca do existujúceho vstupného preškolenia nových zamestnancov, naplánovať pravidelné školenie bezpečnosti spolu s pravidelným školením BOZP, prípadne inými pravidelnými školeniami v oblasti bezpečnosti (napr. školenia v súvislosti s bezpečnosťou leteckej prepravy, školenia v súvislosti s certifikátmi TAPA, ISO a pod.) a pod.
  • Systém vzdelávania a školenia zamestnancov v oblasti bezpečnostných opatrení by mal byť samozrejme primeraný veľkosti podniku a môže mať rôzne formy, ale základné požiadavky bezpečnosti a ochrany by mali byť vždy zdokumentované aj písomne. Aby školenie zamestnancov splnilo svoj účel, malo by byť stručné, adresné, zrozumiteľné a pravidelné – pravidelne aktualizované.

Členenie prezentácie:

 1. slide 1 až 5 – všeobecná časť, ktorá môže slúžiť na všeobecné oboznámenie sa s AEO konceptom,
 2. slide 6 až 8 – časť venovaná bezpečnostnému plánu – táto časť je určená najmä pre osobu/y, ktoré vo firme zodpovedajú za bezpečnosť, príp. kontaktnej osobe na účely AEO,
 3. slide 9 a 10 – objektová bezpečnosť, vstupy - určená pre všetkých zamestnancov, všetci zamestnanci by mali byť pravidelne oboznamovaní aj o prípadných zmenách v tejto oblasti,
 4. slide 11 - informačná bezpečnosť – určené všetkým osobám využívajúcim PC a dokumenty v papierovej podobe a tiež osobám zodpovedným vo firme za IT, 
 5. slide 12 až 15 – určená pre osoby prichádzajúce do priameho kontaktu s tovarom – skladníci, pracovníci vo výrobe, vodiči atď.,
 6. slide 16 až 22 – určená osobám zodpovedným za uzatváranie zmlúv a výber obchodných partnerov (obchodné, logistické oddelenie),
 7. slide 23 a 24 – personálna bezpečnosť, určené osobám, ktoré vo firme zodpovedajú za personálnu politiku – vedenie firmy, personálne oddelenie,
 8. slide 25 až 27 - príklady konkrétnych odporúčaní, ktoré odporučil colný úrad konkrétnemu subjektu v správe o výsledku preverovania splnenia kritérií na účely AEO – túto časť prezentácie si samozrejme musí každý držiteľ povolenia AEO upraviť podľa toho, aké odporúčania bola dané priamo jemu.

Vzájomné uznávanie certifikátov (MRA)

Podobné povolenia ako AEO vydávajú aj iné štáty, pričom EÚ s niektorými štátmi - USA (certifikát C—TPAT), Japonsko (certifikát AEO), Nórsko, Švajčiarsko, Andora, Veľká Británia, Čína, Moldavsko - uzavrela dohody o tzv. vzájomnom uznávaní certifikátov SHS/AEO, tzv. dohody MRA (mutual recognition agreements), ktoré zaručujú hospodárskym subjektom recipročné využívanie výhod. S viacerými štátmi Európska únia v tejto veci rokuje. Dohoda sa týka len povolení druhu AEOS a AEOF (t. j. tých, u ktorých bolo preverené kritérium bezpečnosti a ochrany).

Praktická implementácia dohôd o vzájomnom uznávaní certifikátov vyžaduje výmenu niektorých údajov o držiteľoch certifikátov medzi colnými správami. Výmena údajov je bezpečná a slúži len na účely vzájomného uznávania certifikátov. K výmene údajov dochádza až keď Európska Komisia preverí stupeň ochrany údajov poskytovaný treťou krajinou a vyhodnotí ho ako dostatočný. Detaily o výmene údajov sú stanovené v príslušných dohodách.

Na túto výmenu poskytujú držitelia povolení AEO súhlas už pri podaní žiadosti o vydanie povolenie (viď. prílohy k žiadosti). Poskytnutie súhlasu nie je povinné, ale bez neho nie je možné využívať výhody vyplývajúce z dohôd MRA. Súhlas možno poskytnúť alebo vziať späť kedykoľvek zaslaním žiadosti kompetentnému colnému úradu. Späťvzatie však znamená stratu výhod vyplývajúcich zo vzájomného uznávania certifikátov.

Na účely poskytnutia výhod v colnom konaní v Japonsku Európska Komisia prideľuje držiteľom povolenia AEO tzv. MRA číslo, ktoré by mali ich japonskí obchodní partneri používať na ich identifikáciu ako subjektu AEO v colnom konaní.

Na účely poskytnutia výhod v colnom konaní v USA je potrebné, aby si držiteľ povolenia AEO spároval číslo EORI s tzv. MID číslom prideleným v USA.

Na účely poskytnutia výhod v colnom konaní v Číne je potrebné, aby bol európsky AEO identifikovaný v colnom vyhlásení tzv. EÚ AEO kódom vytvoreným podľa vysvetliviek a vzoru, ktorý je uvedený v bode 13 FAQ on China-EU mutual recognition of AEOs.

Na účely poskytnutia výhod v colnom konaní na Slovensku je potrebné, aby boli certifikované hospodárske subjekty z týchto krajín identifikované v colných vyhláseniach – napr. v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe tovaru do EÚ v kolónke odosielateľ, kde sa na identifikáciu certifikovaného subjektu z tretej krajiny používa číslo, ktoré mu bolo pridelené colnou správou tretej krajiny. Obchodní partneri z tretích krajín by mali svojim obchodným partnerom v EÚ toto číslo poskytnúť. Je dôležité, aby subjekt podávajúci colné vyhlásenie v EÚ, aj keď sám nemusí byť schváleným hospodárskym subjektom, vedel, že jeho obchodný partner z tretej krajiny je držiteľom certifikátu uznávaného v EÚ a aby používal na jeho identifikáciu príslušné číslo. Výhody sú síce v zmysle uvedených dohôd poskytované subjektom z tretích krajín, ale v skutočnosti z nich v konečnom dôsledku profitujú ich obchodní partneri v EÚ.

Dokumenty

AEO a osvedčenia oprávnený zástupca a známy odosielateľ v leteckej preprave

V marci 2015 boli implementované zmeny colnej legislatívy a legislatívy týkajúcej sa bezpečnosti civilného letectva. Z praxe vyplynulo, že bezpečnostné požiadavky pre program oprávneného zástupcu/známeho odosielateľa v leteckej preprave a pre program AEO (pre druhy povolení AEOS a AEOF) sú rovnocenné do tej miery, že je možné tieto programy zosúladiť. Vzájomné uznávanie preverení medzi colnými orgánmi a príslušnými orgánmi civilného letectva znižuje administratívnu záťaž pre dané hospodárske subjekty a orgány štátnej správy (colné úrady a Dopravný úrad SR) pri súčasnom posilnení úrovne bezpečnosti.

Implementácia tejto legislatívy vyžaduje výmenu informácií medzi colnými orgánmi a príslušnými orgánmi civilného letectva (v SR je to Dopravný úrad SR) o vydaných povoleniach/osvedčeniach, ich prípadných opätovných posúdeniach, pozastaveniach, zrušeniach a o vykonaných prevereniach v rámci schvaľovacieho procesu a monitoringu.

Užitočné odkazy