Preskočiť na hlavný obsah

Predstavitelia Finančného riaditeľstva SR

Mgr. JOZEF KISS, MA
prezident finančnej správy
Profesijný životopis: Jozef Kiss, president
2023 Finančné riaditeľstvo SR,
prezident
2023 Letové prevádzkové služby, š.p.,
poverený vedením
2021 - 2022 Pôdohospodárska platobná agentúra,
generálny riaditeľ
2012 - 2020 Slovenská pošta, a.s.,
člen predstavenstva a štatutárny zástupca
2011 - 2012 Prima banka Slovensko, a.s.,
riaditeľ odboru riadenia retailového predaja
2006 - 2011 SLSP, a.s.,
riaditeľ Divízie retailového predaja,
člen Retail Working Group a Retail BoD vo Viedni
1995 - 2005 VÚB, a.s.,
vedúci oddelenia pobočkových procesov

ING. BRUNO PATÚŠ
viceprezident finančnej správy
Profesijný životopis: Ing. Bruno Patúš, vicepreziden finančnej správy
2023 Finančné riaditeľstvo SR,
viceprezident
2023 Daňový úrad Nitra,
riaditeľ
2019 - 2022 Úrad pre reguláciu elektrotechnických komunikácií a poštových služieb,
riaditeľ odboru stratégie a komunikácie
2018 - 2019 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.,
ekonomický riaditeľ
2016 - 2018 Verejné prístavy, a.s.,
riaditeľ ekonomického úseku, člen predstavenstva
2011 - 2016 ENEP, a.s.,
predseda predstavenstva
Amity s.r.o.,
ekonomický riaditeľ, štatutár
2009 - 2016 Slovakia tax s.r.o.,
ekonomický riaditeľ, štatutár
2009 - 2015 Advance property 1 a.s.,
predseda predstavenstva
1997 - 2011 HP Trading s.r.o.,
obchodný riaditeľ, štatutár
1996 - 1997 Investičná a rozvojová banka, a.s.,
úverový špecialista, oddelenie pre správu nedobytných pohľadávok
1995 - 1996 Slovenská obchodná a priemyselná komora,
referent oddelenia zahraničných vzťahov
plk. JUDr. Eva Bôriková, PhD.
Kancelária prezidenta - dočasne poverená riadením
Mgr. Iveta Hodásová
Osobný úrad - dočasne poverená riadením
Ing. Iveta Grossová
Sekcia daňová – generálna riaditeľka
plk. JUDr. Milan Jurčina​
Sekcia colná - generálny riaditeľ
Mgr. Ing. Erik Kirner
Sekcia boja proti podvodom a analýzy rizík - dočasne poverený riadením
JUDr. Tomáš Plžik
Sekcia vymáhania a exekúcie - generálny riaditeľ
Ing. Miroslav Štefánik, MBA
Sekcia ekonomiky - generálny riaditeľ
pplk. Ing. Jozef Polák, PhD.
Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly - dočasne poverený riadením
Ing. Stanislav Pavlovič
Sekcia informatiky - dočaasne poverený riadením
plk. JUDr. Juliana Kiacová
Kriminálny úrad FS - poverená riadením
 
Organizačný poriadok FR SR [.pdf; 677 kB; nové okno] a Schéma organizačného poriadku FR SR [.pdf; 118 kB; nové okno]