Preskočiť na hlavný obsah

Koncové služby (elektronické)

Zoznam elektronických služieb projektu Elektronické služby finančnej správy – Oblasť daňová, ktoré poskytuje finančná správa pre občanov a podnikateľov.

 1. Registrovanie na portál finančnej správy
 2. Používanie osobnej schránky daňového subjektu
 3. Poskytovanie informácii o saldokonte fyzickej osoby
 4. Spravovanie oprávnení v informačnom prostredí finančnej správy
 5. Získavanie prehľadu o plnení daňových povinností
 6. Informovanie sa o daňovom procese a plánovanej daňovej udalosti
 7. Verejné informovanie o daňových subjektoch
 8. Registrovanie subjektu k dani z príjmov, dani z pridanej hodnoty a dani z poistenia
 9. Registrovanie subjektu k spotrebnej dani
 10. Podpora výmazu z obchodného registra
 11. Evidencia servisných organizácií
 12. Podávanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 13. Podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 14. Podávanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 15. Podávanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti
 16. Podávanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
 17. Registrovanie subjektu k dani z pridanej hodnoty pre skupinu platiteľov
 18. Používanie osobného účtu právnickej osoby (saldokonto)
 19. Spracovanie rozhodnutí z finančnej správy
 20. Daňové exekučné konanie
 21. Daňová kontrola
 22. Vyrubovanie daní
 23. Podávanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby zamestnanca (typ A)
 24. Podávanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby SZČO (typ B)
 25. Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z elektriny
 26. Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z liehu
 27. Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja
 28. Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z piva
 29. Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov
 30. Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z uhlia
 31. Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z vína
 32. Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani zo zemného plynu
 33. Podávanie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve
 34. Podávanie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve
 35. Poukazovanie percentuálneho podielu dane
 36. Platenie daní a poplatkov
 37. Podávanie žiadostí a podaní pre finančnú správu