Preskočiť na hlavný obsah

Spracovanie rozhodnutí z finančnej správy

V tejto sekcii sú v bodoch popísané možnosti prístupu k službe, stručný popis vybavenia služby:

 1. Popis služby: Finančná správa v rámci komunikácie so subjektom vydáva značné množstvo dokumentov. Tieto dokumenty je možné z hľadiska rozhodovania o právach a povinnostiach daňových subjektov rozdeliť na rozhodnutia a dokumenty, ktorými správca dane informuje daňový subjekt, požaduje od neho informácie, alebo ho vyzýva na vykonanie určitej aktivity a podobne.

  Služba sa týka ostatných rozhodnutí a dokumentov, a tvorí doplnok k službám ako sú Vyrubovanie daní, Daňová kontrola, Daňové exekučné konanie. Cieľom služby je dosiahnuť stav, kedy maximálne množstvo dokumentov bude vydávaných automatizovane a to buď na základe automatizovaného procesného toku aktivít, alebo na základe impulzu zamestnanca správcu dane.

  Používateľ sa k zaslaným predmetným dokumentom dostane prostredníctvom Spisu subjektu.

 2. Komu je služba určená: Služba je určená občanom, podnikateľom a organizáciám verejnej správy.
 3. Za akým účelom služba slúži: Služba slúži k získaniu dokumentu, ako sú rozhodnutia, informácie od správcu dane daňovému subjektu a následnou ich vzájomnou elektronickou komunikáciou.
 4. Spôsob použitia služby: Služba sa dá realizovať elektronicky prostredníctvom špecializovaného portálu finančnej správy. Elektronická služba patrí medzi autorizované elektronické služby, ktoré sú používateľovi dostupné až po úspešnom prihlásení sa používateľa na PFS a po jeho úspešnej identifikácii, autentifikácii a autorizácii.

  V rámci obojsmernej elektronickej komunikácie daňový subjekt môže realizovať podávanie podkladov pre riešenie daňovej exekúcie prostredníctvom elektronického formulára „Všeobecné podanie – Správa daní“ pre oblasť správy daní alebo formulára „Všeobecné podanie – Spotrebné dane“ pre oblasť spotrebných daní.

  URL volania služby zobrazí používateľovi Zoznam dokumentov spisu, kde na základe zadaných vyhľadávacích kritérií a rozsahu oprávnenia môže používateľ nahliadať do spisu subjektu a príslušných dokumentov.

 5. Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno, služba vyžaduje autentifikáciu. Na použitie elektronickej verzie služby je potrebné prihlásenie na ústrednom portáli verejnej správy pomocou eID (Občiansky preukaz s elektronickým čipom), alebo prihlásenie na špecializovanom portáli finančnej správy prostredníctvom eID, KEP (Kvalifikovaný elektronický podpis), alebo Identifikátora a hesla.
 6. Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP/EZ: Áno, v prípade, že je potrebné potvrdiť prijatie úradného dokumentu.
 7. Je služba spoplatňovaná: Nie, služba nie je spoplatňovaná.
 8. Spôsob použitia verejne dostupnej služby: Služba nie je verejne dostupná.
 9. URL volania služby: https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/espis-subjektu/obsah-espisu, resp. https://pfs.iam.financnasprava.sk/prez/idp/login?appId=PFS&useDefault=false&returnUrl=https%3A%2F%2Fwww.financnasprava.sk%2Fsk%2Fosobna-internetova-zona%2Fspis-subjektu%2Fobsah-spisu
 10. Link na verejne dostupnú službu: Služba nie je verejne dostupná.
 11. Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.
 12. Ďalšie doplňujúce informácie o službe: Viac informácií o elektronickej službe je dostupných v dokumente "Používateľskej príručke elektronických služieb projektu Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová" [.pdf; 8,61 MB; nové okno], ktorá sa nachádza v časti Príručky, návody a videonávody.