Preskočiť na hlavný obsah

Prihlásenie používateľa na portál FS

Služba umožňuje používateľom, ktorí sú registrovaní na portáli FS vstup do Osobnej internetovej zóny (OIZ). OIZ je chránená zóna portálu, ktorá je prístupná používateľom pre používanie autorizovaných služieb portálu FS.

Prihlásenie sa do OIZ je možné z úvodnej stránky portálu zvolením voľby  "Prihlásenie".

V zobrazenom okne pre autentifikáciu je potrebné vybrať "Typ autentifikácie“ z ponuky:

Autentifikácia: Identifikátor a heslo

Po vyplnení povinných prihlasovacích údajov ID používateľa a hesla a potvrdení voľby  "Prihlásiť sa" prebehne overenie autentifikácie. Po úspešnom overení sa používateľovi sprístupní  OIZ. V hornej lište portálu FS je uvedené meno prihláseného používateľa a jeho identifikačný kód. Pri prezeraní ktorejkoľvek stránky portálu je možné kliknutím na meno používateľa sa opätovne vrátiť do OIZ používateľa.

Po prihlásení sa do OIZ má používateľ možnosť používať jednotlivé elektronické služby a ich funkcie prostredníctvom Titulnej stránky OIZ vo forme dlaždíc alebo prostredníctvom hlavného menu OIZ v ľavej časti stránky.

Poznámka

V prípade že má používateľ autorizáciu na viacero subjektov po jeho prihlásení do OIZ je automaticky spustená služba OIZ "Výber subjektu" prostredníctvom ktorej je možno zvoliť, za ktorý daňový subjekt chce prihlásený používateľ pristupovať k elektronickým službám FS.

Zabudnuté heslo/generovanie hesla

Táto funkcia je súčasťou služby "Prihlásenie používateľa na portál".

Registrovaný používateľ potvrdí voľbu "Zabudnuté heslo/Generovanie hesla" pre vygenerovanie a zaslanie dočasného hesla. Systém zobrazí formulár "Zabudnuté heslo" s položkami ID používateľa, e-mail a capcha, ktoré musí používateľ vyplniť. Je potrebné zadať e-mail totožný s tým, ktorý je evidovaný v profile používateľa.

Po potvrdení formulára voľbou "Potvrdiť" sa vykoná  kontrola zhody zadaného e-mailu a e-mailu evidovaného v systéme. Ak sa tieto e-maily zhodujú registrovanému používateľovi bude odoslané nové jednorázové heslo na e-mail, ktorý zadal. Inak systém vypíše chybový oznam o nezhode zadaných údajov s evidovanými údajmi. Používateľ pri novom prihlásení zadá jednorazové heslo a bude vyzvaný na jeho zmenu. Po zadaní a potvrdení nového hesla bude prihlásený do OIZ.

Autentifikácia: Prostredníctvom portálu slovensko.sk

Integrácia modulov IAM portálu FS (identifikačný a autorizačný modul portálu finančnej správy) a autentifikačného modulu SM ÚPVS (spoločné moduly Ústredného portálu verejnej správy) znamená, že používatelia budú mať v IS portálu FS používateľský účet s autentifikáciou cez autentifikačný modul ÚPVS s využitím autentifikátora v zmysle eGov zákona.

Pri tejto voľbe je neprihlásený (anonymný) používateľ automaticky presmerovaný na prihlasovaciu obrazovku externého systému ÚPVS.

Neprihlásený (anonymný) používateľ sa prihlási na tomto systéme občianskym preukazom s čipom (eID), dokladom o pobyte s čipom, aplikáciou Slovensko v mobile alebo prihlasovacím prostriedkom vydaným v krajine EÚ. Po úspešnom prihlásení na ÚPVS je používateľ presmerovaný späť na portál FS, kde sa vyhodnotia podmienky na jeho prihlásenie do OIZ portálu FS. V prípade úspešného prihlásenia na portál FS sa používateľovi zobrazí jeho OIZ, ak prihlásenie na portál FS neprebehne úspešne napr. z dôvodu, že používateľ ešte nie je registrovaný na portál FS, je používateľovi poskytnutá informácia s ponukou na registráciu na portál FS.