Preskočiť na hlavný obsah

Prihlásenie používateľa na portál

Služba umožňuje používateľom, ktorí sú registrovaní na portáli finančnej správy (PFS) vstup do Osobnej internetovej zóny (OIZ). OIZ je chránená zóna portálu, ktorá je prístupná používateľom pre používanie autorizovaných služieb PFS.

Prihlásenie sa do OIZ je možné z úvodnej stránky portálu zvolením voľby  “Prihlásenie“.

V zobrazenom okne pre autentifikáciu je potrebné vybrať „Typ autentifikácie“ z ponuky:

Autentifikácia: Identifikátor a heslo

Po vyplnení povinných prihlasovacích údajov ID používateľa a hesla a potvrdení voľby  „Prihlásiť sa“ prebehne overenie autentifikácie. Po úspešnom overení sa používateľovi sprístupní  OIZ. V hornej lište PFS je uvedené meno prihláseného používateľa a jeho identifikačný kód . Pri prezeraní ktorejkoľvek stránky portálu je možné kliknutím na meno používateľa sa opätovne vrátiť do OIZ používateľa.

Po prihlásení sa do OIZ má používateľ možnosť používať jednotlivé elektronické služby a ich funkcie prostredníctvom Titulnej stránky OIZ vo forme dlaždíc alebo prostredníctvom hlavného menu OIZ v ľavej časti stránky.

Poznámka

V prípade že má používateľ autorizáciu na viacero subjektov po jeho prihlásení do OIZ je automaticky spustená služba OIZ „Výber subjektu“ prostredníctvom ktorej je možno zvoliť, za ktorý daňový subjekt chce prihlásený používateľ pristupovať k elektronickým službám.

Zabudnuté heslo/generovanie hesla

Táto funkcia je súčasťou služby „Prihlásenie používateľa na portál“.

Registrovaný používateľ potvrdí voľbu „Zabudnuté heslo/Generovanie hesla“ pre vygenerovanie a zaslanie dočasného hesla. Systém zobrazí formulár „Zabudnuté heslo“ s položkami ID používateľa, e-mail a capcha, ktoré musí používateľ vyplniť. Je potrebné zadať e-mail totožný s tým, ktorý je evidovaný v profile používateľa.

Po potvrdení formulára voľbou „Potvrdiť“ sa vykoná  kontrola zhody zadaného e-mailu a e-mailu evidovaného v systéme. Ak sa tieto e-maily zhodujú registrovanému používateľovi bude odoslané nové jednorázové heslo na e-mail, ktorý zadal. Inak systém vypíše chybový oznam o nezhode zadaných údajov s evidovanými údajmi. Používateľ pri novom prihlásení zadá jednorazové heslo a bude vyzvaný na jeho zmenu. Po zadaní a potvrdení nového hesla bude prihlásený do OIZ.

Autentifikácia: Zaručený elektronický podpis

Prihlásenie: Zaručený elektronický podpis (ZEP)

Po výbere tohto typu autentifikácie bude prihlásenie realizované prostredníctvom kvalifikovaného podpisového certifikátu po potvrdení voľby „Prihlásiť sa“. Zobrazí sa podpisový komponent s prihlasovacím formulárom, po podpísaní  ZEPom a odoslaní prihlasovacieho formulára prebehne overenie autentifikácie. Po úspešnom overení sa používateľovi sprístupní  OIZ. V hornej lište PFS je uvedené meno prihláseného používateľa a jeho identifikačný kód Pri prezeraní ktorejkoľvek stránky portálu je možné kliknutím na meno používateľa sa opätovne vrátiť do OIZ používateľa.

Po prihlásení sa do OIZ má používateľ možnosť používať jednotlivé elektronické služby a ich funkcie prostredníctvom Titulnej stránky OIZ vo forme dlaždíc alebo prostredníctvom hlavného menu OIZ v ľavej časti stránky.

Upozornenie

Je nevyhnuté zrealizovať vždy prvotné prihlásenie prostredníctvom nového kvalifikovaného podpisového certifikátu (ZEP) pre účely elektronického podpisovania a podávania dokumentov s využitím ZEP-u. 

Príklad/vysvetlenie

Mám nový certifikát. Rozhodol som sa podávať formuláre prostredníctvom certifikátu ZEP. Musím zrealizovať prvotné prihlásenie do osobnej internetovej zóny (OIZ) prostredníctvom tohto certifikátu ZEP. Po prihlásení môžem začať el. podávať dokumenty a podpisovať so ZEP-om. Následne počas doby platnosti certifikátu ZEP už sa môžem prihlasovať do OIZ cez ID a heslo alebo cez tento ZEP. Ak mi skončí platnosť tohto ZEP a získam nový certifikát ZEP, musím celý postup prvotného prihlásenia cez nový ZEP do OIZ realizovať odznova.

Autentifikácia: Ústredný portál verejnej správy

Integrácia modulov IAM PFS (identifikačný a autorizačný modul portálu finančnej správy) a autentifikačného modulu SM ÚPVS (spoločné moduly Ústredného portálu verejnej správy)  znamená, že používatelia budú mať v IS PFS používateľský účet s autentifikáciou cez autentifikačný modul ÚPVS s využitím autentifikátora v zmysle eGov zákona.

Pri tejto voľbe je neprihlásený (anonymný) používateľ automaticky presmerovaný  na prihlasovaciu obrazovku externého systému ÚPVS.

Neprihlásený (anonymný) používateľ sa prihlási na tomto systéme pomocou eID karty. Po úspešnom prihlásení na ÚPVS je používateľ presmerovaný späť na portál FS (PFS), kde sa vyhodnotia podmienky na jeho prihlásenie do OIZ PFS. V prípade úspešného prihlásenia na PFS sa používateľovi zobrazí jeho osobná internetová zóna (OIZ), ak prihlásenie na PFS neprebehne úspešne napr. z dôvodu, že používateľ ešte nie je registrovaný na PFS, je používateľovi poskytnutá informácia s ponukou  na registráciu na PFS.