Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W7

Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH

Aktualizovaný zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Pokým potrebujete úplný zoznam platiteľov DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

UPOZORNENIE:

Finančná správa oznamuje, že na základe zákona č. 67/2020 Z. z. [nové okno] o niektorých opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 („lex korona“) neaktualizuje zverejnený zoznam daňových dlžníkov. Posledné stavy nedoplatkov sú k 29.2.2020, a takto ostanú až do ukončenia opatrení. Cieľom je zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na niektorých daňovníkov, ktorí by v dôsledku neaktuálneho stavu mohli mať problémy pre získanie dotácie, úveru, štátnych príspevkov a pod.

Môže však dôjsť k prípadom, keď daňový subjekt zaplatí nedoplatok voči daňovému alebo colnému úradu po termíne zverejneného stavu nedoplatkov. Finančná správa preto odporúča dotknutým daňovým subjektom, ktorí sú uvedení vo zverejnenom zozname so stavom k 29.2.2020 a tento nedoplatok zaplatili, aby požiadali príslušného správcu dane o vydanie potvrdenia o stave osobného účtu k aktuálnemu dátumu.”

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 9.4.2020
IČ DPHNázov subjektuObecPSČUlica čísloRok porušeniaDátum zverejneniaIČO
SK1020002137 Jaroslav Hliboký Giraltovce 08701 SNP 281/9 2013 01.10.2013 37653580
SK1020004183 Milan Šarišský Lipany 08271 Komenského 1433/40 2013 03.12.2013 34813551
SK1020005514 Pavol Kovalčík Prešov 08001 Hollého 1 2015 26.04.2017 34904328
SK1020007769 Rastislav Širocký Široké 08237 300 2019 24.05.2019 37534254
SK1020010970 Vojtech Maník Prešov 08001 Antona Prídavka 20 2018 18.05.2018 37257455
SK1020011366 Stanislav Pribula Kapušany 08212 Slánska 52/13 2013 21.06.2013 37713256
SK1020027789 Albert Szentandrási Krásnohorská Dlhá Lúka 04945 185 2014 30.09.2014 33012016
SK1020029637 Ingrid Výborná Revúca 05001 T. Vansovej 1170/18 2012 09.04.2013 40731766
SK1020031320 JUDr. Marianna Kohútová Bérešová Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 Štefánikova 47 2019 07.12.2019
SK1020031430 Emil Pacola Michalovce 07101 Vybuchanec 1025 2017 12.07.2017 35027584

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: