Preskočiť na hlavný obsah

Oslobodenie od cla, DPH a SPD

Oslobodenie od cla, DPH a SPD

Tovar dovážaný osobami z tretích krajín, či už v osobnej batožine alebo doručený subjektu vo forme zásielky, ktorý je dovážaný príležitostne a ktorý je vzhľadom na svoju povahu určený na súkromnú, osobnú resp. rodinnú potrebu osôb, ktoré ho prevážajú alebo ktorý je jasne určený na darovanie možno za predpokladu splnenia požadovaných podmienok oslobodiť od platieb uplatňovaných pri dovoze tovaru, tj. od cla, od spotrebnej dane (v prípade, ak ide o tovar, ktorý takejto dani podlieha) a od DPH.

Ďalšie informácie sú poskytované v štruktúre:

Oslobodenie od cla

Tovar dovážaný na územie Európskej únie možno na základe žiadosti deklaranta oslobodiť od platby dovozného cla. Možnosti a podmienky oslobodenia dovážaného tovaru od cla ustanovuje nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009. [nové okno]

Oslobodiť možno v zmysle vyššie uvedeného nariadenia napr.:

1. Osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z bydliska v tretej krajine na územie Únie za predpokladu, že tento osobný majetok bol vo vlastníctve sťahujúcej sa osoby a v prípade, že nejde o spotrebný tovar, bol používaný minimálne 6 mesiacov pred sťahovaním. Oslobodenie je možné priznať osobám, ktoré vedia preukázať dostupnými prostriedkami, že ich bydlisko bolo mimo colného územia Únie po dobu minimálne 12 mesiacov.

Oslobodenie však nemožno priznať na nasledovný tovar:

 • alkoholickénápoje, tabak a tabakové výrobky, dopravné prostriedky na obchodné účely, predmety na výkon živnosti alebo povolania okrem prenosných nástrojov pre úžitkové umenie a slobodné povolania.

2. Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva – výbava a zariadenie domácností patriace osobe, ktorá mení svoje bydlisko z tretej krajiny na colné územie Únie z dôvodu uzatvorenia manželstva ako aj dary získané pri príležitosti uzatvorenia manželstva, ktorých hodnota nepresahuje 1000 EUR.

Oslobodenie však nemožno priznať na

 • alkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky

3. Osobný majetok nadobudnutý dedením fyzickou osobou majúcou obvyklé bydlisko na colnom území Únie.

Oslobodiť však nemožno:

 • alkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky, dopravné prostriedky na obchodné účely, predmety určené na výkon živnosti alebo povolania okrem prenosných      nástrojov pre úžitkové umenie a slobodné povolania, zásoby surovín a hotových výrobkov, živý inventár a zásoby poľnohospodárskych výrobkov.

4. Výbavu, študijné potreby a vybavenie domácností žiakov a študentov, ktorí prichádzajú na územie Únie za účelom štúdia, a ktoré sú určené na ich osobnú potrebu počas štúdia je možné oslobodiť od cla minimálne jedenkrát za školský rok.

5. Zásielky nepatrnej hodnoty odoslané z tretej krajiny príjemcovi v Únii, ktorých hodnota nepresahuje 150 EUR na jednu zásielku (napr. internetový nákup). Oslobodenie nemožno uplatniť na

 • alkoholické nápoje, parfumy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky.

6. Zásielky zasielané z tretej krajiny jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe žijúcej na colnom území Únie. Pre uplatnenie oslobodenia od cla, úhrnná hodnota tovaru obsiahnutého v zásielke nesmie presiahnuť 45 EUR.

Oslobodenie je obmedzené v prípade nasledujúceho tovaru na tieto množstvá

 • tabakové výrobky
  • 50 cigariet  alebo
  • 25 cigariek alebo
  • 10 cigár alebo
  • 50 g tabaku na fajčenie

alebo úmerná kombinácia

 • alkohol  a alkoholické nápoje
  • 1 liter destilátov a liehovín s objemovým alkoholickým titrom vyšším ako 22 % vol.; nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholickým titrom 80% vol. a vyšším v množstve 1 liter alebo
  • 1 liter destilátov, liehovín, aperitívov na vínovej alebo alkoholovej báze, tafia, saké alebo podobné nápoje s objemovým alkoholickým titrom nepresahujúcim 22 % vol.; šumivé vína, likéry

alebo úmerná kombinácia

  • 2 litre nešumivého vína
 • parfumy – 50g alebo toaletné vody 0,25 litra

7. Tovar v osobnej batožine cestujúcich je možné oslobodiť od cla za predpokladu, že ide o tovar oslobodený od DPH.

Ďalšie možnosti oslobodenia tovaru od cla, ktoré upravuje nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 pri jeho dovoze je potrebné posudzovať individuálne (napr. tovar určený na vzdelávacie, kultúrne a vedecké účely, rôzne dokumenty a články a pod.

Oslobodenie od spotrebnej dane

V prípade dovozu tovaru, ktorý podlieha spotrebným daniam je potrebné okrem cla uhradiť aj spotrebnú daň, ak takýto dovoz nie je od nej oslobodený.

V prípade príležitostných malých zásielok neobchodného charakteru zasielaných z tretej krajiny jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe na daňové územie určených na osobnú spotrebu je možné uplatniť oslobodenie od spotrebných daní podľa premetu dane:

tabakové výrobky podľa § 7 písm. f) zákona č. 106/2004 Z.z o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. [nové okno]:

 • najviac  v množstve 50 kusov cigariet alebo
 • 25 kusov cigariek, alebo
 • 10 kusov cigár,
 • alebo 50 g tabaku,

alkoholické nápoje podľa § 7 ods. 2 písm. h) zákona č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov [nové okno]:

 • najviac v množstve 1 liter liehu s obsahom alkoholu viac ako 22% objemu, alebo  najviac v množstve 1 liter liehu s obsahom alkoholu 22% objemu a menej, alebo
 • najviac v množstve 1 liter šumivého vína alebo 1 liter šumivého fermentovaného nápoja a 1 liter medziproduktu s obsahom alkoholu 22% objemu a menej, alebo najviac v množstve 2 litre tichého vína alebo 2 litre tichého fermentovaného nápoja a
 • piva najviac v hodnote 45 eur.

Podobne je možné uplatniť aj oslobodenie od spotrebných daní pri tovare v osobnej batožine cestujúceho.V prípade, ak cestujúci dovezie väčšie množstvo nižšie uvedeného tovaru nad stanovený limit, oslobodenie od spotrebnej dane sa uplatní iba na tovar, ktorý je v limite, ostatné množstvo dovezeného tovaru podlieha na území Slovenskej republiky zdaneniu. Avšak v prípade tabakových výrobkov a alkoholických nápojov plnených v spotrebiteľských baleniach liehu je nevyhnutné ich označenie slovenskou kontrolnou známkou. Inak ich nie je možné prepustiť do voľného obehu.

Minerálny olej

 • musí ísť o neobchodný dovoz cestujúcim, ak
  • je minerálny olej určený na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti,
  • povaha a množstvo minerálneho oleja nevzbudzuje podozrenie, že sa dováža na obchodné účely,
  • sa  dovoz uskutočňuje príležitostne, najviac však jedenkrát za sedem kalendárnych dní,
 • musí sa nachádzať v bežnej nádrži motorového dopravného prostriedku a slúžiť na jeho vlastný pohon,
 • v prenosnej nádrži v objeme nepresahujúcom desať litrov.

Tabakové výrobky a bezdymový tabakový výrobok

 • musia byť prepravované v osobnej batožine cestujúceho,
 • musí ísť o neobchodný dovoz, ak
  • sú tabakové výrobky a bezdymový tabakový výrobok určené na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti, alebo sú určené ako dar,
  • povaha  a množstvo tabakových výrobkov a bezdymového tabakového výrobku nevzbudzujú podozrenie, že sa dovážajú na obchodné účely,
  • sa dovoz uskutočňuje príležitostne,
 • musia byť dovážané osobou staršou ako 17 rokov.

Maximálne množstvo tabakových výrobkov a bezdymového tabakového výrobku, ktoré je oslobodené od spotrebnej dane (pri splnení vyššie uvedených podmienok),  je nasledovné:

 • pri leteckej doprave na osobu:
  1. 200 kusov cigariet,
  2. 100 kusov cigariek,
  3. 50   kusov cigár,
  4. 250 gramov tabaku na fajčenie,
  5. desať spotrebiteľkských balení bezdymového tabakového výrobku.
 • pri inej ako leteckej doprave na osobu:
  1. 40 kusov cigariet,
  2. 20 kusov cigariek,
  3. 10 kusov cigár,
  4. 50 gramov tabaku na fajčenie,
  5. dve spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku.

Každé z uvedených množstiev tabakových výrobkov (body 1 až 4) predstavuje 100 % celkového povoleného množstva pre tabakové výrobky. Tabakové výrobky sa môžu kombinovať za predpokladu, že súhrnný percentuálny podiel jednotlivých množstiev nepresahuje 100 % celkového povoleného množstva.

Praktická rada

Ak chcete doviezť letecky cigarky a cigary, tak môžete bez spotrebnej dane doviezť napr. 60 ks cigariek (60 % povoleného množstva) a 20 ks cigár (40 % povoleného množstva). Percentuálny súčet povolených množstiev tabakových výrobkov (v našom prípade 60 % a 40 %) nepresiahne 100 %.

Alkoholický nápoj

 • musí byť prepravovaný v osobnej batožine,
 • musí ísť o neobchodný dovoz cestujúceho,
 • musí byť dovážaný osobou staršou ako 17 rokov.

Od dane je oslobodený neobchodný dovoz alkoholického nápoja v osobnej batožine cestujúceho z územia tretieho štátu, a to najviac v množstve

 • 1 liter liehu s obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu alebo najviac v množstve 2 litre liehu s obsahom alkoholu 22 % objemu a menej,
 • 2 litre šumivého vína alebo 2 litre šumivého fermentovaného nápoja alebo 2 litre medziproduktu, pričom ustanovené množstvo 2 litre predstavuje 100 %  celkového povoleného množstva pre šumivé víno, šumivý fermentovaný nápoj a medziprodukt.

Každé množstvo ustanovené v predchádzajúcom odseku predstavuje 100 % celkového povoleného množstva pre každý alkoholický nápoj. Pri každom cestujúcom sa oslobodenie od dane môže uplatniť ako kombinácia dovážaného množstva podľa predchádzajúceho odseku, ak súhrnný percentuálny podiel jednotlivých množstiev nepresahuje 100 % celkového povoleného množstva.

Od dane je oslobodený neobchodný dovoz alkoholického nápoja v osobnej batožine cestujúceho z územia tretieho štátu najviac v množstve 16 litrov piva a najviac v množstve 4 litre tichého vína alebo 4 litre tichého fermentovaného nápoja.

Praktická rada

Ak chcete doviezť  šumivé víno a iný alkohol, ktorý má obsah alkoholu prekračujúci 22 % (podľa zákona č. 530/2011 Z. z.), tak  môžete doviezť bez spotrebnej dane, napr. 2 x 0,7 l šumivého vína (70 % povoleného množstva) a 0,3 l takéhoto alkoholu (30 % povoleného množstva). Percentuálny súčet povolených množstiev alkoholického nápoja (v našom prípade 70 % a 30 %) nepresiahne 100 %.

Praktická rada

Ak chcete doviezť alkoholický nápoj s obsahom 40 % alkoholu, alkoholický nápoj s obsahom 15 % alkoholu a aj šumivé víno, tak môžete doviezť bez spotrebnej dane, napr. 0,5 l vodka 40 % (50 % povoleného množstva), 0,5 l vermút 15 % (25 % povoleného množstva) a 0,5 l šumivého vína (25 % povoleného množstva). Percentuálny súčet povolených množstiev alkoholického nápoja (v našom prípade 50 %, 25 % a 25 %) nepresiahne 100 %.

Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty

Správcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) pri dovoze tovaru na územie SR sú colné orgány. Z tohto dôvodu je DPH vzťahujúca sa na dovážaný tovar splatná už pri dovoze tovaru spolu s príslušnou sumou cla poprípade spotrebnej dane.

Oslobodenie od DPH sa spravidla udelí pri dovoze v tých istých prípadoch ako oslobodenie tovaru od cla. Prípady kedy je dovoz tovaru oslobodený od DPH upravuje § 48 ods. 2 a §48a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.[nové okno]

Najčastejšie prípady oslobodenia tovaru od DPH pri dovoze pre občanov

1. Oslobodenie zásielok zasielaných jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe

Pre uplatnenie oslobodenia od DPH, úhrnná hodnota tovaru obsiahnutého v zásielke nesmie presiahnuť 45 EUR. Oslobodenie je v prípade nižšie uvedeného tovaru obmedzené na nasledujúce množstvá: 

 • tabakové výrobky
  • 50 cigariet alebo
  • 25 cigariek alebo
  • 10 cigár alebo
  • 50 g tabaku na fajčenie

alebo úmerná kombinácia

 • alkohol a alkoholické nápoje
  • 1 liter destilátov a liehovín s objemovým alkoholickým titrom vyšším ako 22 % vol.; nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholickým titrom 80% vol. a vyšším alebo
  • 1 liter destilátov,  liehovín, aperitívov na vínovej alebo alkoholovej báze, tafia, saké alebo podobné nápoje s objemovým alkoholickým titrom nepresahujúcim 22 % vol., šumivé vína, likéry

alebo  úmerná kombinácia

  • 2 litre nešumivého vína
 • parfumy – 50g alebo toaletné vody 0,25 litra
 • káva 500 g alebo kávové extrakty a esencie 200 g
 • čaj 100 g alebo čajové extrakty a esencie 40 g

2. Oslobodenie tovaru v osobnej batožine cestujúceho

Podľa § 48a zákona o DPH je možné od dovozných platieb oslobodiť  neobchodný dovoz tovaru v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov, ak jeho hodnota nepresahuje:

 • 300 eur na osobu, ak cestuje inou ako leteckou dopravou,
 • 430 eur na osobu, ak cestuje leteckou dopravou,
 • 150 eur na osobu mladšiu ako 15 rokov bez ohľadu na dopravný prostriedok.

Oslobodenie od DPH sa pri dovoze tabakových výrobkov uplatní nasledovne:

Pri leteckej preprave:

 • 200 ks cigariet
 • 100 ks cigariek
 • 50 ks   cigár
 • 250 g  tabaku na fajčenie

alebo úmerná kombinácia.

Pri inej ako leteckej preprave:

 • 40 ks cigariet
 • 20 ks cigariek
 • 10 ks cigár
 • 50 g  tabaku na fajčenie

alebo úmerná kombinácia.

Oslobodenie od DPH sa pri dovoze alkoholu a alkoholických nápojov uplatní nasledovne:

 • 1 liter alkoholu a alkoholického nápoja s obsahom alkoholu viac ako 22% objemu alebo nedenaturovaného etylalkoholu s obsahom alkoholu 80% objemu a viac,
 • 2 litre alkoholu a alkoholického nápoja s obsahom alkoholu 22% a menej

alebo úmerná kombinácia.

Oslobodenie od dane sa uplatní na dovoz tichého vína najviac v množstve 4 litrov a piva najviac v množstve 16 litrov.

Uvedené oslobodenia sa neuplatnia, ak cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov.

Oslobodenie od dane sa uplatní na dovoz pohonných látok, ktoré sa nachádzajú v bežnej nádrži motorového dopravného prostriedku a pohonných látok v prenosnej nádrži, ktorých objem nepresahuje desať litrov.

Prepojenie oslobodenia tovaru od cla a DPH pri dovoze tovaru je upravené aj v prílohe č. 7 Vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z.z. [nové okno] , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon [nové okno] a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.