Preskočiť na hlavný obsah

Informovanie o vývoze

Aké colné predpisy platia v cieľovej krajine

Pre bezpečné a bezproblémové doručenie zásielky neobchodného charakteru do zahraničia je potrebné si vopred zistiť podmienky, ktoré sa na danú zásielku v krajine príjemcu vzťahujú. Bližšie informácie týkajúce sa uplatňovania dovozných opatrení v krajine príjemcu je možné zistiť na stránkach organizácie: World Customs Organization [nové okno].

Informácie týkajúce sa zákazov a obmedzení pri dovoze do krajiny určenia je možné získať aj prostredníctvom zastupiteľských úradov v týchto krajinách resp. obchodných komôr.

V prípade, ak osoba, ktorá plánuje zasielať tovar do zahraničia nemá skúsenosti s colným konaním, doporučujeme pre zjednodušenie a urýchlenie celého colného konania využiť služby spoločností, ktoré sa touto činnosťou zaoberajú.

Aké tlačivo musím vyplniť pri vývoze tovaru

Na základe vykonávacieho poriadku o listovej pošte vydaného Svetovou poštovou úniou je potrebné pri odosielaní poštovej zásielky na pošte predložiť spolu so zásielkou aj tlačivo CN 22, ktoré sa používa v prípade, ak zásielku tvorí jeden druh tovaru a hodnota zásielky je menšia ako 300 DTS. Tlačivo CN 23 je potrebné predložiť v prípade, ak predmetom zásielky je viac druhov tovaru, resp. ak hodnota zásielky deklarovaná odosielateľom presahuje 300 DTS. Vzájomný prepočet hodnoty DTS – EUR nájdete v „Zasielacích podmienkach Slovenskej pošty pre medzinárodný styk“. 

V prípade, ak odosielaný tovar podlieha určitým obmedzeniam, je potrebné namiesto tlačiva CN 22/ CN 23 predložiť colným orgánom vývozné colné vyhlásenie (viac informácií v časti „vývozné colné vyhlásenie”).

Vývozné colné vyhlásenie je potrebné colným orgánom predložiť aj v prípade, ak hodnota tovaru v zásielke je väčšia ako 1 000 EUR.

Kde nájdem potrebné tlačivo

Tlačivá CN 22/CN 23 sú k dispozícii na poštách.

Vývozné colné vyhlásenie môže byť podané elektronicky alebo v prípade, ak ide o príležitostné podanie colného vyhlásenia tak aj v papierovej forme (viac informácií v časti „vývozné colné vyhlásenie”).

Ako vyplním tlačivo colného vyhlásenia

Bližšie informácie ohľadom štandardného colného vyhlásenia v papierovej forme a k vypĺňaniu vývozného colného vyhlásenia, až do času zmodernizovania IT systému pre vývozné colné vyhlásenia a vyhlásenia o spätnom vývoze, nájdete v prílohe 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, v prílohe 6 stĺpci A1  a v prílohe 7 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aké prílohy podám spolu s tlačivom

V prípade, že tovar tvoriaci zásielku podlieha určitým povoleniam, certifikátom a pod., tie je potrebné doložiť colným orgánom k colnému konaniu spolu so zásielkou ako prílohu vývozného colného vyhlásenia. V prípade potreby musia byť na colné konanie predložené ďalšie doklady podľa požiadaviek colných orgánov.

Ďalšie informácie týkajúce sa prerokovania poštových zásielok je možné získať na stránkach Slovenskej pošty [nové okno].