Preskočiť na hlavný obsah

Platby v hotovosti

Od 1.1.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti [nové okno], ktorý zakazuje vykonávať platby v hotovosti prevyšujúce  sumu 15 000 eur, ak sa jedná o platby medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi.

Ak je odovzdávajúcim alebo preberajúcim platby fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo právnická osoba, platba v hotovosti nesmie presiahnuť sumu 5 000 eur.

Zákon zakazuje akékoľvek platby v hotovosti bez ohľadu na ich právny dôvod, okrem výnimiek presne definovaných v § 8 zákona.  

Upozornenie

Zákaz sa vzťahuje nielen na platby za predaj tovaru a poskytovanie služieb, ale aj na platby pôžičiek, plnenie záväzkov, vklady spoločníkov do základného imania, vyplácanie podielov na zisku, platby záloh a preddavkov a pod.

Platba vykonaná za dodanie tovaru na dobierku, ako aj platba kreditnou kartou sa nepovažuje za platbu v hotovosti.            

Ďalšie informácie sú poskytované v štruktúre:

Na ktoré prípady sa vzťahujú výnimky zo zákona

Zákon presne vymedzuje výnimky, v ktorých sa môže vykonať platba v hotovosti presahujúca stanovený limit. Ide napr. o tieto prípady:

Príklady

Príklad č. 1: Fyzická osoba si objedná tovar od dodávateľa v sume 5 200 eur. Dodávateľ pošle tovar prostredníctvom Slovenskej pošty na dobierku. Odberateľ pri prevzatí tovaru môže zaplatiť za tovar v hotovosti, nakoľko platbu neprevezme priamo dodávateľ, ale ide o platbu, na ktorú sa zákon nevzťahuje.

Príklad č. 2: Podnikateľ dodá fyzickej osobe tovar v hodnote 10 000 eur. V zmluve si dohodli vykonať platbu vkladom hotovosti na bankový účet dodávateľa. Odberateľ môže túto platbu vykonať v hotovosti, nakoľko sa jedná o platbu v rámci platobného styku, na ktorú sa zákon nevzťahuje.

Ako definuje zákon platbu v hotovosti

Platbou v hotovosti sa rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom.  Hodnotou platby v hotovosti v inej mene ako je euro je nominálna hodnota bankoviek a mincí prepočítaná na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti.

Ako sa posudzuje hodnota platby v hotovosti

Hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.

To znamená, že ak bude uzatvorená  zmluva, v ktorej je určená celková výška platby jedného alebo viacerých plnení prevyšujúca 5 000 eur (resp. 15 000 eur), žiadna platba vyplývajúca z tejto zmluvy nemôže byť odovzdaná a prijatá v hotovosti, ani záloha alebo preddavok.

Ak v jednom právnom vzťahu dochádza k čiastkovým platbám, celkovou hodnotou platby je  súčet týchto platieb.  Ak celková hodnota platby v jednom právnom vzťahu presiahne sumu 5 000 eur (resp. 15 000 eur), nie je možné uskutočniť ani čiastkovú platbu v hotovosti.

Príklady

Príklad č. 1: Podnikateľ uzatvoril nájomnú zmluvu na kancelárske priestory s fyzickou osobou nepodnikateľom na dobu 12 mesiacov s dohodnutým mesačným nájomným 500 eur.

Nakoľko hodnota platby z jedného právneho vzťahu prevyšuje 5 000 eur (12 x 500 = 6 000), nemôže byť žiadna platba nájomného uhradená v hotovosti.

Príklad č. 2: Fyzická osoba – nepodnikateľ poskytol svojmu známemu, ktorým je tiež fyzická osoba nepodnikateľ pôžičku v celkovej výške 17 000 eur. Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti, nakoľko suma pôžičky presiahla 15 000 eur.

V prípade vrátenia pôžičky nemôže byť žiadna platba tejto pôžičky uhradená v hotovosti, aj keď bude pôžička vrátená v splátkach, nakoľko celková výška pôžičky presiahla 15 000 eur.

Ako sa postupuje v prípade,  ak je odovzdávajúci  zastupovaný inou osobou

Ak odovzdávajúceho zastupuje jeho zákonný zástupca, opatrovník, prokurista, splnomocnený zástupca alebo zamestnanec oprávnený na odovzdávanie bankoviek a mincí, platba sa posudzuje tak, akoby ju odovzdal zastupovaný.

Príklad

Slovenský podnikateľský subjekt splnomocnil fyzickú osobu nepodnikateľa na prevzatie platby za tovar od odberateľa tovaru v sume 6 000 eur. Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti, nakoľko príjemcom platby je podnikateľský subjekt a platba presahuje 5 000 eur.

Ako sa postupuje v prípade, ak platba prebieha prostredníctvom sprostredkovateľa

Ak platba medzi odovzdávajúcim a príjemcom prebieha prostredníctvom sprostredkovateľa, tento sprostredkovateľ vystupuje buď ako odovzdávajúci alebo ako príjemca. Ak je sprostredkovateľom fyzická osoba podnikateľ, platba v hotovosti môže byť vykonaná iba do výšky 5 000 eur.

Príklady

Príklad č. 1: Občan s trvalým pobytom na území SR predá svoj majetok v hodnote 6 000 eur kupujúcemu – podnikateľovi prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ. Platbu od kupujúceho prevezme sprostredkovateľ, ktorý ju vloží na bankový účet predávajúceho. Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti, pretože kupujúci ako odovzdávajúci platby je podnikateľský subjekt a platba presahuje 5 000 eur.

Príklad č. 2: Fyzická osoba nepodnikateľ predá osobné motorové vozidlo za 6 000 eur fyzickej osobe nepodnikateľovi cez sprostredkovateľa, ktorý je právnická osoba. Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti, pretože príjemcom platby je sprostredkovateľ – čiže právnická osoba, t.j. podnikateľský subjekt a platba presahuje 5 000 eur.

Ako sa postupuje v prípade, ak je platba vykonaná v zahraničí

Obmedzenie platieb v hotovosti sa vzťahuje aj na platby vykonané v cudzine, ak súvisia s plnením uskutočneným na území Slovenskej republiky a ak odovzdávajúci alebo príjemca platby má v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania. To znamená, že ak občan nepodnikateľ s trvalým pobytom v SR predá nejaký tovar zahraničnému občanovi na území SR, nemôže od tohto zahraničného odberateľa prevziať platbu v hotovosti nad 5 000 eur (resp. 15 000 eur), aj keď bude platba vykonaná v zahraničí.

Rovnako to platí aj v prípade, ak občan SR s trvalým pobytom na území SR obstará tovar alebo poskytnutie služby od zahraničného dodávateľa na území Slovenskej republiky, nemôže platbu nad 5000 eur (resp. 15 000 eur) za tento tovar alebo službu vykonať v hotovosti, aj keď by bola platba vykonaná v zahraničí.

Príklady

Príklad č. 1: Občan s trvalým pobytom na území SR obstará motorové vozidlo na území SRN v sume 10000 eur, pričom k prevzatiu vozidla dôjde na území Nemecka. Platba môže byť vykonaná v hotovosti bez ohľadu na to, či platba bude vykonaná v zahraničí alebo na území SR, nakoľko sa nejedná o plnenie uskutočnené na území SR.

Príklad č. 2: Občan s trvalým pobytom na území SR kúpi motorové vozidlo od občana s trvalým pobytom v SRN v sume 10 000 eur, pričom k prevzatiu vozidla dôjde na území SR. Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti, nakoľko sa jedná o plnenie uskutočnené na území SR.

Príklad č. 3: Slovenský občan  havaruje v zahraničí. Za opravu vozidla mu zahraničný subjekt vyfakturuje sumu 5 300 eur, ktorú požaduje uhradiť v hotovosti. Platba môže byť vykonaná v hotovosti, nakoľko k plneniu došlo v zahraničí.

Príklad č. 4: Občan nepodnikateľ, ktorý sa venuje lukostreľbe, si  kúpi v Maďarsku  luk vrátane ďalších doplnkov za 15 200 eur. Platbu môže vykonať v hotovosti, nakoľko plnenie nebolo uskutočnené na území SR.

Aké sankcie sa uložia pri porušení zákazu platby v hotovosti

Ak dôjde k porušeniu zákona zo strany fyzickej osoby – nepodnikateľa, bude jej uložená pokuta za priestupok do 10 000 eur.

Ako sa postupuje pri platbe v hotovosti dohodnutej ešte pred 1.1.2013

Platbu v hotovosti dohodnutú pred 1.1.2013, ktorej hodnota prevyšuje zákonom stanovenú sumu, bolo možné vykonať v hotovosti do 31. marca 2013.

Upozornenie

Po 1.4.2013 už môže byť platba vykonaná iba bezhotovostne.