Preskočiť na hlavný obsah

Platby v hotovosti

Od 1.1.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti [nové okno], ktorý upravuje podmienky zákazu vykonávať niektoré platby v hotovosti.

Novela zákona účinná od 01.07.2023 zjednotila zákaz vykonávať platby v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur pre fyzické aj právnické osoby. 

Zákon zakazuje akékoľvek platby v hotovosti bez ohľadu na ich právny dôvod, okrem výnimiek presne definovaných v zákone.  

Upozornenie

Zákaz sa vzťahuje nielen na platby za predaj tovaru a poskytovanie služieb, ale aj na platby pôžičiek, plnenie záväzkov, vklady spoločníkov do základného imania, vyplácanie podielov na zisku, platby záloh a preddavkov a pod.

Platba vykonaná za dodanie tovaru na dobierku, ako aj platba kreditnou kartou sa nepovažuje za platbu v hotovosti.            

Ďalšie informácie sú poskytované v štruktúre:

Na ktoré prípady sa vzťahujú výnimky zo zákona

Zákon presne vymedzuje výnimky, v ktorých sa môže vykonať platba v hotovosti presahujúca stanovený limit. Ide napr. o tieto prípady:

Príklady

Príklad č. 1: Fyzická osoba si objedná tovar cez internetový obchod v hodnote 15 200 eur. Dodávateľ pošle tovar prostredníctvom Slovenskej pošty na dobierku. Fyzická osoba pri prevzatí tovaru môže zaplatiť za tovar v hotovosti, nakoľko platbu neprevezme priamo dodávateľ, ale ide o platbu, na ktorú sa zákon nevzťahuje. 

Príklad č. 2: Podnikateľ dodá fyzickej osobe tovar v hodnote 19 000 eur. V zmluve si dohodli vykonať platbu vkladom hotovosti na bankový účet dodávateľa. Fyzická osoba môže túto platbu vykonať v hotovosti, nakoľko ide o platbu v rámci platobného styku, na ktorú sa zákon nevzťahuje. 

Príklad č. 3: Fyzická osoba predala motorové vozidlo v januári 2023 v hodnote 17 000 eur a platbu prijala v hotovosti. Platbu za toto motorové vozidlo bolo možné prijať v hotovosti v súlade so zákonom o obmedzení platieb v hotovosti, nakoľko bola prijatá počas trvania mimoriadnej situácie, kedy je možné odovzdávať alebo prijímať hotovosť aj nad zákonom stanovený limit. Mimoriadna situácia bola vyhlásená na území SR dňa 12. marca 2020.

Ako definuje zákon platbu v hotovosti

Platbou v hotovosti sa rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom. Hodnotou platby v hotovosti v inej mene ako je euro je nominálna hodnota bankoviek a mincí prepočítaná na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti.

Ako sa posudzuje hodnota platby v hotovosti

Hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.

To znamená, že ak bude uzatvorená  zmluva, v ktorej je určená celková výška platby jedného alebo viacerých plnení prevyšujúca 15 000 eur, žiadna platba vyplývajúca z tejto zmluvy nemôže byť odovzdaná a prijatá v hotovosti, ani záloha alebo preddavok.

Ak teda na základe jedného právneho vzťahu dochádza k čiastkovým platbám, celkovou hodnotou platby je súčet týchto čiastkových platieb. Ak celková hodnota platby z jedného právneho vzťahu presiahne sumu 15 000 eur, nie je možné uskutočniť ani čiastkovú platbu v hotovosti.

Príklady

Príklad č. 1: Obchodná spoločnosť uzatvorila s prenajímateľom nájomnú zmluvu na kancelárske priestory na dobu 12 mesiacov s dohodnutým mesačným nájomným 1 500 eur. Pretože hodnota platby z jedného právneho vzťahu prevyšuje 15 000 eur (12 x 1 500 = 18 000), nemôže byť žiadna platba nájomného uhradená v hotovosti.

Príklad č. 2: Fyzická osoba poskytla svojmu známemu pôžičku v celkovej výške 17 000 eur. Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti, nakoľko suma pôžičky presiahla 15 000 eur. V prípade vrátenia pôžičky nemôže byť žiadna platba tejto pôžičky uhradená v hotovosti, aj keď bude pôžička vrátená v splátkach.

Ako sa postupuje v prípade,  ak je odovzdávajúci zastupovaný inou osobou

Ak odovzdávajúceho zastupuje jeho zákonný zástupca, opatrovník, prokurista, splnomocnený zástupca alebo zamestnanec oprávnený na odovzdávanie bankoviek a mincí, platba sa posudzuje tak, akoby ju odovzdal zastupovaný.

Príklady

Príklad č. 1: Slovenský podnikateľský subjekt splnomocnil fyzickú osobu na odovzdanie platby za tovar dodávateľovi tovaru v sume 17 500 eur. Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti, pretože hodnota platby prevyšuje 15 000 eur.

Príklad č. 2: Zákonný zástupca maloletého dieťaťa je povinný uhradiť v rámci vysporiadania dedičov na základe uznesenia o dedičstve inému dedičovi sumu 9 200 eur. Platba môže byť vykonaná v hotovosti, nakoľko nepresahuje sumu 15 000 eur.

Ako sa postupuje v prípade, ak je platba vykonaná v zahraničí

Obmedzenie platieb v hotovosti sa vzťahuje aj na platby vykonané v cudzine, ak súvisia s plnením uskutočneným na území Slovenskej republiky a ak odovzdávajúci alebo príjemca platby má v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania. To znamená, že ak slovenský dodávateľ predá tovar alebo poskytne službu pre zahraničného odberateľa na území Slovenskej republiky, nemôže od tohto zahraničného odberateľa prevziať platbu v hotovosti nad 15 000 eur, aj keď bude platba vykonaná v zahraničí.

Rovnako to platí aj v prípade, ak slovenský odberateľ obstará tovar alebo poskytnutie služby od zahraničného dodávateľa na území Slovenskej republiky, nemôže platbu nad 15 000 eur za tento tovar alebo službu vykonať v hotovosti, aj keď by bola platba vykonaná v zahraničí.

Príklady

Príklad č. 1: Občan s trvalým pobytom na území SR si obstará motorové vozidlo na území SRN v sume 21 000 eur, pričom k prevzatiu vozidla dôjde na území Nemecka. Platba môže byť vykonaná v hotovosti bez ohľadu na to, či platba bude vykonaná v zahraničí alebo na území SR, nakoľko nejde o plnenie uskutočnené na území SR.

Príklad č. 2: Občan s trvalým pobytom na území SR kúpi motorové vozidlo od občana s trvalým pobytom v SRN v sume 19 000 eur, pričom k prevzatiu vozidla dôjde na území SR. Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti, nakoľko ide o plnenie uskutočnené na území SR a hodnota prevyšuje 15 000 eur.

Príklad č. 3: Slovenský občan, ktorý sa venuje lukostreľbe, si kúpi v Maďarsku luk vrátane ďalších doplnkov za 15 200 eur. Platbu môže vykonať v hotovosti, nakoľko plnenie nebolo uskutočnené na území SR.

Aké sankcie sa uložia pri porušení zákazu platby v hotovosti

Ak dôjde k porušeniu zákona zo strany fyzickej osoby – nepodnikateľa, bude jej uložená pokuta za priestupok do 10 000 eur.

Ako sa postupuje pri platbe v hotovosti dohodnutej ešte pred 1.1.2013

Platbu v hotovosti dohodnutú pred 1.1.2013, ktorej hodnota prevyšuje zákonom stanovenú sumu, bolo možné vykonať v hotovosti do 31. marca 2013.