Preskočiť na hlavný obsah

Odídenci z Ukrajiny

Ilustračný obrázok k informáciám o zdaňovaní príjmu odídencov z Ukrajiny

Ak ste "odídenec" z Ukrajiny, v tomto článku získate základé informácie o zdaňovaní Vašich príjmov. Informácie sú členené nasledovne:

Якщо ви «біженець» з України, у цій статті ви отримаєте основну інформацію про оподаткування своїх доходів:

документ:

Praktické informácie k problematike zdaňovania príjmov štátnych občanov Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov (odídencov), ktorým bolo na území Slovenskej republiky poskytnuté dočasné útočisko

Finančná správa v rámci proklientskeho prístupu pripravila základné otázky a odpovede vzťahujúce sa na zdaňovanie zdaniteľných príjmov odídenca z Ukrajiny na území Slovenskej republiky, plynúcich z činnosti odídenca vykonávanej na tomto území, v období odo dňa poskytnutia jeho dočasného útočiska na území Slovenskej republiky do dňa jeho zániku na tomto území (ďalej len „predmetné obdobie“).

Slovenská republika je v daňových vzťahoch s Ukrajinou viazaná Zmluvou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku, ktorá je uverejnená v Zbierke zákonov pod č. 173/1997 (ďalej len „zmluva“), pri riešení predmetnej problematiky je preto potrebné postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto zmluvy.

Dokument:

Odídencom na účely tohto informačného materiálu je štátny občan Ukrajiny alebo jeho rodinný príslušník, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko na území Slovenskej republiky, a to počas obdobia poskytnutia tohto dočasného útočiska.

V informačnom materiáli vychádza finančná správa z predpokladu, že odídenec podľa daňových právnych predpisov Ukrajiny je v predmetnom období považovaný za rezidenta Ukrajiny, pričom pobyt a obydlie (ubytovanie) tohto odídenca na území Slovenskej republiky v tomto období nemá dostatočný stupeň stálosti a kontinuity (pobyt je dočasný a vznikol na základe mimoriadnej situácie). Na základe toho finančná správa predpokladá, že poskytnutím dočasného útočiska a tolerovaným (dočasným) pobytom odídenca na území Slovenskej republiky v predmetnom období nedošlo k zmene jeho osobnej daňovej príslušnosti (rezidencie) na účely medzinárodnej zmluvy, a tiež zákona o dani z príjmov, a že odídenec je na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a rezidentom Ukrajiny.

Rezidencia odídenca

 • Otázka č. 1:
  Posúdenie daňovej rezidencie odídenca – rezident Ukrajiny

  Som štátnym občanom Ukrajiny a na území SR mi bolo poskytnuté dočasné útočisko. Na území SR som už 9 mesiacov a mienim tu zostať len po nevyhnutnú dobu počas mimoriadnej situácie na Ukrajine. Z uvedeného dôvodu potrebujem vedieť, či u mňa dochádza k zmene daňovej rezidencie.

  Odpoveď:
  Ako už bolo uvedené, vychádzame z predpokladu, že ako odídenec ste podľa daňových právnych predpisov Ukrajiny v predmetnom období považovaný za rezidenta Ukrajiny, a Váš pobyt a obydlie (ubytovanie) na území SR v tomto období nemá dostatočný stupeň stálosti a kontinuity (pobyt je dočasný a vznikol na základe mimoriadnej situácie). Z uvedeného dôvodu predpokladáme, že poskytnutím dočasného útočiska a tolerovaným (dočasným) pobytom na území Slovenskej republiky v tomto predmetnom období nedošlo k zmene Vašej osobnej daňovej príslušnosti (rezidencie) na účely medzinárodnej zmluvy, a tiež zákona o dani z príjmov, a že ste na území SR daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a rezidentom Ukrajiny.

 • Otázka č. 2:
  Zmena daňovej rezidencie odídenca – rezident Ukrajiny

  Som štátnym občanom Ukrajiny a na území SR mi bolo poskytnuté dočasné útočisko. Môže nastať situácia, že u mňa dôjde k zmene daňovej rezidencie v tomto období a stanem sa daňovým rezidentom SR?

  Odpoveď:
  V konkrétnych prípadoch určovania rezidencie daňovníkov je potrebné vychádzať z relevantných faktov a okolností jednotlivých prípadov a postupovať individuálne („prípad od prípadu“). V určitých prípadoch, napr. v prípade náhlej, neočakávanej a definitívnej straty Vášho stáleho bytu na Ukrajine, resp. zmeny strediska Vašich životných záujmov v predmetnom období, môže v predmetnom období dôjsť k zmene Vašej daňovej rezidencie, a stanete sa daňovým rezidentom SR.

 • Otázka č. 3:
  Posúdenie daňovej rezidencie odídenca správcom dane

  Som odídenec z Ukrajiny s dočasným útočiskom na území SR. Môže správca dane prehodnotiť moju daňovú rezidenciu a dospieť k záveru, že som daňovým rezidentom SR?

  Odpoveď:
  Ak správca dane má pochybnosti o určení rezidencie odídenca založenom na základe vyššie uvedených predpokladov, resp. o určení rezidencie samotným odídencom, môže byť rezidencia odídenca predmetom preverenia správcom dane.

Zdanenie príjmov odídenca zo závislej činnosti vykonávanej na území SR pre zamestnávateľa, ktorý je rezidentom SR

 • Otázka č. 4:
  Príjmy zo závislej činnosti vykonávanej na území SR pre rezidentného zamestnávateľa

  Som zamestnaný v SR u slovenského zamestnávateľa na pracovnú zmluvu (resp. dohodu o vykonaní práce). V ktorej krajine sa bude zdaňovať môj príjem zo závislej činnosti?

  Odpoveď:
  Váš príjem zo závislej činnosti vykonávanej na území SR môže byť z dôvodu Vašej predpokladanej neobmedzenej (celosvetovej) daňovej povinnosti na území Ukrajiny zdaňovaný na území Ukrajiny, a to podľa daňových právnych predpisov Ukrajiny.

  Predmetný príjem vyplácaný zamestnávateľom, ktorý je rezidentom SR, sa však môže zdaniť aj na území SR.

  Dvojitému zdaneniu predmetného príjmu sa zamedzí na území Ukrajiny, a to spôsobom uvedeným v zmluve a v daňových právnych predpisoch Ukrajiny.

 • Otázka č. 5:
  Príjmy zo závislej činnosti vykonávanej na území SR pre rezidentného zamestnávateľa – platenie preddavkov na daň

  Som zamestnaný v SR u slovenského zamestnávateľa. Akým spôsobom sa má zdaňovať môj príjem zo závislej činnosti na území SR?

  Odpoveď:
  Rezidentný zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, uplatňuje priebežný spôsob zdaňovania predmetných zdaniteľných príjmov odídenca formou preddavkov na daň, pričom postupuje podľa ustanovení § 35 až § 40 zákona o dani z príjmov, a to v princípe rovnako, ako v prípade akýchkoľvek iných zamestnancov (so zohľadnením určitých špecifík).

 • Otázka č. 6:
  Príjmy zo závislej činnosti vykonávanej na území SR pre rezidentného zamestnávateľa – povinnosť podať daňové priznanie na území SR

  Som povinný podať daňové priznanie v SR, ak moje príjmy zo závislej činnosti slovenský zamestnávateľ zdanil preddavkovo v priebehu zdaňovacieho obdobia?

  Odpoveď:
  Po skončení zdaňovacieho obdobia ako odídenec (rezident Ukrajiny) vysporiadate dosiahnuté príjmy zo závislej činnosti vykonávanej v SR, z ktorých Vám zamestnávateľ zrážal mesačne preddavky na daň, za podmienok ustanovených zákonom o dani z príjmov buď prostredníctvom daňového priznania podľa § 32, alebo požiadate slovenského zamestnávateľa (platiteľa dane) o ročné zúčtovanie, ktoré vykoná slovenský zamestnávateľ podľa § 38 zákona o dani z príjmov.

 • Otázka č. 7:
  Príjmy zo závislej činnosti vykonávanej na území SR pre rezidentného zamestnávateľa – kedy môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie

  V roku 2022 sme zamestnávali zamestnanca so statusom „odídenec“. Môžeme tomuto zamestnancovi vykonať ročné zúčtovanie? Alebo si musí vysporiadať svoju daňovú povinnosť cez daňové priznanie?

  Odpoveď:
  Ak mal zamestnanec so statusom „odídenec“ v zdaňovacom období roka 2022 zdaniteľné príjmy zo zdrojov na území SR len zo závislej činnosti, potom môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca podanú do 15. februára 2023 vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň najneskôr do 31. marca 2023. V termíne do 15. februára 2023 je zamestnanec povinný predložiť aj všetky doklady potrebné k výpočtu daňovej povinnosti za príslušné obdobie.

 • Otázka č. 8:
  Zamestnanec na dohodu o pracovnej činnosti – príjem neprevyšujúci sumu 2 289,63 eura

  V máji 2022 som sa zamestnal u slovenského zamestnávateľa na dohodu. Úhrn mojich príjmov zo zamestnania je vo výške 2 200 eur. Iné zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov na území SR som nemal. Zamestnávateľ mi zrážal mesačne preddavky na daň, pričom som si neuplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Som povinný podať v SR daňové priznanie?

  Odpoveď:
  Zamestnanec so statusom „odídenec“ si vysporiada svoju daňovú povinnosť v SR len z tých príjmov, ktoré dosiahol zo zdrojov na území SR. Ak ste v zdaňovacom období roka 2022 poberali zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môžete požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, alebo si vysporiadate daňovú povinnosť cez daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A.

  Vzhľadom k tomu, že ste nedosiahli zdaniteľné príjmy prevyšujúce 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. Vaše celkové zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 2 289,63 eura, nie ste povinný podávať daňové priznanie (ani žiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania). Avšak keďže ste si u zamestnávateľa mesačne neuplatňovali nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, prostredníctvom ročného zúčtovania alebo daňového priznania by Vám boli zrazené preddavky vrátené (tzn. vznikol by preplatok na dani).

 • Otázka č. 9:
  Zamestnanec, ktorý dosiahol zdaniteľný príjem prevyšujúci sumu 2 289,63 eura

  Pracoval som u slovenského zamestnávateľa celý rok 2022. Dosiahol som príjem v úhrne 10 500 eur. Žiadne iné príjmy som v tomto zdaňovacom období nedosiahol. Aké povinnosti mi vyplývajú z dosiahnutia týchto príjmov?

  Odpoveď:
  Ak ste dosiahli zdaniteľné príjmy prevyšujúce sumu 2 289,63 eura, ste povinný vysporiadať si svoju daňovú povinnosť cez ročné zúčtovanie (podáte žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania svojmu zamestnávateľovi) alebo podaním daňového priznania k dani z príjmov FO typ A.

 • Otázka č. 10:
  Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka u zamestnávateľa

  Zamestnali sme zamestnanca so statusom „odídenec“. Môžeme mu uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka na mesačnej báze?

  Odpoveď:
  V prípade zahraničného zamestnanca (so statusom „odídenec“) zamestnávateľ môže na základe podpísaného Vyhlásenia uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka na mesačnej báze, alebo pri vykonaní ročného zúčtovania (s výnimkou uvedenou v § 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov – ak je daňovník poberateľom niektorého z uvedených dôchodkov k 1.1. zdaňovacieho obdobia).

Zdanenie príjmov odídenca zo závislej činnosti vykonávanej na území SR pre zamestnávateľa, ktorý je rezidentom Ukrajiny

 • Otázka č. 12:
  Zdanenie príjmov odídenca zo závislej činnosti vykonávanej na území SR pre zamestnávateľa, ktorý je rezidentom Ukrajiny, ktorý nemá na území SR umiestnenú stálu prevádzkareň

  Som občanom Ukrajiny a v mojom (dočasnom) obydlí na území SR vykonávam v období poskytnutia dočasného útočiska na území SR naďalej závislú činnosť pre môjho ukrajinského zamestnávateľa formou „práce z domu“. Závisí zdanenie mojich príjmov v SR od doby, počas ktorej túto činnosť vykonávam v SR?

  Odpoveď:
  Ak zamestnávateľom odídenca je osoba, ktorá nie je rezidentom SR (daňový rezident Ukrajiny), a ktorá na tomto území nemá stálu prevádzkareň, relevantnou okolnosťou pre posúdenie zdaniteľnosti príjmov tohto odídenca je nielen fyzický výkon závislej činnosti odídenca na tomto území, ale tiež posúdenie časového obdobia fyzického zdržiavania sa, či zamestnávania odídenca na území SR podľa § 5 ods. 7 písm. g) zákona o dani z príjmov a podľa článku 15 ods. 2 zmluvy .

  Ak v konkrétnom prípade odídenec fyzicky vykonáva závislú činnosť na území SR a na tomto území sa zdržiava, resp. sa bude zdržiavať počas jedného obdobia alebo viacerých období, ktoré presiahnu v úhrne 183 dní v akomkoľvek dvanásťmesačnom období, predmetné príjmy odídenca sú zdaniteľné na území SR (za predpokladu, že podľa ustanovení § 3, § 5 a § 9 zákona o dani z príjmov sú predmetom tejto dane a nie sú oslobodené od tejto dane).

  Ak ale celková prítomnosť odídenca na území SR nepresiahne ustanovené časové obdobie, predmetné príjmy odídenca nie sú zdaniteľné na tomto území.

 • Otázka č. 13:
  Počítanie „183 dní“

  Akým spôsobom sa vypočítava „obdobie 183 dní“ výkonu závislej činnosti na území SR?

  Odpoveď:
  Pre výpočet „obdobia 183 dní“ sa používa „metóda počítania dní fyzickej prítomnosti odídenca na území SR“, pričom do predmetného obdobia sa započítava časť dňa, deň príchodu, deň odchodu a všetky ostatné dni prítomnosti odídenca na tomto území.

 • Otázka č. 14:
  Výkon závislej činnosti počas jedného obdobia alebo viacerých období, ktoré presiahnu v úhrne 183 dní v akomkoľvek dvanásťmesačnom období

  Akým spôsobom sa zdaňuje môj príjem zo závislej činnosti vykonávanej na území SR, ktorý mi plynie od „ukrajinského“ zamestnávateľa, ak túto činnosť vykonávam v úhrne dlhšie ako 183 dní v akomkoľvek dvanásťmesačnom období?

  Odpoveď:
  Pri určení spôsobu zdaňovania predmetných zdaniteľných príjmov odídenca je potrebné vychádzať z ustanovení § 35 až § 40 zákona o dani z príjmov, a pri posúdení osoby zamestnávateľa tiež v zmysle § 48 tohto zákona.

  Daň z predmetných zdaniteľných príjmov odídenca sa vyberá priebežne pri výplate týchto príjmov, t. j. v priebehu zdaňovacieho obdobia prostredníctvom zrážania, resp. platenia preddavkov na daň z týchto príjmov.

  Ak nerezidentný zamestnávateľ odídenca, ktorý je zahraničnou osobou, a ktorý nemá na území SR stálu prevádzkareň, zamestnáva, resp. bude zamestnávať na tomto území zamestnancov dlhšie ako 183 dní v akomkoľvek dvanásťmesačnom období, podľa § 48 ods. 1 zákona o dani z príjmov sa nerezidentný zamestnávateľ stáva platiteľom dane a predmetné zdaniteľné príjmy (mzdu) odídenca v priebehu zdaňovacieho obdobia zdaňuje formou vyberania preddavkov na daň.

  Zahraničný platiteľ dane (ukrajinský zamestnávateľ) postupuje podľa ustanovení § 35 až 40 zákona o dani z príjmov v princípe rovnako, ako v prípade akýchkoľvek iných zamestnancov (so zohľadnením špecifík).

  Ak ale tento nerezidentný zamestnávateľ nie je platiteľom dane podľa § 48 ods. 1 zákona o dani z príjmov (osobou zodpovednou za daň odídenca), odídenec platí preddavky na daň z predmetných zdaniteľných príjmov osobne podľa § 35 ods. 11 tohto zákona.

  Po skončení zdaňovacieho obdobia sú Vaše zdaniteľné príjmy predmetom ich konečného vysporiadania a zdanenia na území SR, a to prostredníctvom ročného zúčtovania vykonaného „ukrajinským“ zamestnávateľom, resp. daňového priznania, ktoré podľa § 32 zákona o dani z príjmov musíte podať.

  Upozorňujeme, že Vaše zdaniteľné príjmy musia byť predmetom konečného vysporiadania a zdanenia na území SR aj v prípade, ak Váš „ukrajinský“ zamestnávateľ v priebehu tohto zdaňovacieho obdobia preddavky na daň z týchto príjmov na území SR (napr. z dôvodu neplnenia si daňových povinností na území SR) nevyberal.

 • Otázka č. 15:
  Výkon závislej činnosti – z pracovnej zmluvy nevyplýva, že bude trvať dlhšie ako 183 dní

  Ak z mojej pracovnej zmluvy nevyplýva, že budem vykonávať závislú činnosť na území SR viac ako 183 dní v akomkoľvek dvanásťmesačnom období a následne prekročím uvedenú hranicu, akým spôsobom sa bude zdaňovať môj príjem?

  Odpoveď:
  Ak z právnych vzťahov (napr. z pracovnej zmluvy) medzi Vami a Vaším nerezidentným zamestnávateľom (daňovým rezidentom Ukrajiny), objektívne nie je zrejmé, že sa budete zdržiavať na území SR viac ako 183 dní v akomkoľvek dvanásťmesačnom období, „ukrajinský“ zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, začne vyberať (zrážať) preddavok na daň z Vašej zdaniteľnej mzdy, resp. si budete osobne platiť preddavky na daň z predmetných zdaniteľných príjmov (až) od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí 183 dní Vášho zdržiavania sa na tomto území.

  Ako už bolo uvedené, po skončení zdaňovacieho obdobia sú Vaše zdaniteľné príjmy predmetom ich konečného vysporiadania a zdanenia na území SR, a to prostredníctvom ročného zúčtovania vykonaného „ukrajinským“ zamestnávateľom, resp. daňového priznania, ktoré podľa § 32 zákona o dani z príjmov musíte podať.

  Upozorňujeme, že Vaše zdaniteľné príjmy musia byť predmetom konečného vysporiadania a zdanenia na území SR aj v prípade, ak Váš „ukrajinský“ zamestnávateľ v priebehu tohto zdaňovacieho obdobia preddavky na daň z týchto príjmov na území SR (napr. z dôvodu neplnenia si daňových povinností na území SR) nevyberal.

Zdanenie príjmov odídenca z nezávislej činnosti vykonávanej na území SR

 • Otázka č. 16:
  Zdanenie príjmov odídenca z nezávislej činnosti vykonávanej na území SR – podmienky

  Som štátnym občanom Ukrajiny a na území SR mi bolo poskytnuté dočasné útočisko. Kedy sú moje príjmy z nezávislej činnosti (z podnikateľskej činnosti vykonávanej na základe ukrajinského živnostenského oprávnenia) vykonávanej na území SR zdaniteľné v SR, a čo je rozhodujúcou skutočnosťou v tomto prípade?

  Odpoveď:
  Vychádzajúc z predpokladu, že ste rezidentom Ukrajiny, rozhodujúcou podmienkou zdaniteľnosti Vašich príjmov z nezávislej (podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej) činnosti vykonávanej na území SR je výkon tejto činnosti prostredníctvom Vašej prevádzkarne umiestnenej na tomto území [pozri § 16 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov a článok 7 zmluvy].

  Ak svoju podnikateľskú činnosť vykonávate na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne tu umiestnenej (v zmysle § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov a článku 5 zmluvy), príjmy z nej plynúce sú predmetom Vašej dane a sú zdaniteľné na území SR.

 • Otázka č. 17:
  Výkon nezávislej činnosti odídenca na území SR formou „práce z domu“ – možnosť vzniku stálej prevádzkarne na území

  Som občanom Ukrajiny a v mojom (dočasnom) obydlí na území SR vykonávam v období poskytnutia dočasného útočiska na území SR nezávislú (podnikateľskú) činnosť formou „práce z domu“. Vzniká mi stála prevádzkareň v SR?

  Odpoveď:
  S ohľadom na dočasný charakter, rozsah a okolnosti Vašej prítomnosti na území SR v predmetnom období predpokladáme, že nezávislá činnosť vykonávaná prostredníctvom vášho (dočasného) obydlia na tomto území nemá dostatočný stupeň stálosti a kontinuity, nemáte oprávnenie a možnosť využívať toto obydlie na výkon svojej činnosti, a preto predpokladáme, že v súvislosti s vašou činnosťou vykonávanou v tomto (dočasnom) obydlí na území SR nedochádza k vzniku Vašej stálej prevádzkarne umiestnenej na tomto území.

  Napriek uvedenému upozorňujeme, že pri posudzovaní vzniku Vašej stálej prevádzkarne na území SR je potrebné vychádzať z relevantných faktov a okolností vášho prípadu, a že vznik Vašej stálej prevádzkarne na tomto území môže byť kedykoľvek predmetom preverenia správcom dane.

 • Otázka č. 18:
  Príjmy odídenca z nezávislej činnosti vykonávanej na území SR, ak mu na tomto území nevzniká stála prevádzkareň

  Som občanom Ukrajiny so statusom „odídenca“ a dosahujem príjmy zo živnosti vykonávanej na základe ukrajinského živnostenského oprávnenia na území SR, pričom mi nevzniká stála prevádzkareň v SR. Sú moje príjmy zo živnosti zdaniteľné na území SR?

  Odpoveď:
  Ak v predmetnom období nevykonávate svoju nezávislú činnosť na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne podľa § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov a článku 5 zmluvy tu umiestnenej, vaše príjmy zo živnosti nie sú predmetom dane a nie sú zdaniteľné na území SR.

 • Otázka č. 19:
  Výkon nezávislej činnosti odídenca – možnosť vzniku stálej prevádzkarne v SR

  Som štátnym občanom Ukrajiny a na území SR mi bolo poskytnuté dočasné útočisko. Môže nastať situácia, že budem dosahovať príjmy z nezávislej činnosti (živnosti) na území SR na základe ukrajinského živnostenského oprávnenia, v dôsledku čoho by mi mohla vzniknúť stála prevádzkareň v SR?

  Odpoveď:
  Ak podmienky pre vznik Vašej stálej prevádzkarne na území SR podľa § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov a článku 5 zmluvy sú splnené, stála prevádzkareň na tomto území Vám samozrejme vzniknúť môže.

  V konkrétnych prípadoch posudzovania vzniku stálej prevádzkarne nerezidentných daňovníkov sa vychádza z relevantných faktov a okolností jednotlivých prípadov a postupuje sa individuálne („prípad od prípadu“).

  Ak správca dane má pochybnosti o posúdení vzniku Vašej stálej prevádzkarne na území SR, môže byť táto skutočnosť kedykoľvek predmetom preverenia správcom dane.

Nárok odídenca na daňový bonus

 • Otázka č. 20:
  Uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa v ročnom zúčtovaní

  Za zdaňovacie obdobie som dosiahol príjmy len zo závislej činnosti (zo zamestnania) a budem žiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Môžem si uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa?

  Odpoveď:
  Vychádzajúc z predpokladu, že ste rezidentom Ukrajiny, nárok na daňový bonus na vyživované dieťa si môžete uplatniť u zamestnávateľa v ročnom zúčtovaní len za predpokladu splnenia podmienky, že úhrn Vašich zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov, ktoré Vám plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.

Dokument:

 • 1/MZ/2023/IM [.pdf; 362,33 KB; nové okno] - Otázky a odpovede k problematike zdaňovania príjmov štátnych občanov Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov, ktorým bolo na území Slovenskej republiky poskytnuté dočasné útočisko (odídencov)

Zdaňovanie príspevku za ubytovanie

V súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny bola v zákone č. 480/2002 Z. z. [nové okno] o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o azyle“) a v zákone č. 91/2010 Z. z. [nové okno] o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore cestovného ruchu“) doplnená legislatívna úprava, na základe ktorej sa poskytujú príspevky za ubytovanie.

Pri posúdení príspevku za ubytovanie z hľadiska zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) je potrebné rozlišovať o aký príspevok za ubytovanie ide a komu je tento príspevok poskytnutý.

 1. Príspevok za ubytovanie odídenca poskytnutý podľa zákona o azyle oprávnenej právnickej osobe, ktorá:
  • príjem z prenájmu oslobodený od dane z príjmov podľa § 13 ZDP (rozpočtové organizácie, obce a VÚC) - príspevok sa nezahrnie do základu dane a výdavky (náklady), ktoré je možné priradiť k uvedenému príjmu sa v súlade s § 21 ods. 1 písm. j) rovnako nezahrnú do základu dane;
  • nemá príjem z prenájmu oslobodený od dane z príjmov podľa § 13 ZDP (všetky ostatné právnické osoby) - príspevok je zdaniteľným príjmom v zdaňovacom období, v ktorom sú splnené podmienky na účtovanie nároku na dotáciu so súčasným uplatnením výdavkov priraditeľných k uvedenému príspevku (napr. prevádzkových výdavkov na služby a energie nehnuteľnosti poskytnutej na bývanie) do daňových výdavkov.
 2. Príspevok za ubytovanie odídenca poskytnutý podľa zákona o azyle oprávnenej fyzickej osobe, pričom príspevok:
  • nie je poskytnutý v súvislosti s výkonom činnosti, z ktorých plynú príjmy podľa § 6 ZDP - príspevok je oslobodený od dane podľa § 9 ods. 2 písm. j) ZDP;
  • je poskytnutý v súvislosti s výkonom činnosti, z ktorých plynú príjmy podľa § 6 ZDP [napr. fyzická osoba poskytuje prenájom a plynú jej príjmy podľa § 6 ods. 3 ZDP] - príspevok je zdaniteľným príjmom a oprávnená osoba si môže uplatniť k príjmu výdavky súvisiace s poskytnutím ubytovania (napr. prevádzkové výdavky na služby a energie nehnuteľnosti poskytnutej na bývanie). Oprávnená osoba zahrnie príspevok medzi zdaniteľné príjmy v závislosti od toho či účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo v sústave podvojného účtovníctva, alebo vedie daňovú evidenciu alebo uplatňuje výdavky percentom z príjmov. Ak oprávnená osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP alebo uplatňuje výdavky percentom z príjmov, zahrnie tieto príjmy medzi zdaniteľné príjmy v čase ich prijatia. Ak účtuje oprávnená osoba v sústave podvojného účtovníctva zahrnie príspevok do zdaniteľných príjmov v súlade s podvojným účtovníctvom rovnako ako daňovník – právnická osoba (v tom zdaňovacom období, v ktorom sú splnené podmienky na účtovanie nároku na dotáciu).

  Príspevok za ubytovanie odídenca uvedený v bode 1 a 2 poskytuje oprávnenej osobe Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky [nové okno] prostredníctvom obce, v ktorej územnom obvode sa poskytuje odídencovi ubytovanie. Oprávnená osoba poskytuje odídencovi ubytovanie bezodplatne.

 3. Príspevok za poskytnutie ubytovania odídencovi poskytnutý podľa zákona o podpore cestovného ruchu oprávnenej právnickej osobe v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti, je zdaniteľným príjmom v zdaňovacom období, v ktorom sú splnené podmienky na účtovanie nároku na dotáciu. Oprávnená osoba si môže výdavky (náklady) priraditeľné k uvedenému príspevku (napr. prevádzkové výdavky súvisiace s poskytnutím ubytovania v ubytovacom zariadení) uplatniť do daňových výdavkov.
 4. Príspevok za poskytnutie ubytovania odídencovi vyplatený podľa zákona o podpore cestovného ruchu oprávnenej fyzickej osobe je vždy poskytnutý v súvislosti s výkonom činnosti, z ktorých plynú príjmy podľa § 6 ZDP a je zdaniteľným príjmom. Oprávnená osoba postupuje rovnakým spôsobom ako je uvedené v bode 2.2 tejto informácie.

Príspevok za ubytovanie uvedený v bode 3 a 4 poskytuje oprávnenej osobe Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky [nové okno].