Preskočiť na hlavný obsah

Finančné vyrovnanie pri dovoze

Informácie sú poskytované v štruktúre:

V akej lehote je potrebné uhradiť colný dlh a iné platby

  • V prípadoch, kedy v colnom vyhlásení nie je uvedené evidenčné číslo záruky na colný dlh a iné platby je potrebné uhradiť vymeraný colný dlh a iné platby. Lehota je stanovená legislatívou (čl. 108 ods. 1 Colného kódexu) [nové okno] a nesmie presiahnuť 10 dní odo dňa, kedy je dlžníkovi oznámená suma colného dlhu a iných platieb. Keďže v takomto prípade nie je poskytnutá záruka na colný dlh a iné plarby bez jeho uhradenia nie je možné voľne nakladať s tovarom.
  • V prípadoch, kedy je v colnom vyhlásení uvedené evidenčné číslo záruky na colný dlh a iné plarby tzn. je poskytnuté zabezpečenie dlžníkom alebo osobou, ktorá sa ním môže stať, je lehota stanovená legislatívou (čl.  108 ods.1 Colného kódexu) [nové okno] a nesmie presiahnuť 10 dní odo dňa, kedy je  dlžníkovi oznámená suma colného dlhu a iných platieb. V takomto prípade je možné, že po skončení colného konania majiteľ tovaru prípadne jeho zástupca môžu voľne nakladať s tovarom.

Za deň platby sa považuje:

  • Pri bezhotovostných prevodoch z účtov v banke alebo v pobočke zahraničnej banky deň, keď sa uskutočnilo odpísanie z účtu dlžníka,
  • Pri platbách v hotovosti deň, keď banka, pobočka zahraničnej banky, poštový podnik alebo iná oprávnená osoba peňažné prostriedky v hotovosti prijala alebo prevzala.

Akou formou je možné uhradiť colný dlh a iné platby

  • Colný dlh a iné platby možno uhradiť v hotovosti, ak neprevyšuje sumu 1500 EUR, na príslušnom colnom úrade alebo u jeho organizačnej zložky (§38 ods. 1 zákona č. 199/2004 Z. z.), [nové okno]
  • Colný dlh a iné platby možno uhradiť prostredníctvom poštovej poukážky, na pobočkách Slovenskej pošty,
  • Colný dlh a iné platby možno uhradiť bezhotovostným prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

Kde nájdem platobné detaily (číslo účtu, variabilný symbol, konštantný symbol)

Všetky podklady, potrebné k uhradeniu colného dlhu a iných platieb jm sú vždy k dispozícii na colnom úrade, pri samotnom colnom konaní, kedy sa rozhoduje o prepustení tovaru do colného režimu. Deklarantovi sú dané k dispozícii všetky potrebné údaje k zaplateniu colného dlhu, preto nie je potrebné žiadať vopred o variabilný symbol prípadne o ďalšie údaje.