Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Dovoz

Informácie sú poskytované v štruktúre:

Ako prebieha proces preclenia tovaru pri dovoze

Tovar neobchodnej povahy prepravovaný  poštou

Tento postup sa vzťahuje na tovar neobchodnej povahy, ktorým je od 01.05.2016 tovar zasielaný v poštovej preprave jednou súkromnou osobou druhej súkromnej osobe pričom je príležitostnej povahy, slúži výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny a ktorý svojou povahou alebo množstvom nenaznačuje žiadny obchodný záujem a zároveň ho odosielateľ zasiela príjemcovi bezodplatne (napr. darčeky).

 • zásielky s tovarom, ktorý je možné oslobodiť od cla a daní colný úrad ihneď prepúšťa do colného režimu voľný obeh a poštový podnik doručuje zásielky príjemcovi,za predpokladu, že ide o dovoz tovaru neobchodnej povahy a jeho úhrnná hodnota nepresahuje hodnotu 45 eur na jednu zásielku. V rámci tohto limitu je možné priznať oslobodenie od dovozného cla (pričom musí byť zachovaná hodnota na oslobodenie) aj na:
  • tabakové výrobky v množstve 50 ks cigariet alebo 25 ks cigariek (cigary s maximálnou hmotnosťou 3 gramy na kus) alebo 10 ks cigár alebo 50 gramov tabaku na fajčenie, alebo úmerná kombinácia týchto výrobkov.
  • alkoholické nápoje, ktorými sú destiláty a liehoviny s objemovým alkoholickým titrom vyšším než 22 % vol; nedenaturovaný etylalkohol s s objemovým alkoholickým titrom 80 % vol a vyšším v množstve 1 liter alebo
  • destiláty, liehoviny, aperitívy na vínovej alebo alkoholovej báze, tafia, saké alebo podobné nápoje s objemovým alkoholickým titrom nepresahujúcim 22% vol; šumivé vína, likéry v množstve 1 liter alebo úmerná kombinácia týchto výrobkov a
  • nešumivé vína v množstve 2 litre
  • parfémy v množstve 50 gr alebo
  • toaletné vody v množstve 0,25 litra.

Ak je úhrnná hodnota zásielky pozostávajúcej z dvoch alebo viacerých kusov vyššia ako hodnota 45 eur, oslobodenie od dovozného cla sa prizná do výšky tejto sumy na tovar, ktorý by bol oslobodený, keby sa dovážal samostatne. Hodnota jednej položky sa však nemôže rozdeliť na viac častí.

Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty je naviazané na oslobodenia od dovozného cla s obmedzením na dovoz kávy a čaju, pri ktorých je limit na oslobodenie nasledovný:

  • 500 gramov kávy alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie
  • 100 gramov čaju alebo 40 gramov čajového extraktu a esencie
 • zásielky s tovarom, ktorý nie je možné oslobodiť od cla a daní, pri ktorých je priložené vyhlásenie CN22 alebo CN23 a pri ktorých colný úrad dokáže na základe priložených relevantných dôkazov (faktúra, účet z obchodu) určiť colnú hodnotu tovaru (colná hodnota tovaru v zásielkach bude súčet hodnoty tovaru uvedenom na hodnovernom doklade a poštovného) a neexistujú žiadne pochybnosti o zatriedení tovaru do podpoložky kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka, prebehne colné konanie, výsledkom ktorého je vydanie rozhodnutia o prepustení tovaru do colného režimu voľný obeh, súčasťou ktorého je výmer colných platieb. Colný úrad toto rozhodnutie odovzdá Slovenskej pošte, a.s., ktorá ho spolu so zásielkou doručí príjemcovi. Colný dlh príjemca platí pri prevzatí tovaru formou dobierky,
 • na zásielky s tovarom, ktoré nie je možné oslobodiť od cla a daní a pri ktorých nie sú priložené všetky relevantné dôkazy (napr. na určenie colnej hodnoty), Slovenská pošta a.s. - vyclievacie oddelenie vystavuje a zasiela príjemcovi zásielky "Poštové oznámenie", ktorým upovedomuje príjemcu zásielky o príchode zásielky podliehajúcej colnému dohľadu. Na "Poštovom oznámení" sa príjemcovi zásielky oznamuje aký druh dokladu resp. dôkazu, je nutné predložiť colnému úradu za účelom uskutočnenia colného konania. Pokiaľ bol doložený k colnému konaniu doklad o cene tovaru, neznamená to, že colný úrad nemôže požadovať, aby deklarant predložil ďalšie doklady potvrdzujúce správnosť údajov.
  Pri zásielkach, kde je hodnota tovaru vyššia ako 45 € bude colný úrad pri colnom konaní vyžadovať zatriedenie jednotlivých tovarov do podpoložky kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka. Podpoložky kombinovanej nomenklatúry sú uvedené v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (colný sadzobník)
 • Vyššie uvedené postupy sa nevzťahujú:
  • na zásielky, ktoré obsahujú tovar, ktorého celková hodnota tovaru prekračuje 1000 eur,
  • na tovar, v súvislosti s ktorým je podaná žiadosť o vrátenie alebo odpustenie cla,
  • na tovar, ktorý podlieha zákazom alebo obmedzeniam.

V týchto prípadoch je potrebné podať k začatiu colného konania štandardné colné vyhlásenie, spolu s príslušnými dokladmi v zmysle článku 162 – 163 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. Štandardné colné vyhlásenie sa podáva osobne alebo elektronicky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu, najneskôr do 20 dní od dátumu prijatia zásielky, ktorý je uvedený na „Poštovom oznámení“.

K colnému konaniu je potrebné doložiť:

Tovar obchodnej povahy prepravovaný poštou

Tento postup sa vzťahuje na tovar obchodnej povahy, ktorým je všetok tovar dovážaný v poštovej preprave pre právnické osoby a od 01.05.2016 aj pre fyzické osoby (tzv. internetové obchody).

 • Zásielky s tovarom, ktorý je možné oslobodiť od cla a daní colný úrad ihneď prepúšťa do colného režimu voľný obeh a poštový podnik doručuje zásielky príjemcovi,
  Zásielky odosielané priamo z tretích krajín príjemcovi v EU sú oslobodené od dovozných platieb, ak ide o zásielky tovaru nepatrnej (zanedbateľnej) hodnoty. Tieto zásielky sú oslobodené od cla, ak hodnota zásielky nepresahuje 150 eur. Ak hodnota zásielky nepresahuje 22 eur, sú oslobodené aj od dane z pridanej hodnoty, pričom hodnotou zásielky sa rozumie úhrnná hodnota zásielky bez ohľadu na to, či je tvorená jednou, dvoma, alebo viacerými položkami). To znamená že:
  • ak bude hodnota zásielky do 22 eur, nebude vymeraná žiadna dovozná platba,
  • ak bude hodnota zásielky vyššia ako 22 eur ale neprekročí 150 eur, je oslobodená iba od cla a daň z pridanej hodnoty sa bude platiť,
  • ak bude hodnota zásielky vyššia ako 150 eur, bude vymerané clo a daň z pridanej hodnoty.

Oslobodenie sa nevzťahuje na alkoholické výrobky, parfumy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky.

 • Zásielky s tovarom, ktorý nie je možné oslobodiť od cla a daní, pri ktorých je priložené vyhlásenie CN22 alebo CN23 a pri ktorých colný úrad dokáže na základe priložených relevantných dôkazov určiť colnú hodnotu tovaru (colná hodnota tovaru v zásielkach je súčet hodnoty tovaru uvedeného na hodnovernom doklade, ktorými sú objednávka, faktúra, výpis z účtu alebo Paypal systému a poštovného) a neexistujú žiadne pochybnosti o zatriedení tovaru do podpoložky kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka, prebehne colné konanie, výsledkom ktorého je vydanie rozhodnutia o prepustení tovaru do colného režimu prepustenie do voľného obehu, súčasťou ktorého je výmer colných platieb. Colný úrad toto rozhodnutie odovzdá Slovenskej pošte, a.s., ktorá ho spolu so zásielkou doručí príjemcovi. Colný dlh príjemca platí pri prevzatí tovaru formou dobierky.
 • Na zásielky s tovarom, ktoré nie je možné oslobodiť od cla a daní a pri ktorých nie sú priložené všetky relevantné dôkazy (napr. na určenie colnej hodnoty), Slovenská pošta a.s. - vyclievacie oddelenie vystavuje a zasiela príjemcovi zásielky „Poštové oznámenie“, ktorým upovedomuje o príchode zásielky podliehajúcej colnému dohľadu. Na „Poštovom oznámení“ sa príjemcovi zásielky oznamuje aký druh dokladu resp. dôkazu, je nutné predložiť colnému úradu za účelom uskutočnenia colného konania. Pokiaľ sa k colnému konaniu predkladá faktúra alebo iný doklad o cene tovaru, neznamená to, že colný úrad nemôže požadovať, aby deklarant predložil ďalšie doklady potvrdzujúce správnosť údajov.
  Pri zásielkach, kde je hodnota tovaru vyššia ako 150 eur bude colný úrad pri colnom konaní vyžadovať zatriedenie jednotlivých tovarov do podpoložky kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka. Podpoložky kombinovanej nomenklatúry sú uvedené v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (colný sadzobník).
 • Vyššie uvedené postupy sa nevzťahujú:
  • na zásielky, ktoré obsahujú tovar, ktorého celková hodnota tovaru prekračuje 1000 eur,
  • na tovar, v súvislosti s ktorým je podaná žiadosť o vrátenie alebo odpustenie cla,
  • na tovar, ktorý podlieha zákazom alebo obmedzeniam.

V týchto prípadoch je potrebné podať k začatiu colného konania štandardné colné vyhlásenie, spolu s príslušnými dokladmi v zmysle článku 162 – 163 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. Štandardné colné vyhlásenie sa podáva osobne alebo elektronicky  alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu, najneskôr do 20 dní od dátumu prijatia zásielky, ktorý je uvedený na „Poštovom oznámení“.

K colnému konaniu je potrebné doložiť:

 • štandardné colné vyhlásenie v papierovej forme (jednotný colný doklad - JCD) vyplnené podľa prílohy 9 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2016/341, prílohy 6 (stĺpec A2) a prílohy 7 Vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z. alebo
 • v prípade colného vyhlásenia v elektronickej forme (e-dovoz), vyplnené v súlade s prílohou B Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2446, prílohou B Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2447 a prílohou 6 (stĺpec B) a prílohou 7 Vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z.
 • doklad o hodnote tovaru (napr. faktúra, internetová objednávka podložená výpisom z účtu),
 • poštové oznámenie,
 • preukaz totožnosti (občiansky preukaz/cestovný pas),
 • splnomocnenie na zastupovanie v colnom konaní od štatutárneho zástupcu resp. od fyzickej osoby (v prípade zastupovania),
 • doklad o pridelení registračného čísla EORI
 • výpis z obchodného registra, živnostenský list, zriaďovaciu listinu, osvedčenie o registrácií pre DPH (len ak ide o podnikateľa alebo živnostníka),
 • iné doklady potrebné k colnému konaniu (podľa druhu tovaru, napr. licencie, certifikáty, atď.)   

Doklady potrebné k colnému konaniu môžete predložiť:

Colnému úradu Bratislava, pobočke Pošta

 • osobne v úradných hodinách (pondelok – piatok, 7.30 až 15.00)
 • prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. e-mailom na adresu cloba@slposta.sk alebo faxom na č. 02/49 222 259

Colnému úradu Košice, pobočke Pošta

 • osobne v úradných hodinách (pondelok – piatok, 7.30 až 15.15)
 • prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. e-mailom na adresu cloke@slposta.sk alebo faxom na č. 055/6813222

Colnému úradu Banská Bystrica, pobočke Pošta

 • osobne v úradných hodinách (pondelok – piatok, 7.30 až 15.30)
 • prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. e-mailom na adresu clobb@slposta.sk alebo faxom na č. 048/417 60 06

Colnému úradu Žilina, pobočke Pošta

 • osobne v úradných hodinách (pondelok – piatok, 8.00 až 16.00)
 • prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. e-mailom na adresu cloza@slposta.sk alebo faxom na č. 041/76 301 58

Colnému úradu Prešov, pobočke Poprad - pošta

 • osobne v úradných hodinách (pondelok – piatok, 7.70 až 15.30)
 • prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. e-mailom na adresu clopp@slposta.sk

Do Vašej správy uveďte skladové číslo zásielky a telefonický kontakt na Vás. Podrobnejšie informácie sú aj na web stránke Slovenskej pošty, a.s..

Informácie o pohybe poštových zásielok

Informácie o pohybe poštových zásielok poskytuje Slovenska pošta, a.s. na svojej web stránke „Sledovanie zásielok“.

Ak ste sa o pohybe Vašej zásielky z krajín mimo Európskej únie informovali telefonicky a pracovníkom pošty Vám bolo oznámené, že Vaša zásielka „je na colnici“, alebo ak ste použili službu „Sledovanie zásielok [nové okno] “ na internetovej stránke Slovenskej pošty, a. s. slúžiacu na vyhľadanie momentálnej polohy resp. stavu Vašej zásielky a zistili ste, že Vaša zásielka je v stave „Zásielka smerovaná na colnicu". Zásielka bude colne prerokovaná nasledujúci pracovný deň, adresát bude informovaný", znamená, že zásielka bude colne prerokovaná až po doložení všetkých dokladov, potrebných k colnému konaniu, o čom Vás bude informovať Slovenská pošta, a.s. písomne.

Tovar prepravovaný kuriérnymi službami

Po príchode tovaru do strediska kuriérnej služby je príjemca kontaktovaný (tel., email.) na zaslanie všetkých potrebných dokladov (faktúra a pod.), a splnomocnenia na zastupovanie v colnom konaní. Kuriérna služba zabezpečí prerokovanie zásielky v dovoze a  doručí na požadovanú adresu. Clo a ďalšie poplatky môžu byť hradené podľa inštrukcii prevodom na účet kuriérnej služby  alebo zaplatené kuriérovi v hotovosti priamo pri doručení zásielky. Colná kontrola môže trvať niekoľko dní v závislosti od včasnosti a kompletnosti poskytnutých dokladov. 

Tovar prepravovaný v batožine cestujúceho

V prípade, že prepravujete aj tovar, ktorý nie je oslobodený od cla a DPH (viac informácií nájdete v časti V akých prípadoch sa uplatňuje oslobodenie od DPH, cla a SPD pri dovoze neobchodného tovaru) je potrebné takýto tovar predložiť pohraničnému colnému úradu, kde vstupujete na územia Spoločenstva. Následne môže byť podané ústne alebo písomné colné vyhlásenie, na základe ktorého bude tovar preclený. Ďalší postup vyplnenia a podania colného vyhlásenia.

Aké tlačivo musím vyplniť pri dovoze tovaru z krajiny mimo územia EÚ

Pri dovoze neobchodného tovaru v prípade podania písomného colného vyhlásenia  sa predkladá tlačivo JCD (jednotný colný doklad). Ďalší postup vyplnenia a podania colného vyhlásenia

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 29. 7. 2016
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 26. 9. 2014

Tlač obsahu
Návrat hore