Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Informovanie o dovoze

Informácie sú poskytované v štruktúre:

Ako prebieha proces preclenia tovaru pri dovoze

Pri posudzovaní možnosti preclenia tovaru dovážaného alebo prepravovaného fyzickými osobami je potrebné v prvom rade rozlišovať, či je dovážaný tovar obchodnej alebo neobchodnej povahy.

Tovarom neobchodnej povahy je tovar:

 1. v zásielkach posielaný jednou súkromnou osobou druhej súkromnej osobe príležitostne, pričom odosielateľ ju zasiela bezodplatne a takáto zásielka obsahuje tovar určený výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny a ktorý svojou povahou alebo množstvom nenaznačuje žiadny obchodný záujem (napr. darčeky), 
 2. v osobnej batožine cestujúceho, ak ide o tovar príležitostnej povahy a pozostáva výlučne z tovaru na osobné použitie cestujúcich alebo ich rodín alebo z tovaru určeného na darovanie; povaha a množstvo tohto tovaru nesmú byť také, aby mohli naznačovať, že tovar je dovážaný alebo vyvážaný z obchodných dôvodov.

Tovar, ktorý nespĺňa kritéria uvedené vyššie v bodoch a) a b) je považovaný za tovar obchodnej povahy.

Akou formou je možné podať colné vyhlásenie

Pri tovare neobchodnej povahy, ktorý je prepravený do Únie a má byť prepustený do voľného obehu je možné, za predpokladu, že nepodlieha zákazom a obmedzeniam podať ústne colné vyhlásenie, ktoré predstavuje jednoduchšiu formu hlavne pre fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom a dováža tovar príležitostne. V takomto prípade je množstvo údajov, ktoré je potrebné colným orgánom poskytnúť podstatne menšie ako pri štandardnom colnom vyhlásení v listinnej alebo elektronickej podobe.

Samozrejme aj pri tovare neobchodnej povahy je podanie štandardného colného vyhlásenia v listinnej podobe fyzickou osobou možné, je však potrebné počítať s tým, že takéto colné vyhlásenie je potrebné vyplniť v súlade s prílohou č. 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/341 a v súlade s prílohami č. 6 a 7 Vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z.z. Prípadne môže fyzická osoba zaslať colné vyhlásenie vyplnením formulára, ktorý je dostupný na www.cep.financnasprava.sk. V prípade využitia tejto možnosti, je potrebné najprv sa na uvedenom portáli zaregistrovať a následne vyplniť formulár colného vyhlásenia. Táto možnosť je rovnako dostupná aj pre tovar obchodnej povahy.

Pozn.: podmienkou pre využitie tejto možnosti je pre fyzické osoby občiansky preukaz s elektronickým čipom, aktivovanie elektronickej schránky na www.slovensko.sk a vytvorenie KEP – kvalifikovaný elektronický podpis. Viac o týchto povinnostiach bude možné nájsť aj vo videonávode, ktorý finančná správa sprístupní v najbližších dňoch.

Upozornenie

V súvislosti s prechodom na elektronické colné konanie bude od 1.mája 2017 možné podať colné vyhlásenie v listinnej podobe už iba cestujúcimi v súvislosti s tovarom, ktorý prepravujú a v prípade tzv. havarijného postupu, t.j. v prípade dočasnej nefunkčnosti elektronického systému, či už na strane deklaranta alebo colného orgánu.

Ústne colné vyhlásenie je možné podať aj na tovar obchodnej povahy pokiaľ je prepravovaný v osobnej batožine cestujúcich za predpokladu, že nepresahuje hodnotu 1000 EUR alebo čistú hmotnosť 1000 kg. Bližšie informácie k preclievaniu obchodného tovaru nájdete v časti „Podnikatelia a organizácie - Clo“.

Colné vyhlásenie môže byť podané aj iným úkonom. Tento spôsob sa využíva na hraničných priechodoch, na ktorých je zavedený systém dvoch pruhov (cesta, letisko), kde fyzická osoba prechodom cez zelený alebo červený pruh prejavuje svoju vôľu. Prechodom cez zelený pruh cestujúci deklaruje, že nedováža žiadny tovar k precleniu; v prípade, ak nie je zavedený systém dvoch pruhov pripevnením nálepky „nič na preclenie“

Zaradením sa do červeného pruhu cestujúci deklaruje, že dováža tovar určený k precleniu; v prípade, ak nie je zavedený systém dvoch pruhov pripevnením colného vyhlásenia na predné sklo osobného auta.

Kde môžem podať vyplnené colné vyhlásenie

Colné vyhlásenie je potrebné podať na colnom úrade, ktorý je príslušný pre miesto, kde bol tovar predložený alebo sa má predložiť na colné konanie v súlade s colnými predpismi. Colné vyhlásenie môže predložiť na príslušnej pobočke colného úradu občan, ktorý tovar dováža osobne alebo prostredníctvom zvoleného zástupcu.

Zastupovanie v colnom konaní

Fyzická osoba, ktorej je dovážaný tovar určený sa môže nechať zastupovať inou osobou oprávnenou na zastupovanie v colnom konaní v zmysle čl.18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „Colný kódex“). V prípade priameho zastúpenia zodpovednosť za poskytnutie záruky a úhradu colného dlhu a iných platieb je na zastupovanej osobe, v prípade nepriameho zastúpenia je zodpovedný za poskytnutie záruky a úhradu colného dlhu a iných platieb zástupca.

Fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré nemajú skúsenosti s colným konaním a vypĺňaním colného vyhlásenia, či už v listinnej alebo elektronickej podobe odporúčame využiť služby spoločností, ktoré sa na túto činnosť špecializujú.

Tovar prepravovaný poštou

Zásielky prepravované poštou z tretej krajiny sú zvyčajne sprevádzané vyhlásením CN22 alebo CN23, v ktorom sú uvedené základné informácie o zásielke.

Tovar neobchodnej povahy

Tento postup sa vzťahuje na tovar neobchodnej povahy definovaný vyššie pod písmenom a).

Zásielky s tovarom, ktorý je možné oslobodiť od cla a daní colný úrad ihneď prepúšťa do colného režimu voľný obeh a poštový podnik doručuje zásielky príjemcovi, za predpokladu, že ide o dovoz tovaru neobchodnej povahy a jeho úhrnná hodnota (hodnota samotného tovaru bez poštových poplatkov) nepresahuje hodnotu 45 EUR na jednu zásielku. Bližšie informácie a limity pre oslobodenie zásielok od dovozného cla a daní sú uvedené v časti „Oslobodenie od cla, SPD a DPH “. Ak je úhrnná hodnota zásielky pozostávajúcej z dvoch alebo viacerých kusov vyššia ako hodnota 45 EUR, oslobodenie od dovozného cla sa prizná do výšky tejto sumy na tovar, ktorý by bol oslobodený, keby sa dovážal samostatne. Hodnota jednej položky sa však nemôže rozdeliť na viac častí.

 • Zásielky s tovarom, ktorý nie je možné oslobodiť od cla a daní, pri ktorých je priložené vyhlásenie CN22 alebo CN23 a pri ktorých colný úrad dokáže na základe priložených relevantných dôkazov (napr. účet z obchodu) určiť colnú hodnotu tovaru (colná hodnota tovaru v zásielkach bude súčet hodnoty tovaru uvedenom na hodnovernom doklade a poštových poplatkov)a neexistujú žiadne pochybnosti o zatriedení tovaru do podpoložky kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka, [nové okno] prebehne colné konanie,výsledkom ktorého je vydanie rozhodnutia o prepustení tovaru do colného režimu voľný obeh, súčasťou ktorého je výmer colných platieb. Colný úrad toto rozhodnutie odovzdá v prípade zastupovania Slovenskej pošte, a.s., ktorá ho spolu so zásielkou doručí príjemcovi. Colný dlh príjemca platí pri prevzatí tovaru formou dobierky. Tovar je považovaný za prepustený do voľného obehu keď je doručený príjemcovi.
 • Na zásielkys tovarom, ktoré nie je možné oslobodiť od cla a daní a pri ktorých nie sú priložené všetky relevantné dôkazy (napr. na určenie colnej hodnoty), Slovenská pošta a.s. - vyclievacie oddelenie vystavuje a zasiela príjemcovi zásielky "Poštové oznámenie", ktorým upovedomuje príjemcu zásielky o príchode zásielky podliehajúcej colnému dohľadu. Na "Poštovom oznámení" sa príjemcovi zásielky oznamuje aký druh dokladu resp. dôkazu, je nutné predložiť colnému úradu za účelom uskutočnenia colného konania. Pokiaľ bol doložený k colnému konaniu doklad o hodnote tovaru, neznamená to, že colný úrad nemôže požadovať, aby deklarant predložil ďalšie doklady potvrdzujúce správnosť a pravdivosť údajov.

Pri zásielkach, ktoré nie je možné oslobodiť od cla a daní je možné uplatniť pre výpočet dovozného cla štandardnú colnú sadzbu [.pdf; 205 kB; nové okno] vo výške 2,5 % alebo colnú sadzbu prislúchajúcu zasielanému tovaru v Spoločnom colnom sadzobníku. Pri takýchto zásielkach, kde je hodnota tovaru vyššia ako 45 EUR bude v prípade, že deklarant požaduje uplatnenie colnej sadzby uvedenej v Spoločnom colnom sadzobníku colný úrad pri colnom konaní vyžadovať zatriedenie jednotlivých tovarov do podpoložky kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka. Podpoložky kombinovanej nomenklatúry sú uvedené v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku [nové okno].

Vyššie uvedené postupy sa nevzťahujú na:

 • tovar, v súvislosti s ktorým je podaná žiadosť o vrátenie alebo odpustenie cla,
 • tovar, ktorý podlieha zákazom alebo obmedzeniam,

V týchto prípadoch je potrebné podať colnému úradu k začatiu colného konania nasledovné podklady:

v prípade colného vyhlásenia v elektronickej forme, vyplnené v súlade s prílohou B delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2446, [nové okno] prílohou B vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2447 [nové okno] a prílohou 6 [nové okno] (stĺpec B) a prílohou 7 [nové okno] Vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z.,

 • doklad o hodnote tovaru,
 • poštové oznámenie,
 • preukaz totožnosti (občiansky preukaz/cestovný pas),
 • v prípade zastupovania splnomocnenie na zastupovanie v colnom konaní od fyzickej osoby,

iné doklady potrebné k colnému konaniu (podľa druhu tovaru, napr. certifikáty, atď.).

Tovar obchodnej povahy

 • Zásielkys tovarom, ktorý je možné oslobodiť od cla a daní colný úrad ihneď prepúšťa do colného režimu voľný obeh a poštový podnik doručuje zásielky príjemcovi.
  Zásielky odosielané priamo z tretích krajín príjemcovi v EU sú oslobodené od colného dlhu a iných platieb, ak ide o zásielky tovarunepatrnej (zanedbateľnej) hodnoty. Tieto zásielky sú oslobodené od cla, ak hodnota zásielky nepresahuje 150 EUR. Ak hodnota zásielky nepresahuje 22 EUR, sú oslobodené aj od dane z pridanej hodnoty, pričom hodnotou zásielky sa rozumie úhrnná hodnota zásielky bez ohľadu na to, či je tvorená jednou, dvoma, alebo viacerými položkami). To znamená že:
  • ak bude hodnota zásielky do 22 EUR, nebude vymeraná žiadny colnýá dlh a iné platby ,
  • ak bude hodnota zásielky vyššia ako 22 EUR ale neprekročí 150 EUR, je oslobodená iba od cla a daň z pridanej hodnoty bude vymeraná,
  • ak bude hodnota zásielky vyššia ako 150 EUR, bude vymerané clo a daň z pridanej hodnoty.

Oslobodenie sa nevzťahuje na alkoholické výrobky, parfumy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky. Bližšie informácie a limity pre oslobodenie zásielok od dovozného cla a daní sú uvedené v časti „Oslobodenie od cla, SPD a DPH“

 • Zásielky s tovarom, ktorý nie je možné oslobodiť od cla a daní, pri ktorých je priložené vyhlásenie CN22 alebo CN23 a pri ktorých colný úrad dokáže na základe priložených relevantných dôkazov určiť colnú hodnotu tovaru (colná hodnota tovaru v zásielkach je súčet hodnoty tovaru uvedeného na hodnovernom doklade, ktorými sú objednávka, faktúra, výpis z účtu alebo Paypal systému a poštových poplatkov) a neexistujú žiadne pochybnosti o zatriedení tovaru dopodpoložky kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka, prebehne colné konanie, výsledkom ktorého je vydanie rozhodnutia o prepustení tovaru do colného režimu voľný obeh, súčasťou ktorého je výmer colných platieb. Colný úrad toto rozhodnutie v prípade zastupovania odovzdá Slovenskej pošte, a.s., ktorá ho spolu so zásielkou doručí príjemcovi. Tovar je považovaný za prepustený do voľného obehu keď je doručený príjemcovi. Colný dlh a iné platby príjemca platí pri prevzatí tovaru formou dobierky.
 • Na zásielky s tovarom, ktoré nie je možné oslobodiť od cla a daní a pri ktorých nie sú priložené všetky relevantné dôkazy (napr. na určenie colnej hodnoty),Slovenská pošta a.s. - vyclievacie oddelenie vystavuje a zasiela príjemcovi zásielky „Poštové oznámenie“, ktorým upovedomuje o príchode zásielky podliehajúcej colnému dohľadu. Na „Poštovom oznámení“ sa príjemcovi zásielky oznamuje aký druh dokladu resp. dôkazu je nutné predložiť colnému úradu za účelom uskutočnenia colného konania. Pokiaľ sa k colnému konaniu predkladá faktúra alebo iný doklad o cene tovaru, neznamená to, že colný úrad nemôže požadovať, aby deklarant predložil ďalšie doklady potvrdzujúce správnosť údajov.

Pri zásielkach, kde je hodnota tovaru vyššia ako 150 EUR bude colný úrad pri colnom konaní vyžadovať zatriedenie jednotlivých tovarov do podpoložky kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka. Podpoložky kombinovanej nomenklatúry sú uvedené v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku [nové okno]. Vyššie uvedené postupy sa nevzťahujú na:

 • tovar, v súvislosti s ktorým je podaná žiadosť o vrátenie alebo odpustenie cla,
 • tovar, ktorý podlieha zákazom alebo obmedzeniam.

V týchto prípadoch je potrebné podať colnému úradu k začatiu colného konania nasledovné podklady:

 • štandardné colné vyhlásenie v listinnej podobe (jednotný colný doklad - JCD) vyplnené podľa prílohy 9 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2016/341 [nové okno], prílohy 6 [nové okno] (stĺpec A2) a prílohy 7 [nové okno] Vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z. alebo v prípade colného vyhlásenia v elektronickej forme, vyplnené v súlade s prílohou B delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2446 [nové okno], prílohou B vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2447 [nové okno] a prílohou 6 [nové okno] (stĺpec B) a prílohou 7 [nové okno] Vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z.,
 • doklad o hodnote tovaru (napr. faktúra, internetová objednávka podložená výpisom z účtu),
 • poštové oznámenie,
 • preukaz totožnosti (občiansky preukaz/cestovný pas),
 • splnomocnenie na zastupovanie v colnom konaní od štatutárneho zástupcu resp. od fyzickej osoby (v prípade zastupovania),
 • výpis z obchodného registra, živnostenský list, zriaďovaciu listinu, osvedčenie o registrácií pre DPH (ak ide o právnickú osobu ale fyzickú osobu podnikateľa ),
 • iné doklady potrebné k colnému konaniu (podľa druhu tovaru, napr. licencie, certifikáty, atď.).

Osoba podávajúca colné vyhlásenie v listinnej alebo elektronickej podobe musí byť registrovaná na colné účely. Viac informácii o tejto povinnosti nájdete v časti „Systém identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov“ [nové okno].

Po 1.5.2017 je možné podať colné vyhlásenie v listinnej podobe iba v tzv. havarijnom postupe (nedostupnosť el. systémov na strane colného úradu alebo deklaranta). V takomto prípade bude colné vyhlásenie vyplnené v súlade s prílohou 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2016/341 [nové okno], prílohy 6 [nové okno] (stĺpec A2) a prílohy 7 [nové okno] Vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z.

Doklady potrebné k colnému konaniu môžete predložiť:

Colnému úradu Bratislava, pobočke Pošta

 • osobne v úradných hodinách (pondelok – piatok, 7.30 až 15.00)
 • prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. e-mailom na adresu cloba@slposta.sk alebo faxom na č. 02/49 222 259

Colnému úradu Košice, pobočke Pošta

 • osobne v úradných hodinách (pondelok – piatok, 7.30 až 15.15)
 • prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. e-mailom na adresu cloke@slposta.sk alebo faxom na č. 055/6813222

Colnému úradu Banská Bystrica, pobočke Pošta

 • osobne v úradných hodinách (pondelok – piatok, 7.30 až 15.00)
 • prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. e-mailom na adresu clobb@slposta.sk alebo faxom na č. 048/417 60 06

Colnému úradu Žilina, pobočke Pošta

 • osobne v úradných hodinách (pondelok – piatok, 8.00 až 16.00)
 • prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. e-mailom na adresu cloza@slposta.sk alebo faxom na č. 041 / 7630 158

Colnému úradu Prešov, pobočke Poprad - pošta

 • osobne v úradných hodinách (pondelok – piatok, 7.30 až 15.15)
 • prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. e-mailom na adresu clopp@slposta.sk

Do Vašej správy uveďte skladové číslo zásielky a telefonický kontakt na Vás. Podrobnejšie informácie sú aj na web stránke Slovenskej pošty, a.s..

Informácie o pohybe poštových zásielok

Informácie o pohybe poštových zásielok poskytuje Slovenska pošta, a.s. na svojej web stránke "Sledovanie zásielok".

Ak ste sa o pohybe Vašej zásielky z krajín mimo Európskej únie informovali telefonicky a pracovníkom pošty Vám bolo oznámené, že Vaša zásielka „je na colnici“, alebo ak ste použili službu „Sledovanie zásielok“ na internetovej stránke Slovenskej pošty, a. s. slúžiacu na vyhľadanie momentálnej polohy resp. stavu Vašej zásielky a zistili ste, že Vaša zásielka je v stave „Zásielka predložená na colné konanie", znamená to, že zásielka môže byť colne prerokovaná v daný deň, prípadne nasledujúci pracovný deň. Ak je zásielka v stave „Zásielka bola zadržaná za účelom colného konania - adresát bude informovaný", znamená, že zásielka bude colne prerokovaná až po doložení všetkých dokladov, potrebných k colnému konaniu, o čom Vás bude informovať Slovenská pošta, a.s. písomne.

Poplatok za „poštový colný servis“ platený Slovenskej pošte a.s. pri preberaní zásielky nesúvisí s činnosťou colných orgánov.

Tovar prepravovaný kuriérnymi službami

Po príchode tovaru do strediska kuriérnej služby je príjemca kuriérnou službou kontaktovaný (telefonicky, e-mailom) na zaslanie všetkých potrebných dokladov (faktúra a pod.) a splnomocnenia na zastupovanie v colnom konaní. Kuriérna služba zabezpečí prerokovanie zásielky v dovoze a doručí na požadovanú adresu. Colný dlh a iné platby môžu byť hradené podľa pokynov kuriérnej služby prevodom na účet kuriérnej služby alebo zaplatené kuriérovi v hotovosti priamo pri doručení zásielky. Colné konanie môže trvať niekoľko dní v závislosti od včasnosti a kompletnosti poskytnutých dokladov. 

V prípade, ak príjemca zásielky nebude zastupovaný v colnom konaní kuriérnou službou, môže podať colné vyhlásenie vo vlastnom mene na vlastný účet. Po 1. máji 2017 bude možné podať colné vyhlásenie na tovar obchodnej povahy iba v elektronickej forme. V listinnej podobe je možné podať colné vyhlásenie iba do 1. mája 2017, po tomto dátume prijmú colné orgány colné vyhlásenie v listinnej podobe iba v prípade havarijného postupu. Bližšie informácie sú uvedené vyššie v časti „Akou formou je možné podať colné vyhlásenie“.

Colné vyhlásenie na tovar obchodnej povahy prepravovaný kuriérnymi službami je potrebné podať pri zásielkach, ktorých hodnota presahuje 22 EUR.

Tovar prepravovaný v batožine cestujúceho

Ak je tovar prepravovaný na colné územie Únie v osobnej batožine je potrebné takýto tovar predložiť pohraničnému colnému úradu na mieste, kde vstupuje na colné územie Únie. Následne je potrebné podať colné vyhlásenie buď ústne, v listinnej podobe alebo iným úkonom. V prípade, ak sa na tovar nevzťahujú ustanovenia pre oslobodenie od cla a daní (bližšie informácie o oslobodení tovar v osobnej batožine cestujúce nájdete v časti „Oslobodenie od cla, DPH a SPD“), tovar bude preclený v zmysle platných právnych predpisov.