Preskočiť na hlavný obsah

Informácie o dovoze tovaru fyzickými osobami

Informácie sú poskytované v štruktúre:

Základné informácie

Pri posudzovaní možnosti preclenia tovaru dovážaného alebo prepravovaného fyzickými osobami je potrebné v prvom rade rozlišovať, či je dovážaný tovar obchodnej alebo neobchodnej povahy.

Tovar neobchodnej povahy

Definícia tovaru neobchodnej povahy je uvedená v článku 1, ods. 21 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015[nové okno], ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013[nové okno], pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie v platnom znení (ďalej len „Delegované nariadenie“),

Tovar neobchodnej povahy je:

 1. tovar v zásielkach posielaných jednou súkromnou osobou druhej súkromnej osobe, ak takéto zásielky:
  1. sú príležitostnej povahy;
  2. obsahujú tovar určený výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny a ktorý svojou povahou alebo množstvom nenaznačuje žiadny obchodný záujem a
  3. odosielateľ posiela príjemcovi bezodplatne;
 2. tovar v osobnej batožine cestujúcich, ak takýto tovar:
  1. je príležitostnej povahy a
  2. pozostáva výlučne z tovaru na osobné použitie cestujúcich alebo ich rodín alebo z tovaru určeného na darovanie; povaha a množstvo tohto tovaru nesmú byť také, aby mohli naznačovať, že tovar je dovážaný z obchodných dôvodov.

  Akou formou je možné podať colné vyhlásenie

  Podľa toho či ide o obchodný alebo neobchodný tovar je možné podať aj colné vyhlásenie a to:

  1. Ústne

  Ústne colné vyhlásenie v zmysle článku 135 ods. 1, písm. a) Delegovaného nariadenia (len na tovar neobchodnej povahy)

  - podáva sa pri tovare neobchodnej povahy, ktorý je prepravený do Únie a má byť prepustený do voľného obehu, za predpokladu, že nepodlieha zákazom a obmedzeniam.

  - ústne colné vyhlásenie je možné podať aj na tovar obchodnej povahy pokiaľ je prepravovaný v osobnej batožine cestujúcich za predpokladu, že nepresahuje hodnotu 1000 EUR alebo čistú hmotnosť 1000 kg. Bližšie informácie k preclievaniu obchodného tovaru nájdete v časti „Podnikatelia a organizácie - Clo“.

  2. Elektronicky 

  A. Colné vyhlásenie pre zásielky s nízkou hodnotou na prepustenie do voľného obehu obsahujúce súbor so zníženým počtom údajov uvedený v stĺpci H7 prílohy B v zmysle článku 143a Delegovaného nariadenia (len v prípade, ak vlastná hodnota tovaru je do 150 €).

  - podáva sa pri zásielkach s hodnotou nepresahujúcou 150 EUR (t.j. vlastná hodnota tovaru bez nákladov na prepravu, poštovné, balenie, manipuláciu a pod., pričom tieto náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru a sú objektívne vyčísliteľné zvlášť) a zároveň, ak tovar v zásielke nepodlieha zákazom a obmedzeniam a zásielka neobsahuje alkoholické nápoje, parfumy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky.

  – uvedené colné vyhlásenie sa podáva cez portál e-commerce: www.ecm.financnasprava.sk [nové okno], kde je uvedený aj postup podania colného vyhlásenia.

  B. Colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu obsahujúce súbor so zníženým počtom údajov uvedený v stĺpci H6 prílohy B, v zmysle článku 144 Delegovaného nariadenia a to pri tovare v poštovej zásielke (uvedené colné vyhlásenie môže podať len prevádzkovateľ poštových služieb t.z. Slovenská pošta).

  Pri podaní colného vyhlásenia touto formou musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  1. jeho hodnota nepresahuje 1000EUR;
  2. nepodlieha žiadnym zákazom ani obmedzeniam.

  C. Štandardné colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu obsahujúce súbor údajov uvedený v stĺpci H1 prílohy B, v zmysle článku 162 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 [nové okno], ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „Colný kódex Únie“)

  Štandardné colné vyhlásenie sa podáva elektronickou formou prostredníctvom:

  • internetového portálu www.cep.financnasprava.sk. Pozn.: podmienkou pre využitie tejto možnosti je pre fyzické osoby občiansky preukaz s elektronickým čipom a vytvorenie KEP – kvalifikovaný elektronický podpis.
  • splnomocnenej osoby, ktorá disponuje prostriedkami na podanie colného vyhlásenia elektronickou formou

  Bližšie informácie k možnosti podávania colných vyhlásení elektronickým spôsobom v dovoze nájdete v časti "Elektronické colné konanie pri dovoze a vývoze"[nové okno].

  3. V listinnej forme

  Dovozné colné vyhlásenie v listinnej (papierovej) forme je možné podať len v prípade uplatnenia tzv. „havarijného stavu“ (napr. nedostupnosť elektronickej podateľne, nedostupnosť deklaračného systému eDovoz) alebo v prípade cestujúceho.

  4. Iným úkonom

   - tento spôsob sa využíva na hraničných priechodoch, na ktorých je zavedený systém dvoch pruhov (cesta, letisko), kde fyzická osoba prechodom cez zelený alebo červený pruh prejavuje svoju vôľu. Prechodom cez zelený pruh cestujúci deklaruje, že nedováža žiadny tovar k precleniu; v prípade, ak nie je zavedený systém dvoch pruhov pripevnením nálepky „nič na preclenie“

  Zaradením sa do červeného pruhu cestujúci deklaruje, že dováža tovar určený k precleniu; v prípade, ak nie je zavedený systém dvoch pruhov pripevnením colného vyhlásenia na predné sklo osobného auta.

  Kde môžem podať vyplnené colné vyhlásenie

  Colné vyhlásenie je potrebné podať na colnom úrade, ktorý je príslušný pre miesto, kde bol tovar predložený alebo sa má predložiť na colné konanie v súlade s colnými predpismi. Colné vyhlásenie môže predložiť na príslušnej pobočke colného úradu občan, ktorý tovar dováža osobne alebo prostredníctvom zvoleného zástupcu.

  Zastupovanie v colnom konaní

  Fyzická osoba, ktorej je dovážaný tovar určený sa môže nechať zastupovať inou osobou oprávnenou na zastupovanie v colnom konaní v zmysle čl. 18 Colného kódexu Únie. V prípade priameho zastúpenia zodpovednosť za úhradu colného dlhu a iných platieb je na zastupovanej osobe, v prípade nepriameho zastúpenia je zodpovedný za úhradu colného dlhu a iných platieb aj zástupca. Fyzickým osobám, ktoré nemajú skúsenosti s colným konaním a vypĺňaním colného vyhlásenia, či už v listinnej alebo elektronickej podobe odporúčame využiť služby spoločností, ktoré sa na túto činnosť špecializujú.

  Tovar prepravovaný poštou

  Informácia k zmene colného konania uplatňovaného od 1.7.2021 pri preclievaní zásielok zaslaných cez Slovenskú poštu (PCÚ Bratislava Pošta, PCÚ Žilina Pošta, PCÚ Banská Bystrica Pošta, PCÚ Košice Pošta).

  Pri zásielkach prepravovaných poštou je možné podať:

  1. ústne colné vyhlásenie
  2. colné vyhlásenie pre zásielky s nízkou hodnotou.
  3. colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu obsahujúce súbor so zníženým počtom údajov uvedený stĺpci H6 prílohy B Delegovaného nariadenia,
  4. štandardné colné vyhlásenie v súlade s článkom 162 Colného kódexu Únie .

  Základné informácie k colnému konaniu pri tovare, ktorý je prepravovaný poštou sú uvedené v dokumente „informácii na stránke Slovenskej pošty v časti Elektronické colné konanie [nové okno].

  Zásielky pri ktorých sa nevyžaduje elektronické colné vyhlásenie

  1. Tovar neobchodnej povahy

  Tovar neobchodnej povahy definovaný vyššie pod písmenom a) [nové okno].

  V prípade, ak zásielka neobchodnej povahy nepresahuje hodnotu 45 € je oslobodená od cla a daní. V tomto prípade colný úrad ihneď prepúšťa uvedený tovar do colného režimu voľný obeh a poštový podnik doručuje zásielky príjemcovi.

  V prípade, ak je hodnota vyššia ako 45 € je možné podať ústne colné vyhlásenie.

  Colné konanie pri ústnom colnom vyhlásení v rámci dovozu je možné realizovať nasledovnými spôsobmi:

  • príjemca (súkromná osoba) si colné konanie zabezpečí vo vlastnom mene na vlastný účet,
  • príjemca (súkromná osoba) si colné konanie zabezpečí cez zástupcu (využije možnosť colného zastúpenia – priame/nepriame),

  Doklady potrebné k colnému konaniu môžete predložiť:

  Colnému úradu Bratislava, pobočke Pošta SK525100

  • osobne v úradných hodinách (pondelok – piatok, 7.30 až 15.00)
  • prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. e-mailom na adresu eckba@slposta.sk alebo faxom na č. 02/49 222 259

  Colnému úradu Košice, pobočke Pošta SK565100

  • osobne v úradných hodinách (pondelok – piatok, 7.30 až 15.15)
  • prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. e-mailom na adresu eckke@slposta.sk alebo faxom na č. 055/6813222

  Colnému úradu Banská Bystrica, pobočke Pošta SK515200

  • osobne v úradných hodinách (pondelok – piatok, 7.30 až 15.00)
  • prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. e-mailom na adresu eckbb@slposta.sk alebo faxom na č. 048/417 60 06

  Colnému úradu Žilina, pobočke Pošta SK605200

  • osobne v úradných hodinách (pondelok – piatok, 8.00 až 16.00)
  • prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. e-mailom na adresu eckza@slposta.sk alebo faxom na č. 041 / 7630 158

  Do Vašej správy uveďte skladové číslo zásielky a telefonický kontakt na Vás. Podrobnejšie informácie sú aj na web stránke Slovenskej pošty, a.s. [nové okno].

  Informácie o pohybe poštových zásielok

  Informácie o pohybe poštových zásielok poskytuje Slovenska pošta, a.s. na svojej web stránke "Sledovanie zásielok [nové okno]"

  Ak ste sa o pohybe Vašej zásielky z krajín mimo Európskej únie informovali telefonicky a pracovníkom pošty Vám bolo oznámené, že Vaša zásielka „je na colnici“, alebo ak ste použili službu „Sledovanie zásielok [nové okno]“ na internetovej stránke Slovenskej pošty, a. s. slúžiacu na vyhľadanie momentálnej polohy resp. stavu Vašej zásielky a zistili ste, že Vaša zásielka je v stave „Zásielka predložená na colné konanie", znamená to, že zásielka môže byť colne prerokovaná v daný deň, prípadne nasledujúci pracovný deň. Ak je zásielka v stave „Zásielka bola zadržaná za účelom colného konania - adresát bude informovaný", znamená, že zásielka bude colne prerokovaná až po doložení všetkých dokladov, potrebných k colnému konaniu, o čom Vás bude informovať Slovenská pošta, a.s. písomne.

  Poplatok za „poštový colný servis“ platený Slovenskej pošte a.s. pri preberaní zásielky nesúvisí s činnosťou colných orgánov.

  Tovar prepravovaný kuriérnymi službami

  Po príchode tovaru do strediska kuriérnej služby je príjemca kuriérnou službou kontaktovaný (telefonicky, e-mailom) na zaslanie všetkých potrebných dokladov (faktúra a pod.) a splnomocnenia na zastupovanie v colnom konaní. Kuriérna služba zabezpečí prerokovanie zásielky v dovoze a doručí na požadovanú adresu. Colný dlh a iné platby môžu byť hradené podľa pokynov kuriérnej služby prevodom na účet kuriérnej služby alebo zaplatené kuriérovi v hotovosti priamo pri doručení zásielky. Colné konanie môže trvať niekoľko dní v závislosti od včasnosti a kompletnosti poskytnutých dokladov.

  V prípade, ak príjemca zásielky nebude zastupovaný v colnom konaní kuriérnou službou, môže podať colné vyhlásenie vo vlastnom mene na vlastný účet. Bližšie informácie sú uvedené vyššie v časti „Akou formou je možné podať colné vyhlásenie“.

  Tovar prepravovaný v batožine cestujúceho

  Ak je tovar prepravovaný na colné územie Únie v osobnej batožine, je potrebné takýto tovar predložiť pohraničnému colnému úradu na mieste, kde vstupuje na colné územie Únie. Následne je potrebné podať colné vyhlásenie buď ústne, v listinnej podobe alebo iným úkonom. V prípade, ak sa na tovar nevzťahujú ustanovenia pre oslobodenie od cla a daní (bližšie informácie o oslobodení tovar v osobnej batožine cestujúce nájdete v časti „Oslobodenie od cla, DPH a SPD [nové okno]“), tovar bude preclený v zmysle platných právnych predpisov.