Preskočiť na hlavný obsah

Informovanie o dovoze

Informácie sú poskytované v štruktúre:

Ako prebieha proces preclenia tovaru pri dovoze

Pri posudzovaní možnosti preclenia tovaru dovážaného alebo prepravovaného fyzickými osobami je potrebné v prvom rade rozlišovať, či je dovážaný tovar obchodnej alebo neobchodnej povahy.

Tovarom neobchodnej povahy je tovar:

 1. v zásielkach posielaný jednou súkromnou osobou druhej súkromnej osobe príležitostne, pričom odosielateľ ju zasiela bezodplatne a takáto zásielka obsahuje tovar určený výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny a ktorý svojou povahou alebo množstvom nenaznačuje žiadny obchodný záujem (napr. darčeky), 
 2. v osobnej batožine cestujúceho, ak ide o tovar príležitostnej povahy a pozostáva výlučne z tovaru na osobné použitie cestujúcich alebo ich rodín alebo z tovaru určeného na darovanie; povaha a množstvo tohto tovaru nesmú byť také, aby mohli naznačovať, že tovar je dovážaný alebo vyvážaný z obchodných dôvodov.

Tovar, ktorý nespĺňa kritéria uvedené vyššie v bodoch a) a b) je považovaný za tovar obchodnej povahy.

Akou formou je možné podať colné vyhlásenie

Pri tovare neobchodnej povahy, ktorý je prepravený do Únie a má byť prepustený do voľného obehu je možné, za predpokladu, že nepodlieha zákazom a obmedzeniam podať ústne colné vyhlásenie, ktoré predstavuje jednoduchšiu formu hlavne pre fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom a dováža tovar príležitostne. V takomto prípade je množstvo údajov, ktoré je potrebné colným orgánom poskytnúť podstatne menšie ako pri štandardnom colnom vyhlásení v listinnej alebo elektronickej podobe.

Samozrejme aj pri tovare neobchodnej povahy je podanie štandardného colného vyhlásenia v listinnej podobe fyzickou osobou možné, je však potrebné počítať s tým, že takéto colné vyhlásenie je potrebné vyplniť v súlade s prílohou č. 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/341 a v súlade s prílohami č. 6 a 7 Vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z.z. Prípadne môže fyzická osoba zaslať colné vyhlásenie vyplnením formulára, ktorý je dostupný na www.cep.financnasprava.sk. V prípade využitia tejto možnosti, je potrebné najprv sa na uvedenom portáli zaregistrovať a následne vyplniť formulár colného vyhlásenia. Táto možnosť je rovnako dostupná aj pre tovar obchodnej povahy.

Pozn.: podmienkou pre využitie tejto možnosti je pre fyzické osoby občiansky preukaz s elektronickým čipom, aktivovanie elektronickej schránky na www.slovensko.sk a vytvorenie KEP – kvalifikovaný elektronický podpis. Viac o týchto povinnostiach bude možné nájsť aj vo videonávode, ktorý finančná správa sprístupní v najbližších dňoch.

Upozornenie

V súvislosti s prechodom na elektronické colné konanie bude od 1.mája 2017 možné podať colné vyhlásenie v listinnej podobe už iba cestujúcimi v súvislosti s tovarom, ktorý prepravujú a v prípade tzv. havarijného postupu, t.j. v prípade dočasnej nefunkčnosti elektronického systému, či už na strane deklaranta alebo colného orgánu.

Ústne colné vyhlásenie je možné podať aj na tovar obchodnej povahy pokiaľ je prepravovaný v osobnej batožine cestujúcich za predpokladu, že nepresahuje hodnotu 1000 EUR alebo čistú hmotnosť 1000 kg. Bližšie informácie k preclievaniu obchodného tovaru nájdete v časti „Podnikatelia a organizácie - Clo“.

Colné vyhlásenie môže byť podané aj iným úkonom. Tento spôsob sa využíva na hraničných priechodoch, na ktorých je zavedený systém dvoch pruhov (cesta, letisko), kde fyzická osoba prechodom cez zelený alebo červený pruh prejavuje svoju vôľu. Prechodom cez zelený pruh cestujúci deklaruje, že nedováža žiadny tovar k precleniu; v prípade, ak nie je zavedený systém dvoch pruhov pripevnením nálepky „nič na preclenie“

Zaradením sa do červeného pruhu cestujúci deklaruje, že dováža tovar určený k precleniu; v prípade, ak nie je zavedený systém dvoch pruhov pripevnením colného vyhlásenia na predné sklo osobného auta.

Kde môžem podať vyplnené colné vyhlásenie

Colné vyhlásenie je potrebné podať na colnom úrade, ktorý je príslušný pre miesto, kde bol tovar predložený alebo sa má predložiť na colné konanie v súlade s colnými predpismi. Colné vyhlásenie môže predložiť na príslušnej pobočke colného úradu občan, ktorý tovar dováža osobne alebo prostredníctvom zvoleného zástupcu.

Zastupovanie v colnom konaní

Fyzická osoba, ktorej je dovážaný tovar určený sa môže nechať zastupovať inou osobou oprávnenou na zastupovanie v colnom konaní v zmysle čl.18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „Colný kódex“). V prípade priameho zastúpenia zodpovednosť za poskytnutie záruky a úhradu colného dlhu a iných platieb je na zastupovanej osobe, v prípade nepriameho zastúpenia je zodpovedný za poskytnutie záruky a úhradu colného dlhu a iných platieb zástupca.

Fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré nemajú skúsenosti s colným konaním a vypĺňaním colného vyhlásenia, či už v listinnej alebo elektronickej podobe odporúčame využiť služby spoločností, ktoré sa na túto činnosť špecializujú.

Tovar prepravovaný poštou

Informácia k zmene colného konania uplatňovaného od 1.7.2020 pri preclievaní zásielok zaslaných cez Slovenskú poštu (PCÚ Bratislava Pošta, PCÚ Žilina Pošta, PCÚ Banská Bystrica Pošta, PCÚ Košice Pošta).

V prípade, že Vaša zásielka bude po predložení na colné konanie Slovenskou poštou, a.s. [nové okno] zastavená za účelom colnej kontroly a overovania správnosti deklarovaných údajov, táto bude umiestnená v sklade Slovenskej pošty, a.s. Dovozca bude písomne kontaktovaný Slovenskou poštou, a.s. [nové okno] a bude mu ponúknutá možnosť zastupovania v colnom konaní a zároveň bude vyzvaný na zaslanie všetkých potrebných dokladov, ktoré sa týkajú danej zásielky (faktúra, doklad o platbe a pod.) a o zaslanie podpísaného splnomocnenia pre Slovenskú poštu, a.s. [nové okno], ktorá zabezpečí prerokovanie zásielky v dovoze a doručenie na požadovanú adresu (vzor splnomocnenia [.pdf; 541 kB; nové okno] je uvedený na stránke Slovenskej pošty v časti Elektronické colné konanie [nové okno]). V prípade, ak dovozca zásielky odmietne zastupovanie v colnom konaní Slovenskou poštou, a.s., môže podať colné vyhlásenie vo vlastnom mene na vlastný účet alebo si zvolí iného zástupcu. V týchto prípadoch však musí podať štandardné colné vyhlásenie v súlade s článkom 162 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 [nové okno] z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „Colný kódex Únie“).

V súvislosti s prechodom na elektronické colné konanie (v súlade s článkom 6 Colného kódexu Únie [nové okno]) a ukončením prechodného obdobia, kedy sa považovalo colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu v poštovej preprave za podané úkonom jeho predloženia colnému orgánu, za predpokladu, že k zásielke bolo priložené vyhlásenie CN22 / CN23 pošty, bude od 1. júla 2020 možné podať colné vyhlásenie už iba nižšie uvedenými spôsobmi.

 1. Štandardné colné vyhlásenie – podáva sa elektronickou formou prostredníctvom:
  • internetového portálu www.cep.financnasprava.sk. Pozn.: podmienkou pre využitie tejto možnosti je pre fyzické osoby občiansky preukaz s elektronickým čipom, aktivovanie elektronickej schránky na www.slovensko.sk a vytvorenie KEP – kvalifikovaný elektronický podpis.
  • splnomocnenej osoby, ktorá disponuje prostriedkami na podanie colného vyhlásenia elektronickou formou (inej ako Slovenská pošta, a.s.).
 2. Colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu obsahujúce súbor so zníženým počtom údajov uvedený v prílohe B Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 [nové okno] z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (ďalej len „nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446“ [nové okno]). Toto colné vyhlásenie môže na základe splnomocnenia podať len prevádzkovateľ poštových služieb, ktorým je Slovenská pošta, a.s. [nové okno], ktorá si za uvedený úkon účtuje poplatok podľa sadzobníka poplatkov.

  Pri podaní colného vyhlásenia týmto spôsobom musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  1. jeho hodnota nepresahuje 1000EUR;
  2. nepodlieha žiadnym zákazom ani obmedzeniam.

V prípadoch, kedy si bude dovozca realizovať colné konanie vo vlastnom mene a na vlastný účet alebo využije služby zástupcu iného ako Slovenská pošta a.s. [nové okno], je nevyhnutné si uvedomiť, že Slovenská pošta a.s. nebude disponovať informáciou o tom, že sa colné konanie uskutočnilo. Z toho dôvodu musí dovozca resp. zástupca túto skutočnosť oznámiť Slovenskej pošte a.s. ktorá bude následne vydávať tovar zo svojho skladu.

Upozornenie

Vyššie uvedené pravidlá sa netýkajú tovaru, ktorý bol umiestený do dočasného skladu Slovenskej pošty do dátumu 30.6.2020, pričom k prepusteniu do colného režimu voľnéhý obeh príde po 1.7.2020.

Zásielky pri ktorých sa nevyžaduje elektronické colné vyhlásenie

 1. Tovar neobchodnej povahy

  Tovar neobchodnej povahy definovaný vyššie pod písmenom a).

  V prípade, ak zásielka neobchodnej povahy nepresahuje hodnotu 45 € je oslobodená od cla a daní. V tomto prípade colný úrad ihneď prepúšťa uvedený tovar do colného režimu voľný obeh a poštový podnik doručuje zásielky dovozcovi.

  V prípade, ak je hodnota vyššia ako 45 € je možné podať ústne colné vyhlásenie.

  Colné konanie pri ústnom colnom vyhlásení v rámci dovozu je možné realizovať nasledovnými spôsobmi:

  • dovozca (fyzická osoba) si colné konanie zabezpečí vo vlastnom mene na vlastný účet – je nevyhnutná osobná účasť na príslušnej PCÚ,
  • dovozca (fyzická osoba) si colné konanie zabezpečí cez inú osobu (využije možnosť colného zastúpenia – priame/nepriame),
  • dovozca (fyzická osoba) si colné konanie zabezpečí cez zástupcu, ktorým bude Slovenská pošta a.s. [nové okno].

  Pri zásielkach, ktoré nie je možné oslobodiť od cla a daní a ich hodnota je do 700 € na zásielku je možné uplatniť pre výpočet dovozného cla štandardnú colnú sadzbu [.pdf; 205 kB; nové okno] vo výške 2,5 % alebo colnú sadzbu prislúchajúcu zasielanému tovaru v Spoločnom colnom sadzobníku. Pri takýchto zásielkach, kde je hodnota tovaru vyššia ako 45 EUR bude v prípade, že deklarant požaduje uplatnenie colnej sadzby uvedenej v Spoločnom colnom sadzobníku, colný úrad pri colnom konaní vyžadovať zatriedenie jednotlivých tovarov do podpoložky kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka. Podpoložky kombinovanej nomenklatúry sú uvedené v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 [nové okno] o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku.

  Vyššie uvedené postupy sa nevzťahujú na:

  • tovar, pri ktorom sa podáva žiadosť o vrátenie cla alebo iných poplatkov, pokiaľ sa takáto žiadosť netýka zrušenia platnosti colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu pre tovar, ktorý je oslobodený od dovozného cla v súlade s článkom 23 ods. 1 alebo článkom 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1186/2009 [nové okno];
  • tovar, ktorý podlieha zákazom alebo obmedzeniam.
 2. Tovar obchodnej povahy

  V prípade, ak zásielka obchodnej povahy nepresahuje hodnotu 22 € je oslobodená od cla a daní. V tomto prípade colný úrad ihneď prepúšťa uvedený tovar do colného režimu voľný obeh a poštový podnik doručuje zásielky dovozcovi.

  Oslobodenie sa nevzťahuje na alkoholické výrobky, parfumy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky. Bližšie informácie a limity pre oslobodenie zásielok od dovozného cla a daní sú uvedené v časti „Oslobodenie od cla, SPD a DPH“.

Doklady potrebné k colnému konaniu môžete predložiť:

Colnému úradu Bratislava, pobočke Pošta SK525100

 • osobne v úradných hodinách (pondelok – piatok, 7.30 až 15.00)
 • prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. e-mailom na adresu eckba@slposta.sk  alebo faxom na č. 02/49 222 259

Colnému úradu Košice, pobočke Pošta SK565100

 • osobne v úradných hodinách (pondelok – piatok, 7.30 až 15.15)
 • prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. e-mailom na adresu eckke@slposta.sk alebo faxom na č. 055/6813222

Colnému úradu Banská Bystrica, pobočke Pošta SK515200

 • osobne v úradných hodinách (pondelok – piatok, 7.30 až 15.00)
 • prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. e-mailom na adresu eckbb@slposta.sk  alebo faxom na č. 048/417 60 06

Colnému úradu Žilina, pobočke Pošta SK605200

 • osobne v úradných hodinách (pondelok – piatok, 8.00 až 16.00)
 • prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. e-mailom na adresu eckza@slposta.sk alebo faxom na č. 041 / 7630 158

Do Vašej správy uveďte skladové číslo zásielky a telefonický kontakt na Vás. Podrobnejšie informácie sú aj na web stránke Slovenskej pošty, a.s..

Informácie o pohybe poštových zásielok

Informácie o pohybe poštových zásielok poskytuje Slovenska pošta, a.s. na svojej web stránke "Sledovanie zásielok".

Ak ste sa o pohybe Vašej zásielky z krajín mimo Európskej únie informovali telefonicky a pracovníkom pošty Vám bolo oznámené, že Vaša zásielka „je na colnici“, alebo ak ste použili službu „Sledovanie zásielok“ na internetovej stránke Slovenskej pošty, a. s. slúžiacu na vyhľadanie momentálnej polohy resp. stavu Vašej zásielky a zistili ste, že Vaša zásielka je v stave „Zásielka predložená na colné konanie", znamená to, že zásielka môže byť colne prerokovaná v daný deň, prípadne nasledujúci pracovný deň. Ak je zásielka v stave „Zásielka bola zadržaná za účelom colného konania - adresát bude informovaný", znamená, že zásielka bude colne prerokovaná až po doložení všetkých dokladov, potrebných k colnému konaniu, o čom Vás bude informovať Slovenská pošta, a.s. písomne.

Poplatok za „poštový colný servis“ platený Slovenskej pošte a.s. pri preberaní zásielky nesúvisí s činnosťou colných orgánov.

Tovar prepravovaný kuriérnymi službami

Po príchode tovaru do strediska kuriérnej služby je príjemca kuriérnou službou kontaktovaný (telefonicky, e-mailom) na zaslanie všetkých potrebných dokladov (faktúra a pod.) a splnomocnenia na zastupovanie v colnom konaní. Kuriérna služba zabezpečí prerokovanie zásielky v dovoze a doručí na požadovanú adresu. Colný dlh a iné platby môžu byť hradené podľa pokynov kuriérnej služby prevodom na účet kuriérnej služby alebo zaplatené kuriérovi v hotovosti priamo pri doručení zásielky. Colné konanie môže trvať niekoľko dní v závislosti od včasnosti a kompletnosti poskytnutých dokladov. 

V prípade, ak príjemca zásielky nebude zastupovaný v colnom konaní kuriérnou službou, môže podať colné vyhlásenie vo vlastnom mene na vlastný účet. Po 1. máji 2017 bude možné podať colné vyhlásenie na tovar obchodnej povahy iba v elektronickej forme. V listinnej podobe je možné podať colné vyhlásenie iba do 1. mája 2017, po tomto dátume prijmú colné orgány colné vyhlásenie v listinnej podobe iba v prípade havarijného postupu. Bližšie informácie sú uvedené vyššie v časti „Akou formou je možné podať colné vyhlásenie“.

Colné vyhlásenie na tovar obchodnej povahy prepravovaný kuriérnymi službami je potrebné podať pri zásielkach, ktorých hodnota presahuje 22 EUR.

Tovar prepravovaný v batožine cestujúceho

Ak je tovar prepravovaný na colné územie Únie v osobnej batožine je potrebné takýto tovar predložiť pohraničnému colnému úradu na mieste, kde vstupuje na colné územie Únie. Následne je potrebné podať colné vyhlásenie buď ústne, v listinnej podobe alebo iným úkonom. V prípade, ak sa na tovar nevzťahujú ustanovenia pre oslobodenie od cla a daní (bližšie informácie o oslobodení tovar v osobnej batožine cestujúce nájdete v časti „Oslobodenie od cla, DPH a SPD“), tovar bude preclený v zmysle platných právnych predpisov.