Preskočiť na hlavný obsah

Elektronické colné konanie pri dovoze a vývoze

Finančná správa poskytuje pre deklarantov možnosť podávať elektronické colné dokumenty pri vývoze a dovoze tovaru a uplatniť elektronickú komunikáciu pri colnom konaní.
Elektronické colné dokumenty musia spĺňať podmienky technickej špecifikácie zverejnenej v tejto sekcii internetovej stránky finančnej správy a musia byť opatrené zaručeným elektronickým podpisom. Elektronické colné vyhlásenie musí byť doručené finančnej správe prostredníctvom bezpečnej komunikácie, ktorú zabezpečujú schválení operátori.
Postupné nasadenie spracovania elektronických dokumentov v rámci elektronického colného konania je rozdelené po jednotlivých fázach.

Ďalšie informácie sú poskytované v štruktúre:

Elektronické colné konanie - Elektronická komunikácia pri spracovaní elektronického colného vyhlásenia vo vývoze

Finančná správa SR poskytuje pre deklarantov elektronickú službu, ktorá umožňuje podávať elektronické colné vyhlásenie pri vývoze tovaru (ďalej len ECK vývoz), a ktorá predstavuje reálne bezpapierové prostredie v colnom konaní v súlade s internými predpismi upravujúcimi elektronickú komunikáciu v colnom konaní a použitie elektronického podpisu.

Elektronická komunikácia umožní:

 • podať colné vyhlásenie,
 • požiadať o opravu colného vyhlásenia,
 • požiadať o zrušenie colného vyhlásenia,
 • doručiť výzvu na kontrolu tovaru alebo dokladov,
 • doručiť rozhodnutie v colnom konaní,
 • doručiť potvrdenie o výstupe tovaru z colného územia Únie,
 • doručiť rozhodnutie o zrušení colného vyhlásenia,
 • doručiť oznámenie o povolení alebo zamietnutí opravy colného vyhlásenia,
 • zistenie stavu colného vyhlásenia na colnom úrade,
 • doplnenie údajov do zjednodušeného colného vyhlásenia.

Základný priebeh elektronického colného konania je opísaný v dokumentoch:

Elektronické colné vyhlásenie musí spĺňať podmienky technickej špecifikácie zverejnenej v tejto časti internetovej stránky finančnej správy a musí byť opatrené zaručeným elektronickým podpisom. Elektronické colné vyhlásenie musí byť doručené finančnej správe prostredníctvom bezpečnej komunikácie, ktorú zabezpečuje finančná správa SR.

Elektronické colné konanie - technická špecifikácia systému pre kontrolu vývozu - fáza 2

Rozšírená technická špecifikácia systému pre kontrolu vývozu vo fáze 2 sa zaoberá tromi samostatnými témami

 • elektronické colné vyhlásenia
 • elektronické predbežné colné vyhlásenia
 • elektronická komunikácia dopravcu s colným úradom výstupu

Elektronická komunikácia v rámci systému pre kontrolu vývozu – fáza 2 sa uplatňuje od 1. júla 2009.

Všeobecná dokumentácia

Technická špecifikácia

Elektronické colné konanie - technická špecifikácia systému pre kontrolu dovozu - fáza 1

Technická špecifikácia je venovaná podaniu predbežného colného vyhlásenia dopravcom alebo inou osobou colnému úradu vstupu resp. colnému úradu podania a taktiež komunikácii pri predložení tovaru colnému úradu vstupu.

Elektronická komunikácia podľa uvedenej technickej špecifikácie sa uplatňuje od 1. júla 2009.

Všeobecná dokumentácia

Technická špecifikácia

Elektronické colné konanie - technická špecifikácia systému pre kontrolu dovozu (ICS2) - fáza 2

Technická špecifikácia je venovaná podaniu predbežného colného vyhlásenia dopravcom alebo inou osobou colnému úradu vstupu resp. colnému úradu podania a taktiež komunikácii pri predložení tovaru colnému úradu vstupu.

Elektronickú komunikáciu podľa uvedenej technickej špecifikácie je možné využívať v produkčnej prevádzke od 1.10.2023

Všeobecná dokumentácia

Technická špecifikácia

ICS2_Špecifikácia_v2 [.zip; 558 kB; nové okno]

Elektronické colné konanie - technická špecifikácia systému pre automatizáciu dovozu - eDovoz

Technická špecifikácia je venovaná podaniu colného vyhlásenia v dovoze a následným spracovaním v štandardnom a zjednodušenom postupe.  

Elektronická komunikácia podľa uvedenej technickej špecifikácie sa plánuje  zavádzať do praxe počas leta 2016.

Všeobecná dokumentácia

 • 01_E_dovoz_úvod_obsah [.pdf; 168 kB; nové okno] – úvodný dokument (Aktualizované 28.03.2022)
 • eDovoz - všeobecný dokument - verzia 1.15 [.pdf; 1 MB; nové okno] – popis scenárov (Aktualizované 28.03.2022)
 • ECK dovoz [.pdf; 495 kB; nové okno] - popis priebehu elektronickej komunikácie a použitia havarijných postupov (Aktualizované 14.12.2018)
 • ECK dovoz – Príloha [.pdf; 288 kB; nové okno] - Požiadavky na údaje uvádzané v elektronickom colnom vyhlásení podanom v eDovoze (Aktualizované 02.05.2017)

Technická špecifikácia

Kompletná dokumentácia na stiahnutie

Ručiteľské vyhlásenia

Technická špecifikácia

Technická špecifikácia je venovaná podaniu elektronického záručného vyhlásenia pre jednotlivú záruku (ručenie schváleným ručiteľom iným ako banka) a následným spracovaním v rámci colného konania pri dovoze.

Elektronickú komunikáciu podľa uvedenej technickej špecifikácie je možné využívať v rámci produkčnej prevádzky od 16.12.2018.

Kompletná dokumentácia na stiahnutie

eCommerce - Elektronické colné konanie - technická špecifikácia systému pre automatizáciu dovozu

Technická špecifikácia

Technická špecifikácia je venovaná podaniu colného vyhlásenia v dovoze pre zabezpečenie elektronickej výmeny dát medzi deklarantom a finančnou správou SR v rámci eDovoz – eCommerce (pre zásielky nízkej hodnoty) a následným spracovaním colného vyhlásenia.

Elektronickú komunikáciu podľa uvedenej technickej špecifikácie je možné využívať v produkčnej prevádzke od 1.7.2021

Kompletná dokumentácia na stiahnutie

 • eCommerce_v3.0 [.zip; 3 MB; nové okno] (Aktualizované dňa 22.09.2021)