Preskočiť na hlavný obsah

Elektronické doručovanie dokumentov - clo, EMCS

Informácie sú poskytované v štruktúre:

Možnosti elektronickej komunikácie cez elektronickú podateľňu sekcie colnej

V súčasnosti je možná elektronická komunikácia s colnou sekciou Finančnej správy v nasledovných oblastiach:

  1. elektronická komunikácia pri podávaní colných vyhlásení do režimu tranzit, pri ukončení režimu tranzit a pri správe záruky s úradom prijímania záruk v systéme NCTS
    od 20.07.2015 komunikácia pre túto službu prebieha cez IS CEP (Centrálny elektronický priečinok)
  2. elektronická komunikácia pre podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri dovoze (GDS)
  3. elektronická komunikácia pri podávaní colných vyhlásení vo vývoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze
    od 20.07.2015 komunikácia pre túto službu prebieha cez IS CEP (Centrálny elektronický priečinok)
  4. elektronická komunikácia pre podávanie a prijímanie správ pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane v rámci systému EMCS
    (elektronický sprievodný administratívny dokument, správa o prijatí).

Priebeh elektronickej komunikácie so sekciou colnou, elektronická podateľňa sekcie colnej

Externý subjekt zasiela elektronické informácie podpísané kvalifikovaným certifikátom oprávnenej osoby externého subjektu do elektronickej podateľne Finančnej  správy. Z nej sa informácia po overení podpisu dostane do príslušnej internej aplikácie. Obdobne sa uskutočňuje zaslanie spätnej informácie z internej aplikácie finančnej správy a jej doručenie externému subjektu.

Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP)

Kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle zákona č. 272/2016 Z. z. [nové okno] o dôveryhodných službách v znení neskorších predpisov je rovnocenný s vlastnoručným a jeho použitie umožňuje realizovať elektronickú výmenu údajov medzi komerčnou sférou a finančnou správou výlučne v elektronickej forme, t.j. bez potreby následného vytvárania papierovej dokumentácie.

Pre vytváranie a používanie kvalifikovaného elektronického podpisu je potrebné, aby externé subjekty disponovali kvalifikovaným certifikátom, ktorý je možné získať od akreditovanej certifikačnej autority. Súčasne musí byť pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu využívaná špecializovaná aplikácia certifikovaná Národným bezpečnostným úradom SR.

Kontrola vývozných zásielok

„Európska Komisia sprístupnila na svojej internetovej stránke nástroj na sledovanie stavu vývozných zásielok začlenených do systému pre kontrolu vývozu (ECS). Pomocou tohto nástroja je možné zistiť aktuálny stav medzinárodných vývozných zásielok, ktoré boli ukončené po 23. júli 2007. Tento nástroj je dostupný na portáli Európskej komisie [nové okno]. Pre zistenie aktuálneho stavu vývoznej zásielky je potrebné zadať referenčné prepravné číslo (MRN), ktoré je uvedené v odseku A sprievodného dokumentu pri vývoze. Všetky informácie publikované na tejto stránke sú len informatívneho charakteru a nie sú záväzné pre Európsku Komisiu ani pre členské štáty.“