Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Podmienky pre uplatnenie elektronickej komunikácie – clo, EMCS

Informácie sú poskytované v štruktúre:

Informácie o podmienkach elektronickej komunikácie so sekciou  colnou Finančnej správy

Elektronická komunikácia  pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a správy spotrebných daní je realizovaná v súlade s legislatívou a podľa funkčnej a technickej špecifikácie Európskej komisie a Rady. Táto legislatíva je zverejnená na portáli Finančnej správy v časti „Elektronická komunikácia - clo, EMCS“ kde sa práve nachádzate. V súčasnosti sa elektronická komunikácia využíva pri poskytovaní nasledovných elektronických služieb:

Podmienky elektronickej komunikácie:

 • vytváranie a zasielanie štandardizovaných správ,
 • vlastníctvo kvalifikovaného certifikátu vystaveného na osobu pre vytvorenie zaručeného elektronického podpisu,
 • uzavretie „Dohody o používaní zaručeného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a správy spotrebných daní „ medzi Finančným riaditeľstvom SR a používateľom elektronickej služby (deklarant/ručiteľ). Dohoda je uzatvorená vzhľadom na záväznosť dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom deklaranta a colníka a odbúranie ďalších dokumentov.

Zabezpečenie vytvárania a zasielania štandardizovaných správ

A) pre podávanie colných vyhlásení pri vývoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru

Je potrebné zabezpečiť vytváranie a odosielanie colných vyhlásení alebo predbežných colných vyhlásení vo forme štruktúrovaných xml dokumentov podľa špecifikácie uverejnenej na stránkach finančnej správy v sekcii „Elektronická  komunikácia - clo, EMCS“ – „Podávanie colných vyhlásení v režime dovoz a vývoz“, ako aj spracovanie prijatých xml dokumentov smerom od finančnej správy. Komunikačné scenáre pre výmenu týchto dokumentov sú rovnako uverejnené v uvedenej špecifikácii a vychádzajú zo zadaní Európskej komisie.

Na tento účel je potrebné použiť niektorý z nasledovných krokov:

 • V prípade nových používateľov elektronických služieb finančnej správy, ktorí chcú používať komerčné aplikačné programové vybavenie je potrebné si ho obstarať  u výrobcov príslušného komerčného aplikačného programového vybavenia. finančná správa testovala elektronickú komunikáciu s nasledovnými výrobcami (v abecednom poradí):
 • Admija, Masarykova třída 958, 735 14 Orlová 4, www.admija.sk [nové okno]  
  (v SR zastupuje SLOVAK INTERCARGO, s.r.o, Bánovská cesta 6, 01001 Žilina, www.sic.sk [nové okno] ),
 • DAVID PLUS, spol. s r.o., Levická 7, 949 01 Nitra, www.davidplus.sk [nové okno] ,
 • dFlex Nitra s.r.o., Kláštorská 40, 949 01 Nitra, www.dflexnr.sk, [nové okno]
 • SICOD GmbH, Herbert-Kunkel-Straße 1, 69493 Hirschberg, Deutschland, www.sicod.de. [nové okno] (V SR zastupuje: SICOD Slovakia s.r.o., Jelenia 18, 811 05 Bratislava; www.sicod.sk [nové okno] ),
 • Customs Solutions s.r.o., Šalviova 877/36, 821 01 Bratislava, www.customs.sk [nové okno] .

Aplikačné programové vybavenia vyššie uvedených výrobcov boli otestované v zmysle technických a komunikačných požiadaviek pre obojsmernú komunikáciu s finančnou správou.

 • V prípade používateľov elektronických služieb finančnej správy, ktorí nechcú používať komerčné aplikačné programové vybavenie je možné upraviť existujúci podnikový (privátny) softvér podľa funkčnej a technickej špecifikácie zverejnenej na internetovej stránke finančnej  správy tak, aby zabezpečoval funkcionalitu vytvárania colných vyhlásení alebo predbežných colných vyhlásení v predpísanej forme a štruktúre a funkcionalitu komunikácie podľa stanovených komunikačných scenárov. Pred používaním takto upraveného softvéru žiadame výmenu správ pri elektronickej komunikácii otestovať s finančnou správou. Za týmto účelom kontaktujte technický hepldesk pre EKR prostredníctvom Call centra (kontakt uvedený nižšie).

B) podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit, správa záruky pre colný režim tranzit a ukončovanie colného režimu tranzit

Podmienky opísané v bode A) sa primerane vzťahujú aj na podávanie colných vyhlásení pri tranzite tovaru v systéme NCTS. Technická špecifikácia xml dokumentov, ako aj ďalšie informácie o elektronickej komunikácii pre režim tranzit sú zverejnené  v sekcii „Podnikatelia-Clo-Tranzit“.

Zabezpečenie kvalifikovaného certifikátu

Pre podpisovanie elektronických správ pri komunikácii so sekciou colnou Finančnejsprávy musí každá osoba oprávnená na elektronickú komunikáciu vlastniť kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou. Počet kvalifikovaných certifikátov osôb (zamestnancov) v rámci spoločnosti závisí od počtu používateľov, ktorí budú elektronické služby finančnej správy využívať. V súlade s § 5 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak sa v styku s orgánmi verejnej moci používa zaručený elektronický podpis, kvalifikovaný certifikát musí byť vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou a musí obsahovať rodné číslo držiteľa certifikátu.

Zoznam akreditovaných certifikačných autorít je zverejnený na stránke Národného bezpečnostného úradu a je priebežne aktualizovaný [nové okno].

Postup pri uzatváraní dohody o používaní zaručeného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a správy spotrebných daní

Podmienkou využívania elektronických služieb finančnej správy je podpísanie dohody o používaní zaručeného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb finančnej správy medzi používateľom elektronických služieb a finančnou správou.

Noví používatelia elektronických služieb finančnej správy musia vykonať nasledovné kroky:

 • z internetového portálu finančnej správy stiahnuť text návrhu Dohody o používaní zaručeného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a správy spotrebných daní [.docx; 30 kB; nové okno] a upraviť ho doplnením údajov o používateľovi,
 • rovnako z internetového portálu sekcie finančnej správy stiahnuť text prílohy dohody – tlačivo Technické parametre elektronickej komunikácie [.docx; 35 kB; nové okno]  a riadne ho vyplniť,
 • vyhotovený návrh dohody v dvoch rovnopisoch vrátane prílohy „Technické parametre elektronickej komunikácie“, ako aj originál alebo overený výpis z obchodného registra alebo overenú fotokópiu živnostenského listu (nie starší ako 3 mesiace) doručiť na Finančné riaditeľstvo SR; doručenie sa môže uskutočniť podaním vyššie uvedených dokumentov na ktorejkoľvek pobočke colného úradu, osobným doručením do podateľne Finančného riaditeľstva SR, alebo zaslaním poštou na adresu

  Finančné riaditeľstvo SR
  Sekcia informatiky
  Mierová 23
  815 11 Bratislava

Vyššie uvedené dokumenty musí podpísať štatutárny zástupca navrhovateľa, pričom sa nevyžaduje overenie tohto podpisu.

Finančné riaditeľstvo SR doručí späť navrhovateľovi platnú dohodu. V nej je uvedené „evidenčné číslo“, ktoré bude slúžiť pre identifikáciu subjektu pri elektronickej komunikácii. Evidenčné číslo je potrebné uvádzať v jednotlivých správach zasielaných v zmysle technickej špecifikácie.

Postup pri zmene a doplnení vybraných údajov „Dohody o používaní zaručeného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a správy spotrebných daní"

Na účely podávania žiadostí o zmenu a žiadostí o doplnenie technických parametrov elektronickej komunikácie sa určuje osoba uvedená v odseku A.5. tlačiva „Technické parametre elektronickej komunikácie“. To znamená, že pri podávaní uvedených žiadostí, s výnimkou zmeny tejto osoby, ich nemusí podpisovať štatutárny zástupca.

Všetky tlačivá sú uverejnené na  portáli finančnej správy v časi „Elektronická komunikácia - clo, EMCS – Tlačivá“.

Kontakty na technické a procedurálne helpdesky

Pre riešenie problémov súvisiacich s prevádzkou niektorých vybraných častí colného informačného systému alebo s poskytovaním elektronických služieb finančnej správy bolo zriadené Call centrum. Call centrum v súčasnosti slúži ako centrum podpory pre:

 • deklaračný systém,
 • systémy TARIC a Kvóta,
 • systém NCTS (Tranzit),
 • evidenciu subjektov pre elektronickú komunikáciu,
 • systém EMCS.

Kontakty Call centra:  048/ 4317 222, voľba č. 5

Pre získanie informácií máte možnosť podania písomného dopytu cez portál FS v časti Kontaktujte nás.

 

 

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 12. 9. 2017
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 15. 10. 2013

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore