Preskočiť na hlavný obsah

Elektronický systém EMCS

Systém EMCS (Excise Movement and Control System) je celoeurópsky elektronický systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam medzi členskými krajinami Európskej únie v režime pozastavenia dane, ktorý bol zavedený na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 [nové okno] o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani.

Informácie sú poskytnuté v štruktúre:

Preprava tovaru v pozastavení dane a tovaru oslobodeného od spotrebnej dane

Systém EMCS plne nahradil papierový sprievodný administratívny dokument elektronickým dokumentom (e-SD) od 1. januára 2011, čo znamená, že všetky prepravy tovarov podliehajúcich spotrebným daniam prepravovaných v režime pozastavenie dane sú realizované výlučne elektronicky v rámci systému EMCS.

Systém EMCS sa neustále vyvíja a podlieha jednotlivým implementačným fázam zo strany Európskej komisie, na základe ktorých má systém EMCS širšie možnosti využitia.

Systém EMCS umožňuje monitorovanie prepráv v reálnom čase, a tým sa zabezpečuje výmena aktuálnych informácií, s čím súvisí aj následné uvoľňovanie zábezpeky na daň zloženej na príslušnú prepravu. Dôležitým prínosom systému EMCS je zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov a správcov daní pri odosielaní a prijímaní tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane.

Systém EMCS rovnako zabezpečuje, aby bol tovar odosielaný a prijímaný len daňovými subjektmi, ktoré sú na to oprávnené, čím sa vo veľkej miere znižuje riziko vzniku daňových únikov. Viac informácií o typoch daňových subjektov nájdete v časti Podnikatelia a organizácie, vyberte konkrétny druh spotrebnej dane a kliknite na časť registrácia, evidencia, zápis. Ďalšie informácie nájdete v podmienkach elektronickej komunikácie v rámci systému EMCS.

Na daňovom území, t. j. na území Slovenskej republiky, sa prostredníctvom systému EMCS realizujú aj prepravy tovarov oslobodené od spotrebnej dane a prepravy, ktoré podliehajú postupu pri preprave.

Do systému EMCS sú zahrnuté nasledovné možnosti pre rolu:

Odosielateľ

 • prevádzkovateľ daňového skladu, resp. daňový sklad
 • podnik na výrobu (tovar, ktorý podlieha postupu pri preprave podľa § 4 ods. 8 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno])
 • užívateľský podnik (len na daňovom území)
 • obchodník s vybraným minerálnym olejom (len na daňovom území)
 • registrovaný odosielateľ
 • zadanie dovozu.

Príjemca

 • prevádzkovateľ daňového skladu, resp. daňový sklad
 • oprávnený príjemca, ktorý prijíma tovar podliehajúci spotrebnej dani z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane
 • oprávnený príjemca, ktorý je oprávnený prijať tovar podliehajúci spotrebnej dani z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne
 • užívateľský podnik (len na daňovom území)
 • obchodník s vybraným minerálnym olejom (len na daňovom území)
 • zahraničný zástupca (osoby iných štátov používajúce výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy)
 • priame doručenie
 • zadanie vývozu.

Štandardný scenár v systéme EMCS

Štandardný scenár systému EMCS je zobrazený na nasledujúcej schéme.

Štandardný scenár systému EMCS - schéma.

Popis očíslovaných krokov je nasledujúci:

 1. Odosielateľ predloží návrh e-SD
 2. Členská krajina odoslania, resp. správca dane schváli e-SD a pošle späť odosielateľovi s prideleným ARC kódom
 3. Odosielateľ odošle tovar podliehajúci spotrebnej dani
 4. Členská krajina odoslania, resp. správca dane zašle e-SD členskej krajine určenia
 5. Členská krajina určenia, resp. správca dane odošle e-SD príjemcovi
 6. Tovary podliehajúce spotrebnej dani prídu na miesto určenia
 7. Príjemca predloží návrh Správy o prijatí členskej krajine určenia, resp. správcovi dane
 8. Členská krajina určenia, resp. správca dane schváli Správu o prijatí a pošle ju späť príjemcovi
 9. Členská krajina určenia, resp. správca dane automaticky zašle Správu o prijatí členskej krajine odoslania, resp. správcovi dane
 10. Členská krajina odoslania, resp. správca dane odošle Správu o prijatí odosielateľovi

Preprava zdaneného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na podnikateľské účely

Systém EMCS ako celoeurópsky elektronický systém, ktorý sa od 1. januára 2011 používa na monitorovanie prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane na území Európskej únie, resp. na daňovom území a oslobodeného od dane na daňovom území, sa v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 [nové okno] o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani a smernicou Rady (EÚ) 2020/262 [nové okno] z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (ďalej len „smernica 2020/262“), bude od 13. februára 2023 používať aj na monitorovanie prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu (ďalej len „DVO“) na území jedného členského štátu a prepravuje sa na územie iného členského štátu na podnikateľské účely.

Na vytváranie elektronických správ súvisiacich s prepravou tovaru v DVO na podnikateľské účely sa využije existujúci systém EMCS, ktorý bude primeraným spôsobom upravený aj na monitorovanie prepravy zdanených tovarov.

Prehľad harmonizovaných tovarov podieľajúcich spotrebným daniam prepravovaných na území Európskej únie v systéme EMCS v člení podľa kódu kombinovanej nomenklatúry (PpKN) vo vzťahu ku kódu tovaru“:  EMCS_Kódy kombinovanej nomenklatúry-kód produktu [.pdf; 639 kB; nové okno]

Preprava na území Európskej únie od 13.02.2023

Ustanovenia smernice 2020/262 [nové okno], ktorými sa implementujú postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v DVO na podnikateľské účely a zavádzajú sa nové typy registrovaných daňových subjektov, boli transponované do jednotlivých zákonov o spotrebných daniach, a to:

 1. zákonom č. 387/2020 Z. z. [nové okno], ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. [nové okno] o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z.  [nové okno] (ďalej len „zákon č. 98/2004 Z. z.“) - § 31 až § 32a [nové okno],
 2. zákonom č. 390/2020 Z. z. [nové okno], ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2004 Z. z.“) - § 29 až § 30a [nové okno],
 3. zákonom č. 396/2020 Z. z. [nové okno], ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“) - § 26 až § 27a [nové okno].

Nové typy registrovaných daňových subjektov

Zavádzajú sa nové typy daňových subjektov – schválený odosielateľ a schválený príjemca, ktoré sú na základe registrácie a vydaného povolenia oprávnené prijímať a odosielať tovar podliehajúci spotrebnej dani uvedený do DVO na podnikateľské účely.

Schválený odosielateľ na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie odosielať tovar podliehajúci spotrebnej dani uvedený do DVO na daňovom území na územie iného členského štátu na podnikateľské účely.

Schválený príjemca na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie prijímať tovar podliehajúci spotrebnej dani uvedený do DVO na území iného členského štátu na podnikateľské účely.

Registrovaný schválený odosielateľ/príjemca je zaradený do centrálneho registra hospodárskych subjektov SEED [nové okno], v ktorom je možné overiť registrované subjekty zapojené do prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v Európskej únií. Register je dostupný na webovej stránke SEED on Europa [nové okno].

Registrácia schváleného odosielateľa a schváleného príjemcu

Osoba, ktorá chce byť na daňovom území schváleným odosielateľom alebo schváleným príjemcom a od 13. februára 2023 odosielať tovar uvedený do DVO na územie iného členského štátu alebo prijímať tovar uvedený do DVO z územia iného členského štátu na podnikateľské účely prostredníctvom systému EMCS, je v súlade s § 46v zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno], § 44ac zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] a § 76f zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] povinná do 31. decembra 2022 požiadať colný úrad o registráciu [.html; nové okno] a vydanie povolenia odosielať, resp. o registráciu a vydanie povolenia prijímať tovar podliehajúci spotrebnej dani na podnikateľské účely.

V prípade, ak osoba ktorá chce byť schváleným odosielateľom alebo schváleným príjemcom nepožiada do 31. decembra 2022 colný úrad o registráciu a vydanie povolenia, môže tak urobiť v súlade s § 32, resp. § 32a zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno], § 29, resp. § 29a zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] a § 26, resp. § 26a zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] od 13. februára 2023, pričom v takomto prípade colný úrad zaregistruje a vydá povolenie pre takéhoto žiadateľa do 30 dní odo dňa podania žiadosti).

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 13. februára 2023

V súlade s § 46z zákona č. 98/2004 Z. z. [ nové okno], § 44ae zákona č. 106/2004 Z. z. [ nové okno] a § 76g zákona č. 530/2011 Z. z. [ nové okno] je možné najneskôr do 31. decembra 2023 pri prepravách tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v DVO prepravovaného na podnikateľské účely na území Európskej únie postupovať podľa znenia dotknutých zákonov účinných do 12. februára 2023, t. j. preprava začatá do 12. februára 2023 so zjednodušeným sprievodným dokumentom vyhotoveným v listinnej podobe môže byť ešte do 31. decembra 2023 prijatá v súlade s legislatívou účinnou do 12. februára 2023.

Preprava na území Slovenskej republiky od 13.02.2023 – distribútor, predajca, spotrebiteľ pohonných látok

Zavedenie povinnosti monitorovania pri preprave už zdanenej motorovej nafty a motorového benzínu

Zákonom č. 387/2020 Z. z. [nové okno], ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. [nové okno] o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. [nové okno] (ďalej len „zákon č. 387/2020 Z. z.“), sa s účinnosťou od 13. februára 2023 zavádza povinnosť pri preprave plynového oleja (motorová nafta) a motorového benzínu v daňovom voľnom obehu (pohonné látky už zdanené spotrebnou daňou) na daňovom území (územie Slovenskej republiky) na podnikateľské účely používať na monitorovanie takejto prepravy systém EMCS.

Dotknuté subjekty

Uvedená povinnosť sa dotkne všetkých distribútorov pohonných látok, predajcov pohonných látok a spotrebiteľov pohonných látok, resp. v niektorých prípadoch aj užívateľských podnikov a prevádzkovateľov daňových skladov.

Minerálne oleje podliehajúce povinnosti monitorovania prepravy

Povinnosť monitorovania prepravy minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu (pohonné látky už zdanené spotrebnou daňou) a prepravovaného na daňovom území v rámci podnikania prostredníctvom systému EMCS sa v súlade s § 31 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 387/2020 Z. z. (ďalej len „zákon č. 98/2004 Z. z.“) vzťahuje od 13. februára 2023 na:

a) motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry
2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49
d) plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry
2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 a 2710 20 19

V súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] bude od 13. februára 2023 možné motorový benzín a plynový olej (motorovú naftu) v daňovom voľnom obehu na daňovom území v rámci podnikania prepravovať štandardne nasledovne:

§ 31 ods. 2 Preprava zdaneného motorového benzínu a motorovej nafty na daňovom území Odosielateľ Príjemca
písm. a) Medzi dvoma osobami (druhmi daňového subjektu) Distribútor pohonných látok (napr. veľkoobchod)
§ 25b ods. 1 [nové okno]
Iný distribútor pohonných látok (napr. veľkoobchod)
§ 25b ods. 1 [nové okno]
Predajca pohonných látok (napr. prevádzkovateľ čerpacej stanice)
§ 25b ods. 4 [nové okno]
Spotrebiteľ pohonných látok (napr. poľnohospodárske družstvo)
§ 25b ods. 16 [nové okno]
Užívateľský podnik
§ 11 [nové okno],
pri postupe podľa § 15 ods. 1 písm. b)
písm. b) Medzi dvomi prevádzkarňami tej istej osoby (druhu daňového subjektu) podľa písmena a) Distribútor pohonných látok (napr. veľkoobchod)
§ 25b ods. 1 [nové okno]
Ten istý distribútor pohonných látok
§ 25b ods. 1 [nové okno]
Predajca pohonných látok (napr. prevádzkovateľ čerpacej stanice)
§ 25b ods. 4 [nové okno]
Ten istý predajca pohonných látok
§ 25b ods. 4 [nové okno]
Spotrebiteľ pohonných látok (napr. poľnohospodárske družstvo)
§ 25b ods. 16 [nové okno]
Ten istý spotrebiteľ pohonných látok
§ 25b ods. 16 [nové okno]
Užívateľský podnik
§ 11 [nové okno]
Ten istý užívateľský podnik
§ 11[nové okno]
písm. c) Od predajcu pohonných látok prevádzkovateľovi daňového skladu Predajca pohonných látok (napr. prevádzkovateľ čerpacej stanice)
§ 25b ods. 4 [nové okno]
Prevádzkovateľ daňového skladu
§ 21 [nové okno]

Podmienky elektronickej komunikácie v rámci systému EMCS

Technické vybavenie

Na vytváranie, odosielanie a prijímanie elektronických správ pre prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v rámci systému EMCS je možné využiť klientsku aplikáciu SPD Klient, ktorá je poskytovaná finančnou správou bezplatne a umožní používateľom tejto elektronickej služby vytvárať elektronické sprievodné dokumenty a ostatné elektronické správy v predpísanej forme a štruktúre. V časti "Technické špecifikácie systému EMCS" nájdete "Inštalačný balíček SPD klient" [nové okno] a "Inštalačnú a používateľskú príručku" [.pdf; 4 MB;nové okno]. Aplikácia SPD Klient vyžaduje pre svoju funkčnosť komunikáciu s elektronickou podateľňou a použitie komponentov na podpisovanie KEP, preto je zároveň potrebné stiahnuť si inštalačný balíček EKR.Klient [nové okno].

Daňové subjekty si môžu taktiež vybudovať vlastné softvérové riešenie za predpokladu, že bude kompatibilné s technickou špecifikáciou systému EMCS. Aplikácia musí zabezpečovať vytváranie elektronických správ v predpísanej forme a štruktúre a komunikáciu podľa stanovených komunikačných scenárov. Pred používaním takto upraveného softvéru je potrebné výmenu správ pri elektronickej komunikácii otestovať s finančnou správou. Za týmto účelom kontaktujte technický helpdesk pre EKR prostredníctvom Call centra a procedurálny helpdesk pre EMCS.

Podpisovanie správ v elektronickej komunikácií

Prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani je možné uskutočniť len elektronicky na základe elektronického dokumentu (e-SD) alebo zjednodušeného elektronického dokumentu (e-ZD). Návrh e-SD, návrh e-ZD a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému EMCS musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Na účely elektronickej komunikácie v rámci systému EMCS je potrebné:

 • Zabezpečiť si kvalifikovaný elektronický podpis (certifikát) vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou.

  Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) v zmysle zákona č. 272/2016 Z. z. [nové okno] o dôveryhodných službách v znení neskorších predpisov je rovnocenný s vlastnoručným podpisom a jeho použitie umožňuje realizovať elektronickú výmenu údajov medzi komerčnou sférou a finančnou správou výlučne v elektronickej forme, t. j. bez potreby následného vytvárania papierovej dokumentácie.

  Pre vytváranie a používanie KEP je potrebné, aby externé subjekty disponovali kvalifikovaným certifikátom, ktorý je možné získať od akreditovanej certifikačnej autority.

  Zoznam akreditovaných certifikačných autorít je zverejnený na stránkach Národného bezpečnostného úradu SR [nové okno].

 • Podpísať s Finančným riaditeľstvom SR "Dohodu o používaní kvalifikovaného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a systému EMCS pri správe spotrebných daní" [.docx; 29 kB; nové okno] a k dohode vyplniť prílohu "Technické parametre elektronickej komunikácie" [.docx; 35 kB; nové okno].(Pozn.: na účely prepráv už zdanených pohonných látkok na daňovom území sa EORI číslo nevyžaduje).
 • Vyhotovený návrh dohody v dvoch rovnopisoch vrátane prílohy "Technické parametre elektronickej komunikácie" [.docx; 35 kB; nové okno] doručiť Finančnému riaditeľstvu SR. Doručenie sa môže uskutočniť podaním vyššie uvedených dokumentov na ktorejkoľvek pobočke colného úradu, osobným doručením do podateľne Finančného riaditeľstva SR, alebo zaslaním poštou na adresu:

  Finančné riaditeľstvo SR
  Sekcia informatiky
  Mierová 23
  815 11 Bratislava 1

  Vyššie uvedené dokumenty musí podpísať štatutárny zástupca navrhovateľa, pričom sa nevyžaduje overenie tohto podpisu.

  Finančné riaditeľstvo SR doručí späť navrhovateľovi platnú dohodu. V nej je uvedené „evidenčné číslo“ (číslo licencie), ktoré bude slúžiť pre identifikáciu subjektu pri elektronickej komunikácii. Evidenčné číslo je potrebné uvádzať v jednotlivých správach zasielaných v zmysle technickej špecifikácie.

 • Z portálu finančnej správy stiahnuť inštalačný balíček softvérového vybavenia (je k dispozícii len pre zaregistrovaných používateľov tejto elektronickej služby) a nainštalovať ho podľa inštalačnej príručky. Príručku nájdete v technickej špecifikácii systému EMCS. Nainštalovaním kompletného inštalačného balíčka bude mať používateľ elektronických služieb k dispozícii programové vybavenie, ktoré mu bude slúžiť na vytváranie, odosielanie a prijímanie elektronických správ v predpísanej štruktúre vrátane podpisovania odosielaných správ KEPom.

  Ďalšie informácie týkajúce sa zmien, resp. doplnení v elektronickej komunikácií v rámci systému EMCS sú uvedené v časti "Podmienky elektronickej komunikácie".

Nedostupnosť systému EMCS – uplatnenie náhradného postupu

Na účely zákonov o spotrebných daniach sa elektronický systém považuje za nedostupný, ak je elektronický systém nedostupný u správcu dane a nie je možné vypracovať, odoslať alebo prijať elektronický administratívny dokument (e-SD) alebo správu o prijatí.

Postup v prípade nedostupnosti systému EMCS

Ak je elektronický systém nedostupný, odosielateľ (dodávateľ) je povinný:

 • oznámiť colnému úradu odosielateľa začatie prepravy tovaru v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane,
 • vyhotoviť náhradný dokument [.xls; 23 kB; nové okno] v písomnej forme v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2022/1636 [nové okno] z 5. júla 2022, ktorým sa dopĺňa smernica Rady (EÚ) 2020/262 [nové okno], stanovením štruktúry a obsahu dokumentov, ktoré sa vymieňajú v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, a stanovením prahu pre straty z dôvodu povahy tovaru (ďalej len „delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1636“).

  Prepravu v tomto prípade sprevádza náhradný dokument.

 • obdobný postup uplatní daňový subjekt a správca dane v prípade ukončenia prepravy náhradnou správou o prijatí [.xls; 18 kB; nové okno],
 • Ak sa elektronický systém sprístupní, colný úrad, odosielateľ alebo príjemca postupujú v súlade so zákonmi o spotrebných daniach. Colný úrad bezodkladne zapíše predložený náhradný dokument do systému EMCS.

V prípade otázok týkajúcich sa postupu pri nedostupnosti elektronického systému môžu daňové subjekty kontaktovať miestne príslušný colný úrad alebo infolinku Call centra finančnej správy:

048/4317 222, voľba č. 5

Prehľad právnych predpisov týkajúcich sa systému EMCS

 • Smernica Rady (EÚ) 2020/262 [nové okno] z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní,
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1637 [nové okno] z 5. júla 2022, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Rady (EÚ) 2020/262, pokiaľ ide o používanie dokumentov v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane a s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani po jeho uvedení do daňového voľného obehu, a ktorým sa stanovuje formulár, ktorý sa má používať pre osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane,
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1636 [nové okno] z 5. júla 2022, ktorým sa dopĺňa smernica Rady (EÚ) 2020/262 stanovením štruktúry a obsahu dokumentov, ktoré sa vymieňajú v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, a stanovením prahu pre straty z dôvodu povahy tovaru,
 • Nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 [nové okno] o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004,
 • Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 [nové okno] o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani,
 • Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 [nové okno] o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS,
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009 [nové okno] , ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane,
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1221/2012 z 12. decembra 2012 [nové okno] , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 684/2009, pokiaľ ide o údaje, ktoré sa majú predkladať v rámci elektronického postupu pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane,
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 612/2013 z 25. júna 2013 [nové okno] o fungovaní registra hospodárskych subjektov a daňových skladov, súvisiacich štatistikách a podávaní správ podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní,
 • Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2016/323 [nové okno] z 24. februára 2016, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá spolupráce a výmeny informácií medzi členskými štátmi v súvislosti s tovarom v režime pozastavenia spotrebnej dane podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012,
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 76/2014 [nové okno] z 28. januára 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 684/2009, pokiaľ ide o údaje, ktoré sa majú predkladať v rámci elektronického postupu pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane,
 • Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2018/503 [nové okno] zo 7. marca 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 684/2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane,
 • Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2018/504 [nové okno] zo 7. marca 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 612/2013 o fungovaní registra hospodárskych subjektov a daňových skladov, súvisiacich štatistikách a podávaní správ podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní,
 • Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2018/505 [nové okno] zo 7. marca 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/323, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá spolupráce a výmeny informácií medzi členskými štátmi v súvislosti s tovarom v režime pozastavenia spotrebnej dane podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012.

Kontakty na Helpdesky pre systém EMCS

Call centrum:
048/4317 222, voľba č. 5

Technické špecifikácie systému EMCS

Na vytváranie, odosielanie a prijímanie štandardizovaných správ v rámci systému EMCS je možné využiť aplikačné programové vybavenie tzv. „SPD Klient, ktoré je poskytované finančnou správou bezplatne.

Taktiež je možné využiť aj komerčný softvér alebo vlastný podnikový (privátny) informačný systém, za predpokladu, že bude kompatibilný s nižšie uvedenou technickou špecifikáciou.

Všeobecne

Upozornenie

Pre správnu inštaláciu klientskej aplikácie SPD klient v2 z web stránky FS je potrebné použiť internetový prehliadač Microsoft Internet Explorer alebo Microsoft Edge v aktuálnej verzii podporovaného OS (v prípade použitia iných internetových prehliadačov nie je možné zaručiť podporu, ale funkčnosť nie je vylúčená).

Inštalačný balík (na stiahnutie) - aplikačné programové vybavenie poskytované zo strany FS na účely elektronickej komunikácie pre služby - EMCS:

Aplikácia SPD Klient vyžaduje pre svoju funkčnosť, komunikáciu s elektronickou podateľňou a použitie komponentov na podpisovanie KEP mať nainštalovaný softvérový balík - EKR Klient, ktorý taktiež poskytuje finančná správa.

Inštalačný balík - EKR.Klient sa inštaluje/konfiguruje samostatne a je dostupný na stiahnutie na portáli FS v časti "Elektronická podateľňa colnej sekcie" v časti – Technické informácie spolu s pokynmi k inštalácii a používateľskou príručkou ako inštalačný balík - EKR.Klient [.zip; 4 MB; nové okno]

EMCS špecifikácie pre vlastné softvérové riešenie:

Technické špecifikácie pre EMCS 4.1 správa IE879 s nasadením do produkcie od 01.07.2024

Technické špecifikácie pre EMCS 4.1 s nasadením do produkcie od 13.02.2024

Technické špecifikácie pre EMCS 4.0 s nasadením do produkcie od 13.02.2023

Dokumenty pre EMCS Fáza 3.3

Dokumenty pre EMCS Fáza 3.2

Dokumenty pre EMCS Fáza 3.1

Dokumenty pre EMCS Fázu 3

Dokumenty pre EMCS Fázu 2

Ďalšie informácie o EMCS

Viac detailnejších informácií môžete získať na stránke Európskej Komisie [nové okno].

Pri používaní systému EMCS sú uplatňované štandardné pravidlá elektronickej komunikácie. Podrobnosti sú v sekcii Podmienky elektronickej komunikácie.

Na vytváranie, odosielanie a prijímanie štandardizovaných správ v rámci systému EMCS je možné využiť softvér poskytnutý colnou správou bezplatne. Používateľ elektronickej služby môže použiť na tento účel aj komerčný softvér alebo vlastný podnikový (privátny) informačný systém za predpokladu, že bude kompatibilný s technickou špecifikáciou.

FAQ

 • FAQ [.pdf; 1013 kB; nové okno]