Preskočiť na hlavný obsah

Elektronický systém EMCS

Systém EMCS (Excise Movement and Control System) je celoeurópsky elektronický systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam medzi členskými krajinami Európskej únie v režime pozastavenia dane, ktorý bol zavedený na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 [nové okno] o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani.

Informácie sú poskytnuté v štruktúre:

Základné informácie

Systém EMCS plne nahradil papierový sprievodný administratívny dokument elektronickým dokumentom (e-SD) od 1. januára 2011, čo znamená, že všetky prepravy tovarov podliehajúcich spotrebným daniam prepravovaných v režime pozastavenie dane sú realizované výlučne elektronicky v rámci systému EMCS. 

Systém EMCS sa neustále vyvíja a podlieha jednotlivým implementačným fázam zo strany Európskej komisie, na základe ktorých má systém EMCS širšie možnosti využitia.

Implementácia systému EMCS umožňuje monitorovanie prepráv v reálnom čase, a tým sa zabezpečuje výmena aktuálnych informácií, s čím súvisí aj následné uvoľňovanie zábezpeky na daň zloženej na príslušnú prepravu. Dôležitým prínosom systému EMCS je zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov a správcov daní pri odosielaní a prijímaní tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane.

Systém EMCS rovnako zabezpečuje, aby bol tovar odosielaný a prijímaný len daňovými subjektmi, ktoré sú na to oprávnené, čím sa vo veľkej miere znižuje riziko vzniku daňových únikov. Viac informácií o typoch daňových subjektov nájdete v časti Podnikatelia a organizácie, vyberte konkrétny druh spotrebnej dane a kliknite na časť registrácia, evidencia, zápis. Ďalšie informácie nájdete v podmienkach elektronickej komunikácie v rámci systému EMCS.

Na daňovom území, t. j. na území Slovenskej republiky, sa prostredníctvom systému EMCS realizujú aj prepravy tovarov oslobodené od spotrebnej dane a prepravy, ktoré podliehajú postupu pri preprave.

Do systému EMCS sú zahrnuté nasledovné možnosti pre rolu:

Odosielateľ

 • prevádzkovateľ daňového skladu, resp. daňový sklad
 • podnik na výrobu (tovar, ktorý podlieha postupu pri preprave podľa § 4 ods. 8 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno])
 • užívateľský podnik (len na daňovom území)
 • obchodník s vybraným minerálnym olejom (len na daňovom území)
 • registrovaný odosielateľ
 • zadanie dovozu.

Príjemca

 • prevádzkovateľ daňového skladu, resp. daňový sklad
 • oprávnený príjemca, ktorý prijíma tovar podliehajúci spotrebnej dani z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane
 • oprávnený príjemca, ktorý je oprávnený prijať tovar podliehajúci spotrebnej dani z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne
 • užívateľský podnik (len na daňovom území)
 • obchodník s vybraným minerálnym olejom (len na daňovom území)
 • zahraničný zástupca (osoby iných štátov používajúce výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy)
 • priame doručenie
 • zadanie vývozu.

Štandardný scenár v systéme EMCS:

Štandardný scenár systému EMCS je zobrazený na nasledujúcej schéme.

Štandardný scenár systému EMCS.

Popis očíslovaných krokov je nasledujúci:

 1. Odosielateľ predloží návrh e-SD
 2. Členská krajina odoslania, resp. správca dane schváli e-SD a pošle späť odosielateľovi s prideleným ARC kódom
 3. Odosielateľ odošle tovar podliehajúci spotrebnej dani
 4. Členská krajina odoslania, resp. správca dane zašle e-SD členskej krajine určenia
 5. Členská krajina určenia, resp. správca dane odošle e-SD príjemcovi
 6. Tovary podliehajúce spotrebnej dani prídu na miesto určenia
 7. Príjemca predloží návrh Správy o prijatí členskej krajine určenia, resp. správcovi dane
 8. Členská krajina určenia, resp. správca dane schváli Správu o prijatí a pošle ju späť príjemcovi
 9. Členská krajina určenia, resp. správca dane automaticky zašle Správu o prijatí členskej krajine odoslania, resp. správcovi dane
 10. Členská krajina odoslania, resp. správca dane odošle Správu o prijatí odosielateľovi

Prehľad medzinárodných predpisov týkajúcich sa systému EMCS:

Podmienky elektronickej komunikácie v rámci systému EMCS

Na vytváranie, odosielanie a prijímanie štandardizovaných správ v rámci systému EMCS je možné využiť softvér poskytovaný finančnou správou bezplatne, ktorý umožní používateľom tejto elektronickej služby vytvárať elektronické sprievodné dokumenty a ostatné elektronické správy v predpísanej forme a štruktúre pomocou klientskej aplikácie. Táto aplikácia zároveň zabezpečí aj funkcionalitu komunikácie podľa stanovených komunikačných scenárov.

Používateľ však môže využiť na tento účel aj komerčný softvér alebo vlastný podnikový (privátny) informačný systém za predpokladu, že bude kompatibilný s technickou špecifikáciou systému.

Viac informácií nájdete v technickej špecifikácii systému EMCS.

Je potrebné dať do pozornosti, že návrh elektronického sprievodného dokumentu, správa o prijatí a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému EMCS musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Na účely elektronickej komunikácie v rámci systému EMCS pri využití softvéru poskytovaného finančnou správou bezplatne je potrebné:

 • Zabezpečiť si kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou, resp. KEP.

Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) v zmysle zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách [nové okno] v znení neskorších predpisov je rovnocenný s vlastnoručným a jeho použitie umožňuje realizovať elektronickú výmenu údajov medzi komerčnou sférou a finančnou správou výlučne v elektronickej forme, t. j. bez potreby následného vytvárania papierovej dokumentácie.

Pre vytváranie a používanie zaručeného elektronického podpisu je potrebné, aby externé subjekty disponovali kvalifikovaným certifikátom, ktorý je možné získať od akreditovanej certifikačnej autority. Súčasne musí byť pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu využívaná špecializovaná aplikácia certifikovaná Národným bezpečnostným úradom SR.

Zoznam akreditovaných certifikačných autorít je zverejnený na stránkach Národného bezpečnostného úradu SR [nové okno].

Rovnako vyplniť prílohu dohody, resp. tlačivo – Technické parametre elektronickej komunikácie [.docx; 35; nové okno kB].

 • Vyhotovený návrh dohody v dvoch rovnopisoch vrátane prílohy „Technické parametre elektronickej komunikácie“, doručiť Finančnému riaditeľstvu SR; doručenie sa môže uskutočniť podaním vyššie uvedených dokumentov na ktorejkoľvek pobočke colného úradu, osobným doručením do podateľne Finančného riaditeľstva SR, alebo zaslaním poštou na adresu:

Finančné riaditeľstvo SR
Sekcia informatiky
Mierová 23
815 11 Bratislava 1

Vyššie uvedené dokumenty musí podpísať štatutárny zástupca navrhovateľa, pričom sa nevyžaduje overenie tohto podpisu.

Finančné riaditeľstvo SR doručí späť navrhovateľovi platnú dohodu. V nej je uvedené „evidenčné číslo“, ktoré bude slúžiť pre identifikáciu subjektu pri elektronickej komunikácii. Evidenčné číslo je potrebné uvádzať v jednotlivých správach zasielaných v zmysle technickej špecifikácie.

 • Z portálu finančnej správy si stiahnuť inštalačný balíček softvérového vybavenia (je k dispozícii len pre zaregistrovaných používateľov tejto elektronickej služby) a nainštalovať ho podľa inštalačnej príručky. Príručku nájdete v technickej špecifikácii systému EMCS. Nainštalovaním kompletného inštalačného balíčka bude mať používateľ elektronických služieb k dispozícii programové vybavenie, ktoré mu bude slúžiť na vytváranie, odosielanie a prijímanie elektronických správ v predpísanej štruktúre vrátane podpisovania odosielaných správ zaručeným elektronickým podpisom.

V prípade používateľov elektronických služieb, ktorí chcú používať komerčné aplikačné programové vybavenie, je potrebné, aby si ho obstarali u výrobcov príslušného komerčného aplikačného programového vybavenia.

V prípade používateľov elektronických služieb, ktorí chcú používať vlastný podnikový (privátny) softvér, musia si ho upraviť podľa funkčnej a technickej špecifikácie, ktorá je zverejnená v časti „Technická špecifikácia“, aby zabezpečoval funkcionalitu vytvárania elektronických správ v predpísanej forme a štruktúre a funkcionalitu komunikácie podľa stanovených komunikačných scenárov. Pred používaním takto upraveného softvéru je potrebné výmenu správ pri elektronickej komunikácii otestovať s finančnou správou. Za týmto účelom kontaktujte technický helpdesk pre EKR prostredníctvom Call centra a procedurálny helpdesk pre EMCS.

Ďalšie informácie týkajúce sa zmien, resp. doplnení v elektronickej komunikácií v rámci systému EMCS sú uvedené v časti "Podmienky elektronickej komunikácie".

Nedostupnosť systému EMCS, resp. uplatňovanie náhradného postupu

Na účely zákonov o spotrebných daniach sa elektronický systém považuje za nedostupný, ak je elektronický systém nedostupný u správcu dane a nie je možné vypracovať, odoslať alebo prijať elektronický administratívny dokument (e-SD) alebo správu o prijatí.

Ak je elektronický systém nedostupný, odosielateľ (dodávateľ) je povinný:

 • oznámiť colnému úradu odosielateľa začatie prepravy tovaru v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane;
 • vyhotoviť náhradný administratívny dokument [.xls; 69 kB; nové okno] v písomnej forme v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 684/2009 zo dňa 24.júla 2009,ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane v znení neskorších zmien a doplnkov (Ú. v. EÚ L 197, 29. 07. 2009) (ďalej len „nariadenie Komisie č. 684/2009“),

Po zaslaní náhradného administratívneho dokumentu správca dane preverí, či ide skutočne o nedostupnosť systému EMCS alebo nefunkčnosť elektronického komunikačného rozhrania (EKR).

1. Postup daňového subjektu a správcu dane v prípade nefunkčnosti EKR:

 • daňový subjekt v zmysle zákonov o spotrebných daniach zašle správcovi dane (miestne príslušnému colnému úradu, resp. pobočke colného úradu) náhradný dokument vyhotovený v súlade s, nariadením Komisie č. 684/2009,
 • správca dane vystaví e-SD v systéme EMCS na základe zaslaného náhradného dokumentu namiesto daňového subjektu.

V tomto prípade bude prepravu sprevádzať e-SD s administratívnym referenčným kódom (ARC kód), ktorý prostredníctvom systému pridelí správca dane, resp. prepravu bude sprevádzať akýkoľvek písomný dokument, na ktorom bude uvedený ARC kód. Preprava v tomto prípade nie je sprevádzaná náhradným administratívnym dokumentom, keďže správca dane vypracoval a odoslal e-SD v systéme EMCS namiesto daňového subjektu. Správca dane bude informovať o vyhotovení e-SD v súlade so zákonmi o spotrebných daniach.

2. Postup v prípade nedostupnosti systému EMCS:

 • daňový subjekt v zmysle zákonov o spotrebných daniach zašle správcovi dane (miestne príslušnému colnému úradu, resp. pobočke colného úradu) náhradný administratívny dokument, vyhotovený v súlade s nariadením Komisie č. 684/2009 vopred pred začatím prepravy,
 • po obnove systému EMCS správca dane tento náhradný administratívny dokument zapíše do systému EMCS,
 • akonáhle sa údaje uvedené v náhradnom administratívnom eSD potvrdia v systéme EMCS, tento dokument nahrádza náhradný administratívny dokument.

Prepravu v tomto prípade sprevádza náhradný dokument s prideleným ARC kódom správcom dane.

Obdobný postup uplatní daňový subjekt a správca dane v prípade ukončenia prepravy náhradnou správou o prijatí.

V prípade otázok týkajúcich sa postupu pri nedostupnosti elektronického systému môžu daňové subjekty kontaktovať miestne príslušný colný úrad alebo infolinku Call centra finančnej správy:

048/4317 222, voľba č. 5

Kontakty na Helpdesky pre systém EMCS

Call centrum:
048/4317 222, voľba č. 5

Technické špecifikácie systému EMCS

Na vytváranie, odosielanie a prijímanie štandardizovaných správ v rámci systému EMCS je možné využiť aplikačné programové vybavenie tzv. „SPD Klient“, ktoré je poskytované finančnou správou bezplatne.

Taktiež je možné využiť aj komerčný softvér alebo vlastný podnikový (privátny) informačný systém, za predpokladu, že bude kompatibilný s nižšie uvedenou technickou špecifikáciou.

Všeobecne

Inštalačný balík (na stiahnutie) - aplikačné programové vybavenie poskytované zo strany FS SR na účely elektronickej komunikácie pre služby - EMCS:

Aplikácia SPD Klient vyžaduje pre svoju funkčnosť, komunikáciu s elektronickou podateľňou a použitie komponentov na podpisovanie KEP mať nainštalovaný softvérový balík - EKR Klient, ktorý taktiež poskytuje finančná správa .

Inštalačný balík - EKR.Klient sa inštaluje/konfiguruje samostatne a je dostupný na stiahnutie na portáli FS v sekcii "Elektronická podateľňa colnej sekcie" v časti – Technické informácie spolu s pokynmi k inštalácii a používateľskou príručkou ako inštalačný balík - EKR.Klient [.zip; 4 MB]

Dokumenty pre EMCS Fáza 3.3

Dokumenty pre EMCS Fáza 3.2

Dokumenty pre EMCS Fáza 3.1

Dokumenty pre EMCS Fázu 3

Dokumenty pre EMCS Fázu 2

Ďalšie informácie o EMCS

Viac detailnejších informácií môžete získať na stránke Európskej Komisie [nové okno].

Pri používaní systému EMCS sú uplatňované štandardné pravidlá elektronickej komunikácie. Podrobnosti sú v sekcii Podmienky elektronickej komunikácie.

Na vytváranie, odosielanie a prijímanie štandardizovaných správ v rámci systému EMCS je možné využiť softvér poskytnutý colnou správou bezplatne. Používateľ elektronickej služby môže použiť na tento účel aj komerčný softvér alebo vlastný podnikový (privátny) informačný systém za predpokladu, že bude kompatibilný s technickou špecifikáciou.

Kompletné informácie o EMCS sú dostupné v nasledujúcich dokumentoch