Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
7

Tranzit

Informácie v tomto článku poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

 

Tranzitné systémy v SR

Spoločný tranzitný režim/colný režim tranzit Únie

Colný režim tranzit Únie umožňuje pohyb tovaru z jedného miesta na druhé v rámci Európskej únie („ďalej len „Únia“). Právnym základom pre uplatňovanie colného režimu tranzit Únie je:

  • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v znení neskorších zmien a doplnkov  (ďalej len „Colný kódex“),
  • delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Delegované nariadenie“),
  • vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa stanovuje Colný kódex Únie v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Vykonávacie nariadenie“),
  • delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte sú funkčné, a ktorými sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (ďalej len „Delegované nariadenie o prechodných ustanoveniach“),
  • Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 uverejnenom v Úradnom vestníku Únie L 226, 13.8.1987 v platnom znení (ďalej len „Dohovor o STR“),
  • zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Colný zákon“) a
  • vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 161/2016 Z. z.“).

Colný režim tranzit Únie v zmysle ustanovenia čl. 210 písm. a) Colného kódexu zahŕňa:

  • Vonkajší tranzit (režim T1)
  • Vnútorný tranzit (režim T2)

Vonkajší tranzit

Colný režim vonkajší tranzit umožňuje v zmysle ustanovenia čl. 226 ods. 1 Colného kódexu prepravovať tovar, ktorý nie je tovarom Únie, z jedného miesta na druhé v rámci colného územia Únie bez toho, aby podliehal dovoznému clu, iným platbám ustanoveným inými príslušnými platnými predpismi, a obchodnopolitickým opatreniam, ak nezakazujú vstup tovaru na colné územie Únie alebo výstup tovaru z colného územia Únie.  

Preprava tovaru v colnom režime vonkajší tranzit sa uskutočňuje jedným z týchto spôsobov:

a)   v colnom režime vonkajší tranzit Únie;

b)   v súlade s Dohovorom TIR [.pdf,188 kB] ak sa

      i) takáto preprava začala alebo sa má skončiť mimo colného územia Únie,

      ii)  uskutočňuje medzi dvoma miestami na colnom území Únie cez územie krajiny alebo územie mimo colného územia Únie;

c)    v súlade s Dohovorom ATA [.pdf,188 kB] /Istanbulským dohovorom, ak ide o tranzit;

d)    na základe Rýnskeho manifestu (čl. 9 revidovaného Dohovoru o plavbe na Rýne);

e)    na základe tlačiva 302 (preprava vojenského materiálu medzi zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy);

f)    na základe poštového systému v súlade s aktmi Svetovej poštovej únie.

Vnútorný tranzit

Colný režim vnútorný tranzit umožňuje v súlade s čl. 227 Colného kódexu prepravovať tovar Únie medzi dvoma miestami na colnom území Únie cez krajinu alebo územie mimo uvedeného colného územia bez zmeny jeho colného statusu. Preprava v colnom režime vnútorný tranzit sa uskutočňuje jedným z týchto spôsobov:

a)    v colnom režime vnútorný tranzit Únie, ak je táto možnosť upravená v medzinárodnej dohode;

b)    v súlade s Dohovorom TIR [.pdf,188 kB];

c)    v súlade s Dohovorom ATA [.pdf,188 kB] /Istanbulským dohovorom, ak ide o tranzit;

d)    na základe Rýnskeho manifestu (čl. 9 revidovaného Dohovoru o plavbe na Rýne);

e)    na základe tlačiva 302 (preprava vojenského materiálu medzi zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy);

f)     na základe poštového systému v súlade s aktmi Svetovej poštovej únie.

Poskytovanie záruky v colnom režime tranzit

Poskytnutie záruky na colný dlh a iné platby je jedným z kľúčových faktorov vykonávania colného režimu tranzit, keďže jej poskytnutie je povinné, a teda colný dlh a iné platby pri preprave tovaru v colnom režime tranzit musia byť vždy zabezpečené.

Záruka na colný dlh a iné platby v zmysle čl. 89 ods. 8 Colného kódexu v colnom režime tranzit sa však nevyžaduje v žiadnej z týchto situácií:

a)   tovar prepravovaný po Rýne, rýnskej vodnej ceste, po Dunaji alebo dunajskej vodnej ceste;      

b)  tovar prepravovaný v pevných dopravných zariadenia - technické zariadenie používané na súvislú prepravu tovaru, ako napríklad elektrická energia, zemný plyn a ropa (čl. 1    bod 12 Vykonávacieho nariadenia);

c)  tovar prepustený do colného režimu tranzit Únie s použitím zjednodušenia uvedeného v čl. 233 ods. 4 písm. e) Colného kódexu a prepravovaného po mori alebo letecky medzi prístavmi alebo letiskami Únie.

V súlade s čl. 233 ods. 1 písm. c) Colného kódexu záruku je povinný poskytnúť držiteľ colného režimu tranzit (v tranzitnom colnom vyhlásení uvádzaný v odseku 50 ako „Hlavný zodpovedný“).

Ručiteľ ručí za colný dlh a iné platby spoločne a nerozdielne s držiteľom colného režimu tranzit, a preto v prípade porušenia podmienok môže byť ručiteľ taktiež považovaný za dlžníka v súlade s platnými predpismi.

Záruka na colný dlh a iné platby v colnom režime tranzit musí byť platná vo všetkých zmluvných stranách, cez ktoré sa konkrétna tranzitná operácia vykonáva. Únia je v tomto zmysle považovaná za jednu zmluvnú stranu, t. z. záruka je platná na celom colnom území Únie. Záruka na colný dlh a iné platby je platná vo všetkých zmluvných stranách, ktorých názvy nie sú v odseku 1 záručného vyhlásenia vyčiarknuté. Vzory záručných vyhlásení sú na základe ustanovenia § 55a ods. 1 a 7 Colného zákona ustanovené v prílohách č. 11 a 12 vyhlášky č. 161/2016 Z. z..

Spôsoby a formy poskytnutia záruky

Na colný dlh a iné platby v colnom režime tranzit môže byť poskytnutá:

  1. jednotlivá záruka platná pre jednu tranzitnú operáciu v jednej z nasledujúcich foriem v súlade s čl. 92 ods. 1 Colného kódexu:

a)   zložením peňažných prostriedkov v hotovosti do pokladne colného úradu odoslania do výšky 1.500,- EUR v zmysle čl. 92 ods. 2 Colného kódexu v spojení s ustanovením § 54 ods. 3 Colného zákona; hotovosť  sa vráti, keď bol tranzitný režim vybavený,

b)  poskytnutím záruky ručiteľom na úrade prijímania záruk, prípadne colnom úrade odoslania, pričom vzor záručného vyhlásenia na jednotlivú záruku je uvedený v prílohe č. 11  vyhlášky č. 161/2016 Z. z.,

c)   záručnými dokladmi (TC 32) v hodnote 10.000,- EUR, ktorých počet musí byť postačujúci na poskytnutie celej výšky záruky na colný dlh a iné platby a ktoré sú platné vo všetkých zmluvných stranách; v súlade s čl. 160 Vykonávacieho nariadenia TC 32 - Záručný doklad na jednotlivú záruku vydáva ručiteľ schválený colnými orgánmi na tento účel osobám, ktoré chcú byť držiteľom colného režimu tranzit; obdobie platnosti TC 32 je rok od dátumu vydania.

Jednotlivá záruka musí pokryť v plnej výške sumu colného dlhu a iných platieb, ktorý môže vzniknúť, berúc za základ najvyššie sadzby, pričom na výpočet cla a daní sa použije najvyššia sadzba uplatňovaná pre prepravované tovary. Na výpočet daní a iných platieb vyberaných pri dovoze sa použije príslušná platná sadzba v členskej krajine odoslania. Na účely tohto výpočtu sa tovar Únie, ktorý sa prepravil, alebo sa má prepraviť v súlade s Dohovorom o STR, považuje za tovar, ktorý nemá status tovaru Únie.

       2.    celková záruka platná pre viac tranzitných operácií jedného držiteľa colného režimu tranzit v rámci referenčnej sumy len vo forme záväzku ručiteľa v zmysle čl. 162   Vykonávacieho nariadenia (celkovú záruku na colný režim tranzit nie je teda možné poskytnúť zložením peňažných prostriedkov v hotovosti).

Celková záruka a upustenie od záruky

Poskytnutie celkovej záruky alebo upustenia od záruky je ustanovené v čl. 95 Colného kódexu. Pre udelenie povolenia na celkovú záruku musí žiadateľ spĺňať všeobecné podmienky uvedené v čl. 95 ods. 1 Colného kódexu:

a)   je osobou usadenou na colnom území Únie,

b)  žiadateľ spĺňa kritériá stanovené v článku 39 písm. a) Colného kódexu (absencia akéhokoľvek závažného porušenia alebo opakovaných porušení colných a daňových predpisov vrátane absencie závažných trestných činov súvisiacich s hospodárskou činnosťou žiadateľa),

c)  je pravidelným používateľom colného režimu tranzit alebo spĺňa kritériá stanovené v čl. 39 písm. d) Colného kódexu (vzhľadom na povolenie uvedené v čl. 38 ods. 2 písm. a) Colného kódexu /držiteľ certifikátu AEOC/ praktické normy pre odbornú spôsobilosť alebo odbornú kvalifikáciu priamo spojenú s vykonávanou činnosťou).

Celkovou zárukou je zabezpečený colný dlh a iné platby v colnom režime tranzit pre jedného držiteľa colného režimu tranzit na niekoľko tranzitných operácií v rámci referenčnej sumy. Výpočet sa vykoná zo sumy colného dlhu a iných platieb, ktorý by mohol vzniknúť v súvislosti s každým tranzitným colným vyhlásením, na ktoré sa poskytuje záruka v období medzi tým, keď sa tovar umiestni do colného režimu tranzit až pokiaľ sa colný režim tranzit ukončí. Referenčná suma zodpovedá sume colného dlhu a iných platieb, ktorý môže vzniknúť za tovar, ktorý držiteľ colného režimu tranzit prepravuje v colnom režime tranzit počas priemernej doby medzi začatím tranzitnej operácie a jej ukončením.

Výška celkovej záruky sa môže znížiť na

a)   50 % časti referenčnej sumy, keď sú splnené podmienky čl. 84 ods. 1 Delegovaného nariadenia, alebo

b)   30 % časti referenčnej sumy, keď sú splnené podmienky čl. 84 ods. 2 Delegovaného nariadenia, alebo 

c)   0 % časti referenčnej sumy, resp. udeliť upustenie od záruky, keď sú splnené podmienky čl. 84 ods. 3 Delegovaného nariadenia.

Za účelom riadneho využívania povolenia na celkovú záruku je potrebné, aby držiteľ povolenia predložil colnému úradu prijímania záruk záručné vyhlásenie v zmysle prílohy č. 12 vyhlášky č. 161/2016 Z. z., ktoré musí byť v súlade s vydaným povolením.

Držiteľ colného režimu tranzit preukazuje oprávnenosť použitia celkovej záruky alebo upustenia od záruky uvedením prideleného GRN (evidenčné číslo potvrdenia o záruke) a prístupového kódu, prípadne predložením TC 31 - Potvrdenia o celkovej záruke alebo TC 33 - Potvrdenia o upustení od záruky. Držiteľ colného režimu tranzit na vlastnú zodpovednosť uvedie na zadnej strane TC 31 (TC 33) osoby, ktoré sú splnomocnené v jeho mene podpisovať tranzitné vyhlásenia T1 alebo T2. Údaje
o splnomocnených osobách musia obsahovať meno a podpisový vzor. Každý údaj o splnomocnenej osobe musí držiteľ colného režimu tranzit potvrdiť svojím podpisom. Je však vecou držiteľa colného režimu tranzit, či nevyplnené odseky na zadnej strane prečiarkne alebo nechá nevyplnené.

TC 31 (TC 33) sa vydáva s platnosťou maximálne na dva roky, pričom úrad prijímania záruk, ktorý ho vydal, môže jeho platnosť jedenkrát predĺžiť, a to maximálne o dva roky.

TC 31 a TC 33 tlačí a distribuuje výrobca na základe súhlasu odboru colného Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.

Predkladanie potvrdení o záruke

V prípade, ak sú na úrade odoslania predkladané TC 31, TC 32 alebo TC 33, sú platné iba originály uvedených dokladov.

V odseku 52 tranzitného colného vyhlásenia držiteľ colného režimu tranzit musí vždy uviesť, akým spôsobom je poskytnutá záruka na colný dlh a iné platby. Spôsob uvádzania týchto údajov je uvedený v prílohe č. 9 Delegovaného nariadenia o prechodných ustanoveniach.

Zjednodušenia v colnom režime tranzit Únie

Na žiadosť držiteľa colného režimu tranzit alebo príjemcu môžu colné orgány povoliť tieto zjednodušené postupy (čl. 233 ods. 4 Colného kódexu):

a)  status schváleného odosielateľa;

b)  status schváleného príjemcu;

c)  použitie osobitného druhu colných uzáver, ak sa označovanie uzáverou vyžaduje na identifikáciu tovaru prepusteného do colného režimu tranzit Únie;

d)  použitie colného vyhlásenia na prepustenia tovaru do colného režimu tranzit Únie so zníženými požiadavkami na údaje;

e)  použitie elektronického prepravného dokladu ako colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do colného režimu tranzit Únie.

Žiadosti uvedené vyššie v písm. a) a c) sa uplatňujú len na operácie v colnom režime tranzit Únie začínajúce v tom členskom štáte, v ktorom je dané povolenie na zjednodušenie udelené. Zjednodušenie uvedené vyššie v písm. b) sa uplatňuje len na operácie v colnom režime tranzit Únie končiace sa v tom členskom štáte, v ktorom je dané povolenie na zjednodušenie udelené. Zjednodušenie uvedené vyššie v písm. e) sa uplatňuje v členských štátoch uvedených v danom povolení na zjednodušenie.

Nový automatizovaný tranzitný systém NCTS

Za účelom vykonávania a evidovania tranzitných operácií v systéme NCTS bolo vo finančnej správe vyvinuté aplikačné programové vybavenie pre systém NCTS (ďalej len „APV NCTS“). Všetky príslušné colné úrady uplatňujú ustanovenia čl. 16 ods. 1 Colného kódexu v spojení s čl. 273 Vykonávacieho nariadenia, a teda na výmenu informácií medzi colnými orgánmi využívajú elektronické systémy. Na spracovanie a evidenciu tranzitných operácií používajú príslušné colné úrady APV NCTS založené na prenose údajov o tranzitných operáciách medzi deklarantom/zástupcom na jednej strane a príslušnými colnými úradmi na druhej strane, prípadne medzi príslušnými colnými úradmi navzájom.

Za účelom procedurálnej podpory pri prepúšťaní tovaru do colného režimu tranzit/ukončovaní colného režimu tranzit je v rámci odboru colného Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, s miestom výkonu služby pracovisko Bratislava, a Colný úrad Michalovce, pracovisko Čierna nad Tisou, zriadený procedurálny helpdesk pre systém NCTS. Slúži pre potreby colných úradov, ako aj obchodníkov pracujúcich v úlohe držiteľov colného režimu tranzit, schválených odosielateľov/príjemcov v NCTS (ďalej len „obchodník“).

Elektronická komunikácia v tranzite - NCTS

Základné informácie obchodníkom – deklarantom/ručiteľom

Elektronické colné konanie v tranzite je súčasťou medzinárodného projektu NCTS – Net Computer Transit System. Projekt NCTS – Nový Automatizovaný Tranzitný Systém je medzinárodný projekt krajín, ktoré pristúpili k Dohovoru o STR. Projekt rieši model tranzitnej operácie uskutočnenej na základe dokladu T1, T2 s využitím výpočtovej techniky.

Prevádzku elektronického colného konania v colnom režime tranzit (ECKT) zahájila Colná správa SR 1.4.2004, pričom od 4.9.2005 sa pri elektronickom podpisovaní dokumentov používa tzv. kvalifikovaný elektronický podpis (KEP), ktorého právnu formu v SR v súčasnosti ustanovuje zákon
č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu. Pre deklarantov použitie KEPu znamená oslobodenie od dodatočného predkladania písomného colného vyhlásenia.

Ako vybaviť "Dohodu o používaní elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb colnej správy" - čo sa uplatňuje taktiež pre službu "podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit, správa záruky pre colný režim tranzit a ukončovanie colného režimu tranzit (TRANZIT)" - je uvedené v sekcii - Podmienky elektronickej komunikácie.

Colný status tovaru Únie

„Colný status“ je status tovaru, ktorý vyjadruje, či ide o tovar Únie alebo o tovar, ktorý nie je tovarom Únie.

Predpokladá sa, že všetok tovar na colnom území Únie je tovarom Únie, ak sa nepreukáže, že nie je tovarom Únie (čl. 153 ods. 1 Colného kódexu). Vyskytujú sa však okolnosti, pri ktorých sa napriek všeobecnému pravidlu predpoklad colného statusu Únie neuplatňuje. Tieto okolnosti sú v zmysle čl. 119 ods. 1 Delegovaného nariadenia:

tovar prepravovaný na colné územie Únie, ktorý je pod colným dohľadom s cieľom určiť jeho colný status,

dočasne uskladnený tovar,

tovar umiestnený do akýchkoľvek osobitných colných režimov s výnimkou colného režimu vnútorný tranzit, pasívny zušľachťovací styk a konečné použitie,

produkty morského rybolovu ulovené rybárskym plavidlom z Únie mimo colného územia Únie, v iných vodách ako v teritoriálnych vodách tretej krajiny, ktoré sa prepravujú na colné územie Únie,

tovar získaný z produktov uvedených v predchádzajúcom bode na palube uvedeného plavidla alebo spracovateľského plavidla Únie, pri výrobe ktorého mohli byť použité iné produkty s colným statusom tovaru Únie, ktoré sa prepravujú na colné územie Únie podľa čl. 129 Delegovaného nariadenia,

produkty morského rybolovu a iné produkty, ktoré vzali alebo ulovili plavidlá plaviace sa v rámci colného územia Únie pod vlajkou tretej krajiny.

Dôkaz colného statusu Únie sa však nevyžaduje v týchto prípadoch:

ak sa tovar Únie prepravuje letecky a bol naložený alebo preložený na letisku Únie na účely zaslania na iné letisko Únie, za predpokladu, že sa prepravuje na podklade jednotného prepravného dokladu vydaného v členskom štáte, alebo

• ak sa tovar Únie prepravuje po mori a bol prevezený medzi prístavmi Únie pravidelnou námornou dopravou schválenou v súlade s čl. 120 Delegovaného nariadenia,

ak sa tovar prepravuje po železnici a bol prepravený cez tretiu krajinu, ktorá je zmluvnou stranou Dohovoru o STR, na podklade jednotného prepravného dokladu vydaného v členskom štáte a ak je takáto možnosť stanovená v medzinárodnej dohode.

Colné orgány môžu povoliť osobe, ktorá bude známa ako "schválený vystaviteľ“ používanie dokladov T2L, T2LF, obchodných dokladov a manifestov námorných spoločností ako doklady o statuse bez toho, aby ich museli predkladať na potvrdenie príslušnému úradu. V povolení colné orgány určia, či môže byť sprievodný tranzitný doklad overený colnými orgánmi vopred alebo bude overený schváleným vystaviteľom.

Prechodné obdobie

Až do zavedenia systému dôkazu o statuse Únie podľa Colného kódexu uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2016/578/EÚ, možno naďalej používať tieto dôkazné prostriedky:

• doklad T2L v papierovej podobe (čl. 124a Delegovaného nariadenia v znení zmien Delegovaného nariadenia o prechodných ustanoveniach),

• zoznam tovaru prepravnej spoločnosti (čl. 199 ods. 2 Vykonávacieho nariadenia),

• faktúru alebo prepravný doklad týkajúce sa tovaru, ktorého hodnota presahuje 15 000 EUR (čl. 199 ods. 3 Vykonávacieho nariadenia).

Dôkazné prostriedky colného statusu tovaru Únie

Na preukázanie toho, že tovar má colný status tovaru Únie, sa môže podľa potreby použiť ktorýkoľvek z prostriedkov uvedených v čl. 199 Vykonávacieho nariadenia.

Dôkaz colného statusu v prípade železničných vagónov

V rámci Colného kódexu už žiadne podobné ustanovenie neexistuje, keďže sa zistilo, že vlastnícke značky z rôznych dôvodov nemôžu slúžiť ako spoľahlivý dôkaz statusu Únie príslušných vagónov.

Od 1. mája 2016 sa preto v prípadoch, keď je potrebné preukázať status Únie železničných vagónov, uplatňujú všeobecné pravidlá. Colné orgány jednotlivých členských štátov, preto budú vykonávať pravidelné kontroly s cieľom stanoviť status železničných koľajových vozidiel železničných spoločností vo svojej krajine.