Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Tranzit

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Tranzitné systémy v SR

Preprava tovaru v režime tranzitu sa môže uskutočniť:

Netarifné opatrenia (zákazy a obmedzenia v súvislosti so vstupom na územia EÚ) pre tovar z pohľadu tranzitu

Ak tovar po vstupe na územie EÚ pokračuje v režime tranzit na miesto určenia, okrem všeobecných Zákazov a obmedzení považujeme za potrebné upozorniť na potrebu osobitného zabezpečenia dovoznej platby pre tzv. „citlivý tovar“- tovar predstavujúci zvýšené riziko podvodu [.pdf; 101 kB; nové okno] ako aj na tovar vylúčený z prepravy na podklade karnetu TIR

Zoznam tovaru vylúčeného z prepravy TIR

Kód HS Opis tovaru
2207 10

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo vyšším

2208

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol, liehoviny,
likéry a ostatné liehové nápoje

2402 10

Cigary, cigary s odrezanými koncami a cigarky, obsahujúce tabak

2402 20

Cigarety obsahujúce tabak

2403 10

Tabak na fajčenie, tiež obsahujúci tabakové náhradky v akomkoľvek pomere

Čo je potrebné dokladovať pri tranzite tovaru?

 1. Tovary, ktoré sú predmetom tranzitného vyhlásenia, sa predkladajú spolu s prepravným dokladom. Colný úrad odoslania môže pri vykonávaní formalít upustiť od požiadavky predloženia tohto dokladu pod podmienkou, že je tento doklad úradu k dispozícii. Prepravný doklad sa však musí počas prepravy predložiť na požiadanie colných orgánov alebo akéhokoľvek iného oprávneného orgánu.
 2. Bez dosahu na akékoľvek platné zjednodušujúce opatrenia, colný doklad pre vývoz/expedíciu alebo spätný vývoz tovaru z colného územia Spoločenstva alebo akýkoľvek dokument s rovnakým účinkom musia byť predložené úradu odoslania spolu s tranzitným vyhlásením, ktorého sa týka.
 3. Colné orgány môžu tam, kde je to primerané, požadovať predloženie dokumentu týkajúceho sa predchádzajúceho colného režimu.

Informácie o zabezpečení dovoznej platby v režime tranzit

Zabezpečenie dovoznej platby - je jedným z kľúčových faktorov vykonávania režimu tranzitu, kde je pri režimoch s podmienečným oslobodením od cla zabezpečenie colného dlhu povinné. Zabezpečenie dovoznej platby je povinný zložiť hlavný zodpovedný.

Spôsoby zabezpečenia:

 1. jednotlivé zabezpečenie platné pre jednu tranzitnú operáciu,
 2. celková zabezpečenie, ktoré pokrýva niekoľko tranzitných operácií uskutočnených jedným hlavným zodpovedným.

Jednotlivé zabezpečenie

Jednotlivé zabezpečenie musí pokryť v plnej výške sumu dlhu, ktorý môže vzniknúť, berúc za základ najvyššie sadzby pričom na výpočet cla sa použije najvyššia sadzba cla prepravovaných tovarov. Na výpočet daní a iných platieb vyberaných pri dovoze sa použije príslušná platná sadzba v členskej krajine odoslania. Na účely tohto výpočtu sa tovar Spoločenstva, ktorý sa prepravil, alebo sa má prepraviť v súlade s Dohovorom, považuje za tovar, ktorý nemá štatút tovaru Spoločenstva.

Formy jednotlivého zabezpečenia

 1. hotovosť zložená na úrade odoslania (príp. na účet colného orgánu). Je platná vo všetkých zmluvných stranách. Vráti sa, keď bude tranzitný režim vybavený,
 2. poskytnutie záruky na úrade prijímania záruk, prípadne úrade odoslania,
 3. formou záručných dokladov, ktoré sú platné vo všetkých zmluvných stranách v hodnote 7.000 EUR. Vydáva ich ručiteľ schválený na tento účel osobám, ktoré chcú byť hlavným zodpovedným. Je potrebné predložiť na úrade odoslania toľko záručných dokladov TC32 (jeden v hodnote 7000 EUR), aby bol zabezpečený colný dlh v plnej výške.

Príklad: Dovozná platby dosahuje výšku 10 000 EUR. Keďže jeden doklad TC32 zabezpečí colný dlh na 7 000 EUR, je potrebné predložiť minimálne 2 záručné doklady TC32.

Celková záruka a oslobodenie od povinnosti zabezpečenia

Celková záruka a oslobodenie od zabezpečenia v tranzite je forma zjednodušeného postupu. Vzťahujú sa teda na ich udelenie všeobecné podmienky pre udelenie zjednodušených postupov:

 • žiadateľ má sídlo v zmluvnej strane, v ktorej sa vydáva povolenie,
 • je pravidelným užívateľom režimu, alebo osobou známou colným orgánom ako spoľahlivá
 • nedopustil sa v minulosti závažných alebo opakovaných porušení colných a daňových predpisov.

Celkovú záruku a oslobodenie od zabezpečenia je možné použiť do výšky referenčnej sumy. Referenčná suma je suma dlhu, ktorý môže vzniknúť hlavnému zodpovednému za dobu minimálne jedného týždňa. Hlavný zodpovedný teda musí zabezpečiť, aby neprekročil túto referenčnú sumu. V opačnom prípade je povinný požiadať úrad prijímania záruk o zvýšenie referenčnej sumy.

Výška požadovanej celkovej záruky (suma uvedená ručiteľom v záručnom vyhlásení) zodpovedá teda výške referenčnej sumy určenej úradom prijímania záruk.

Osobám, ktoré však požiadajú o zníženie sumy celkovej záruky a spĺňajú kritériá uvedené ako sú dostatočné skúsenosti s vykonávaním režimu tranzit, dobrá finančná situácia, prípadne úzka spolupráca s colnými orgánmi (napr. uvádzanie nepovinných údajov do tranzitného vyhlásenia, predkladanie tranzitného vyhlásenia na jednom úrade odoslania apod.), môže úrad prijímania záruk znížiť sumu celkovej záruky na 50%, príp. na 30%, prípadne oslobodiť od povinnosti zabezpečenia. V takomto prípade bude záručná suma, na ktorú hlavný zodpovedný predloží záručné vyhlásenie ručiteľa tvoriť 50%, príp. 30% referenčnej sumy.

V prípade celkovej záruky na citlivý tovar je možné po splnení daných kritérií znížiť sumu celkovej záruky na 50% príp.30%. Oslobodenie od zabezpečenia nie je možné udeliť na citlivý tovar.

Potvrdenia o celkovej záruke

Úrad prijímania záruk vystaví jedno, príp. viac Potvrdení o celkovej záruke TC31, prípadne Potvrdenie o oslobodení od zabezpečenia TC33.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydá úrad prijímania záruk hlavnému zodpovednému jedno alebo viacero TC 31 (TC 33), na základe ktorých hlavný zodpovedný môže preukázať možnosť použitia celkovej záruky alebo oslobodenia od zabezpečenia. Maximálny počet TC31 určí primerane podľa výšky referenčnej sumy.

Informácie o tranzitných zjednodušeniach

Na žiadosť držiteľa colného režimu tranzit alebo príjemcu môžu colné orgány povoliť tieto zjednodušené postupy:

 • používanie celkovej záruky, celkovej záruky so zníženou sumou alebo upustenia od záruky,
 • používanie colných uzáver osobitného typu,
 • schválený odosielateľ,
 • schválený príjemca,
 • uplatňovanie papierovo založených postupov vzťahujúcich sa na spôsoby prepravy tovaru:
  1. po železnici alebo veľkými kontajnermi,
  2. letecky,
  3. po mori,
  4. potrubím.

Žiadosti o povolenia na tranzitné zjednodušenia uvedené vyššie je možné podať na príslušnom colnom úradu v písomnej forme.

Nový automatizovaný tranzitný systém NCTS

Systém NCTS rieši model tranzitnej operácie uskutočnenej na základe dokladu T1, T2 s využitím výpočtovej techniky. Tovar sprevádza od colného úradu odoslania (resp. schváleného odosielateľa) až k colnému úradu určenia (resp. schválenému príjemcovi) iba elektronická informácia doplnená „sprievodným tranzitným dokladom“ – doklad vytvorený počítačom, opatrený čiarovým kódom. V praxi to znamená, že tovar už nesprevádzajú jednotlivé diely písomného tranzitného vyhlásenia, ako tomu bolo v minulosti.

Výhody NCTS pre obchodníkov

 • skrátenie času spracovania deklarácie na colnom úrade odoslania, pretože deklarácia bude predkladaná v predstihu elektronickou formou,
 • skoršie vybavenie tranzitného režimu, pretože miesto spätného listu č. 5 je na colný úrad odoslania zasielaná elektronická informácia. To má dopad hlavne na skoršie uvoľnenie zabezpečenia,
 • úspora nákladov za papierové spracovanie dokladov,
 • sprehľadnenie tranzitnej operácie čo je v prípade pátrania po nedodanom tovare v prospech hlavného zodpovedného,
 • výhody pri udeľovaní celkovej záruky, resp. oslobodenia od zabezpečenia, nižšia výška referenčnej sumy,
 • skrátenie času ukončenia režimu na colnom úrade určenia ako aj na tranzitných úradoch, pretože všetky informácie o tranzitnej operácii budú zaslané v časovom predstihu,
 • možnosť využitia pri uplatňovaní zjednodušených postupov,
 • možnosť zníženia záručnej sumy celkovej záruky, príp. oslobodenia od zabezpečenia colného dlhu,
 • monitorovanie priebehu tranzitnej operácie,
 • možnosť získania čerpania aktuálneho stavu záruky,
 • štatistika tranzitu.

Priebeh automatizovaného tranzitného režimu

Tranzitné vyhlásenie môže byť od 1.7.2006 úradu odoslania predložené len pomocou zariadenia na spracovanie a prenos údajov - elektronické colné vyhlásenie.

Tranzitné vyhlásenie podané prostredníctvom štandardnej správy musí zodpovedať štruktúre a údajom uvedeným stanoveným príslušným colným úradom. Podmienky a pravidlá na podanie elektronického tranzitného vyhlásenia boli stanovené colnými orgánmi SR a sú zverejnené na jej oficiálnej web stránke.

V prípade, ak elektronické colné vyhlásenie spĺňa podmienky zákona o elektronickom podpise, nepožaduje úrad odoslania predloženie listu č. 1 tranzitného vyhlásenia. V opačnom prípade požaduje predloženie minimálne listu č. 1 podpísaného oprávnenou osobou v odseku 50. Tranzitné vyhlásenie vyhotovované zariadením na spracovanie a prenos údajov možno vyhotoviť aj na bielom papieri spĺňajúc formát písomného vyhlásenia okrem farby tlače a tlače zadnej strany na listoch č. 4 a 5 tranzitného vyhlásenia.

Pri prepustení tovaru zašle úrad odoslania údaje o tranzitnej operácii v režime tranzit deklarovanému úradu určenia prostredníctvom správy „Predbežné oznámenie príchodu zásielky“ a každému deklarovanému tranzitnému úradu prostredníctvom správy „Predbežné oznámenie tranzitu zásielky“. Tieto správy sú založené na údajoch pochádzajúcich z tranzitného vyhlásenia, v prípade potreby zmenených alebo doplnených. Tieto správy zodpovedajú štruktúram dohodnutým pre systém NCTS.

Tranzitný úrad zaeviduje prestup v správe „Predbežné oznámenie tranzitu zásielky“ prijatej z úradu odoslania. Akákoľvek kontrola tovaru je vykonaná na základe údajov poskytnutých úradom odoslania. Prestup je oznámený úradu odoslania prostredníctvom správy „Oznámenie o prestupe hranice“. Táto správa zodpovedá štruktúre dohodnutej pre systém NCTS.

Úrad určenia si sprievodný tranzitný doklad ponechá a oznámi úradu odoslania príchod tovaru použitím správy ”Potvrdenie o dodaní”. Správa je spravidla odoslaná v ten istý deň, kedy je tovar predložený úradu určenia. S výnimkou niektorých prípadov, úrad určenia zašle úradu odoslania správu „Výsledok kontroly“ najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni dodania tovaru úradu určenia.

Po obdržaní kladného výsledku kontroly je tranzitná operácia vybavená na úrade odoslania. Toto je jedna z najväčších výhod systému NCTS, kedy k vybaveniu dochádza najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní tovaru úradu určenia.

Automatizovaný tranzitný systém NCTS je nasadený vo všetkých členských štátoch Európskej Únie a ostatných zmluvných krajinách Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime. Každá ďalšia krajina, ktorá bude prijatá k Dohovoru musí už v čase prijatia byť schopná komunikovať s ostatnými krajinami v systéme NCTS.

Viac infomácií nájdete v časti Elektronická komunikáca v tranzite – NCTS alebo Elektronické colné konanie v tranzite.

Status tovaru Únie

„Colný status“ je status tovaru, ktorý vyjadruje, či ide o tovar Únie alebo o tovar, ktorý nie je tovarom Únie.

Predpokladá sa, že všetok tovar na colnom území Únie je tovarom Únie, ak sa nepreukáže, že nie je tovarom Únie. Existujú však okolnosti, pri ktorých sa napriek všeobecnému pravidlu predpoklad colného statusu Únie neuplatňuje. Tieto okolnosti sú:

 • tovar prepravovaný na colné územie Únie, ktorý je pod colným dohľadom s cieľom určiť jeho colný status,
 • dočasne uskladnený tovar,
 • tovar umiestnený do akýchkoľvek osobitných colných režimov s výnimkou colných režimov vnútorný tranzit, pasívny zušľachťovací styk a konečné použitie,
 • produkty morského rybolovu ulovené rybárskym plavidlom z Únie mimo colného územia Únie, v iných vodách ako v teritoriálnych vodách tretej krajiny, ktoré sa prepravujú na colné územie Únie, ako sa stanovuje v čl. 129 delegovaného nariadenia, [nové okno]
 • tovar získaný z produktov uvedených v v predchádzajúcom bode na palube uvedeného plavidla alebo spracovateľského plavidla Únie, pri výrobe ktorého mohli byť použité iné produkty s colným statusom tovaru Únie, ktoré sa prepravujú na colné územie Únie podľa čl. 129 delegovaného nariadenia,
 • produkty morského rybolovu a iné produkty, ktoré vzali alebo ulovili plavidlá plaviace sa v rámci colného územia Únie pod vlajkou tretej krajiny.

Preukázanie colného statusu Únie sa však nevyžaduje v týchto prípadoch:

 • ak sa tovar prepravuje letecky a bol naložený alebo preložený na letisku Únie, aby bol zaslaný na iné letisko Únie, za predpokladu, že sa prepravuje na podklade jednotného prepravného dokladu vydaného v členskom štáte,
 • ak sa tovar prepravuje po mori a bol odoslaný medzi prístavmi Únie pravidelnou námornou dopravou schválenou v súlade s čl. 120 delegovaného nariadenia,
 • ak sa tovar prepravuje po železnici a bol prepravený cez tretiu krajinu, ktorá je zmluvnou stranou Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime, na podklade jednotného prepravného dokladu vydaného v členskom štáte a ak je takáto možnosť stanovená v medzinárodnej dohode.

Na preukázanie statusu tovaru Únie sa môže podľa potreby použiť ktorýkoľvek z dôkazných prostriedkov uvedených v čl. 199 vykonávacieho nariadenia. [nové okno]

Colné orgány môžu povoliť osobe, ktorá bude známa ako "schválený vystaviteľ“ používanie dokladov T2L, T2LF, obchodných dokladov a manifestov námorných spoločností ako doklady o statuse bez toho, aby ich museli predkladať na potvrdenie príslušnému úradu. V povolení colné orgány určia, či môže byť sprievodný tranzitný doklad overený colnými orgánmi vopred alebo bude overený schváleným vystaviteľom.

Prechodné obdobie

Kým bude pripravený elektronický systém dôkazu o statuse Únie podľa Colného kódexu [nové okno] (naplánované na október 2019), možno naďalej používať tieto dôkazné prostriedky:

 • doklad T2L v papierovej podobe (čl. 124a delegovaného nariadenia v znení zmien delegovaného nariadenia o prechodných ustanoveniach),
 • zoznam tovaru prepravnej spoločnosti (čl. 199 ods. 2 vykonávacieho nariadenia),
 • faktúru alebo prepravný doklad týkajúce sa tovaru, ktorého hodnota presahuje 15 000 EUR (čl. 199 ods. 3 vykonávacieho nariadenia).

Novým dôkazným prostriedkom podľa Colného kódexu bude colný zoznam tovaru (čl. 199 ods. 1 písm. c) a článok 206 vykonávacieho nariadenia). Podľa Colného kódexu však platí, že obchodníci, ktorí spĺňajú podmienky stanovené v čl. 39 písm. a) a b) Colného kódexu, môžu získať povolenie vydávať colný zoznam tovaru bez toho, aby museli žiadať o potvrdenie alebo registráciu zo strany colných orgánov. Existujúce povolenia udelené na základe čl. 324a nariadenia Komisie č. 2454/93 [nové okno], ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 [nové okno], ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva v tejto súvislosti platia aj pre vydávanie colného zoznamu tovaru, pričom prevádzkové detaily by sa mali dohodnúť s príslušnými orgánmi.

Čl. 2 delegovaného nariadenia je zmenený čl. 55 delegovaného nariadenia o prechodných ustanoveniach a v súlade s ods. 4 tohto pozmeneného čl. 2 delegovaného nariadenia [nové okno] sa spoločné požiadavky na údaje stanovené v Prílohe B k delegovanému nariadeniu neuplatňujú až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) alebo vnútroštátneho systému pre schválených vystaviteľov (pozri stĺpec E2 prílohy 1 k delegovanému nariadeniu o prechodných ustanoveniach [nové okno]). Členské štáty musia zabezpečiť také príslušné požiadavky na údaje, aby zaručovali, že ustanovenia, ktorými sa upravuje dôkaz colného statusu tovaru sa môžu uplatňovať (pozri čl. 2 ods. 4 posledný pododsek).

Po zavedení elektronického systému dôkazu o statuse Únie podľa Colného kódexu sa budú musieť doklady T2L, T2LF a colné zoznamy tovaru predkladať prostredníctvom elektronického systému. Vyhlásenia na faktúre bude možné použiť len v prípade tovaru, ktorého hodnota nepresahuje 15 000 EUR.

Dôkaz colného statusu v prípade železničných vagónov

Na základe článku 321 nariadenia Komisie č. 2454/93 [nové okno], ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva sa status Únie pre tovar vo vagónoch patriacich železničnej spoločnosti členského štátu považoval za preukázaný prostredníctvom číselného kódu a vlastníckej značky (rozlišovacie znaky) zobrazených na vagónoch.

V rámci Colného kódexu už žiadne podobné ustanovenie neexistuje, keďže sa zistilo, že vlastnícke značky z rôznych dôvodov nemôžu slúžiť ako spoľahlivý dôkaz statusu Únie príslušných vagónov.

Od 1. mája 2016 sa preto v prípadoch, keď je potrebné preukázať status Únie železničných vagónov, uplatňujú všeobecné pravidlá. Colné orgány jednotlivých členských štátov preto budú vykonávať pravidelné kontroly s cieľom stanoviť status železničných koľajových vozidiel železničných spoločností vo svojej krajine.

Dokumenty:

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 24. 11. 2017
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 29. 9. 2014

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore