Preskočiť na hlavný obsah

Colné konanie pri tranzite

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Akým spôsobom je možné podať tranzitné vyhlásenie

Tranzitné vyhlásenia sa v súlade s čl. 6 ods. 1 Colného kódexu [nové okno] podávajú v elektronickej podobe. Podrobnosti o podávaní elektronických tranzitných vyhlásení nájdete v časti "Elektronická komunikácia v tranzite - NCTS".

Obchodníci, ktorí nie sú častými používateľmi colného režimu tranzit môžu vytvoriť elektronické tranzitné vyhlásenia na portáli finančnej správy v časti "Jednoduché vyplňovanie colných vyhlásení".

Upozornenie:

Podmienkou podávania tranzitných vyhlásení je registrácia držiteľa colného režimu tranzit (hlavný zodpovedný) u colných orgánov v zmysle čl. 9 Colného kódexu [nové okno]. Tranzitné vyhlásenie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom a doručené do elektronickej podateľne Finančnej správy SR.

Podrobnejšie podmienky pre uplatnenie elektronickej komunikácie v colnom konaní nájdete v článku "Podmienky pre uplatnenie elektronickej komunikácie - clo, EMCS".

Colný úrad odoslania prijíma Tranzitné vyhlásenie môže byť podané aj v papierovej forme v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 3 písm. b) Colného kódexu [nové okno] a to v prípadoch uvedených v čl. 291 Vykonávacieho nariadenia [nové okno].

V súlade s čl. 143 Delegovaného nariadenia [nové okno] môže byť podané tranzitné vyhlásenie v papierovej forme aj v prípadoch, ak je tovar prepravovaný cestujúcimi, ktorí nemajú priamy prístup do colného automatizovaného systému.

V prípade, ak je tranzitné vyhlásenie vyhotovené v papierovej forme, musí byť predložené na tlačive, ktoré zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe 9 Delegovaného nariadenia o prechodných ustanoveniach [nové okno].

Predkladanie vyplnených tranzitných vyhlásení

Colné vyhlásenie vyplnené elektronicky za zasiela colnému úradu odoslania. Je to colný úrad nachádzajúci sa najbližšie k miestu odkiaľ sa odosiela tovar. Pri vstupe na územie EÚ sa predkladá pohraničnému colnému úradu. Zoznam colných úradov príslušných pre tranzit je dostupný v deklaračných systémoch ako aj v "zozname colných úradov príslušných pre tranzit".

Predkladanie príloh

Prílohy k tranzitnému vyhláseniu sa v súčasnosti predkladajú len v písomnej podobe.

Mimoriadne udalosti počas prepravy

Ak sa počas prepravy v tranzite Únie vyskytnú mimoriadne udalosti, dopravca musí postupovať podľa článku 305 Vykonávacieho nariadenia [nové okno] (článok 44 Dodatok 41 Dohovoru o STR [nové okno]).