Preskočiť na hlavný obsah

Karnet TIR

Colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR, 1975)

Hlavným cieľom Dohovoru TIR je zabezpečiť plynulosť medzinárodnej prepravy tovaru bez dlhých colných formalít na hraničných priechodoch a zabezpečenie ohrozených ciel a poplatkov.

Tovar je prepravovaný v colne zabezpečených vozidlách alebo kontajneroch a je sprevádzaný medzinárodne uznávaným dokladom – karnetom TIR, ktorý nadobúda platnosť v krajine odoslania a je platný vo všetkých tranzitujúcich krajinách, ako aj v krajine určenia.

Karnet TIR je medzinárodný tranzitný colný doklad platný v členských krajinách Dohovoru TIR, používaný v cestnej doprave pri tranzite tovaru, kedy je preprava vykonávaná bez zmeny nákladu cez jednu alebo viac hraníc v cestných vozidlách, jazdných súpravách alebo kontajneroch s podmienkou, že sa časť prepravy medzi jej začiatkom a koncom vykonáva po ceste. Karnety TIR vydáva záručné združenie ČESMAD Slovakia v poverení Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU. Karnet TIR nie je prenosný, ani obchodovateľný, je vydávaný dopravcovi, tzv. držiteľovi karnetu TIR, ktorý je uvedený na prednej (obalovej) časti karnetu TIR, spolu s odtlačkom jeho pečiatky.

Maximálna suma ručenia za všetky dovozné, vývozné clá a súvisiace poplatky na jeden karnet TIR je v zmysle článku 163 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 od 14. júna 2017 100 000 EUR v krajinách Európskej únie, a 50 000 USD v ostatných členských krajinách dohovoru TIR. Kontrolné opatrenia zo strany colných úradov v krajine odoslania sú uznávané v tranzitných krajinách, ako aj v krajine určenia. Zmena ručenia iniciovala podpísanie novej záručnej zmluvy medzi záručným združením Česmad Slovakia a Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, ktorá vstúpila do platnosti 14. júna 2017. V Dohovore TIR sa nerozlišuje, aký tovar sa môže prepravovať

Na prepravu tovaru na podklade karnetu TIR sa môžu použiť iba cestné vozidlá schválené príslušným orgánom v krajine výroby (u konštrukčného typu), alebo v krajine imatrikulácie (tzv. jednotlivé schválenie). Na schválené vozidlo vydávajú príslušné orgány (v SR je to Finančné riaditeľstvo SR) schvaľovacie osvedčenie.

V súčasnosti má Dohovor TIR 73 zmluvných strán, vrátane Únie a jej 28 členských štátov. Operáciu TIR je však možné vykonať len v krajinách, v ktorých je schválené záručné združenie ( k 28. novembru 2017 je to 59 krajín).

Pôsobí v celej Európe a zasahuje do Severnej Ameriky (Kanada, USA - podpísali Dohovor TIR, avšak prepravy na podklade karnetov TIR sa na týchto územiach nevykonávajú), ako aj na Blízky a Stredný východ (Pakistan, India a Spojené arabské emiráty pristúpili k Dohovoru TIR v roku 2017, na začiatku roka 2018 pristúpili k Dohovoru TIR Katar a Palestína.

(Bývalé Československo pristúpilo k Dohovoru TIR v roku 1982, Slovenská republika v roku svojho vzniku - 1993.)

Zoznam krajín, v ktorých je možné vykonávať Dohovor TIR [.pdf; 81 kB; nové okno]

 

Tovary vylúčené z prepravy na podklade karnetu TIR:

Kód HS Opis tovaru
2207 10 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo vyšším
2208 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol, liehoviny, likéry a ostatné liehové nápoje
2402 10 Cigary, cigary s odrezanými koncami a cigarky, obsahujúce tabak
2402 20 Cigarety obsahujúce tabak
2403 10 Tabak na fajčenie, tiež obsahujúci tabakové náhradky v akomkoľvek pomere