Preskočiť na hlavný obsah

Karnet ATA

Karnet ATA [.pdf; 303 kB; nové okno] je jednotný medzinárodný colný doklad, ktorý umožňuje prepustenie tovaru do colného režimu dočasné použitie, vývoz, voľný obeh a tranzit a do spätného vývozu z colného územia EÚ s oslobodením od cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze tovaru, bez nutnosti použitia colných formalít podľa národných colných predpisov jednotlivých krajín a primerane poskytuje záruku na colný dlh a iné platby.

Prepúšťanie tovaru do colného režimu na podklade karnetu ATA je upravené Colným dohovorom o karnete A. T. A. pre dočasný dovoz tovaru [.pdf; 305 kB; nové okno] (Dohovor ATA [.pdf; 305 kB; nové okno], podpísaný v Bruseli v roku 1961 a platný od 30. 7. 1963), resp. Dohovorom o prepustení tovaru do režimu dočasné použitie (Istanbulský dohovor [.pdf; 1,00 MB; nové okno], podpísaný v Istanbule v roku 1990 a platný od 27. 11. 1993) a colnými predpismi EÚ.

Vystavujúcim a záručným združením pre karnety ATA v Slovenskej republike je Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) [nové okno]. To znamená, že držiteľ karnetu nemusí poskytnúť záruku na colný dlh a iné platby, pretože ručiteľom za colný dlh a iné platby, ktoré vznikli alebo by mohli vzniknúť pri nesplnení podmienok vyplývajúcich z dohovorov je SOPK [nové okno].

Karnet ATA sa skladá z:

 1. obalu zelenej farby,
 2. párových útržkových listov bielej farby určených pre dovoz a spätný vývoz tovaru,
 3. párových útržkových listov žltej farby určených pre vývoz a spätný dovoz tovaru,
 4. párových útržkových listov modrej farby určených pre tranzit tovaru,
 5. kmeňového listu bielej farby určeného pre dovoz a spätný vývoz tovaru (zvisle pozdĺž ľavého okraja listu je poznámka „For use by customs of country/customs territory of temporary importation“ - Vyhradené pre colné orgány krajiny/colného územia dočasného dovozu,
 6. kmeňového listu žltej farby určeného pre vývoz a spätný dovoz (zvisle pozdĺž ľavého okraja listu je poznámka „For use by customs of country/customs territory of temporary exportation“ - Vyhradené pre colné orgány krajiny/colného územia dočasného vývozu,
 7. kmeňového listu modrej farby určeného pre tranzit tovaru (zvisle pozdĺž ľavého okraja listu je poznámka „For use by customs of country/customs territory of transit“ – Vyhradené pre colné orgány krajiny/colného územia tranzitu,
 8. niekoľkých dodatočných listov všetkých farieb (potrebný počet listov vloží do karnetu ATA SOPK [nové okno] na základe požiadavky budúceho držiteľa karnetu),

pričom kmeňové listy po potvrdení colným úradom ostávajú súčasťou karnetu ATA a útržkové listy si colný úrad ponecháva pre svoju potrebu v evidencii.

Karnet ATA má medzinárodne dohodnutú jednotnú formu (formát A4) a predtlač textu je povinne v anglickom a francúzskom jazyku a tiež v národnom jazyku krajiny vystavenia karnetu ATA.

Na karnet ATA možno prepustiť do colného režimu dočasné použitie len taký tovar, ktorý bude späť vyvezený v rovnakom stave ako bol dovezený do krajiny určenia. Tovar určený na spracovanie, prepracovanie alebo opravu sa nemôže dovážať na podklade karnetu ATA.

Platnosť karnetu ATA nemôže presiahnuť lehotu jedného roka odo dňa vydania.

Lehota na spätný vývoz tovaru nesmie prekročiť dobu platnosti karnetu ATA.

Karnet ATA je možné použiť na:

 • tovar, ktorý je určený na vystavovanie alebo použitie na výstavách, veľtrhoch, zasadnutiach alebo na podobných podujatiach,
 • zariadenia potrebné na výkon povolania (okrem zariadení určených na použitie v priemyselnej výrobe alebo na balenie tovaru, alebo s výnimkou ručného náradia, na ťažbu a využívanie prírodných zdrojov, na stavbu, opravu alebo údržbu budov, na pozemné alebo podobné práce),
 • obchodné vzorky.

Karnet ATA sa považuje za žiadosť o povolenie na colný režim dočasné použitie, ak spĺňa všetky tieto podmienky:

 1. karnet sa týka tovaru a spôsobov použitia podľa dohovoru, na základe ktorého bol vydaný (Dohovor ATA [.pdf; 305 kB; nové okno], Istanbulský dohovor [.pdf; 1,00 MB; nové okno]),
 2. karnet je osvedčený colnými orgánmi,
 3. karnet je platný na celom území Únie.

Karnet ATA sa považuje za vývozné vyhlásenie, ak bol karnet ATA vydaný v členskom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru ATA [.pdf; 305 kB; nové okno] alebo Istanbulského dohovoru [.pdf; 1,00 MB; nové okno] a potvrdilo a zaručilo sa zaň združenie usadené v Únii, ktoré je súčasťou záručného reťazca.

Karnet ATA sa nesmie používať ako vývozné vyhlásenie v súvislosti s tovarom Únie, ak:

 1. tento tovar podlieha vývozným formalitám na účely udelenia vývoznej náhrady v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky,
 2. sa na tento tovar, ktorý bol súčasťou intervenčných zásob, vzťahujú opatrenia kontroly, pokiaľ ide o použitie alebo miesto určenia, a podrobil sa colným formalitám pri vývoze mimo územia Únie v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky,
 3. v prípade tohto tovaru vzniká nárok na vrátenie alebo odpustenie dovozného cla pod podmienkou, že sa vyváža z colného územia Únie,
 4. sa tento tovar prepravuje v rámci režimu pozastavenia cla na území Únie podľa smernice 2008/118/ES [nové okno] s výnimkou prípadov, keď sa uplatňujú ustanovenia článku 30 uvedenej smernice.

Informácie týkajúce sa vydania karnetu ATA je možné získať prostredníctvom SOPK [nové okno].

Aktuálny zoznam zmluvných strán, ako aj znenie oboch dohovorov je možné získať na internetovej stránke Svetovej colnej organizácie [nové okno].