Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
7

Sprostredkovanie informácie o úhrade záväzku -SIOUX

Úvod

Finančná  správa Slovenskej republiky ponúka verejnosti službu „Sprostredkovanie informácie o úhrade záväzku“ prostredníctvom svojej aplikácie SIOUX, ktorá je k dispozícii pracovníkom sekcie colnej na každom colnom pracovisku. Uvedená služba súvisí s prepustením tovaru v colnom konaní, ktoré je podmienené úhradou vymeraného colného dlhu colným úradom.

Colný dlh je možné uhrádzať resp. zabezpečiť rôznymi spôsobmi ako napr. bezhotovostnou platbou alebo vinkuláciou prostriedkov na účte colného úradu alebo vinkuláciou v banke alebo bankovou zárukou či záručnou listinou vystavenou poisťovňou. Finančná správa SR vystupuje ako príjemca úhrad colného dlhu. Colným dlhom sa rozumie suma dovozných platieb (colný dlh pri dovoze) alebo suma vývozných platieb (colný dlh pri vývoze), ktoré sa uplatňujú na konkrétny tovar pri jeho dovoze alebo vývoze podľa colných predpisov.

Nutnou podmienkou na prepustenie tovaru do navrhovaného režimu je pripísanie úhrady colného dlhu na účet colného úradu a obdržanie výpisu z účtu z banky, ktorý má colný úrad vedený v Štátnej pokladnici. Doba spracovania platby vrátane obdržania výpisu z účtu colnou správou môže trvať dva dni a viac.

Čas je dôležitým aspektom pri prepustení tovaru do navrhovaného režimu a finančná správa ponúka riešenie, pri ktorom sa informácia o platbe dostane na colné pracovisko do cca 15 minút. Základom riešenia je spolupráca so zmluvnými bankami a operátorom, ktorí zabezpečujú rýchly a bezpečný prenos informácie o uhradení záväzku z účtu deklaranta od zmluvnej banky cez operátora až na finančnú správu.

Princíp služby „Sprostredkovanie informácie o úhrade záväzku“

Informácia pre deklarantov - ako postupovať pri využívaní služby

Deklarant sa musí obrátiť na zmluvnú banku. V banke si zistí podmienky (jednotlivé banky môžu mať odlišné podmienky), za ktorých banka ponúka službu MonexCS - Sprostredkovanie informácie o úhrade záväzku.

Banka pri úhrade v prospech účtu colného úradu zabezpečí zaslanie potrebných informácií na Finančné riaditeľstvo SR, ktoré ich postúpi ďalej príslušnému colnému pracovisku. Celý tento proces trvá cca 15 minút.

Tieto informácie sú od banky záväzné a slúžia finančnej správe ako podklad pre prepustenie tovaru. Z tohto dôvodu je potrebné, aby deklarant uviedol v platobnom príkaze správne údaje z JCD, t.j. bankové spojenie colného úradu, sumu, variabilný symbol (VS) – posledných desať čísiel JCD. V prípade čiastkových platieb musí celková suma zodpovedať sume uvedenej na JCD.

Zmluvné banky a operátor

Zmluvné banky:
Všeobecná úverová banka, a.s. [nové okno]

Operátor:
AmoNet, a,s. [nové okno]