Preskočiť na hlavný obsah

Predbežné colné vyhlásenie

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Predbežné colné vyhlásenia o vstupe/výstupe tovaru na/z územia Únie

Predbežné colné vyhlásenie slúži na zabezpečenie bezpečnostných opatrení pre tovar vstupujúci/vystupujúci na územie/z územia Únie. Je vyžadované pri vstupe tovaru na colné územie Únie, ako aj pri výstupe tovaru z colného územia Únie. Predbežné colné vyhlásenie o vstupe/výstupe podáva osoba, ktorá prepravuje tovar na územie/z územia Únie alebo osoba, ktorá preberá zodpovednosť za jeho prepravu na územie/z tohto územia, príp. iná osoba, ktorá môže daný tovar predložiť colnému úradu.

Súvisiaca legislatíva

 1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v platnom znení (ďalej len „Colný kódex“),
 2. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie v platnom znení (ďalej len „Delegované nariadenie“),
 3. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v platnom znení (ďalej len „Vykonávacie nariadenie“),

Rozsah údajov pre jednotlivé druhy predbežných colných vyhlásení a jednotlivé typy dopravy je uvedený v Prílohe B Delegovaného nariadenia.

Rozsah údajov je uvedený v prílohe č. 9, dodatku A Delegovaného nariadenia o prechodných ustanoveniach Príloha stanovuje rozsah údajov pre cestnú dopravu, železničnú dopravu, poštové zásielky, expresné zásielky, námornú a vnútrozemskú vodnú dopravu a leteckú nákladnú dopravu.

Podávanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe na územie Únie

Na tovar vstupujúci na colné územie Únie sa musí podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe.

Podávanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe upravuje článok 127 Colného kódexu.

Od povinnosti podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe sa upustí v prípadoch uvedených v článku 104 Delegovaného nariadenia.

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe sa podáva colnému úradu prvého vstupu v stanovenej lehote pred vstupom tohto tovaru na colné územie Únie. Jednou z možností na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe je aj podanie vyhlásenia na inom colnom úrade ako je colný úrad prvého vstupu. Tento postup je možný len so súhlasom colných orgánov.

Predbežné colné vyhlásenie sa podáva colnému úradu vstupu v elektronickej forme. V prípadoch, ak počítačová aplikácia osoby, ktorá podáva predbežné colné vyhlásenie je dočasne nefunkčná, alebo nefunguje počítačový systém colného úradu vstupu, je umožnené podanie písomného predbežného colného vyhlásenia na tlačive podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 9, dodatku J1 Delegovaného nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 v platnom znení (ďalej len „Delegované nariadenie o prechodných ustanoveniach“).

Rozsah údajov je uvedený v prílohe č. 9, dodatku A Delegovaného nariadenia o prechodných ustanoveniach

Bližšie informácie o možnostiach využitia elektronickej komunikácie je možné nájsť v článku Elektronické colné konanie.

Vyplniť formulár predbežného colného vyhlásenia pri dovoze je možné elektronicky na stránke Colné formuláre.

Údaje poskytované v tranzitnom režime sa môžu použiť ako predbežné colné vyhlásenie o vstupe, ak sú splnené tieto podmienky:

 • tovar sa dováža na colné územie Únie v colnom režime tranzit,
 • tranzitné údaje sa vymieňajú prostredníctvom elektronickej komunikácie, pričom je využitý kvalifikovaný elektronický podpis alebo kvalifikovaná elektronická pečať.
 • údaje obsahujú všetky náležitosti požadované pre predbežné colné vyhlásenie v zmysle prílohy 9 Dodatok A Delegovaného nariadenia o prechodných ustanoveniach.

Ak sú tranzitné údaje, ktoré obsahujú požadované náležitosti, oznámené v príslušnej časovej lehote uvedenej nižšie, požiadavky sa pokladajú za splnené, aj keď už bol tovar prepustený do tranzitu mimo colného územia Únie. V praxi to môže byť najčastejšie tranzitné vyhlásenie vyhotovené v systéme NCTS v krajine uplatňujúcej spoločný tranzitný režim, alebo karnet TIR na podaný vstupnom colnom úrade elektronicky.

Bližšie informácie o možnostiach využitia elektronickej komunikácie pri tranzite je možné nájsť v sekcii eSlužby - Elektronická komunikácia v článku Elektronické colné konanie.

Vyplniť formulár predbežného colného vyhlásenia pri tranzite je možné elektronicky na stránke Colné formuláre.

Podávanie predbežného colného vyhlásenia o výstupe z územia Únie

Ak sa má tovar prepraviť z colného územia Únie a ako vyhlásenie pred výstupom sa nepodáva colné vyhlásenie ani vyhlásenie o spätnom vývoze, na colnom úrade výstupu sa podáva predbežné colné vyhlásenie o výstupe.

Colné orgány môžu umožniť podanie predbežného colného vyhlásenia o výstupe na inom colnom úrade pod podmienkou, že tento úrad bezodkladne oznámi potrebné údaje colnému úradu výstupu alebo mu ich dá k dispozícii elektronicky.

Bližšie informácie o možnostiach využitia elektronickej komunikácie pri tranzite je možné nájsť v sekcii eSlužby - Elektronická komunikácia v článku Elektronické colné konanie.

Vyplniť formulár predbežného colného vyhlásenia pri tranzite je možné elektronicky na stránke Colné formuláre.

Lehoty na podanie predbežného colné vyhlásenie o vstupe/výstupe

 1. Lehoty na podanie predbežného colné vyhlásenie o vstupe:
 1. V prípade leteckej dopravy – platia osobitné časové lehoty uvedené v článku 106 Delegovaného nariadenia,
 2. V prípade železničnej dopravy – platia osobitné časové lehoty uvedené v článku 107 Delegovaného nariadenia,
 3. V prípade cestnej dopravy - najneskôr jednu hodinu pred príchodom tovaru na miesto, pre ktoré je colný úrad prvého vstupu príslušný,
 4. V prípade vnútrozemskej vodnej dopravy - najneskôr dve hodiny pred príchodom tovaru na miesto, pre ktoré je colný úrad prvého vstupu príslušný.
 1. Lehoty na podanie predbežného colné vyhlásenie o výstupe
 1. V prípade leteckej dopravy – najneskôr 30 minút pred odletom z letiska na colnom území Únie,
 2. v prípade cestnej a vnútrozemskej vodnej dopravy - najneskôr jednu hodinu predtým, ako tovar opustí colné územie Únie;
 3. V prípade železničnej dopravy – platia osobitné časové lehoty uvedené v článku 244 ods. 1. písm. d) Delegovaného nariadenia,

Upozornenie

EÚ – Švajčiarsko a Nórsko

V zmysle DOHODY medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou [.zip; 2,2 MB] a Nórskom [.pdf; 910 kB; nové okno] o zjednodušení kontrol a formalít pri preprave tovaru a o colných bezpečnostných opatreniach sa predbežné colné vyhlásenia nevyžadujú pri preprave tovaru do/z Švajčiarska a Nórska.

Praktická rada

Na opis tovaru pri výstupných a vstupných predbežných colných vyhláseniach odporúčame zoznámiť sa s usmernením pre používanie prijateľných a neprijateľných výrazov [.pdf; 617 kB; nové okno]

ICS2

Európska únia zavádza nový systém na zber údajov o tovare vstupujúcom na colné územie Únie – systém ICS2 (Import Control System 2), pomocou ktorého sa získavajú údaje o tovare smerujúcom na colné územie Únie ešte pred jeho samotným vstupom, resp. príchodom na colnú hranicu. Na základe získaných informácií bude možné vykonať cielenú analýzu rizík a identifikovať rizikové zásielky.

Hospodárske subjekty budú musieť poskytnúť definované údaje pre účely analýzy rizika z pohľadu bezpečnosti a ochrany do systému ICS2. Jednotlivé subjekty pristupujú k používaniu systému v stanovených fázach:

Obrazová schéme ICS2

ICS2 R1: V rámci fázy 1 (Release 1) pristúpili od 15. 3. 2021 k systému ICS2 poštoví operátori a expresní prepravcovia. Táto verzia systému pokrýva poštové a expresné zásielky prepravované letecky. Spustením tejto fázy sa zrušilo aj upustenie od povinnosti podávať predbežné colné vyhlásenie o vstupe pre poštové a expresné zásielky prepravované jednotlivými druhmi dopravy stanovené v článku 104 Vykonávacieho nariadenia.

ICS2 R2: K spusteniu fázy 2 (Release 2) došlo 1. 3. 2023 a k používaniu systému ICS2 sa pridali leteckí dopravcovia. Táto fáza pokrýva poštové a expresné zásielky prepravované v leteckej doprave a všeobecný letecký náklad (general air cargo).

ICS2 R3: Plánované spustenie fázy 3 (Release 3) je od 3. 6. 2024. V rámci tejto fázy sa k systému pripoja zvyšné druhy dopravy – námorná, železničná a cestná. Bude sa vzťahovať na všetok tovar prepravovaný týmito prostriedkami, teda na všeobecný náklad, poštové i expresné zásielky.

Dôležité informácie v súvislosti s prechodom na ics2 release 2 od 1.3.2023 a ics2 release 3 od 3.6.2024

Členské štáty:

Niektoré členské štáty EÚ sa nemohli k systému ICS2 R2 pripojiť od 1. 3. 2023 a požiadali Európsku komisiu o výnimku z tejto povinnosti. Európska komisia udelila výnimku 12 členským štátom EÚ, a to do 30. júna 2023 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/438 [.pdf; 391 kB, nové okno]

Niektoré z uvedených členských štátov však nezaviedli systém ICS2 ani v časovom okne udelenej výnimky. Predpokladané dátumy spustenia systému ICS2 v daných štátoch nájdete v dokumente Aktualizované informácie o plánoch začatia prevádzky v členských štátoch [.pdf; 123 kB, nové okno].

Hospodárske subjekty:

 1. ICS2 Release 2 – Letecká doprava

  Na základe ustanovení Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2019/2151 z 13. decembra 2019, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie (ďalej len „Pracovný program“) bolo k 02.10.2023 ukončené prechodné obdobie pre zavedenie Systému kontroly dovozu 2 (ICS2) vo vzťahu k tovaru prepravovanému v leteckej doprave.

  V zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie a Pracovného programu je možné od tohto dátumu podávať predbežné colné vyhlásenia o vstupe (PCV, anglická skratka ENS – Entry Summary Declaration) vo vzťahu k tovaru prepravovanému leteckou dopravou už len elektronicky prostredníctvom systému ICS2.

  V prípade, že PCV v ICS2 nebude podané, takýto tovar nemá povolený vstup na colné územie Únie.

ICS2 Release 3 – Ostatné druhy dopravy

Zmenou pracovného programu k Colnému kódexu Únie bol aktuálne platný dátum pre spustenie prevádzky systému ICS2 vo fáze Release 3 stanovený na 03. 06. 2024.

Znenie Pracovného programu môžete nájsť tu: https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-12/UCC%20work%20programme%20updated%20implementing%20decision.pdf. Prílohu k pracovnému programu so stanovenými dátumami pre jednotlivé systémy nájdete tu: https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-12/UCC%20Work%20programme%20updated%20Annex.pdf. 

(Zverejnenie vo Vestníku je plánované na január 2024.)

Aktuálne platné dátumy pre zavedenie systému ICS2 Release 3 pre jednotlivé druhy dopravy sú nasledovné:

  • Lodná doprava (námorná a vnútrozemská vodná) = Zmena spustenia podávania PCV dopravcami na tovar prepravovaný lodnou dopravou je plánovaná na 03.06.2024 s ukončením prechodného obdobia do 04.12.2024 (podania F1x);
  • Lodná doprava = Zmena spustenia podávania PCV tzv. House level filers (špedičné spoločnosti, handlingoví agenti a ostatné osoby, ktoré vstupujú do lodnej prepravy) na tovar prepravovaný lodnou dopravou je plánovaná na 04.12.2024 s ukončením prechodného obdobia do 01.04.2025 (podania F1x);
  • Cestná a železničná doprava = Zmena spustenia podávania PCV všetkými osobami na tovar prepravovaný cestnou a/alebo železničnou dopravou je plánovaná na 01.04.2025 s ukončením prechodného obdobia do 01.09.2025.

Členské štáty EÚ môžu hospodárskym subjektom povoliť postupné pripájanie sa k systému ICS2 R3, a to až do konca prechodného obdobia (tzv. „deployment window“), ako je definované v prílohe Pracovného programu. To znamená, že na základe žiadosti subjektu a schválenia zo strany príslušného colného orgánu členského štátu EÚ (ktorý pridelil subjektu EORI číslo) sa môže dotknutý hospodársky subjekty pripojiť k ICS2 R3 v stanovenom rozsahu dátumov, najneskôr však do konca prechodného obdobia.

V momente, keď je hospodársky subjekt pripravený na nasadenie a spustenie ICS2 Release 3 (k dátumu dohodnutému s príslušným členským štátom EÚ), sa začatie jeho prevádzky v tomto systéme uplatňuje vo všetkých ostatných členských štátoch EÚ (vrátane Nórska aj Švajčiarska) rovnako.

Stratégia prechodu z ICS2 R2 na R3 bude upravená a zverejnená v najbližšom období.

Aktuálne znenie dokumentov nájdete na stránke CIRCABC https://circabc.europa.eu/ui/group/617eb8f3-5946-4fe5-a01f-42974a83b29c/library/56f96b30-cfbf-4d8c-b1f9-ccd63de7f63b

V prípade, že hospodársky subjekt požiada o odklad spustenia ICS2 R3, pokračuje počas prechodného obdobia v podávaní predbežných colných vyhlásení o vstupe doterajším spôsobom v systéme ICS.

Bližšie informácie ohľadom prechodu na ICS2 Release 3 a odkladov sú zverejnené na portáli Európskej komisie v časti venovanej ICS2 [nové okno].

Podávanie predbežných colných vyhlásení o vstupe cez webové rozhranie – zdieľaný portál obchodníka (Shared Trader Interface – Shared Trader Portal)

Od 1.3.2023 je možné podávať predbežné colné vyhlásenia o vstupe (ENS – Entry Summary Declaration) aj cez webové rozhranie zdieľaného portálu obchodníka, tzv. Shared Trader Interface – Shared Trader Portal (STI-STP), ktoré je prevádzkované zo strany Európskej komisie.

Portál pre podávanie ENS je dostupný na stránke https://customs.ec.europa.eu/gtp/ [ nové okno]

Pre využívanie portálu je potrebné získanie digitálneho certifikátu. Prístup na portál pre obchodníka (STP) je spravovaný prostredníctvom systému jednotného riadenia používateľov a digitálneho podpisu (UUM&DS), ktorý predstavuje správu identity a prístupu na zabezpečenie autorizovaného prístupu k elektronickým colným systémom EÚ.

Od 3.3.2023 je z dôvodu zmeny autentifikácie na prihlásenie sa do portálu pre obchodníkov nutná registrácia v centrálnom elektronickom priečinku (CEP), ktorý je súčasťou modulu SK-IAM.

Informácie k registrácii do CEP-u nájdete  na stránke: www.cp.financnasprava.sk [ nové okno]

Pre prístup do systému ICS2 je potrebné v registračnom formulári [ nové okno] v časti C v poli „Rozsah oprávnení“ zvoliť „Špeciálne“ a do popisu uviesť ICS2.

Postup a popis prihlásenia sa nájdete v dokumente [.ppt; 885 MB, nové okno]

Videonávod na podávanie ENS cez STI-STP nájdete na stránke https://circabc.europa.eu/ [ nové okno]

Potrebná dokumentácia pre jednotlivé fázy zavádzania systému ICS2 je zverejňovaná a aktualizovaná na portáli EK – CIRCABC:

Release 1: https://circabc.europa.eu/ui/group/528298e7-ca03-47a5-8a59-4cd4f7f5f12d/library/450e1496-0944-465f-ac2f-8894dee2bece [nové okno]

Release 2: https://circabc.europa.eu/ui/group/ea5f882b-9153-4fc1-9394-54ac8fe9149a/library/899651cf-76bc-493a-9230-a56bad6e8c43 [nové okno]

Release 3: https://circabc.europa.eu/ui/group/617eb8f3-5946-4fe5-a01f-42974a83b29c/library/56f96b30-cfbf-4d8c-b1f9-ccd63de7f63b [nové okno]

Samotestovanie pre hospodárske subjekty (self-conformance test)

Subjekty, ktoré pristupujú k ICS2 a vyvíjajú vlastný softvér, musia pred spustením produkčnej prevádzky prejsť aj tzv. samotestovaním – teda z vlastnej strany otestovať, či ich systém spĺňa náležité technické a funkčné požiadavky. Informácie k samotestovaniu nájdete v príslušných dokumentoch:

Všeobecné informácie ohľadom systému ICS2 možno nájsť aj na portáli Európskej komisie [nové okno] - Daňová a colná únia [nové okno] - Import Control System 2 (ICS2) [nové okno].

Potrebná technická dokumentácia pre jednotlivé fázy zavádzania systému ICS2 je zverejňovaná a aktualizovaná na portáli EK – CIRCABC:

Dokumenty

Užitočné informácie a linky