Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 14

Predbežné colné vyhlásenie

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Predbežné colné vyhlásenia o vstupe/výstupe tovaru na/z územia Spoločenstva

slúži na zabezpečenie bezpečnostných opatrení pre tovar vstupujúci/vystupujúci na/z colného územia Spoločenstva. Je vyžadované pri vstupe tovaru na územie Európskeho spoločenstva ako aj výstupe tovaru do tretej krajiny. Predbežné colné vyhlásenie o vstupe/výstupe podáva osoba, ktorá prepravuje tovar na/z colného územia Spoločenstva alebo osoba, ktorá preberá zodpovednosť za jeho prepravu na/z tohto územia, príp. iná osoba, ktorá môže daný tovar predložiť colnému úradu.

Súvisiaca legislatíva

Nariadením európskeho parlamentu a rady (ES) č. 648/2005 [nové okno] z 13. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva v spojení s Nariadením komisie (ES) č. 1875/2006 [nové okno] z 18. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenia (EHS) č. 2454/93 [nové okno], ktorým sa vykonáva Nariadenie rady (EHS) č. 2913/92 [nové okno], ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva v znení neskorších zmien (Nariadenia EK č.273/2009, č.414/2009, č.169/2010, č.430/2010, č.756/2012, č.58/2013) sa zavádza podávanie tzv. „predbežných colných vyhlásení o vstupe / výstupe“ v elektronickej forme. Rozsah údajov je uvedený v prílohe č. 30A Nariadenia (EHS) č. 2454/93 [nové okno]. Príloha stanovuje rozsah údajov pre cestnú dopravu, železničnú dopravu, poštové, expresné zásielky, lodné a letecké zásielky. Taktiež určuje znížený rozsah údajov pre schválený hospodársky subjekt.

Podávanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe na územie Spoločenstva

Predbežné colné vyhlásenie sa podáva colnému úradu vstupu v elektronickej forme. V prípadoch, ak počítačová aplikácia osoby, ktorá podáva predbežné colné vyhlásenie je dočasne nefunkčná, alebo nefunguje počítačový systém colného úradu vstupu, je umožnené podanie písomného predbežného colného vyhlásenia na tlačive podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 45i Nariadenia (EHS) č. 2454/93 [nové okno].

Rozsah údajov je uvedený v prílohe č. 30A Nariadením komisie (ES) č. 1875/2006 [nové okno] z 18. decembra 2006. Príloha stanovuje rozsah údajov pre cestnú dopravu, železničnú dopravu, poštové, expresné zásielky, lodné a letecké zásielky. Taktiež určuje znížený rozsah údajov pre schválený hospodársky subjekt.

Bližšie informácie o možnostiach využitia elektronickej komunikácie je možné nájsť v článku Elektronické colné konanie.

Vyplniť formulár predbežného colného vyhlásenia pri dovoze je možné elektronicky na stránke Colné formuláre.

Údaje poskytované v tranzitnom režime sa môžu použiť ako predbežné colné vyhlásenie o vstupe, ak sú splnené tieto podmienky:

 • tovar sa dováža na colné územie Spoločenstva v režime tranzit,
 • tranzitné údaje sa vymieňajú prostredníctvom informačných technológií a počítačových sietí,
 • údaje obsahujú všetky náležitosti požadované pre predbežné colné vyhlásenie.

Ak sú tranzitné údaje, ktoré obsahujú požadované náležitosti, oznámené v príslušnej časovej lehote uvedenej nižšie, požiadavky sa pokladajú za splnené, aj keď už bol tovar prepustený do tranzitu mimo colného územia Spoločenstva. V praxi to môže byť najčastejšie tranzitné vyhlásenie vyhotovené v systéme NCTS v krajine uplatňujúcej spoločný tranzitný režim, alebo karnet TIR na podaný vstupnom colnom úrade elektronicky jedným.

Bližšie informácie o možnostiach využitia elektronickej komunikácie pri tranzite je možné nájsť v sekcii eSlužby - Elektronická komunikácia v článku Elektronické colné konanie.

Vyplniť formulár predbežného colného vyhlásenia pri tranzite je možné elektronicky na stránke Colné formuláre.

Predbežné colné vyhlásenie sa nevyžaduje pre tento tovar

 1. elektrická energia;
 2. tovar, ktorý vstupuje potrubím;
 3. listy, pohľadnice a tlač a to aj na elektronickom médiu;
 4. tovar prepravovaný podľa predpisov dohovoru o Svetovej poštovej únii;
 5. tovar, na ktorý je povolené podanie colného vyhlásenia akýmkoľvek iným úkonom
 6. tovar, ktorý sa nachádza v osobnej batožine cestujúceho
 7. tovar, na ktorý je povolené ústne colné vyhlásenie
 8. tovar zahrnutý v karnetoch ATA a CPD;

  atď.

Podrobnejšie uvedené v čl. 181c Nariadenia (EHS) č. 2454/93 [nové okno].

Podávanie predbežného colného vyhlásenia o výstupe z územia Spoločenstva

Podobne ako pri vstupe na územie Spoločenstva aj pri výstupe tovaru z územia Spoločenstva je potrebné podať predbežné colné vyhlásenia o výstupe na tovar, ktorý nie je zahrnutý v colnom vyhlásení.

Nevyžaduje sa v prípadoch podobných ako pri vstupe čl. 842a ods. 4 Nariadenia (EHS) č. 2454/93 [nové okno]. Taktiež v prípadoch pravidelných leteckých a námorných liniek prepravujúcich tovar vo vnútornom tranzite Spoločenstva a diplomatický tovar.

Bližšie informácie o možnostiach využitia elektronickej komunikácie pri tranzite je možné nájsť v sekcii eSlužby - Elektronická komunikácia v článku Elektronické colné konanie.

Vyplniť formulár predbežného colného vyhlásenia pri tranzite je možné elektronicky na stránke Colné formuláre.

Lehoty na podanie predbežného colné vyhlásenie o vstupe/výstupe

V prípade cestnej dopravy sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva na colnom úrade vstupu/výstupu najmenej jednu hodinu pred príchodom/odchodom na/z colný úrad vstupu/výstupu na/z colnom území Spoločenstva. V železničnej doprave dve hodiny pred príchodom na colný úrad prvého vstupu na colnom území Spoločenstva.

Ak sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe/výstupe podá inak ako s použitím metódy počítačového spracovania údajov, časová lehota sa predlžuje na štyri hodiny. To však nie je v prípade, ak bolo predbežné colné vyhlásenie podané písomne z dôvodu dočasnej nefunkčnosti počítačového systému vstupného colného úradu.

V ostatných druhoch dopravy, námorná, letecká platia osobitné časové lehoty.

Upozornenie

EÚ – Švajčiarsko a Nórsko

V zmysle DOHODY medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou  [.zip; 2,2 MB] a Nórskom  [.pdf; 910 kB; nové okno] o zjednodušení kontrol a formalít pri preprave tovaru a o colných bezpečnostných opatreniach sa predbežné colné vyhlásenia nevyžadujú pri preprave tovaru do/z Švajčiarska a Nórska.

Praktická rada

Na opis tovaru pri výstupných a vstupných predbežných colných vyhláseniach doporučujeme zoznámiť sa s usmernením pre používanie prijateľných a neprijateľných výrazov [.pdf; 181 kB; nové okno]

Užitočné informácie a linky