Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Dôchodcovia

Ide o daňovníkov, ktorí sú poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu  alebo výsluhového dôchodku (ďalej len "dôchodok") alebo im takýto dôchodok bol priznaný v priebehu roka 2017.

Ďalšie informácie sú poskytované v nasledovnej štruktúre:

Povinnosť dôchodcu podať daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý daňovník (aj dôchodca), ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2017 presiahli sumu 1 901,67 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňujú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené.

Výhodnosť podať daňové priznanie

Ak daňovník poberajúci dôchodok dosiahol v roku 2017 príjem zo závislej činnosti neprevyšujúci sumu 1 901,67 eura, nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie za rok 2017. Ak mu však zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň, je pre neho výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A, aj keď jeho zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 1 901,67 eura. V podanom daňovom priznaní dôchodcovi vznikne daňový preplatok a daňový úrad mu vráti tento daňový preplatok na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania.

Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 eur. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 eur, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Použitie typu daňového priznania

Ak dôchodca dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti - t.j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce, podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A.

Ak dosiahol aj iné druhy zdaniteľných príjmov, napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, alebo príjem z nepeňažnej výhry, alebo príjem z predaja nehnuteľnosti, alebo príjem z vyplatenia podielového listu, podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu B.

Príklad na vyplnenie daňového priznania

Príklad:

Pán Jozef Penzista poberal v roku 2017 popri výsluhovom dôchodku 350 eur mesačne aj príjem zo závislej činnosti na dohodu v sume 1 500 eur (zamestnávateľ mu zrazil preddavky na daň v sume 285 eur)...

Nezdaňované príjmy

Dôchodkové dávky vyplácané v SR a dávky rovnakého druhu vyplácané z povinného zahraničného poistenia sú od dane z príjmov oslobodené. Medzi takéto dôchodkové dávky patrí napr.:

  • starobný dôchodok
  • predčasný starobný dôchodok
  • invalidný dôchodok
  • vdovský a vdovecký dôchodok
  • sirotský dôchodok
  • výsluhový dôchodok

Dôchodca a uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

Ide o daňovníkov, ktorí sú na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku (ďalej len "dôchodok"), alebo ak im dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1.1.2017).

Poberateľ dôchodku, ak bol poberateľom tohto dôchodku k 1.1.2017, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2017 v úhrne nepresahuje sumu 3 803,33 eura. Potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 3 803,33 eura a vyplatenou sumou dôchodku.

Príklady:

Príklad č. 1: Daňovník je k 1.1.2017 poberateľom starobného dôchodku v sume 350 eur mesačne. Za rok 2017 suma dôchodku predstavuje 4 200 eur (12 x 350). Daňovníkovi nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, nakoľko úhrn dôchodku presiahol sumu 3 803,33 eura.

Príklad č. 2: Daňovník je k 1.1.2017 poberateľom starobného dôchodku v sume 290 eur mesačne. Za rok 2017 suma dôchodku predstavuje 3 480 eur (12 x 290). Daňovníkovi vzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v sume 323,33 eura (3 803,33 – 3 480).

Ak sa fyzická osoba stala poberateľom starobného dôchodku v priebehu roka 2017 (nebola poberateľom dôchodku k 1.1.2017), vzniká jej nárok na celú nezdaniteľnú časť vo výške 3 803,33 eura, pokiaľ základ dane nepresiahol sumu 19 809 eur.

Ak daňovníkovi – dôchodcovi vznikne nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, môže ju uplatniť len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Čiastkový základ dane vyčíslený z tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pri vykázaní základu dane presahujúceho sumu 19 809 eur sa nachádza v časti Občania - Daň z príjmov – Informovanie

Dôchodca a uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa

Ak dôchodca poberal v roku 2017 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 2 610 eur alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 2 610 eur a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, môže si na toto vyživované dieťa uplatniť daňový bonus v ročnej výške 256,92 eura (12 x 21,41) resp. vo výške za počet mesiacov, v ktorých sa považovalo dieťa za vyživované (nezaopatrené).

Do príjmov na uplatnenie daňového bonusu sa nezahŕňajú tzv. pasívne príjmy napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu.

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu sú uvedené v časti Občania - Daň z príjmov – Informovanie

Dôchodca a zamestnanecká prémia

Ak je daňovník poberateľom dôchodku na začiatku zdaňovacieho obdobia (1.1.2017), alebo mu dôchodok bol priznaný spätne k 1.1.2017, nemá nárok na uplatnenie zamestnaneckej prémie.

 

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 22. 2. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 19. 11. 2013

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore