Preskočiť na hlavný obsah

Dôchodcovia

Ide o daňovníkov, ktorí sú na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia (ďalej len "dôchodok") alebo im takýto dôchodok bol priznaný v priebehu roka 2020.

Ďalšie informácie sú poskytované v nasledovnej štruktúre:

Povinnosť dôchodcu podať daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý daňovník (aj dôchodca), ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2021 presiahli sumu 2 255,72 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňujú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené.

Výhodnosť podať daňové priznanie

Ak daňovník poberajúci dôchodok dosiahol v roku 2021 príjem zo závislej činnosti neprevyšujúci sumu 2 255,72 eura, nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie za rok 2021. Ak mu však zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň, je pre neho výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A, aj keď jeho zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 2 255,72 eura. V podanom daňovom priznaní dôchodcovi vznikne daňový preplatok a daňový úrad mu vráti tento daňový preplatok na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania.

Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 eur. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 eur, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Použitie typu daňového priznania

Ak dôchodca dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti - t.j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce, podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A.

Ak dosiahol aj iné druhy zdaniteľných príjmov, napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, alebo príjem z nepeňažnej výhry, alebo príjem z predaja nehnuteľnosti, alebo príjem z vyplatenia podielového listu, podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu B.

Nezdaňované príjmy

Dôchodkové dávky vyplácané v SR a dávky rovnakého druhu vyplácané z povinného zahraničného poistenia sú od dane z príjmov oslobodené. Medzi takéto dôchodkové dávky patrí napr.:

  • starobný dôchodok
  • predčasný starobný dôchodok
  • invalidný dôchodok
  • vdovský a vdovecký dôchodok
  • sirotský dôchodok
  • výsluhový dôchodok

Dôchodca a uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

Ide o daňovníkov, ktorí sú na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia (ďalej len "dôchodok"), alebo ak im dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1.1.2021).

Poberateľ dôchodku, ak bol poberateľom tohto dôchodku k 1.1.2021, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2021 v úhrne nepresahuje sumu 4 511,43 eura. Potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 4 511,43 eura a vyplatenou sumou dôchodku.

Príklady

Príklad č. 1: Daňovník je k 1.1.2021 poberateľom starobného dôchodku v sume 400 eur mesačne. Za rok 2021 suma dôchodku predstavuje 4 800 eur (12 x 400). Daňovníkovi nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, nakoľko úhrn dôchodku presiahol sumu 4 511,43 eura.

Príklad č. 2: Daňovník je k 1.1.2021 poberateľom starobného dôchodku v sume 290 eur mesačne. Za rok 2021 suma dôchodku predstavuje 3 480 eur (12 x 290). Daňovníkovi vzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v sume 1 031,43 eura (4 511,43 – 3 480).

Ak sa fyzická osoba stala poberateľom starobného dôchodku v priebehu roka 2021 (nebola poberateľom dôchodku k 1.1.2021), vzniká jej nárok na celú nezdaniteľnú časť vo výške 4 511,43 eura, pokiaľ základ dane nepresiahol sumu 19 936,22 eura.

Ak daňovníkovi – dôchodcovi vznikne nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, môže ju uplatniť len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Čiastkový základ dane vyčíslený z tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pri vykázaní základu dane presahujúceho sumu 19 936,22 eura sa nachádza v časti Občania - Daň z príjmov – Informovanie

Dôchodca a uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa

Ak dôchodca poberal v roku 2021 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 3 738 eur alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 3 738 eur a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti uplatní daňový bonus na dieťa. Suma daňového bonusu u daňovníka, ktorý vyživuje dieťa do šiestich rokov veku je 46,44 eura mesačne na každé takéto vyživované dieťa. Na dieťa nad šesť rokov do 15 rokov je daňový bonus vo výške 39,47 eura mesačne a na dieťa nad 15 rokov veku je daňový bonus 23,22 eura mesačne.

Do príjmov na uplatnenie daňového bonusu sa nezahŕňajú tzv. pasívne príjmy napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu.

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu sú uvedené v časti Občania - Daň z príjmov – Informovanie

Dôchodca a zamestnanecká prémia

Ak je daňovník poberateľom dôchodku na začiatku zdaňovacieho obdobia (1.1.2021), alebo mu dôchodok bol priznaný spätne k 1.1.2021, nemá nárok na uplatnenie zamestnaneckej prémie.

Príklady na vyplnenie daňového priznania

Príklad č. 1: Pán Jozef Penzista poberal v roku 2021 popri starobnom dôchodku vo výške 350 eur mesačne aj príjem zo závislej činnosti na základe uzatvorenej dohody o pracovnej činnosti za 8 mesiacov v úhrnnej sume 1 500 eur, z ktorého mu zamestnávateľ zrazil preddavky na daň v sume 285 eur. Uplatnil si odvodovú úľavu, t. j. neplatil poistné z príjmu do 200 eur.

  • Celé zadanie [.pdf; 51 kB; nové okno] príkladu na vyplnenie daňového priznania – príjmy zo zamestnania
  • Riešenie [.pdf; 184 kB; nové okno] - vyplnené daňové priznanie

Príklad č. 2:Alžbeta Kollárová je starobná dôchodkyňa, ktorá poberá príspevok na osobnú asistenciu osoby ťažko zdravotne postihnutej. Príspevok na osobnú asistenciu dosiahla v roku 2021 vo výške 2800 eur. Pri tomto príjme uplatňuje paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov. Úhrnná suma dôchodku za rok 2021 predstavuje 6 480 eur, takže p. Kollárovej nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Pani Kollárová nepoukazuje podiel zaplatenej dane neziskovej organizácii.

  • Celé zadanie [.pdf; 75 kB; nové okno] príkladu na vyplnenie daňového priznania – príjmy z výkonu osobnej asistencie
  • Riešenie [.pdf; 267 kB; nové okno] - vyplnené daňové priznanie