Preskočiť na hlavný obsah

Dôchodcovia

Ide o daňovníkov, ktorí sú na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia (ďalej len "dôchodok") alebo im takýto dôchodok bol priznaný v priebehu roka 2023.

Ďalšie informácie sú poskytované v nasledovnej štruktúre:

Povinnosť dôchodcu podať daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý daňovník (aj dôchodca), ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 presiahli sumu 2 461,41 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňujú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené.

Výhodnosť podať daňové priznanie

Ak daňovník poberajúci dôchodok dosiahol v roku 2023 príjem zo závislej činnosti neprevyšujúci sumu 2 461,41 eura, nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023. Ak mu však zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň, je pre neho výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A, aj keď jeho zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 2 461,41 eura. V podanom daňovom priznaní dôchodcovi vznikne daňový preplatok a daňový úrad mu vráti tento daňový preplatok na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania.

Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 eur. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 eur, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Použitie typu daňového priznania

Ak dôchodca dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti - t.j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce, podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A.

Ak dosiahol aj iné druhy zdaniteľných príjmov, napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, alebo príjem z nepeňažnej výhry, alebo príjem z predaja nehnuteľnosti, alebo príjem z vyplatenia podielového listu, podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu B.

Nezdaňované príjmy

Dôchodkové dávky vyplácané v SR a dávky rovnakého druhu vyplácané z povinného zahraničného poistenia sú od dane z príjmov oslobodené. Medzi takéto dôchodkové dávky patrí napr.:

 • starobný dôchodok
 • predčasný starobný dôchodok
 • invalidný dôchodok
 • vdovský a vdovecký dôchodok
 • sirotský dôchodok
 • výsluhový dôchodok
 • rodičovský dôchodok

Dôchodca a uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

Ide o daňovníkov, ktorí sú na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia (ďalej len "dôchodok"), alebo ak im dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1.1.2023).

Poberateľ dôchodku, ak bol poberateľom tohto dôchodku k 1.1.2023, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2023 v úhrne nepresahuje sumu 4 922,82 eura. Potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 4 922,82 eura a vyplatenou sumou dôchodku.

Príklady

Príklad č. 1: Daňovník je k 1.1.2023 poberateľom starobného dôchodku v sume 500 eur mesačne. Za rok 2023 suma dôchodku predstavuje 6000 eur (12 x 500). Daňovníkovi nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, nakoľko úhrn dôchodku presiahol sumu 4 922,82 eura.

Príklad č. 2: Daňovník je k 1.1.2023 poberateľom starobného dôchodku v sume 400 eur mesačne. Za rok 2023 suma dôchodku predstavuje 4 800 eur (12 x 400). Daňovníkovi vzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v sume 122,82 eura (4 922,82 – 4 800).

Ak sa fyzická osoba stala poberateľom starobného dôchodku v priebehu roka 2023 (nebola poberateľom dôchodku k 1.1.2023), vzniká jej nárok na celú nezdaniteľnú časť vo výške 4 922,82 eura, pokiaľ základ dane nepresiahol sumu 21 754,18 eura.

Ak daňovníkovi – dôchodcovi vznikne nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, môže ju uplatniť len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Čiastkový základ dane vyčíslený z tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pri vykázaní základu dane presahujúceho sumu 21 754,18 eura sa nachádza v časti Občania - Daň z príjmov – Informovanie

Dôchodca a uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu sú uvedené v časti Občania - Daň z príjmov – Informovanie

Príklady na vyplnenie daňového priznania

Príklad č. 1:  Pán Jozef Dôchodca v roku 2022 popri starobnom dôchodku vo výške 450 eur mesačne (plus 13. dôchodok v rovnakej výške) poberal aj príjem zo závislej činnosti na základe uzatvorenej dohody o pracovnej činnosti za 8 mesiacov v úhrnnej sume 1 600 eur, z ktorého mu zamestnávateľ zrazil preddavky na daň v sume 304 eur. Uplatnil si odvodovú úľavu, t. j. neplatil poistné z príjmu do 200 eur.

 • Celé zadanie [.pdf; 309 kB; nové okno] príkladu na vyplnenie daňového priznania typ A za zdaňovacie obdobie roku 2023
 • Riešenie [.pdf; 405 kB; nové okno] - vyplnené daňové priznanie

Príklad č. 2: Alžbeta Kollárová je starobná dôchodkyňa, ktorá poberá príspevok na osobnú asistenciu osoby ťažko zdravotne postihnutej. Príspevok na osobnú asistenciu dosiahla v roku 2023 vo výške 4 896 eur. Pri tomto príjme uplatňuje paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov. Úhrnná suma dôchodku za rok 2023 predstavuje 8 880 eur, takže p. Kollárovej nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Pani Kollárová nepoukazuje podiel zaplatenej dane neziskovej organizácii.

 • Celé zadanie [.pdf; 75 kB; nové okno] príkladu na vyplnenie daňového priznania – príjmy z výkonu osobnej asistencie
 • Riešenie [.pdf; 756 kB; nové okno] - vyplnené daňové priznanie