Preskočiť na hlavný obsah

Registrácia na daň z príjmov

Informácie v tejto sekcii sú usporiadané do nasledovnej štruktúry:

Povinnosť registrácie

Registračná povinnosť na daňovom úrade sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) [nové okno]), príjmy z kapitálového majetku (§ 7 ZDP [nové okno]), ostatné príjmy (§ 8 ZDP [nové okno]) alebo len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 ZDP [nové okno]), alebo kombináciu týchto príjmov.

Povinnosť registrácie na daňovom úrade máte, ak ste na území Slovenskej republiky prenajal nehnuteľnosť okrem pozemku. Ste povinný predložiť správcovi dane vyplnenú žiadosť o registráciu na tlačive, ktorého vzor určí ministerstvo. Ak žiadosť o registráciu podávate elektronickými prostriedkami, je potrebné ju podávať v predpísanej forme.

Vzor registračného tlačiva je pre verejnosť k dispozícii na portáli finančnej správy a na každom daňovom úrade.

Správca dane preverí údaje uvedené v žiadosti o registráciu, ak má pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, vyzve Vás, aby ste údaje bližšie vysvetlili, zmenili alebo doplnili, a zároveň určí lehotu, v ktorej ste povinný výzve vyhovieť.

Ak vyhoviete výzve správcu dane v určenej lehote a v požadovanom rozsahu, považuje sa žiadosť o registráciu za podanú v deň pôvodného podania.

Ak výzve správcu dane nevyhoviete, správca dane vydá rozhodnutie, v ktorom žiadosť o registráciu zamietne, ak zákon neustanovuje inak. Proti tomuto rozhodnutiu nemôžete podať odvolanie.

Ak správca dane zistí, že ste si nesplnili registračnú povinnosť, vyzve Vás na splnenie tejto povinnosti. Ak výzve nevyhoviete v plnom rozsahu a v určenej lehote, správca dane Vás zaregistruje z úradnej moci.

Miestna príslušnosť správcu dane sa riadi u fyzickej osoby miestom jej trvalého pobytu.

Lehoty na registráciu

V prípade registračnej povinnosti ste povinný požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom ste na území Slovenskej republiky začali prenajímať nehnuteľnosť okrem pozemku.

Správca dane Vás zaregistruje v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov podania. Pridelí Vám daňové identifikačné číslo, ktoré ste povinný uvádzať pri styku so správcom dane. Proti vydanému rozhodnutiu nemôžete podať odvolanie.

Oznamovacia povinnosť

Ak dôjde k zmenám skutočností oznámených pri registrácii (napr.: zmena priezviska, titulu, trvalého pobytu) alebo ak Vám zanikne daňová povinnosť, ste povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali.

Zrušenie registrácie

Ak nastali zmeny skutočností, ktoré majú za následok zrušenie registrácie, ste povinný požiadať o zrušenie registrácie v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali.

Registrácia z úradnej moci

Oznámenie o registrácii z úradnej moci podľa § 49a ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 

V súlade s ustanovením § 49a ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] o dani z príjmov v znení neskorších predpisov fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je zapísaná do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „RPO“), na základe údajov z tohto registra, ktoré boli prevzaté do tohto registra z obchodného registra, živnostenského registra a z iných registrov podľa oznámenia Finančného riaditeľstva SR uverejneného na jeho webovom sídle, zaregistruje správca dane v lehote a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.

Vychádzajúc z uvedeného, s účinnosťou od 01. januára 2023 správca dane registruje na daň z príjmov z úradnej moci tie fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú zapísané do obchodného registra a živnostenského registra.

S účinnosťou od 15. apríla 2024 sa rozširuje preberanie údajov z RPO z ďalších zdrojových registrov - registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a registra pozemkových spoločenstiev. Údaje z týchto registrov budú podkladom pre správcu dane pre vykonanie registrácie z úradnej moci ďalšej skupiny daňových subjektov vedenej v RPO. Uvedené daňové subjekty nebudú mať povinnosť predkladať formulár Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia.

Na základe údajov z iných registrov bude správca dane vykonávať registráciu na daň z príjmov z úradnej moci až na základe oznámenia, ktoré bude zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.