Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Študenti

Informácie v tejto sekcii Vám poskytujeme v nasledovnej štruktúre:

Povinnosť študenta podať daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018 je povinný podať každý študent, ak v priebehu roka 2018 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 915,01 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

Výhodnosť podať daňové priznanie

Ak študent v roku 2018 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy nižšie ako 1 915,01 eura a z týchto príjmov mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň, môže dobrovoľne podať daňové priznanie, čím mu vznikne daňový preplatok. Tento daňový preplatok mu správca dane vráti na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania.

Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 eur. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 eur, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Príjmy študenta dosiahnuté v zahraničí

Ak študent pracoval aj v zahraničí a poberal príjem zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, aj tento príjem sa zahrňuje do celkových zdaniteľných príjmov. V tomto prípade nemôže študent požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a ak jeho celkový zdaniteľný príjem v roku 2018 presiahol sumu 1 915,01 eura, vzniká mu povinnosť podať daňové priznanie.

Informácie o zdaňovaní príjmov zo zdrojov v zahraničí sa nachádzajú v časti Občania-Daň z príjmov–Občania SR v zahraničí

Informácie k zdaňovaniu príjmov zo závislej činnosti študentov dosiahnutých v roku 2017 v zahraničí nájdete TU.

Použitie typu daňového priznania

Ak študent dosiahol iba príjmy na území Slovenskej republiky zo závislej činnosti (zo zamestnania) na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študenta v roku 2018 presahujúce sumu 1 915,01 eura, je povinný podať daňové priznanie typu A, alebo môže písomne požiadať svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobie 2018 musí byť podaná zamestnávateľovi najneskôr do 15. februára 2019.

Ak študent dosiahol aj iné druhy príjmov, napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti alebo príjem z vyplatenia podielového listu, je povinný podať daňové priznanie typu B.

Príklad na vyplnenie daňového priznania

Príklad

Študentka Jana (dospelá, slobodná, bezdetná) poberala v roku 2017 príjem na dohodu počas 5 mesiacov od 1 zamestnávateľa v celkovej sume 2 500 eur, u ktorého si uplatnila nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (mesačne 316,94 eura) podpísaním tlačiva Vyhlásenie ...

Nezdaňované príjmy

Od dane z príjmov sú okrem iných oslobodené aj:

  • dávky a príspevky z nemocenského, dôchodkového a sociálneho poistenia, ako napr. sirotský dôchodok a invalidný dôchodok,
  • štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, vysokými školami a obdobné plnenia poskytované zo zahraničia,
  • štipendiá poskytované žiakom podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

Študent má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Čiastkový základ dane vyčíslený z tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa neprepočítava podľa počtu kalendárnych mesiacov dosahovania príjmu.

Ak je základ dane daňovníka v roku 2018 rovný alebo je nižší ako 19 948 eur, nezdaniteľná časť je 3 830,02 eura.

Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 19 948 eur, nezdaniteľná časť sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 8 817,016 eura a jednej štvrtiny základu dane daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Študent a zamestnanecká prémia

Informácie o uplatňovaní zamestnaneckej prémie sa nachádzajú v časti Občania-Daň z príjmov–Informovanie

Nárok na daňový bonus na študenta, ktorý dosiahol zdaniteľný príjem

Daňový bonus možno uplatniť na každé vyživované dieťa bez ohľadu na dosiahnutý príjem dieťaťa, pokiaľ sú splnené všetky zákonné podmienky na uplatnenie daňového bonusu.

Študent a uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa, ak je sám vyživovaným dieťaťom

Daňový bonus na vyživované dieťa môže uplatniť každý daňovník (aj študent), ak splní všetky zákonom stanovené podmienky.

Informácie o uplatňovaní daňového bonusu sa nachádzajú v časti Občania-Daň z príjmov–Informovanie