Preskočiť na hlavný obsah

Zamestnanci

Za zamestnanca sa považuje daňovník, ktorý poberá príjmy zo závislej činnosti.

Príjmami zo závislej činnosti sú príjmy, ktoré sú daňovníkovi vyplatené na základe napr.:

 • z pracovnej zmluvy a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce, zo služobného pomeru, zo štátnozamestnaneckého pomeru (od súčasného alebo bývalého zamestnávateľa), z obdobného vzťahu (napr. príkazná zmluva, mandátna zmluva), v ktorom je daňovník pri výkone práce povinný dodržiavať pokyny a príkazy platiteľa tohto príjmu
 • príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev spoločníkov a konateľov
 • platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov, prokurátorov, vedúcich ústredných orgánov štátnej správy SR
 • odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch (predstavenstvo, dozorná rada...) orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnickej osoby (predstavenstvo, dozorná rada...) a spoločenstiev (predseda, ....)
 • odmeny obvinených vo väzbe a odmeny odsúdených
 • príjmy zo sociálneho fondu
 • vrátené poistné zaplatené bez právneho dôvodu
 • odmeny za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie
 • podiel na zisku (dividenda) vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva (od 1.1.2017)
  Ak podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31.12.2003 plynú v zdaňovacom období začínajúcom najskôr od 1.1.2017 zamestnancovi bez majetkovej účasti, nie sú oslobodené od dane z príjmu fyzickej osoby. Predmetné príjmy sú zdaniteľnými príjmami zo závislej činnosti, ktoré sa zdaňujú preddavkovým spôsobom podľa § 35 zákona o dani z príjmov. Od dane nie sú oslobodené ani podiely na zisku vyplatené zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 01.01.2017. V zmysle prechodného ustanovenia § 52zi ods. 5 písm. b) zákona o dani z príjmov podiely na zisku (dividendy) vyplatené obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva sa považujú za príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, ak budú vyplatené zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 01.01.2017 a zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobia do 31.12.2003 vyplatené po 31.12.2016.

Ďalšie informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Príklad na vyplnenie daňového priznania

Zdaňovanie príjmov zamestnancov

Príjem zamestnanca je povinný zdaniť zamestnávateľ preddavkom na daň pri vyplatení tohto príjmu. Po skončení zdaňovacieho obdobia sa zamestnanec rozhoduje, akým spôsobom vysporiada svoju ročnú daňovú povinnosť.

Vysporiadanie daňovej povinnosti zamestnanca podaním daňového priznania

Zamestnanec sa rozhodne podať daňové priznanie

Ak zamestnanec len s príjmami zo závislej činnosti (§ 5) nepožiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania (ročné zúčtovanie mu nevykoná zamestnávateľ) a jeho celkový ročný úhrn zdaniteľných príjmov za rok 2022 je vyšší ako 2 289,63 eura, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A. Podkladom na vyplnenie daňového priznania typu A je tlačivo Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa, ktoré je zamestnávateľ povinný doručiť zamestnancovi najneskôr do 10. marca 2023. Toto tlačivo je zároveň povinnou prílohou tohto daňového priznania.
Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 je stanovená do 31. marca 2023.

Zamestnanec a vznik povinnosti podať daňové priznanie

Zamestnanec, ktorý v roku 2022 poberal zdaniteľný príjem len zo závislej činnosti a v termíne do 15. februára 2023 nepožiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, alebo ak takýto zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredloží v termíne do 15. februára 2023 potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A v prípade, že jeho celkový ročný úhrn týchto zdaniteľných príjmov je vyšší ako 2 289,63 eura. Podkladom na vyplnenie daňového priznania typu A je tlačivo Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa, ktoré je zamestnávateľ povinný doručiť zamestnancovi najneskôr do 10. marca 2023. Toto tlačivo je zároveň povinnou prílohou tohto daňového priznania.

Ak zamestnanec nemôže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania zamestnávateľa z dôvodu jeho zániku bez právneho nástupcu, je povinný podať daňové priznanie v prípade, že jeho celkový ročný úhrn zdaniteľných príjmov v roku 2022 je vyšší ako 2 289,63 eura.

Ak mal zamestnanec okrem príjmov zo závislej činnosti aj ďalšie príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu B.

Ak úhrn zdaniteľných príjmov zamestnanca nepresiahol 2 289,63 eura, nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie. Toto priznanie však môže podať dobrovoľne. V priznaní si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v plnej sume 4 579,26 eura a vyčísli preplatok na dani, ktorým sú preddavky na daň zrazené zamestnávateľom v priebehu roka 2022.

Základné lehoty na podanie daňového priznania

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka), ak zákon o dani z príjmov neurčuje inú lehotu (napr. daňovník oznámi daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 je stanovená 31. marca 2023.

Ak daňovník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič do troch mesiacov po smrti daňovníka, pričom daňový úrad môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pre uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby

Daňovníkovi - zamestnancovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie (jeho zdaniteľné príjmy presiahli sumu 2 289,63 eura) po uplynutí roka 2022 v lehote do 31. marca 2023, sa na základe oznámenia podaného do tejto lehoty predlžuje táto lehota najviac o tri celé kalendárne mesiace, t.j. do 30. júna 2023.

Ak súčasťou príjmov daňovníka - zamestnanca sú aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, sa lehota na podanie daňového priznania na základe oznámenia podaného do 31. marca 2023 predlžuje najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, t.j. do 30. septembra 2023.

Zamestnanec mal okrem príjmov zo závislej činnosti aj príjmy z prenájmu alebo príležitostné príjmy - kedy je povinný podať daňové priznanie

Ak zamestnanec dosiahol v roku 2022 okrem príjmov zo závislej činnosti aj:

 • príjmy z prenájmu nepresahujúce sumu 500 eur, alebo
 • príležitostné príjmy nepresahujúce sumu 500 eur, alebo
 • príjmy z prenájmu a príležitostné príjmy nepresahujúce spolu sumu 500 eur,

môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a nemusí podať daňové priznanie.

Ak príjmy v uvedených prípadoch presiahli v roku 2022 sumu 500 eur, zamestnanec je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu B (ak sú jeho zdaniteľné príjmy vyššie ako 2 289,63 eura), v ktorom uvedie príjmy zo závislej činnosti a príjmy z prenájmu presahujúce sumu 500 eur, alebo príjmy zo závislej činnosti a z príležitostných činností presahujúce sumu 500 eur, alebo príjmy zo závislej činnosti a príjmy z prenájmu a z príležitostných činností presahujúce spolu sumu 500 eur). Príjmy oslobodené od dane sa v daňovom priznaní neuvádzajú.

Zdanenie príjmu zamestnanca po jeho úmrtí

Ak daňovník zomrie, daňové priznanie je povinný podať dedič, pričom sa daňové priznanie podáva do troch mesiacov po smrti daňovníka. Správca dane môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺži, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. V rovnakej lehote podáva daňové priznanie za zomrelého daňovníka osoba podľa osobitného predpisu (§ 35 Zákonníka práce).

V prípade, ak zamestnávateľ vyplatí príjem zo závislej činnosti osobe, na ktorú prešlo právo na tento príjem po úmrtí zamestnanca, tento príjem sa zdaní u zamestnanca a zahrnie do úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zomrelého zamestnanca (daňovníka). Ak budú tejto osobe vyplatené príjmy zo závislej činnosti za zomrelého daňovníka po podaní daňového priznania, táto osoba je povinná podať za zomrelého daňovníka dodatočné daňové priznanie.

Zamestnávateľ vystaví doklad - Potvrdenie o zamestnávateľom vyplatenom zdaniteľnom príjme ... pričom v úhrne jeho príjmov budú uvedené aj príjmy, na ktoré prešlo právo podľa Zákonníka práce. Dedič podávajúci daňové priznanie vyplní prvú stranu daňového priznania (údaje o osobe, za ktorú ho podáva) a na 2. strane vyplní II. oddiel - Údaje o zákonnom zástupcovi alebo dedičovi ..., ktorý podáva daňové priznanie. Prílohou daňového priznania je tlačivo Potvrdenie o zamestnávateľom vyplatených zdaniteľných príjmoch.

Vysporiadanie daňovej povinnosti ročným zúčtovaním

Možnosť zamestnanca požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania

Ak mal zamestnanec v roku 2022 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (§ 5) a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (napr. príjmy z podielových listov a daň zrážkou z týchto príjmov nebude zamestnanec považovať za preddavok), môže najneskôr do 15. februára 2023 písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane.

Zamestnanec má viac zamestnávateľov, kto mu vykonaná ročné zúčtovanie

Ak mal zamestnanec v roku 2022 viac zamestnávateľov, neuplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa (nepodpísal vyhlásenie na zdanenie príjmov) alebo si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka len u niektorého z nich, mal v roku 2022 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (§ 5) a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods. 7 (príjmy, z ktorých bola daň vybraná zrážkou sa rozhodol zahrnúť do úhrnu príjmov a z nich zrazenú daň považovať ako preddavok na daň), môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek zo zamestnávateľov. Tento zamestnávateľ prihliadne na nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a daňový bonus dodatočne pri ročnom zúčtovaní, ak zamestnanec preukáže, že na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na daňový bonus mal nárok.

Daňové zvýhodnenia

Preukazovanie nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na daňový bonus

Zamestnanec k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania priloží potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti od iných zamestnávateľov (ak mal v zdaňovacom období viac zamestnávateľov), podpíše vyhlásenie na zdanenie príjmov, priloží doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2022, doklady o zaplatení povinného poistného a príspevkov, ak si ich zamestnanec uplatňuje, posledné rozhodnutie o priznaní dôchodku alebo doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku, ak je zamestnanec na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia, ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu 4 579,26 eura.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane

Zamestnanec má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu (z tzv. aktívne vykonávanej práce), a to v závislosti od vykázaného základu dane. Ak je základ dane daňovníka rovný alebo je nižší ako 20 235,97 eura, nezdaniteľná časť je:

 • 4 579,26 eura.

Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 20 235,97 eura, nezdaniteľná časť je:

 • rozdiel medzi sumou 9 638,25 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela)

Zamestnanec má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môže daňovník uplatniť iba v prípade, že manželka žije s daňovníkom v domácnosti a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

 • starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti
 • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • považuje za občana so zdravotným postihnutím
 • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Ak sú splnené uvedené podmienky iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku zodpovedajúcu 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

Ak daňovník dosiahol v zdaňovacom období roku 2022 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 38 553,01 eura, nezdaniteľná časť základu dane je:

 • 4 186,75 eura, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem
 • rozdiel medzi sumou 4 186,75 a vlastným príjmom manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 4 186,75 eura
 • nula, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 4 186,75 eura

Ak je základ dane daňovníka v zdaňovacom období roku 2022 vyšší ako 38 553,01 eura, nezdaniteľná časť základu dane je:

 • rozdiel medzi sumou 13 825 eur a jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule
 • rozdiel medzi sumou 13 825 eur a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti a manželka (manžel) mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.

Medzi štátne sociálne dávky patrí iba:

 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • príspevok na viac súčasne narodených detí
 • príspevok na pohreb
 • rodičovský príspevok
 • prídavok na dieťa
 • príplatok k prídavku na dieťa
 • 13. dôchodok
 • kompenzačný príspevok baníkom
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom
 • príspevok športovému reprezentantovi

Zamestnanec a uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa

Ak zamestnanec poberal v zdaňovacom období 2022 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 3 876 eur alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 3 876 eur a vykázal základ dane (čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti), môže si na toto vyživované dieťa uplatniť daňový bonus nasledovne:

 • na dieťa do 6 rokov veku sumu 47,14 eura mesačne
 • na dieťa nad 6 rokov veku do 15 rokov veku sumu 43,60 eura mesačne; nárok na uplatnenie daňového bonusu nevzniká, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacích návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov
 • na dieťa nad 15 rokov veku sumu 23,57 eura mesačne

Daňovník vyživujúci dieťa vo veku od 6 do 15 rokov má možnosť sa rozhodnúť, či bude poberať daňový bonus na dieťa v sume 43,60 eura, alebo či si uplatní dotáciu na stravovanie dieťaťa.

Na uplatnenie daňového bonusu musia byť splnené tieto podmienky:

 • ide o dieťa, ktoré daňovník vyživuje vo svojej domácnosti - vlastné, osvojené, dieťa manželky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa (podľa zákona o prídavku na dieťa) považuje za nezaopatrené, pričom sa nemôže jednať o dieťa družky; za vyživované dieťa daňovníka sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie roku 2022 príjem aspoň 3 876 eur (musí ísť o príjem zo závislej činnosti alebo príjem z podnikania alebo z inej samostatnej činnosti; do príjmov sa nezahŕňajú tzv. pasívne príjmy, napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľností, príjem z vyplatenia podielového listu),
 • daňovník nevykázal daňovú stratu z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Pri uplatňovaní daňového bonusu od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 postupuje daňovník podľa § 52zzn ods. 2 až 14 zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým došlo aj k zmene uplatňovania daňového bonusu na vyživované dieťa, ak nie je vyšší nárok na daňový bonus vypočítaný spôsobom platným do 30. júna 2022.

Od 1.7.2022 si môže daňovník uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa vo výške

 • 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku
 • 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to iba v prípade, ak sa na vyživované dieťa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov

Nárok na daňový bonus podľa postupu od 1.7.2022 možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta z polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu takto:

Počet vyživovaných detí  Percentuálny limit polovice základu dane (čiastkového základu dane )
1 20 %
2 27 %
3 34 %
4 41 %
5 48 %
6 a viac 55 %

Zamestnanec a uplatnenie zamestnaneckej prémie

Informácie o uplatňovaní zamestnaneckej prémie sa nachádzajú v časti Občania-Daň z príjmov–Informovanie

Zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Táto nezdaniteľná časť základu dane sa môže uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z ich úhrnu v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac 180 eur za rok. Aby si daňovník mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať tieto podmienky:

 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
 • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

Daňové priznanie

Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov FO typu A

Ak zamestnanec podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A vyplní 1. stranu daňového priznania, na ktorej sa uvádzajú identifikačné údaje (rodné číslo, meno priezvisko a adresa trvalého pobytu). Do daňového priznania uvádza zdaniteľné príjmy uvedené na r. 01 potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2020, ktoré sa uvádzajú v V. oddiele - výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti na r. 36. Z tohto úhrnu sa na r. 36a priznania uvedú príjmy, ktoré boli zamestnancovi vyplatené na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce). Na r. 37, 37a a 37b daňového priznania uvádza údaje z r. 02 potvrdenia o príjmoch s ich rozčlenením na poistné na sociálne poistenie a zdravotné poistenie, ak boli z príjmu zrazené. Na r. 38 sa počíta základ dane. Pri vyplňovaní ďalších riadkov daňového priznania postupuje podľa predtlače.

Možnosť vyplniť daňové priznanie na internete

Na internetovej stránke Finančnej správy SR je možné vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov FO na portáli Finančnej správy SR v Katalógu elektronických formulárov (https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.497.html) a v aplikácii eDane s využitím zapracovaných logických riadkových kontrol a takto vyplnené tlačivo vytlačiť a predložiť daňovému úradu.

Podanie daňového priznania

Spôsoby podania daňového priznania

Daňové priznanie je možné doručiť daňovému úradu osobne, poštou, alebo elektronickými prostriedkami, ak má daňový subjekt zaručený elektronický podpis alebo podpísanú dohodu o elektronickom doručovaní.

Lehota na zaplatenie dane z príjmov

Lehota na zaplatenie dane z príjmov z podaného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 je stanovená do 31. marca 2023.