Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Novinky z legislatívy

V tejto časti sú zverejnené dokumenty pre kategóriu Dane   z oblasti  Novinky z legislatívy  a podoblasti Priame dane a účtovníctvo, Nepriame dane, Daň z motorových vozidiel, Miestne dane, ERP, Daňový proces, Medzinárodné zdaňovanie a Správne poplatky.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový    - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný  - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy.

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Položky filtra

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov dokumentu
Zobraziť dokumenty:

Dátum
P.č. Názov dokumentu Typ veľkosť súboru Stav Dátum publikovania Dátum platnosti od Dátum platnosti do Poznámka
1 Informácia o novele opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Exportno–importnú banku Slovenskej republiky (Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. novembra 2017 č. MF/14974/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/22162/2014-74) [.pdf; 98,11 KB; nové okno] Nové 12. 12. 2017 12. 12. 2017
2 Informácia o zmene a doplnení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákonom č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 292/2017 Z. z., ktorým bol menený a doplnený zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) s účinnosťou od 1.1.2018 [.pdf; 106,62 KB; nové okno] Nové 07. 12. 2017 07. 12. 2017
3 Informácia o zmene a doplnení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov [zákon č. 270/2017 Z. z.] s účinnosťou od 1.1.2018 [.pdf; 159,74 KB; nové okno] Nové 01. 12. 2017 01. 12. 2017
4 Informácia o novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (Čl. V zákona č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) [.pdf; 98,40 KB; nové okno] Nové 22. 11. 2017 22. 11. 2017
5 Informácia o novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (zákon č. 275/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) [.pdf; 190,64 KB; nové okno] Nové 22. 11. 2017 22. 11. 2017
6 Informácia o určení vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti (oznámenie Ministerstva financií SR č. MF/017957/2017-721) [.pdf; 122,79 KB; nové okno] Nové 22. 11. 2017 22. 11. 2017
7 Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (článok VII zákona č. 279/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony [.pdf; 112,08 KB; nové okno] Nové 22. 11. 2017 22. 11. 2017
8 Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (článok č. VIII zákona č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony [.pdf; 224,47 KB; nové okno] Nové 22. 11. 2017 22. 11. 2017
9 Informácia k sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2018 [.pdf; 307,37 KB; nové okno] Nové 22. 11. 2017 22. 11. 2017
10 Informácie o zmene a doplnení zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších prepisov a o vybraných ustanoveniach zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov (čl. IV a 9. a 90. bod čl. I zákona č. 238/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) [.pdf; 227,42 KB; nové okno] Platné 08. 11. 2017 08. 11. 2017
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku:


Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore