Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
6

Ochrana spotrebiteľa a práv duševného vlastníctva

Ochrana práv duševného vlastníctva

Právne predpisy:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 [nové okno] z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 608/2013“)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1352/2013 [nové okno] zo 4. decembra 2013, ktorým sa stanovujú formuláre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 1352/2013“)

Zákon č. 486/2013 Z. z. [ nové okno] z 29. novembra 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (ďalej len „zákon č. 486/2013“)

Vyhláška 490 MF SR zo 16.decembra 2013, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona č. 486/2013 [nové okno] o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi.

Postup pri podávaní žiadosti o prijatie opatrenia colnými orgánmi pri tovare pod colným dohľadom a na domácom trhu

Opatrenia pri tovare pod colným dohľadom

Žiadosť sa predkladá:

 • Finančnému riaditeľstvu SR (§ 12 zákona č. 486/2013),
 • písomne alebo elektronicky; ak sa žiadosť podáva elektronicky, treba ju doplniť písomne najneskôr do troch pracovných dní. Na žiadosti, ktoré neboli takto doplnené v tejto lehote, sa neprihliada (§ 13 ods. 1 zákona č. 486/2013),
 • prostredníctvom formulára podľa čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 608/2013; žiadosť musí obsahovať informácie, ktoré sa v nej vyžadujú (políčka označené * sú povinné      a musia sa vyplniť, označenie + znamená, že aspoň jedno z týchto políčok je potrebné vyplniť). Vzor žiadosti podľa čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 je uvedený v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1352/2013,
 • v štátnom jazyku, pričom ak je žiadosť podaná v inom jazyku ako v štátnom jazyku, k žiadosti sa pripojí jej úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka (§ 13 ods. 2 zákona č. 486/2013),
 • v dvoch vyhotoveniach (čl. 2 nariadenia (EÚ) č. 1352/2013),
 • spolu s dokladmi poskytujúcimi dôkaz, že žiadateľ je oprávnený podať žiadosť (čl. 6 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 608/2013),
 • spolu s dokladom o oprávnení osoby vystupovať ako zástupca, ak žiadateľ podáva žiadosť prostredníctvom zástupcu (čl. 6 ods. 3 písm. d) nariadenia (EÚ) č.      608/2013),
 • spolu so zoznamom práv alebo práva duševného vlastníctva, ktoré sa majú presadzovať (čl. 6 ods. 3 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 608/2013),
 • spolu s informáciami nevyhnutnými na to, aby colné orgány mohli ľahko identifikovať predmetný tovar (čl. 6 ods.3 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 608/2013).

Žiadateľovi sa neúčtuje poplatok na úhradu administratívnych nákladov spojených so spracovaním žiadosti (čl. 8 nariadenia (EÚ) č. 608/2013). Finančné riaditeľstvo SR do tridsiatich pracovných dní od doručenia žiadosti oznámi žiadateľovi svoje rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí žiadosti (čl. 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 608/2013). Finančné riaditeľstvo SR pri schvaľovaní žiadosti určí lehotu, počas ktorej majú colné orgány SR prijať opatrenie. Táto lehota začína plynúť dňom, ktorým nadobúda účinnosť rozhodnutie o schválení žiadosti a jej trvanie neprekročí jeden rok odo dňa nasledujúceho po dátume prijatia (čl. 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 608/2013). Po uplynutí lehoty, počas ktorej majú colné orgány SR prijať opatrenie, môže Finančné riaditeľstvo SR, ktoré prijalo prvotné rozhodnutie, na žiadosť držiteľa rozhodnutia túto lehotu predĺžiť (čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 608/2013). Vzor žiadosti o predĺženie lehoty opatrenia podľa čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 je uvedený v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1352/2013. Držiteľ rozhodnutia je povinný bezodkladne oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR ktorúkoľvek zo skutočností uvedených v čl. 15 nariadenia (EÚ) č. 608/2013.

Opatrenia na domácom trhu

Žiadosť sa predkladá:

 • Finančnému riaditeľstvu SR (§ 3 ods. 2 zákona č. 486/2013),
 • písomne alebo elektronicky; ak sa táto žiadosť podáva elektronicky, treba ju doplniť písomne najneskôr do troch pracovných dní. Na žiadosť, ktorá nebola doplnená v tejto lehote, sa neprihliada (§ 3 ods. 2 zákona č. 486/2013),
 • na tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č.1 k vyhláške č. 490/2013 Z. z.,
 • v štátnom jazyku (§ 3 ods. 5 zákona č. 486/2013), pričom ak je žiadosť podaná v inom jazyku ako v štátnom jazyku, k žiadosti sa pripojí jej úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka (§ 13 ods. 2 zákona č. 486/2013),
 • v dvoch  vyhotoveniach (§ 3 ods. 2 zákona č. 486/2013),
 • spolu s  dokladom, ktorým sa preukazuje, že žiadateľ je oprávnenou osobou (§ 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 486/2013),
 • spolu s dokladom preukazujúcim oprávnenie konať ako zástupca, ak sa žiadosť podáva prostredníctvom zástupcu (§ 3 ods. 3 písm. b) zákona č. 486/2013).

Ak žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu spĺňa všetky náležitosti, Finančné riaditeľstvo SR vyznačí schválenie žiadosti na oboch vyhotoveniach žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu. Schválená žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu sa považuje za vykonateľné rozhodnutie (§ 4 ods. 1 zákona č. 486/2013). Colné úrady prijímajú opatrenia na domácom trhu počas dvoch rokov odo dňa vydania rozhodnutia. Na základe žiadosti držiteľa rozhodnutia možno túto dobu predĺžiť o ďalšie dva roky, a to aj opakovane (§ 4 ods. 2 zákona č. 486/2013). Žiadosť o predĺženie doby uplatňovania rozhodnutia sa podáva na tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 2 k vyhláške č. 490/2013 Z. z. Finančné riaditeľstvo vydá rozhodnutie do 30 pracovných dní odo dňa podania žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu (§ 4 ods. 7 zákona č. 486/2013).

 

Dokumenty

Upozornenie

Žiadosť o predĺženie lehoty opatrenia podľa čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 je potrebné podať skôr ako 30 pracovných dní pred uplynutím lehoty, ktorá sa má predĺžiť. V prípade nedodržania tejto lehoty, Finančné riaditeľstvo SR môže žiadosť o predĺženie lehoty odmietnuť. Príklad: Dátum skončenia platnosti žiadosti: 10.03.2015 – žiadosť o predĺženie lehoty je potrebné podať najneskôr 27.01.2015.

 

Sprievodca vymožiteľnosťou práv DV [.pdf; 516 kB; nové okno]

Ochrana spotrebiteľa

Právny predpis:

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 Slovenská verzia [nové okno]  | Anglická verzia [nové okno]