Preskočiť na hlavný obsah

Daňové priznanie k dani z príjmov

Informácie poskytované v tejto sekcii sú v nasledovnej štruktúre:

Vyplnenie daňového priznania

Vyplnenie tlačiva daňového priznania Vám bude trvať len niekoľko minút. Na vyplnenie použite formulár daňové priznanie FO typ A č. MF/013085/2023-721 alebo daňové priznanie FO typ B č. MF/013086/2023-721 zverejnené vo Finančnom spravodajcovi na rok 2023 [nové okno]. Tlačivo daňového priznania FO typ A má 6 strán. Tlačivo daňového priznania FO typ B má 13 strán a 4 prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou daňového priznania a ktoré sa počítajú do počtu príloh uvedeného na riadku 153 daňového priznania FO typ B, aj keď sa nevypĺňajú.

Formulár daňového priznania môžete:

 • vyplniť priamo vo Vašom počítači, kde si ho po vyplnení vytlačíte, alebo
 • vytlačiť a ručne vyplniť, alebo
 • vyplniť priamo vo Vašom počítači, podpísať/autorizovať pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu alebo ho podať na základe dohody o elektronickom doručovaní.Prílohy môžete podať elektronicky, avšak aj inak ako elektronickými prostriedkami, keďže daňový subjekt nemá povinnosť prílohy zasielať elektronicky.

Vaše údaje budú predvyplnené len vtedy, ak ste registrovaný a prihlásený na portáli FS a zároveň evidovaný na daňovom úrade.

Podklady na vyplnenie daňového priznania

Daňové priznanie FO typ A

Pri vypĺňaní daňového priznania FO typ A (len príjmy zo zamestnania/závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) budete potrebovať aj doklady, ktoré sa odovzdávajú pri podaní daňového priznania ako príloha daňového priznania:

 • kópie všetkých potvrdení/dokladov o príjmoch fyzickej osoby zo zamestnania plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom,
 • pri uplatnení daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) podľa § 33 ZDP,
  • daňovník nie je povinný opakovane prikladať doklady na priznanie daňového bonusu na vyživované deti, ak ich daňovník k daňovému priznaniu už raz priložil a v týchto dokladoch nedošlo k zmene údajov. Ide o doklad preukazujúci, že sa jedná o dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťa druhého z manželov, napr. kópia rodného listu dieťaťa alebo výpis z rodného listu, kópia rozhodnutia o osvojení dieťaťa a pod.,
  • u dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku,:
   • daňovník už nemusí predkladať potvrdenie o návšteve školy svojho dieťaťa ani potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, ak dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky,
   • povinnosť predkladania potvrdenia o návšteve školy zostane zachovaná u tých daňovníkov, ktorých deti študujú na školách v zahraničí,
 • ak daňovník za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie takéto doklady predložil svojmu zamestnávateľovi a zamestnávateľ mu priznal daňový bonus na vyživované dieťa (deti) podľa § 33 a ZDP v plnej výške, doklady nie sú prílohou daňového priznania,
 • ak uplatňuje postup podľa § 33 ods. 8 ZDP, prílohou je aj doklad preukazujúci oprávnenosť nároku na priznanie daňového bonusu druhou oprávnenou osobou, okrem rodného listu, ktorý bol vydaný na území SR a v niektorých prípadoch aj doklad preukazujúci výšku základu dane druhej oprávnenej osoby,
písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti podľa zákona č. 406/2011 Z. z. [nové okno] o dobrovoľníctve a to počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, t. j. ak daňovník splnil podmienky a rozhodol sa poukázať podiel zaplatenej dane až do výšky 3 %,
kópia potvrdenia vydaného veriteľom podľa § 26 alebo 26b zákona č. 90/2016 Z. z. [nové okno] o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z. [nové okno] na priznanie sumy daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP alebo daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky.

Daňové priznanie FO typ B

Pri vypĺňaní daňového priznania FO typ B (príjmy zo zamestnania/závislej činnosti (§ 5 ZDP“ [nové okno]), príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ZDP [nové okno]), príjmy z kapitálového majetku (§ 7 ZDP [nové okno]) alebo ostatné príjmy (§ 8 ZDP [nové okno]) alebo kombinácia týchto príjmov) budete potrebovať aj doklady, ktoré sa odovzdávajú pri podaní daňového priznania ako príloha daňového priznania:

 • kópie potvrdení/dokladov o príjmoch fyzickej osoby zo zamestnania plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom,
 • pri uplatnení daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) podľa § 33  ZDP,
  • daňovník nie je povinný opakovane prikladať doklady na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa (deti), ak ich daňovník k daňovému priznaniu už raz priložil a v týchto dokladoch nedošlo k zmene údajov. Ide o doklad preukazujúci, že sa jedná o dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťa druhého z manželov, napr. kópia rodného listu dieťaťa alebo výpis z rodného listu, kópia rozhodnutia o osvojení dieťaťa a pod.,
  • u dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku, aj:
   • daňovník už nemusí predkladať potvrdenie o návšteve školy svojho dieťaťa ani potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, ak dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky,
   • povinnosť predkladania potvrdenia o návšteve školy zostane zachovaná u tých daňovníkov, ktorých deti študujú na školách v zahraničí,
 • ak daňovník za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie takéto doklady predložil svojmu zamestnávateľovi a zamestnávateľ mu priznal daňový bonus na vyživované dieťa(deti)podľa § 33  ZDP v plnej výške, doklady nie sú prílohou daňového priznania,
 • ak uplatňuje postup podľa § 33 ods. 8 ZDP, prílohou je aj doklad preukazujúci oprávnenosť nároku na priznanie daňového bonusu druhou oprávnenou osobou, okrem rodného listu, ktorý bol vydaný na území SR a v niektorých prípadoch aj doklad preukazujúci výšku základu dane druhej oprávnenej osoby,
kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň podľa § 43 ZDP [nové okno], pri ktorých sa daňovník mohol rozhodnúť o tom, že bude vybratú daň považovať za preddavok podľa § 43 ods. 6 ZDP [nové okno],
kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň podľa § 43 ZDP [nové okno] a o sume preddavku vybranej pri vyplatení (vrátení) podielového listu obstaraného do 31. decembra 2003 podľa § 43 ods. 10 ZDP [nové okno],
kópia zmluvy o združení, avšak len vtedy, ak ešte správcovi dane nebola predložená,
písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti podľa zákona č. 406/2011 Z. z. [nové okno] o dobrovoľníctve a to počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, t. j. ak daňovník splnil podmienky a rozhodol sa poukázať podiel zaplatenej dane až do výšky 3 %,
kópia potvrdenia vydaného veriteľom podľa § 26 alebo 26b zákona č. 90/2016 Z. z. [nové okno] o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z. [nové okno] na priznanie sumy daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP alebo daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky.

Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie

Po vyplnení daňového priznania sa dozviete výšku dane, ktorú máte zaplatiť alebo výšku daňového preplatku, daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) podľa § 33 ZDP, daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP a zamestnaneckej prémie, ktorá Vám má byť vrátená (podrobne v záložke Zaplatenie dane). 

V daňovom priznaní FO typ A musíte mať pre poukázanie daňového bonusu na vyživované dieťa (deti), daňového bonusu na zaplatené úroky, daňového preplatku alebo zamestnaneckej prémie vyplnenú Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie (XI. oddiel). 

V daňovom priznaní FO typ B musíte mať pre poukázanie daňového bonusu na vyživované dieťa (deti), daňového bonusu na zaplatené úroky alebo daňového preplatku vyplnenú Žiadosť o vrátenie daňového preplatku alebo o vyplatenie daňového bonusu (XIV. oddiel). 

Poukázanie % z dane

Podmienky na poukázanie % z dane

Poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % (3 %) môžete vtedy, ak ste súčasne splnili tieto podmienky:

 • nemáte do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely poukázania podielu zaplatenej dane sa nepovažuje suma nedoplatku na dani nepresahujúca 5 eur (§ 50 ods. 6 písm. a) ZDP [nové okno]),
 • vo vyhlásení ste určili len jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane s uvedením príslušnej sumy (§ 50 ods. 6 písm. b) ZDP [nové okno]),
 • podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá, pričom za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus podľa § 33  ZDP (na vyživované dieťa/deti), alebo zaplatená daň znížená o daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP alebo zaplatená daň znížená o daňový bonus podľa § 33 ZDP a o daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP (§ 50 ods. 1 písm. a) ZDP [nové okno]).

Ako poukázať % z dane v daňovom priznaní

Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ A alebo typ B, vyplníte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane priamo v príslušnom oddiele daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, z tohto dôvodu nepredkladáte žiadne doklady k daňovému priznaniu.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, t. j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. [nové okno] o dobrovoľníctve).

V daňovom priznaní je zaškrtávacie pole, ktorého vyplnením daňovník dáva súhlas s informovaním prijímateľa o tom, že mu poukazuje podiel zaplatenej dane, a to v rozsahu meno, priezvisko a trvalý pobyt daňovníka (§ 50 ods. 8 ZDP [nové okno])

Ako poukázať % z dane vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane

Ak Vám bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo zamestnania, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte do 30.apríla po skončení zdaňovacieho obdobia na osobitnom tlačive, ktoré ako štrukturované tlačivo vydalo Finančné riaditeľstvo SR.

K vyplnenému vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane ste povinný predložiť štrukturované tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane, ktoré vydalo Finančné riaditeľstvo SR.

Vo vyhlásení je zaškrtávacie pole, ktorého vyplnením daňovník vyhlasuje, že spĺňa podmienky na poukázanie 3 % z dane. Ak ste splnili podmienky na poukázanie sumy do výšky 3%, ste povinný predložiť aj písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu o tom, že ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. [nové okno] o dobrovoľníctve) počas najmenej 40 hodín v príslušnom zdaňovacom období.

Vo vyhlásení je aj ďalšie zaškrtávacie pole, ktorého vyplnením daňovník dáva súhlas s informovaním prijímateľa o tom, že mu poukazuje podiel zaplatenej dane, a to v rozsahu meno, priezvisko a trvalý pobyt daňovníka (§ 50 ods. 8 ZDP [nové okno]).

Zoznamy prijímateľov

Zoznam prijímateľov je verejný zoznam, ktorý zverejňuje Notárska komora SR každoročne, a to do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť podiel zaplatenej dane (§ 50 ods. 7 ZDP [nové okno]). Zoznam prijímateľov je uvedený na internetovej stránke www.notar.sk. Aby prijímateľovi mohol byť poukázaný 2 % ( 3 %) podiel zaplatenej dane, musí byť uvedený v tomto zozname.

Lehoty správcu dane

Správca dane je povinný po splnení podmienok podľa § 50 ods. 6 ZDP previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia. Správca dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi, ktorého ste určili vo vyhlásení, len vtedy, ak sú splnené všetky podmienky.

Pri poukazovaní sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane na účet prijímateľa správca dane nevydáva rozhodnutie podľa daňového poriadku (§ 50 ods. 8 ZDP [nové okno]).

Ak nebolo preukázané splnenie podmienok podľa § 50 odseku 6 ZDP [nové okno] alebo ak predložené vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane zanikne, tzn. prostriedky zodpovedajúce podielu zaplatenej dane nebudú poukázané. O týchto skutočnostiach Vás upovedomí správca dane bez zbytočného odkladu (§ 50 ods. 8 ZDP [nové okno]). Ak predložené vyhlásenie obsahuje aj iné nesprávne údaje, správca dane vyzve daňovníka na ich opravu,okrem údajov, ktoré je správca dane povinný a oprávnený pri svojej úradnej činnosti získavať a používať z úradnej povinnosti podľa osobitných predpisov, a ak nebudú nedostatky vo vyhlásení v lehote určenej vo výzve odstránené, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 ZDP [nové okno] zanikne.

Zmena daňovej povinnosti

Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane nemožno upravovať, ak ste dodatočne zistili, že Vaša daňová povinnosť, z ktorej bol poukázaný podiel bola iná (vyššia alebo nižšia). Ak Vám vznikne preplatok na dani, tzn. ak Vaša daňová povinnosť je nižšia ako bola daňová povinnosť, z ktorej bol poukázaný podiel zaplatenej dane v prospech prijímateľa, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z upravenej daňovej povinnosti sa Vám zníži preplatok na dani (§ 50 ods. 10 ZDP [nové okno]).

Podanie daňového priznania alebo vyhlásenia

Vyplnené daňové priznanie s prílohami alebo vyhlásenie s prílohami môžete na daňový úrad odoslať elektronicky, poštou alebo osobne doručiť do podateľne na daňovom úrade.

Povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami finančnej správe má podľa § 14 daňového poriadku:

 1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri (od 1.1.2018), alebo fyzickou osobou-podnikateľom registrovanou pre daň z príjmov (od 1.7.2018),
 2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 4. zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt podľa písmena a), ktorého zastupuje pri správe daní.

Potvrdenie o podaní je súčasťou daňového priznania a potvrdia Vám ho iba pri osobnom podaní na daňovom úrade alebo ak podáte daňové priznanie elektronicky.

V prípade, že chcete podať daňové priznanie alebo vyhlásenie elektronicky musíte byť registrovaný a prihlásený na portáli FS a evidovaný na daňovom úrade. Autorizovať/podpísať daňové priznanie môžete kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu, prípadne musíte mať uzatvorenú dohodu o elektronickom doručovaní s daňovým úradom.

Ak v priebehu odosielania dôjde k výpadku spojenia, t. j. nie je možné doručiť do elektronickej podateľne daňové priznanie alebo vyhlásenie z dôvodov na strane správcu dane, lehota na ich podanie bude zachovaná, ak budú doručené najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok na strane správcu dane.