Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Zasielanie elektronických dokumentov - pravidlá

V súlade s ustanoveniami zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe daní“) môže daňový subjekt (zastúpený autorizovaným používateľom) doručovať na adresu Elektronickej podateľne správcu dane elektronické dokumenty, ktoré sú:

  • Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

    Odporúčanou možnosťou z hľadiska zvýšenia komfortu autorizovaného používateľa a zachovania bezpečnosti elektronickej komunikácie je použitie kvalifikovaného certifikátu pre zaručený elektronický podpis (v súlade so zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov). Zoznam akreditovaných certifikačných autorít (ACA), ktoré v súčasnosti poskytujú službu vydávania kvalifikovaných certifikátov pre zaručený elektronický podpis, je zverejnený na internetovej stránke Národného bezpečnostného úradu SR (Zoznam ACA [nové okno]).

Praktická rada

Je nevyhnuté zrealizovať vždy prvotné prihlásenie prostredníctvom nového kvalifikovaného podpisového certifikátu (ZEP) pre účely el. podpisovania a podávania dokumentov s využitím tohto ZEP.

Príklad/vysvetlenie

Mám nový certifikát. Rozhodol som sa podávať el. dokumenty prostredníctvom tohto certifikátu ZEP. Musím zrealizovať prvotné prihlásenie do osobnej internetovej zóny (OIZ) prostredníctvom tohto certifikátu ZEP. Po prihlásení môžem začať el. podávať dokumenty a podpisovať s týmto ZEP. Následne počas doby platnosti tohto certifikátu ZEP už sa môžem prihlasovať do OIZ cez ID a heslo alebo cez tento ZEP. Ak mi skončí platnosť tohto ZEP a získam nový certifikát ZEP, musím celý postup prvotného prihlásenia cez nový ZEP do OIZ realizovať odznova.

Informácia

Občiansky preukaz – eID karta: Elektronickú službu zasielania elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) môžete využívať aj prostredníctvom elektronickej identifikačnej karty (eID karty) – teda nového občianskeho preukazu s kontaktným čipom ak ste pri jeho vydaní požiadali pracovisko oddelenia dokladov OR PZ o vydanie kvalifikovaného certifikátu na tvorbu zaručeného elektronického podpisu (ZEP).

V prípade, že ste o vydanie kvalifikovaného certifikátu nepožiadali pri vydaní eID karty, môže o aktiváciu tejto funkcie urobiť hocikedy počas platnosti občianskeho preukazu.

  • Realizované v súlade s ustanovením § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) (t.j. bez zaručeného elektronického podpisu)

    Pri využívaní autorizovanej služby doručovania dokumentov elektronickými prostriedkami, ktoré nie sú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, sa nevyhnutnou podmienkou stáva uzatvorenie "Dohody o elektronickom doručovaní podľa §13 ods.5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov" (ďalej len „dohoda“), ktorá sa uzatvára písomne so správcom dane. Dohoda zostáva v platnosti do vypovedania dohody niektorou zo zmluvných strán.

Dohoda pre DAŇOVÉ ÚRADY: Dohoda o elektronickom doručovaní uzatvorená podľa §13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov [.docx; 20 kB; nové okno]

Dohoda pre COLNÉ ÚRADY: Dohoda o elektronickom doručovaní uzatvorená podľa §13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov [.docx; 26 kB; nové okno]

Technické predpoklady na strane klienta pri využívaní eSlužieb

Pre účely zamedzenia nepredvídateľných technických problémov koncového používateľa eSlužieb sú stanovené požiadavky na technické a programové vybavenie, ktoré musia byť splnené. Jedine za predpokladu ich úplného zabezpečenia je možné garantovať dostatočnú bezpečnostnú a výkonnostnú úroveň.

Splnenie technických predpokladov pre elektronické doručovanie dokumentov finančnej správe si môžete overiť prostredníctvomslužby Overenie splnenia podmienok AES.