Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Elektronické doručovanie dokumentov - dane

Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) [nové okno] a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 563/2009 Z. z. [nové okno]) povinnosť doručovať podania  elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] finančnej správe od 1.1.2014 má:

  1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  4. zástupca neuvedený v bodoch 2. a 3. za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Podľa ustanovenia § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. [nové okno], ak daňový subjekt chce doručovať správcovi dane písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, oznámi správcovi dane údaje potrebné na doručovanie na tlačive podľa vzoru uverejneného na webovom sídle finančnej správy a uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní.

Upozorňujeme daňové subjekty, že od 1.1.2014 nebude možné z dôvodu zavedenia nového portálu finančnej správy doručovať podania finančnej správe elektronickými prostriedkami podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 511/1992 Zb.)

Odo dňa 31.12.2013 dochádza zo strany finančnej správy SR k jednostrannej výpovedi „Dohody o spôsobe doručovania písomností doručovaných elektronickými prostriedkami, uzavretej podľa §20 ods. 8 zákona č.511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov uzavretých so správcom dane“ tzv. staré dohody“.

Výpoveď starej dohody bude doručovaná všetkým dotknutým daňovým subjektom písomnou formou. Keďže vybraný okruh daňových subjektov bude od 1.1.2014 povinný doručovať písomnosti elektronicky, splnenie tejto povinnosti si zabezpečí u miestne príslušného správcu dane uzatvorením novej dohody podľa zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno]  alebo bude doručovať písomnosti podpísané zaručeným elektronickým podpisom.
[nové okno]

Neprehliadnite: V platnosti naďalej zostávajú dohody uzatvorené podľa § 13 ods. 5 zákona č.563/2009 Z.z. [nové okno] tzv. „nové dohody EZU“

V prípade, že daňové subjekty majú uzatvorené obe dohody (dohodu podľa zákona č. 511/1992 Zb. a aj dohodu zákona č. 563/2009 Z.z. [nové okno]), v platnosti zostane len dohoda uzatvorená podľa zákona č. 563/2009 Z.z. [nové okno], čo znamená , že pre tieto daňové subjekty nebude plynúť žiadna povinnosť súvisiaca s touto zmenou , teda od 1.1.2014 pri komunikácii so správcom dane budú využívať len „novú dohodu“.

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 2. 7. 2015
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 11. 12. 2013

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore