Preskočiť na hlavný obsah

Elektronická komunikácia - praktické informácie pre používateľov

Informácie o elektronickej komunikácii sme pre Vás rozdelili nasledovne:

Základné informácie

Elektronická komunikácia sa neustále rozširuje. V tejto časti preto nájdete všetky informácie týkajúce sa elektronickej komunikácie s finančnou správou. Dozviete sa, ako sa zaregistrovať na portáli FS, ako sa autorizovať, či ako podávať dokumenty elektronicky. Okrem textových manuálov sú pre Vás pripravené aj videá prezentujúce jednotlivé postupy. K dispozícii sú aj popisy potenciálnych situácií a odporúčania. Veríme, že zverejnené návody a rady Vám pri elektronickej komunikácii s finančnou správou pomôžu.

Podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) [nové okno] a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 563/2009 Z. z. [nové okno]) povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] finančnej správe od 1.1.2014 má:

 1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH),
 2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 4. zástupca neuvedený v bodoch 2. a 3. za daňový subjekt, ktorý je platiteľom DPH, ktorého zastupuje pri správe daní.
 5. od 1.1.2018 sa povinná elektronická komunikácia rozšírila na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a aj ich zástupcov (neuvedených v bodoch 2 a 3) a od 1.7.2018 aj na všetky fyzické osoby – podnikateľov a aj ich zástupcov (neuvedených v bodoch 2 a 3).

Pre daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie podľa § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov (napr. občianske združenia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, vyššie územné celky, príspevkové a rozpočtové organizácie, nadácie, ...) je aj po termíne 1.1.2018 elektronická komunikácia dobrovoľná, nakoľko nie sú zapísané v Obchodnom registri, s výnimkou podania účtovnej závierky po 1.1.2022.

Spôsob podania účtovnej závierky za účtovnú jednotku po 1.1.2022: Na základe novely zákona o účtovníctve platnej od 1.1.2022 je všetky účtovné dokumenty potrebné predkladať len v elektronickej podobe, t. j. aj účtovné jednotky ako sú napr. občianske združenia, neziskové organizácie, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, záujmové združenia právnických osôb, ak im vyplynie povinnosť zverejniť účtovnú závierku, musia ju zaslať len elektronicky. Čiže, ak účtovná jednotka má povinnosť podať a zverejniť účtovnú závierku, tak má povinnosť ju podať len elektronicky. Navyše uvádzame, že zverejniť účtovnú závierku musí iba taká "neziskovka", ktorá musí podať daňové priznanie alebo jej to vyplýva z osobitných predpisov, prípadne musí mať audit.

Ak daňový subjekt chce doručovať správcovi dane písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) ani eID kartou, tak v tom prípade uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní. Upozorňujeme, že od 1.1.2018 právnické osoby nemajú možnosť s daňovým a colným úradom uzatvoriť dohodu, dohodu môžu uzatvárať už len fyzické osoby.

Daňový subjekt môže elektronicky odosielať dokumenty finančnej správe troma spôsobmi:

 • prostredníctvom eID karty (občianskeho preukazu s čipom),
 • prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP),
 • prostredníctvom dohody o elektronickom doručovaní podpísanej na daňovom úrade (po 1.1.2018 dohodu uzatvoria už len fyzické osoby, avšak všetky dohody uzatvorené do 31.12.2017 sú platné aj naďalej).

Na prihlásenie a prístup k elektronickým službám potrebujete:

 • V prípade občianskeho preukazu s čipom (eID karty) - čítačku čipových kariet, nainštalovaný softvér:
  • ovládače k čítačke kariet,
  • aplikáciu na prihlasovanie (eID klient),
  • balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP),
  • stiahnete si ho na portáli Ministerstva vnútra SR v časti "Softvér pre používateľov elektronickej identifikačnej karty",
  • osobný bezpečnostný kód BOK (slúžiaci na potvrdenie totožnosti držiteľa eID pri elektronickej komunikácii a PIN potrebný na odoslanie elektronického dokumentu.
 • V prípade kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) – kvalifikovaný certifikát uložený na prenosnom médiu.
 • V prípade podpísanej dohody o elektronickom doručovaní – pridelené ID a heslo.

Registrácia používateľa

Registrácia používateľa je proces, pri ktorom sa fyzická osoba stáva používateľom elektronických služieb finančnej správy a je jej pridelený identifikátor používateľa (ID). Proces registrácie používateľa sa realizuje na webovom sídle finančnej správy, keď žiadateľ o prístup na portál finančnej správy (ďalej len používateľ PFS) vyplní elektronický registračný formulár, ktorý obsahuje predovšetkým identifikačné údaje o budúcom autorizovanom používateľovi ako sú meno, priezvisko, rodné číslo/ alebo číslo identifikačnej karty/ alebo číslo pasu (povinnosť je mať vyplnené aspoň jedno číslo), ale aj e-mailovú adresu. Okrem toho je potrebné zadať aj heslo a osobný identifikačný kód (ľubovoľná kombinácia znakov), ktorých znenie si zvolí samotný používateľ. Používateľ stlačí tlačidlo registrovať. O úspešnom prijatí registračných údajov je používateľ oboznámený 1. aktivačným e-mailom. Súčasťou aktivačného e-mailu je aktivačný link, ktorého potvrdením (do 24 hod od zaslania tohto e-mailu) dochádza k potvrdeniu aktivácie a používateľovi je vygenerovaný 2. aktivačný e-mail, obsahujúci identifikačné údaje (meno a priezvisko), ktoré zadal pri registrácii a zároveň ho informuje o jeho ďalšom postupe.

Dokončenie procesu registrácie môže používateľ realizovať dvoma spôsobmi:

 1. Potvrdenie registrácie prostredníctvom slovensko.sk: v prípade, že je používateľ vlastníkom občianskeho preukazu s čipom (eID), dokladu o pobyte s čipom, alebo má nainštalovanú a aktivovanú aplikáciu Slovensko v mobile, alebo je vlastníkom prihlasovacieho prostriedku vydaného v krajine EÚ, má možnosť aktivovať registráciu do portálu FS. Zjednoduší to celý registračný proces a nemusí navštíviť na dokončenie registrácie a vygenerovanie prístupu pracovisko daňového úradu.

  Po kontrole údajov a potvrdení 1. aktivačného e-mailu sa vygeneruje pre používateľa potvrdzujúci 2. aktivačný e-mail. Tento aktivačný e-mail, obsahuje informáciu o úspešnej registrácii a link na prihlásenie sa do osobnej internetovej zóny.

  Upozornenie

  Údaje z certifikátu musia byť zhodné s údajmi o osobe uvedenými v registračnom formulári.

 2. Potvrdenie registrácie bez občianskeho preukazu s čipom (eID), dokladu o pobyte s čipom, aplikácie Slovensko v mobile, alebo prihlasovacieho prostriedku vydaného v krajine EÚ: je potrebné, aby sa používateľ dostavil k správcovi dane (s platným dokladom totožnosti), kde zamestnanec správcu dane dokončí proces registrácie. Systém vygeneruje pre používateľa potvrdzujúci informačný e-mail, ktorý zašle na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii, v ktorom je uvedené ID používateľa.

Videonávody

Autorizácia používateľa na overenie oprávnenia konať pri využívaní eSlužieb

Autorizácia predstavuje proces, pri ktorom sú registrovanému používateľovi pridelené prístupové práva k dátam daňového subjektu.

UPOZORNENIE

Proces registrácie fyzických osôb - podnikateľov, ktoré konajú vo svojom mene, je jednoduchší. Stačí po vyplnení registračného formulára zaškrtnúť políčko "Žiadam o sprístupnenie oprávnenia pre osobné konanie" priamo pod formulárom. Autorizáciu za Vás vykoná finančná správa.

 1. Autorizácia používateľa s KEPom (resp. eID kartou): Žiadosť o autorizáciu podáte elektronicky. V rámci osobnej internetovej zóny si z ponuky vyberiete Autorizácie a zastupovania - Moje autorizácie k subjektom - Žiadosť o autorizáciu (vyplníte povinné údaje), uvediete v nej DIČ konkrétneho daňového subjektu, na ktorý žiadate prístupové práva. Registrátor daňového/colného úradu Vás po overení údajov autorizuje (naviaže na Vaše ID daňový subjekt).
 2. Autorizácia používateľa bez KEPu (resp. eID karty): Autorizácia sa realizuje na daňovom/colnom úrade. K autorizácii používateľa je potrebné správcovi dane predložiť nasledujúce doklady:
  • doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz, pas),
  • žiadosť o autorizáciu,
  • plnomocenstvo na využívanie autorizovaných elektronických služieb v prípade, ak si daňový subjekt zvolil na zastupovanie zástupcu, ktorý koná v rozsahu udeleného plnomocenstva. Ak je zástupcom právnická osoba a nekoná v jej mene štatutárny orgán, vyžaduje sa aj poverenie štatutárneho orgánu právnickej osoby inej osobe, ktorú na konanie poveril. Ak v mene daňového subjektu koná poverená osoba je potrebné predložiť poverenie štatutárneho orgánu právnickej osoby.
  • Dohoda pre DAŇOVÉ ÚRADY: Dohoda o elektronickom doručovaní uzatvorená podľa §13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov [.docx; 26 kB; nové okno] v počte 2 kópie

  • Dohoda pre COLNÉ ÚRADY: Dohoda o elektronickom doručovaní uzatvorená podľa §13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov [.docx; 26 kB; nové okno] v počte 2 kópie

   Od 1.1.2018 nie je možné uzatvoriť dohodu o elektronickej komunikácii pre právnické osoby, len pre fyzické osoby.

   Dohoda musí byť preukázateľne podpísaná oprávnenou osobou, t.j. vyžaduje sa podpis oprávnenej osoby pred správcom dane alebo podpis oprávnenej osoby úradne overený. Ak daňový subjekt dohody zašle poštou, tak na dohode musí byť podpis oprávnenej osoby úradne overený. Všetky podklady na autorizáciu (uzatvorenie Dohody o elektronickom doručovaní) môžete priniesť na ktorýkoľvek DÚ. Oni ich od Vás prevezmú a prepošlú na spracovanie na Váš miestne príslušný DÚ.

V prípade, že sa jedná o fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá ešte nie je zapísaná v registri daňových subjektov, je potrebné pre účely vytvorenia autorizácie túto osobu zaviesť do registra daňových subjektov. Pre tento účel je potrebné, aby táto osoba, prípadne používateľ elektronických služieb (ak má na tento úkon udelené plnomocenstvo), predložil správcovi dane údaje potrebné pre zaevidovanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby do registra daňových subjektov. Údaje môže správcovi dane oznámiť pri autorizácii na daňovom úrade vyplnením „evidenčného listu“, prípadne ústne do zápisnice u správcu dane. Rozsah oznámených údajov musí zodpovedať minimálne rozsahu údajov uvedených v evidenčnom liste. Evidenčný list obsahuje základné identifikačné/osobné a adresné údaje, ktoré sú nevyhnutné k evidencii osôb do registra daňových subjektov.

Evidenčný list je možné vyplniť a odoslať aj elektronicky prostredníctvom portálu FS. Evidenčný list je odporúčaným tlačivom, slúžiacim na zaevidovanie osôb, ktoré nie sú daňovými subjektmi do registra daňových subjektov a nenahrádza tlačivo „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“.

V prípade fyzickej osoby evidenčný list obsahuje jej osobné údaje, úplnosť a správnosť, ktorých fyzická osoba potvrdí svojím podpisom, pričom fyzická osoba súčasne svojím podpisom potvrdí, že pred samotným podpisom evidenčného listu sa oboznámila so znením dokumentu Oznámenie pre dotknutú osobu v zmysle Nariadenia GDPR k získavaniu a spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby v integrovanom systéme finančnej správy.

Dokumenty

Ostatné praktické informácie k elektronickej komunikácii

Odpovede na najčastejšie kladené otázky o elektronickej komunikácii nájdete na portáli FS v časti "Najčastejšie otázky" - "Elektronická komunikácia".

Súhrn najaktuálnejšich informácií z oblasti elektronickej komunikácie nájdete v časti "Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam" - "Elektronická komunikácia"

Pre zjednodušenie práce na portáli, ďalších systémoch a mobilných aplikáciách finančnej správy sme pre Vás pripravili v časti "Príručky, návody a videonávody" príručky vo formáte pdf alebo v tvare video návodov.