Preskočiť na hlavný obsah

Elektronická komunikácia

Najčastejšie otázky k elektronickej komunikácii sú členené nasledovne:

Otázky a odpovede k elektronickej komunikácii po 1.1.2018

Metodické otázky k elektronickej komunikácii

 1. Povinnosť komunikovať elektronicky od 1.1.2018

  Komu vznikla od 1.1.2018 povinnosť komunikovať elektronicky?

  Odpoveď

  Od 1.1.2018 sa rozšíril okruh elektronicky komunikujúcich aj o právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcov. Od 1.7.2018 sa elektronická komunikácia týka aj fyzických osôb – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov a ich zástupcov.

 2. Povinná elektronická komunikácia po 1.1.2018 pre právnické osoby

  Majú povinnosť elektronicky komunikovať aj občianske združenia, či iné právne formy daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie?

  Odpoveď

  Pre občianske združenia a neziskové organizácie je aj po termíne 1.1.2018 elektronická komunikácia dobrovoľná, nakoľko nie sú zapísané v obchodnom registri (ďalej "OR"), s výnimkou podania účtovnej závierky po 1.1.2022.

  Sú pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou po 1.1.2018 povinné komunikovať s FS elektronicky?

  Odpoveď

  Pozemkové spoločenstvá nie sú povinné po 1.1.2018 komunikovať s FS elektronicky, nakoľko nie sú zapísané v OR, s výnimkou podania účtovnej závierky po 1.1.2022.

  Poznámka

  Spôsob podania účtovnej závierky za účtovnú jednotku po 1.1.2022: Na základe novely zákona o účtovníctve platnej od 1.1.2022 je všetky účtovné dokumenty potrebné predkladať len v elektronickej podobe, t. j. aj účtovné jednotky ako sú napr. občianske združenia, neziskové organizácie, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, záujmové združenia právnických osôb, ak im vyplynie povinnosť zverejniť účtovnú závierku, budú musieť ju zaslať len elektronicky. Čiže, ak účtovná jednotka má povinnosť podať a zverejniť účtovnú závierku, tak má povinnosť ju podať len elektronicky. Navyše uvádzame, že zverejniť účtovnú závierku musí iba taká "neziskovka", ktorá musí podať daňové priznanie alebo jej to vyplýva z osobitných predpisov, prípadne musí mať audit.

  Čo sa stane ak právnická osoba zapísaná v obchodnom registri podá po 1.1.2018 napr. daňové priznanie z dani motorových vozidiel (štruktúrované tlačivo) v papierovej forme?

  Odpoveď

  Od 1.1.2018 právnické osoby zapísané v obchodnom registri majú povinnosť komunikovať len elektronicky. Ak však právnická osoba podá daňové priznanie v papierovej podobe, správca dane vyzve daňový subjekt na doručenie tohto podania elektronickými prostriedkami. Ak daňový subjekt tejto výzve nevyhovie, na takéto podanie správca dane nebude prihliadať a uloží daňovému subjektu pokutu za nepodanie daňového priznania v lehote podľa § 155 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

 3. Povinná elektronická komunikácia po 1.7.2018 pre fyzické osoby

  V prípade, že FO dosahuje príjem len z prenájmu (§ 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov - nemá živnostenské oprávnenie), je povinná komunikovať elektronicky?

  Odpoveď

  Nie. Povinnosť komunikovať elektronicky od 1.7.2018 sa týka len fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi, registrovanými pre daň z príjmov podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

  Som živnostník a mám prerušenú živnosť. Som povinný ukomunikovať elektronicky?

  Odpoveď

  Ak aj počas prerušenia živnosti potrebujete komunikovať s finančnou správou (odoslať dokument/žiadosť), tak po 1.7.2018 ste povinný komunikovať len elektronicky.

  Živnostník ukončil živnosť. Má povinnosť komunikovať elektronicky aj po ukončení živnosti?

  Odpoveď

  Nie, nemá, nakoľko po ukončení živnosti už nie je podnikateľom, a teda povinnosť komunikovať elektronicky na takúto osobu sa nevzťahuje.

Všeobecné – technické otázky k elektronickej komunikácii

1. Prihlasovanie na portál FS a podpisovanie podaní KEP-om/ZEP-om

Po prihlásení do osobnej internetovej zóny mi pri podpisovaní podaní kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) systém ponúka možnosť zaručený elektronický podpis (ZEP). Aký je rozdiel medzi KEP a ZEP?

Odpoveď

Na portál FS sa dá prihlásiť cez Identifikátor a heslo alebo Prostredníctvom portálu slovensko.sk. Podania sa následne dajú podpísať a podať elektronickou značkou (EZ-ou) alebo KEP-om. Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) nahradil pojem zaručený elektronický podpis (ZEP) začiatkom roku 2017, čiže KEP = ZEP. 

2. Podpísanie dohody, splnomocnenia na elektronické doručovanie - overenie podpisu

V prípade elektronického doručovania dokumentov na základe dohody o elektronickom doručovaní uzatvorenej podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) je potrebné dohodu úradne overiť?

Odpoveď

Dohoda musí byť preukázateľne podpísaná oprávnenou osobou, t.j. vyžaduje sa podpis oprávnenej osoby pred správcom dane alebo podpis oprávnenej osoby úradne overený. V prípade, ak dohodu zašlete poštou, tak na dohode musí byť podpis oprávnenej osoby úradne overený.

Je potrebné mať aj úradne overené splnomocnenie, ak subjekt (FO alebo PO) splnomocňuje svojho účtovníka alebo zástupcu na elektronickú komunikáciu?

Odpoveď

Nie je potrebné, nakoľko podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) sa na plnomocenstve nevyžaduje úradne overený podpis.

3. Zabudnutie hesla na elektronickú komunikáciu

Poznám svoje ID, ale zabudol som heslo na prihlásenie sa na elektronickú komunikáciu. Ako si ho zistím?

Odpoveď

V prípade, že ste zabudli heslo a poznáte svoje používateľské meno (ID používateľa), môžete si dať vygenerovať nové heslo cez Prihlásenie - Identifikátor a heslo - kliknutím na políčko „Zabudnuté heslo“. Vygenerované heslo bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú vo Vašom profile používateľa, preto je potrebné zadať presne tú istú e-mailovú adresu ako je v profile používateľa.

4. Použitie eID karty cez portál FS

Aktivoval som si na www.slovensko.sk eID kartu. Môžem teraz odosielať dokumenty finančnej správe elektronicky cez portál FS, aj keď tam nie som registrovaný?

Odpoveď

Nie, nakoľko v prípade eID karty je potrebné okrem nainštalovaných softvérov vykonať cez portál FS registráciu prostredníctvom portálu slovensko.sk (Registrácia - PFS (financnasprava.sk) a vykonať aj následnú autorizáciu na daňový subjekt. Až po úspešnej registrácii (pridelenie ID používateľa) a autorizácii bude možné odosielať dokumenty finančnej správe elektronicky z osobnej internetovej zóny daňovníka.

Využívam eID (elektronický občiansky preukaz) a zmenil som svoj podpisový certifikát. Musím sa znovu registrovať na portáli FS, aby som mohol s finančnou správou komunikovať elektronicky?

Odpoveď

Nie, nie je potrebné sa opäť registrovať. Pri výmene podpisového certifikátu na eID totiž nejde o výmenu samotného občianskeho preukazu, ale iba o nahratie nového podpisového certifikátu/softvéru do existujúceho čipu na občianskom preukaze.

5. Autorizácia na viac daňových subjektov

Môžem mať na jedno ID priradených (naviazaných) viacero subjektov (DIČ)?

Odpoveď

Áno je to možné. Na jedno ID môže byť naviazaných viacero DIČ. Ak už ste registrovaný (teda máte ID), stačí sa autorizovať na podávanie za ďalšie subjekty. Môžete to urobiť buď osobne na daňovom úrade, alebo môžete podať žiadosť priamo cez portál finančnej správy z OIZ - Osobnej Internetovej zóny (ak ste vlastníkom občianskeho preukazu s čipom (eID), dokladu o pobyte s čipom, alebo máte nainštalovanú a aktivovanú aplikáciu Slovensko v mobile, alebo ste vlastníkom prihlasovacieho prostriedku vydaného v krajine EÚ) – prihlásite sa do OIZ a v ponuke „Autorizácie a zastupovania - Moje autorizácie k subjektom“ nájdete tlačivo „Žiadosť o autorizáciu“, v ktorom vyplníte potrebné údaje a dáte „Potvrdiť“. K žiadosti o autorizáciu je potrebné priložiť plnú moc, ak nie ste štatutár. Následne zvolíte Podpísať a Podať.

6. Overenie odoslaného podania

Ako viem zistiť, že žiadosť, ktorú som poslal na daňový úrad elektronicky je doručená u príslušného správcu?

Odpoveď

Na portáli finančnej správy v časti osobná internetová zóna (OIZ) kliknete na históriu komunikácie kde skontrolujete odoslané dokumenty (detail podania) a prijaté dokumenty (detail potvrdenia).

7. Kvalifikovaný elektronický podpis KEP

Aké typy kvalifikovaných certifikátov a od akých poskytovateľov sú akceptované finančnou správou?

Odpoveď

Zoznam akreditovaných certifikačných autorít (ACA), ktoré v súčasnosti poskytujú službu vydávania kvalifikovaných certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis, je zverejnený na internetovej stránke Národného bezpečnostného úradu SR [nové okno]. Táto informácia sa nachádza aj na portáli Finančnej správy v časti Elektronické služby - Elektronická komunikácia - Elektronické doručovanie dokumentov – dane - Zasielanie elektronických dokumentov – pravidlá - Zoznam ACA [nové okno].

8. Podpisovacie certifikáty na eID

Na eID karte (občiansky preukaz s čipom) mám tri certifikáty. Ktorý mám použiť pri odosielaní dokumentov s finančnou správou?

Odpoveď

Na eID karte sa nachádza viacero certifikátov:

 1. certifikát na šifrovanie - SCA
 2. certifikát na podpisovanie (autorizáciu) - PCA
 3. kvalifikovaný certifikát (QC) - ACA (potrebný pre podpisovanie odosielaných dokumentov cez portál FS)

9. Registrácia prostredníctvom registračného formulára verzus registrácia prostredníctvom slovensko.sk

Omylom som vykonal registráciu prostredníctvom registračného formuláru. Nakoľko som vlastníkom občianskeho preukazu s čipom (eID), registráciu by som chcel následne urobiť cez možnosť Registrácia prostredníctvom slovensko.sk. Ako požiadam o zrušenie registrácie na portáli FS?

Odpoveď

Nakoľko ste vlastníkom občianskeho preukazu s čipom (eID), dokladu o pobyte s čipom, alebo máte nainštalovanú a aktivovanú aplikáciu Slovensko v mobile, alebo ste vlastníkom prihlasovacieho prostriedku vydaného v krajine EÚ, Vaša registrácia môže byť na základe mailovej požiadavky (poslaní dopytu na call centrum) zamietnutá registrátorom. Potrebné je uviesť meno, priezvisko a rok narodenia. Následne sa môžete zaregistrovať nanovo prostredníctvom eID a tiež podať elektronickú Žiadosť o autorizáciu.

10. Prihlasovanie sa na portál FS z iného PC

Musím prihlásenie na elektronické doručovanie a odosielanie dokumentov vykonávať iba z počítača, na ktorom bola vykonaná registrácia a prijatá správa o pridelení ID, alebo je možné prihlásiť sa a odosielať dokumenty aj z iných počítačov?

Odpoveď

Prihlásiť sa a odosielať dokumenty je možné z ktoréhokoľvek počítača, je len potrebné vedieť ID a heslo. Ak si nepamätáte heslo, môžete si ho dať vygenerovať na www.financnasprava.sk cez ponuku Prihlásenie - Identifikátor a heslo - Zabudnuté heslo. Ako emailový kontakt použite mailovú adresu, ktorú máte uvedenú v profile používateľa.

11. Neotvára sa zvolený elektronický formulár

Podávam daňové priznanie z DPH a kontrolný výkaz KV DPH a po výbere z katalógu formulárov sa mi formulár nenačíta - ostáva biely podklad a neukazuje sa zelený formulár. Ako odstránim danú chybu?

Odpoveď

V prípade opakujúcej sa chyby načítavania nových verzií formulárov na odoslanie a počas prezerania odoslaných formulárov odporúčame odstrániť dočasné internetové súbory / vyčistiť vyrovnávaciu pamäť / odstránenie histórie prehľadávania vo Vašom prehliadači. Použite prosím nasledovný návod u konkrétneho prehliadača, ktorý nájdete na portáli finančnej správy v časti eSlužby – Príručky a návody - Návod na odstránenie opakujúcej sa chyby načítavania formulárov na odoslanie a počas prezerania odoslaných formulárov [.pdf; 194 kB; nové okno].

12. Vloženie kvalifikovaného certifikátu do profilu používateľa

Podali sme žiadosť o vrátenie dane zo zahraničia (VAT Refund) a dostali sme z finančnej správy chybové hlásenie, že elektronická podateľňa správcu dane odmietla podanie dokumentu z dôvodu použitia nesprávneho alebo neaktívneho kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovaný elektronický podpis a máme overiť platnosť použitého certifikátu a jeho priradenie v profile používateľa (záložka Profil používateľa - Certifikáty). V uvedenej záložke sme tento certifikát nenašli. Ako máme postupovať?

Odpoveď

Žiadosť o vrátenie DPH nie je možné podpísať elektronickou značkou (EZ-ou). Ak chcete požiadať o vrátenie DPH musíte mať kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). V prípade, že ste vlastníkom občianskeho preukazu s čipom (eID), dokladu o pobyte s čipom, alebo máte nainštalovanú a aktivovanú aplikáciu Slovensko v mobile, alebo ste vlastníkom prihlasovacieho prostriedku vydaného v krajine EÚ, je potrebné certifikát podľa postupu naimportovať do osobných certifikátov a priradiť si ho k svojmu profilu. Priradenie môžete vykonať dvomi spôsobmi:

 1. Prihlásite sa na portál FS cez možnosť Prostredníctvom portálu slovensko.sk a zvolíte Pokračovať bez výberu subjektu, následne  Profil používateľa - Certifikáty - Vlož certifikát - Odoslať
 2. Prihlásite sa svojim ID a heslom - Profil používateľa - Certifikáty - Vlož certifikát - Odoslať

13. Registrácia a autorizácia

Kto je používateľom autorizovaných elektronických služieb?

Odpoveď

Daňový subjekt je povinný sám alebo prostredníctvom zástupcu, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby byť registrovaným a autorizovaným používateľom autorizovaných elektronických služieb. Konanie zástupcu alebo ním poverenej osoby sa považuje za konanie daňového subjektu.

Čo je to registrácia používateľa?

Odpoveď

Registrácia používateľa je proces, pri ktorom sa fyzická osoba stáva používateľom elektronických služieb finančnej správy SR a je jej pridelený identifikátor používateľa. Proces registrácie používateľa sa realizuje na webovom sídle finančnej správy, keď žiadateľ o prístup na portál finančnej správy (ďalej len používateľ PFS) vyplní elektronický registračný formulár, ktorý obsahuje predovšetkým identifikačné údaje o budúcom autorizovanom používateľovi ako sú meno, priezvisko, rodné číslo alebo doklad totožnosti (povinnosť je mať vyplnené aspoň jedno číslo), ale aj e-mailovú adresu. Okrem toho je potrebné zadať aj heslo a osobný identifikačný kód (ľubovoľná kombinácia znakov), ktorých znenie si zvolí samotný používateľ. Používateľ klikne na tlačidlo Registrovať.

O úspešnom prijatí registračných údajov je používateľ oboznámený aktivačným e-mailom. Súčasťou aktivačného e-mailu je aktivačný link, ktorého potvrdením (do 24 hod od zaslania tohto e-mailu) dochádza k potvrdeniu aktivácie a používateľovi je vygenerovaný notifikačný e-mail, obsahujúci všetky identifikačné údaje, ktoré zadal pri registrácii a zároveň ho informuje o jeho ďalšom postupe.

Pre dokončenie procesu registrácie má používateľ dve možnosti v závislosti od toho, či je vlastníkom občianskeho preukazu s čipom (eID), dokladu o pobyte s čipom, alebo má nainštalovanú a aktivovanú aplikáciu Slovensko v mobile, alebo je vlastníkom prihlasovacieho prostriedku vydaného v krajine EÚ:

 1. Pre potvrdenie registrácie vyplňovaním registračného formulára je potrebné, aby sa používateľ dostavil k správcovi dane (s platným dokladom totožnosti), kde zamestnanec správcu dane dokončí proces registrácie. Systém vygeneruje pre používateľa potvrdzujúci informačný e-mail, ktorý zašle na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii, v ktorom je uvedené ID používateľa.
 2. Pre potvrdenie registrácie prostredníctvom slovensko.sk používateľ nemusí navštíviť na dokončenie registrácie a vygenerovanie prístupu pracovisko daňového/colného úradu. Po kontrole údajov a podpísaní žiadosti o aktiváciu systém vygeneruje pre používateľa potvrdzujúci informačný e-mail, ktorý zašle na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii a registrácia prebehne online.

  Upozornenie

  Údaje z certifikátu musia byť zhodné s údajmi o osobe uvedenými v registračnom formulári.

Čo je to autorizácia používateľa?

Odpoveď

Autorizácia predstavuje proces, pri ktorom sú registrovanému používateľovi pridelené prístupové práva k dátam daňového subjektu. Autorizácia sa realizuje na colnom úrade/daňovom úrade. K autorizácii používateľa je potrebné správcovi dane predložiť nasledujúce doklady:

 • doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz, pas),
 • žiadosť pre autorizáciu k subjektu,
 • pri podávaní písomností elektronickou formou bez KEP-u/eID karty v dvoch kópiách dohodu, ktorú je potrebné podpísať pred správcom dane,
 • doklady preukazujúce právo konať používateľa vo svojom mene, prípadne v mene daňového subjektu (napr. plnomocenstvo).

Kto môže byť registrovanou a následne autorizovanou osobou?

Odpoveď

Dohoda sa uzatvára s daňovým subjektom (môže byť PO alebo FO). Ale registrovanou osobou, ktorá vyplní registračný formulár a bude mať pridelené ID používateľa a ktorá bude reálne za daňový subjekt elektronicky doručovať (a teda bude autorizovanou osobou), môže byť len fyzická osoba.

Na základe čoho sa môže fyzická osoba stať autorizovanou osobou (tzn. že jej ID je priradené k DIČ príslušného daňového subjektu)?

Odpoveď

V prvom kroku je potrebné, aby sa daňový subjekt zaregistroval na portáli FS. Registrovať sa môže buď FO, alebo napr. štatutárny orgán PO (čo je znovu fyzická osoba). Tieto osoby budú mať po registrácii pridelené ID, ktoré správca dane priradí k príslušnému DIČ na základe buď preukazu totožnosti, resp. výpisu z Obchodného registra (že sa jedná o štatutárny orgán). Posledným krokom je rozhodnutie sa o spôsobe elektronickej komunikácie, t.j. buď prostredníctvom portálu slovensko.sk alebo na základe "Dohody o elektronickom doručovaní" [.doc; 65 kB; nové okno] uzatvorenej podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z., ktorú daňový subjekt uzatvára so správcom dane a prihlasuje sa cez Idenfifikátor a heslo

Na základe čoho sa môže iná fyzická osoba ako napr. štatutárny orgán stať autorizovanou osobou, ktorá bude doručovať elektronicky za PO?

Odpoveď

Ak štatutárny orgán PO nebude doručovať elektronicky, môže byť autorizovaná iná fyzická osoba na základe plnej moci predloženej právnickou osobou, prípadne na základe poverenia vydaného štatutárnym orgánom PO. Skutočnosť, že bude nejaká osoba autorizovaná (tzn. jej ID bude pripojené k DIČ daňového subjektu), bude len na základe predloženej plnej moci, ktorou daňový subjekt splnomocní túto konkrétnu osobu na to, aby za neho elektronicky doručovala, prípadne jej bude štatutárnym orgánom vydané poverenie.

Ak by bola zástupcom daňového subjektu právnická osoba (PO), kto by bol registrovaným a autorizovaným používateľom s prideleným ID?

Odpoveď

Registrovanou a následne autorizovanou osobou je len fyzická osoba (FO). Priradenie tejto FO k daňovému subjektu (tzv. autorizácia formou Zastupovania) sa vykoná na základe plnej moci, prípadne poverenia. Ak by bola PO zástupcom na základe plnej moci, tak by bolo na jej uvážení (tejto právnickej osoby), ktorá z osôb oprávnených konať za PO by bola autorizovaná, resp. ktorá osoba poverená štatutárnym orgánom PO by bola autorizovanou osobou. Každá osoba poverená štatutárnym orgánom PO by musela mať svoje ID používateľa a správca dane by ju na daňový subjekt naviazal na základe predložených poverení štatutárneho orgánu. Tu sa nachádzajú potrebné informácie ako požiadať o vytvorenie väzby, ak je splnomocnencom (zástupcom) právnická osoba (PO) -  2020.11.30_4_EK_2020_M.pdf (financnasprava.sk) ako aj postup následného priradenia autorizovaného zastupujúceho používateľa - 2020.11.26_3_EK_2020_IM.pdf (financnasprava.sk).

Je možná autorizácia viacerých používateľov k jednému daňovému subjektu?

Odpoveď

Autorizácia viacerých používateľov k jednému daňovému subjektu pre účely využívania autorizovaných elektronických služieb je možná. Vytvorenie väzby týchto používateľov je závislé od oprávnenia osoby konať za daňový subjekt, a to od rozsahu plnomocenstva alebo od obsahu písomného poverenia zamestnanca právnickej osoby. To znamená, že za daňový subjekt môže doručovať podania elektronicky aj viac oprávnených osôb, avšak v nadväznosti na ustanovenie § 9 ods. 3 veta štvrtá daňového poriadku, podľa ktorého môže mať daňový subjekt, zákonný zástupca alebo opatrovník v tej istej veci len jedného zástupcu, rozsah plnomocenstva viacerých zástupcov daňového subjektu sa nesmie vzájomne prekrývať.

Ak má povinnosť podľa § 14 daňového poriadku doručovať elektronicky daňový poradca, kto uzatvára dohodu so správcom dane, daňový poradca alebo subjekt, ktorého zastupuje?

Odpoveď

Ak je v zmysle daňového poriadku povinný doručovať elektronicky daňový poradca za daňové subjekty, ktoré zastupuje pri správe daní, tak podľa ustanovenia § 13 ods. 5 dohodu uzavrie so správcom dane každý daňový subjekt, ktorého daňový poradca zastupuje. Výhodou je používanie eID, KEP,-u, aplikácie Slovensko v mobile kedy nie je potrebné podpisovať Dohody podľa § 13 ods. 5. Identifikátor bude mať pridelené daňový poradca na základe registrácie a následne bude jeho ID (daňového poradcu) priradené k jednotlivým daňovým subjektom, ktoré zastupuje na základe plných mocí. Rovnako uvedené platí aj u advokáta.

14. Zmena mailovej adresy

Zmenila sa mi mailová adresa, ako si ju zmením vo svojej osobnej internetovej zóne?

Odpoveď

Mailovú adresu je možné zmeniť po prihlásení sa do Osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy cez Profil používateľa - Kontaktné údaje.

Presný postup zmeny mailovej adresy možno nájsť v "Používateľskej príručke Osobná internetová zóna" [.pdf; 3,2 MB; nové okno] zverejnenej na webovom sídle finančnej správy.

15. Zmena prihlasovania na portál FS s ID a heslom na prihlasovanie Prostredníctvom portálu slovensko.sk

Prihlasoval som sa na portál FS spôsobom ID a heslo, teraz sa však chcem prihlasovať elektronickým dokladom alebo pomocou mobilnej aplikácie. Čo mám robiť?

Odpoveď

V prípade, ak sa používateľ prihlasoval identifikátorom a heslom a teraz sa stal vlastníkom občianskeho preukazu s čipom (eID), dokladu o pobyte s čipom, alebo má nainštalovanú a aktivovanú aplikáciu Slovensko v mobile, alebo je vlastníkom prihlasovacieho prostriedku vydaného v krajine EÚ, je potrebné v danom PC nainštalovať potrebný softvér z www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie prípadne nainštalovať v mobilnom telefóne aplikáciu Slovensko v mobile a prihlásiť sa spôsobom Prostredníctvom portálu slovensko.sk.

16. Elektronicky zaslaný dokument z finančnej správy

Z colného úradu mi zaslali elektronický dokument, kde ho nájdem?

Odpoveď

Zaslaný elektronický dokument nájde používateľ (s právnym titulom konania – štatutár, osobné konanie, zákonný zástupca/opatrovník) po prihlásení sa do svojej osobnej internetovej zóny v „Schránke správ“, kde sú dostupné všetky správy subjektu (výberom podľa typu správy aj Všetky úradné dokumenty). Používateľ s právnym titulom Poverená osoba alebo Splnomocnená osoba má dostupné správy v tejto schránke podľa aktuálneho oprávnenia od štatutára (napr. na prijímanie písomností doručovaných elektronickými prostriedkami atď.). Oprávnenosť prijímania je možné si preveriť cez Autorizácie – Moje autorizácie k subjektom, kde pri požadovanom daňovom subjekte musí byť uvedené v časti „Oprávnenie prijímať doručované písomnosti“ – Áno.

Pre úradné dokumenty je potrebné pre ich sprístupnenie v schránke správ potvrdiť voľbu „PRIJAŤ DOKUMENT“.

Presný postup prijatia dokumentu možno nájsť v "Používateľskej príručke Osobná internetová zóna" [.pdf; 4 MB; nové okno] zverejnenej na webovom sídle finančnej správy.

Z colného úradu mi pred viac ako 15 dňami zaslali elektronický dokument, kde ho nájdem?

Odpoveď

Ak je voľba na prijatie dokumentu neprístupná, mohla nastať jedna z nasledovných situácii:

 • dokument už bol prijatý iným oprávneným používateľom alebo,
 • nemáte oprávnenie na prijímanie písomností doručovaných elektronickými prostriedkami alebo,
 • už uplynula 15 dňová lehota na jeho doručenie.

Zaslaný elektronický dokument sa nepotvrdením prijatia dokumentu do 15 kalendárnych dní stáva automaticky doručeným posledným dňom tejto lehoty (§ 32 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Tento dokument je možné po tejto lehote nájsť v „Spise subjektu“ kde má prístup len štatutár alebo poverená osoba s neobmedzeným prístupom k službám portálu finančnej správy.

V prípade, že používateľ nemá oprávnenie pre službu „Spis subjektu“ zobrazí sa informácia „Nemáte potrebné oprávnenie pre prácu s touto službou“.

Presný postup práce v „Spise subjektu“ možno nájsť v "Používateľskej príručke Osobná internetová zóna" [.pdf; 4 MB; nové okno] zverejnenej na webovom sídle finančnej správy.

Podávanie dokumentov vrátane nadrozmerných dokumentov

1. Odosielanie všeobecného podania s prílohou nad 15 MB

Chcem podať k všeobecnému podaniu prílohu (20 MB). Systém mi vypisuje hlásku, že nie je možné pripojiť takúto prílohu. Ako mám podať prílohu k podaniu?

Odpoveď

Príloha k všeobecnému podaniu nemôže byť väčšia ako 15 MB. Ak máte väčšiu prílohu, tak je potrebne ju rozdeliť a poslať napr. 2 všeobecné podania s prílohou.

2. Odosielanie daňového priznania s veľkým obsahom dát

Podávam dokument – napr. daňové priznanie k dani z motorových vozidiel s viac ako 300 vozidlami (s veľkým obsahom dát) cez portál FS. Systém mi nevie načítať .xml súbor a ani skontrolovať vyplnené údaje v daňovom priznaní. Ako mám teda podať daňové priznanie?

Odpoveď

Dokumenty (daňové priznanie) s veľkým obsahom dát odporúčame podať cez aplikáciu eDANE (Java alebo Win) dostupnú na stránke finančnej správy v časti Rýchle odkazy - Aplikácia eDane.

3. Odosielanie nadrozmerného podania

Akou formou a prípadne aplikáciou mám podať nadrozmerné podanie KV DPH?

Odpoveď

Nadrozmerné podanie KV DPH je povinnosť podať elektronicky. Nadrozmerné podanie je potrebné podať cez aplikáciu eDANE (Java alebo Win) dostupnú na stránke finančnej správy v časti Rýchle odkazy - Aplikácia eDane.

4. Odosielanie podania

Akým spôsobom môžem doručovať podania elektronicky a aké mám povinnosti?

Odpoveď

Pre elektronické odosielanie dokumentov je potrebné, aby daňový subjekt uzatvoril dohodu o elektronickom doručovaní s daňovým úradom podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok), ktorú môže uzatvoriť už len fyzická osoba alebo si aktivoval kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) alebo eID kartu (občiansky preukaz s čipom). K prihláseniu potrebujete ID (užívateľské meno, ktoré ste získali pri registrácii) a heslo alebo KEP alebo prihlásenie je možné aj pomocou eID prostredníctvom portálu slovensko.sk.

Postup pri registrácii a následnej autorizácii sa nachádza na titulnej stránke finančnej správy v časti Rýchle odkazy - Príručky a návody, kde pod názvom portál finančnej správy (PFS) sa nachádza PDF formulár „Registrácia používateľa Portálu finančnej správy“ [.pdf; 975 kB; nové okno] a „Používateľská príručka Osobná internetová zóna“ [.pdf; 5 MB; nové okno].

5. Odosielanie všeobecného podania s prílohou

Pri elektronickom odosielaní všeobecného podania sa mi nedá pripojiť príloha. Čo je potrebné urobiť?

Odpoveď

Ako prvý krok je potrebné kliknúť na katalóg formulárov a následne vybrať a vyplniť formulár (všeobecné podanie). Vo formulári je potrebné potvrdiť „Súčasťou podania je príloha". V „Obsahu podania" (Text podania) sa vpíše text konkrétneho podania. Zároveň je potrebné vypísať časť „Popis prílohy" ako aj „Spôsob doručenia“, pričom v tejto časti sa vyberie možnosť „Elektronicky – súčasť podania". Následne je potrebné dať formulár kontrolovať a ponuka pre prílohy bude prístupná a až potom je možné pripojiť prílohu. Prílohu odporúčame uložiť do PC napr. na pracovnú plochu.

6. Odosielanie poznámok k účtovnej závierke

Dajú sa podávať poznámky k Účtovnej závierke elektronicky?

Odpoveď

Áno, ale iba cez portál finančnej správy, nie cez aplikáciu eDANE. Osoby, ktoré sú povinné komunikovať elektronicky, podávajú účtovnú závierku iba elektronicky, t.j. súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. V elektronických formulároch sa nachádza len prvá strana poznámok. Ostatné strany poznámok musí účtovná jednotka pripojiť ako prílohu napr. v pdf formáte a zaslať spoločne aj s prvou stranou poznámok elektronicky cez Katalóg elektronických formulárov – Účtovné dokumenty – Účtovné výkazy, nie cez Všeobecné podanie.