Preskočiť na hlavný obsah

Práca s elektronicky podpísanými dokumentami

Podľa § 165b ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. sa podľa § 32, § 33 ods. 1 a 3 a § 56 postupuje najskôr od 1. januára 2016 vo vzťahu k jednotlivým druhom daní podľa oznámenia finančného riaditeľstva uverejneného na jeho webovom sídle. Finančné riaditeľstvo zverejnilo dňa 28.12.2015 na svojom webovom sídle informáciu, že od 11. januára 2016 začne obojsmerne elektronicky komunikovať na spotrebných daniach.

V rámci tejto obojstrannej komunikácie sú do elektronickej schránky používateľa elektronicky doručované úradné dokumenty pre daňový subjekt. Tieto dokumenty sú po prevzatí na portáli finančnej správy používateľovi zobrazené v čitateľnej forme.

Používateľ má možnosť stiahnuť si celú zásielku úradného dokumentu v aj v elektronickej forme vrátane všetkých atribútov (zaručený podpis, časová pečiatka, ...), ktoré identifikujú kto dokument vytvoril a kedy ho vytvoril. Takýto elektronický dokument je však pre používateľa mimo prostredia portálu finančnej správy ťažko čitateľný.

Na vizualizáciu takéhoto elektronického dokumentu na počítači používateľa je možné použiť aplikáciu D.Viewer. Aplikácia je určená na prezeranie dátových štruktúr slúžiacich na elektronickú výmenu dát, najmä elektronických podaní a elektronických úradných dokumentov, podpísaných kvalifikovaným elektronickým podpisom KEP alebo opatrených (zaručenou/kvalifikovanou) elektronickou pečaťou. Aplikácia extrahuje obsah zvolenej dátovej štruktúry a následne umožňuje zobrazenie obsahu používateľovi prostredníctvom integrovaných vizualizácii v grafickej podobe.

Informácia

Inštaláciu aplikácie D.Viewer môžete vykonať prostredníctvom aplikácie D.Signer/XAdES, ktorého je súčasťou. 

Súbory pre inštaláciu a inštalačná príručka sa nachádzajú na ústrednom portáli verejnej správy  slovensko.sk [nové okno].

Dokument

Pre používanie aplikácie D.Viewer je k dispozícii používateľská príručka D.Viewer v. 3.1 [.pdf; 3,3 MB].