Preskočiť na hlavný obsah

Všeobecné informácie o dani z príjmov

Informácie sú poskytované v nasledovnej štruktúre:

Podávanie daňového priznania

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 presiahli sumu 2 461,41 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t. j. daňovníka, ktorý má na území SR trvalý pobyt, bydlisko, alebo ktorý sa na území SR zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom roku).

Výnimky z podávania DP

Ak daňovník dosiahol v príslušnom zdaňovacom období iba príjmy zo závislej činnosti na území SR a požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, nie je povinný podať daňové priznanie.

Daňové priznanie nie je povinný podať aj daňovník, ktorý má len príjmy,

 • ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území SR a je daňovníkom, ktorý požíva výhody a imunity podľa medzinárodného práva,
 • zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Lehoty na podanie daňového priznania

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 je do 31. marca 2024. Nakoľko tento deň pripadá na nedeľu, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 je 2. apríl 2024.

Možnosť predĺženia lehoty

Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa na základe

 • oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2, predlžuje táto lehota najviac o tri celé kalendárne mesiace (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii); daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná,
 • oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2, predlžuje táto lehota najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii); daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná, pričom ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitného predpisu.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je k dispozícii aj na internetovej stránke finančnej správy.

Lehota na podanie daňového priznania, ak daňovník zomrie

Ak daňovník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič do troch mesiacov po smrti daňovníka, pričom daňový úrad môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak dedič podá žiadosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Kde sa podáva daňové priznanie

Daňové priznanie sa podáva na daňovom úrade. Daňové priznanie možno podať aj na pobočke daňového úradu alebo na kontaktnom mieste daňového úradu.

Typy daňových priznaní

Daňové priznanie typu A podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, t.j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Daňové priznanie typu B podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol aj príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem, ako napr. príjem z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu a pod.

Príjmy podliehajúce dani

Dani z príjmov podliehajú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane, okrem príjmov, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené. Medzi príjmy podliehajúce dani patria:

Príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania) - § 5 zákona

Príjmy z podnikania - § 6 ods. 1 zákona

 • príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva (príjmy, ktoré dosahuje samostatne hospodáriaci roľník, ktorý vykonáva činnosť na základe osvedčenia vydaného podľa zákona o súkromnom podnikaní občanov)
 • príjmy zo živnosti (príjmy dosahované z činností na základe živnostenského oprávnenia)
 • príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov (napr. auditor, daňový poradca, súkromný lekár, veterinárny lekár, notár, exekútor)
 • príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti, a to podiely na zisku, podiely na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti, vyrovnacie podiely pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti

Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti - § 6 ods. 2 zákona

 • príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14
 • príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady
 • príjmy z vytvorenia, zhotovenia, použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva
 • príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním, napr. príjmy z činnosti osobnej asistencie
 • príjmy znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
 • príjmy z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou (z činnosti sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, z činností sprostredkovateľov zamestnania),
 • príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa osobitného predpisu vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe

Príjmy z prenájmu nehnuteľností, vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti - § 6 ods. 3 zákona

Príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, t.j. príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov uvedených v odseku 2 písm. a), pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 zákona - § 6 ods. 4 zákona.

Príjmy z kapitálového majetku - § 7 zákona

 • úroky a ostatné výnosy z cenných papierov
 • úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách vrátane úrokov
 • z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu
 • úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností
 • dávky z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu podľa osobitného predpisu a dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu; rovnako sa posudzuje aj odstupné vyplácané podľa osobitného predpisu,
 • plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, rovnako sa posudzuje aj jednorazové vyrovnanie alebo odbytné vyplácané v prípade poistenia osôb pri predčasnom skončení poistenia
 • výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja
 • príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia)
 • výnosy (príjmy) zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok
 • výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera z rozdielu medzi menovitou hodnotou cenného papiera a emisným kurzom pri jeho vydaní
 • príjem vo výške rozdielu medzi menovitou hodnotou a nižšou obstarávacou cenou u majiteľa dlhopisov a pokladničných poukážok predávaných pod ich menovitú hodnotu pri ich splatnosti

Ostatné príjmy - § 8 zákona

 • príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí; za príjem z príležitostnej činnosti sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6, môže znížiť základ dane podľa § 17 až 29 o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 431/2002 Z. z. [nové okno] o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností
 • príjmy z predaja hnuteľných vecí
 • príjmy z prevodu opcií
 • príjmy z prevodu cenných papierov
 • príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva
 • príjmy zo zdedených práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv príbuzných autorskému právu
 • dôchodky a podobné opakujúce sa požitky
 • výhry v lotériách a iných podobných hrách a výhry z reklamných súťaží a žrebovaní,
 • ceny z verejných súťaží, ceny zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, a ceny zo športových súťaží, ak nejde o daňovníka, ktorý športovú činnosť vykonáva v rámci inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • príjmy z derivátových operácií
 • peňažné a nepeňažné plnenie, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa
 • kompenzačné platby podľa § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. [nové okno] o regulácii v sieťových odvetviach
 • náhrada nemajetkovej ujmy podľa § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka [nové okno], okrem náhrady nemajetkovej ujmy, ktorá bola spôsobená trestným činom
 • príjmy za výkup odpadu vyplatené podľa § 3 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. [nové okno] o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe (§ 50 a 51 zákona č. 440/2015 Z. z. [nové okno] o športe) prijaté športovcom podľa § 4 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 440/2015 Z. z [nové okno] o športe
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti
 • príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov
 • príjem z predaja virtuálnej meny

Podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva - § 3 ods. 1 písm. e) zákona

Dani z príjmov podlieha podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, a to zo zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017.

Ak podiel na zisku plynie daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentovi SR)

 • zo zdrojov na území SR, zdaňuje sa daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %,
 • zo zdrojov v zahraničí od daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (s výnimkou daňovníka nezmluvného štátu), fyzická osoba ho zdaňuje cez podané daňové priznanie ako súčasť osobitného základu dane sadzbou dane vo výške 7 %,
 • zo zdrojov v zahraničí od daňovníka nezmluvného štátu (§ 2 písm. x) zákona o dani z príjmov), je u fyzickej osoby súčasťou osobitného základu dane (§ 51e zákona) pri podaní daňového priznania fyzickej osoby a zdaňuje sa sadzbou dane vo výške 35 %.

Dani z príjmov podlieha aj podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, a to zo zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31.12.2003. Ak tieto podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31.12.2003 plynú v zdaňovacom období začínajúcom najskôr od 1.1.2017 fyzickej osobe ako daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentovi SR)

 • zo zdrojov na území SR, zdaňujú sa daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %,
 • zo zdrojov v zahraničí (bez ohľadu na to, či zo zmluvného štátu, resp. nezmluvného štátu), sú súčasťou osobitného základu dane (§ 51e zákona) pri podaní daňového priznania a sú zdaňované sadzbou dane vo výške 7 %.

Vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka obchodnej spoločnosti alebo člena družstva - § 3 ods. 1 písm. e) zákona

Vyrovnací podiel vyplatený spoločníkovi spoločnosti s ručením obmedzeným alebo členovi družstva pri zániku jeho účasti v spoločnosti alebo družstve je predmetom dane z príjmov, ak sa výška vyrovnacieho podielu určila na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017. Z tohto príjmu plynúceho zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou sa daň vyberá zrážkou vo výške 7 %.

Základom dane pre daň vyberanú zrážkou je vyrovnací podiel znížený o hodnotu splateného vkladu zistenú podľa § 25a písm. c) až f) zákona o dani z príjmov za každý podiel jednotlivo, pričom ak je hodnota jednotlivého splateného vkladu vyššia ako vyrovnací podiel, na rozdiel sa neprihliada. Pri splatenom vklade obstaranom do 31.12.2015 sa ako daňový výdavok uplatní hodnota splateného vkladu v ocenení stanovenom podľa zákona o dani z príjmov účinného do 31.12.2015.

Podiel na likvidačnom zostatku pri likvidácii obchodnej spoločnosti alebo družstva - § 3 ods. 1 písm. e) zákona

Podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti s ručením obmedzeným alebo družstva vyplatený spoločníkovi spoločnosti s ručením obmedzeným alebo členovi družstva z likvidačného zostatku pri zániku spoločnosti alebo družstva likvidáciou je predmetom dane z príjmov, ak obchodná spoločnosť alebo družstvo vstúpila do likvidácie najskôr 1. januára 2017, alebo ak súd rozhodol o zrušení spoločnosti podľa osobitného predpisu najskôr 1. januára 2017. Jedná sa o príjem podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov. Z tohto príjmu plynúceho zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou sa daň vyberá zrážkou vo výške 7 %.
Základom dane pre daň vyberanú zrážkou je podiel na likvidačnom zostatku znížený o hodnotu splateného vkladu zistenú podľa § 25a písm. c) až f) zákona o dani z príjmov za každý podiel jednotlivo, pričom ak je hodnota jednotlivého splateného vkladu vyššia ako podiel na likvidačnom zostatku, na rozdiel sa neprihliada. Pri splatenom vklade obstaranom do 31.12.2015 sa ako daňový výdavok uplatní hodnota splateného vkladu v ocenení stanovenom podľa zákona o dani z príjmov účinného do 31.12.2015.

Podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi obchodnej spoločnosti - § 3 ods. 1 písm. e) zákona

Podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi obchodnej spoločnosti (okrem verejnej obchodnej spoločnosti) zo zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017 podlieha dani z príjmov a zdaňuje sa daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %, ak plynie zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentovi SR).

Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane, ktorým je obchodná spoločnosť, a to pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech tichého spoločníka. Základom dane je iba príjem neznížený o výdavky. Túto zrazenú daň odvedie spoločnosť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem vyplatený. V rovnakej lehote je obchodná spoločnosť ako platiteľ dane povinná predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane, a to na tlačive, ktoré je zverejnené na internetovej stránke finančnej správy.

Zrazením a odvedením dane vybratej zrážkou je daňová povinnosť fyzickej osoby ako tichého spoločníka splnená a fyzickej osobe nevzniká v súvislosti s týmto príjmom žiadna iná daňová povinnosť. Zrazenú a odvedenú daň si fyzická osoba nemôže započítať ako zaplatený preddavok na daň, ktorý môže daňový úrad vrátiť v prípade, ak fyzickej osobe nevznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie.

Podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku a podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou - § 3 ods. 1 písm. g) zákona

S účinnosťou od 1.1.2017 sa zdaňujú podiely členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou podľa § 20 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách vykázanom za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017, ako aj podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, ak tieto príjmy presiahnu v príslušnom zdaňovacom období 500 eur od jednotlivého pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou. Zdaniteľným príjmom je teda iba príjem v sume prevyšujúcej 500 eur od jednotlivého pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou dosiahnutý v príslušnom zdaňovacom období. Za pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem.

Ak podiel na zisku alebo podiel na likvidačnom zostatku dosiahne fyzická osoba, ktorá je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom Slovenskej republiky)

 • od pozemkového spoločenstva na území Slovenskej republiky, daň sa vyberie zrážkou vo výške 7 %,
 • od zahraničného pozemkového spoločenstva s výnimkou daňovníka nezmluvného štátu [podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov], takýto podiel na zisku zdaní fyzická osoba podaním daňového priznania k dani z príjmov, pričom sa zahrnie do osobitného základu dane [podľa § 51e ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov] a zdaní sadzbou dane vo výške 7 %. Ak bude tento podiel na zisku alebo podiel na likvidačnom zostatku zdanený v zmluvnom štáte v súlade so zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia, uplatní rezident SR v daňovom priznaní za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia príslušnú metódu určenú touto zmluvou (spravidla metódu zápočtu dane),
 • od zahraničného pozemkového spoločenstva, ktoré je daňovníkom nezmluvného štátu [podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov], fyzická osoba ho zdaní podaním daňového priznania k dani z príjmov, pričom ho zahrnie do osobitného základu dane [podľa § 51e ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov] a zdaní sadzbou dane vo výške 35 %.

Základom dane z podielov na zisku je iba príjem neznížený o daňové výdavky, a to aj v prípade dane vyberanej zrážkou, ako aj v prípade zaradenia príjmu do osobitného základu dane v podanom daňovom priznaní.

Základom dane z podielu na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou je príjem znížený o hodnotu splateného vkladu zistenú podľa § 25a písm. c) až f) za každý podiel jednotlivo, pričom ak je hodnota splateného vkladu vyššia ako podiel na likvidačnom zostatku, na rozdiel sa neprihliada. Pri splatenom vklade obstaranom do 31.12.2015 sa ako daňový výdavok uplatní hodnota splateného vkladu v ocenení stanovenom podľa príslušných ustanovení zákona účinných do 31.12.2015.

Pri príjmoch, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane, ktorým je pozemkové spoločenstvo, a to pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech člena pozemkového spoločenstva. Túto zrazenú daň pozemkové spoločenstvo odvedie správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem vyplatený. V rovnakej lehote je pozemkové spoločenstvo ako platiteľ dane povinné predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane, a to na tlačive, ktoré je zverejnené na internetovej stránke finančnej správy.

Zrazením a odvedením dane vybratej zrážkou je daňová povinnosť fyzickej osoby ako člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou splnená a fyzickej osobe nevzniká v súvislosti s týmto príjmom žiadna iná daňová povinnosť. Zrazenú a odvedenú daň si fyzická osoba nemôže započítať ako zaplatený preddavok na daň, ktorý môže daňový úrad vrátiť v prípade, ak fyzickej osobe nevznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie.

Príjmy, ktoré sa nezdaňujú

Dani z príjmov nepodliehajú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené.

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

Predmetom dane nie je:

 • prijatá náhrada oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona o súdnej rehabilitácii, zákona o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd, zákona o mimosúdnych rehabilitáciách, zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, zákona o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd, zákona o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách, zákona o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939-1945, zákona o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom)
 • príjem získaný vydaním podľa osobitných predpisov
 • príjem nadobudnutý darovaním (okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom závislej činnosti, podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti a darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa)
 • príjem nadobudnutý dedením (okrem príjmu z neho plynúceho)
 • úver a pôžička
 • podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva (okrem podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti), a to podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia rokov 2004 až 2016,
 • vyrovnací podiel (okrem vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti), na vyplatenie ktorého vznikol nárok po 1.1.2004 a ktorého výška sa určila na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie do 31.12.2016,
 • podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva (okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti), ak obchodná spoločnosť alebo družstvo vstúpili do likvidácie do 31.12.2016, alebo ak súd rozhodol o zrušení spoločnosti podľa osobitného predpisu najneskôr do 31.12.2016,
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi (okrem podielu na výsledku podnikania vyplácanému tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti), ak je vyplatený z výsledku podnikania vykázanom za zdaňovacie obdobia 2004 až 2016,
 • podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31.12.2016,
 • daň z pridanej hodnoty uplatnená v cene tovaru alebo služby, ak ide o platiteľa tejto dane,
 • príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií (§ 208 Obchodného zákonníka) a podielov (§144 a 223 Obchodného zákonníka) ako aj príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení daňovníka bez likvidácie, a to aj vtedy, ak súčasťou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie.

Príjmy oslobodené od dane

Všetky príjmy, ktoré sú od dane oslobodené, sú taxatívne vymenované v ustanovení § 9 zákona o dani z príjmov. Príjmy oslobodené od dane z príjmov sú napríklad:

 • príjem z predaja nehnuteľnosti po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia, ak predávajúci nemal predmetnú nehnuteľnosť zahrnutú v obchodnom majetku, okrem príjmu, ktorý plynie daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia,
 • príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa,
 • príjem z predaja hnuteľnej veci, ak ju predávajúci nemal zahrnutú v obchodnom majetku, okrem príjmu, ktorý plynie daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia,
 • príjem z predaja nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov prijatý touto osobou,
 • s účinnosťou od 1.9.2022 aj z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej podľa § 11 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzavretá až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, pričom
  1. do uplynutia piatich rokov sa započíta aj doba od nadobudnutia pôvodnej nehnuteľnosti, ktorá bola nahradená nehnuteľnosťou podľa zákona o pozemkových úpravách,
  2. pri nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade je príjem z predaja tejto nehnuteľnosti oslobodený po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia poručiteľom, pri ktorom sa uplatní aj postup podľa prvého bodu.
 • príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti podľa osobitného predpisu a obdobné plnenie poskytované zo zahraničia (podľa zákona o rodine, zákona o náhradnom výživnom),
 • príjem z prenájmu nehnuteľností a príjem z príležitostných činností, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu,
 • príjem z prevodu členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, ak daňovník užíval tento byt na bývanie aspoň päť rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom,
 • príjem získaný nadobudnutím vlastníctva bytu ako náhrady za uvoľnený byt alebo prijatá náhrada za uvoľnený byt užívateľom bytu od oprávnenej osoby, ktorej bola vydaná nehnuteľnosť podľa osobitných predpisov alebo od dediča oprávnenej osoby, ktorej bola vydaná táto nehnuteľnosť, v ktorej sa takýto byt nachádza,
 • príjem z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov a z prevodu účasti na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva, ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzený rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne 500 eur, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu; ak daňovník súčasne dosiahol aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti a príjmy z príležitostných činností, uplatní sa oslobodenie pri všetkých týchto príjmoch najviac v úhrnnej výške 500 eur,
 • z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, a to po uplynutí jedného roka od ich nadobudnutia, ak doba medzi ich prijatím na regulovaný trh alebo obdobný zahraničný regulovaný trh a predajom presiahne jeden rok; od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka,,
 • z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií plynúci z dlhodobého investičného sporenia po splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom vrátane príjmu vyplateného po uplynutí 15 rokov od začiatku dlhodobého investičného sporenia (od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka),
 • dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia, individuálneho zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, nemocenského zabezpečenia a úrazového zabezpečenia, plnenia zo starobného dôchodkového sporenia, okrem sumy vyplatenej podľa osobitného predpisu, a plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu,
 • dávky a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, štátne dávky a štátne sociálne dávky upravené osobitnými predpismi, ďalšie sociálne dávky a plnenia rovnakého druhu z členských štátov EÚ a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • plnenia z poistenia osôb okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu podľa osobitného predpisu (zákona č. 129/2022 Z. z.), alebo doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,
 • prijaté náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy okrem náhrady nemajetkovej ujmy podľa § 8 ods. 1 písm. n) zákona, plnenia poskytované na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu zdaniteľného príjmu alebo ako náhrada za škodu spôsobenú na majetku, ktorý bol v čase vzniku škody obchodným majetkom, alebo škodu spôsobenú v súvislosti s podnikaním alebo inom samostatnou zárobkovou činnosťou daňovníka alebo v súvislosti s prenájmom,
 • štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo poskytované vysokými školami, štipendiá poskytované žiakom podľa osobitného predpisu, podpory a príspevky z prostriedkov nadácií, občianskych združení, neziskových organizácií, rozpočtov obcí, VÚC a štátnych fondov okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti alebo podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nejde o platby poskytnuté podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,
 • výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov a obdobné výhry zo zahraničia (napr. Keno, Loto, Euromilióny),
 • prijaté ceny alebo výhry (okrem výhier v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov) v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru, pričom do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu 350 eur,
 • prijatá náhrada za vyvlastnenie pozemkov a stavieb vo verejnom záujme vyplatená podľa osobitného predpisu,
 • hmotné zabezpečenie žiakov stredných odborných škôl a žiakov odborných učilíšť poskytované podľa osobitného predpisu,
 • suma daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti (ďalej len „daňový bonus“) vyplatená daňovníkovi podľa § 33; suma daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa § 33a a plnenia rovnakého druhu z členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme hodnoty stravy poskytnutej poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na odbornom podujatí podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach určenom výhradne na vzdelávací účel a nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na sústavnom vzdelávaní podľa § 42 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti; za účasť na sústavnom vzdelávaní sa nepovažuje hodnota ubytovania a dopravy poskytnutá v súvislosti s týmto vzdelávaním,
 • podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou alebo podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, ak v príslušnom zdaňovacom období nepresiahne 500 eur od jednotlivého pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou,
 • peňažné plnenie a nepeňažné plnenie poskytnuté z prostriedkov štátneho rozpočtu pri príležitosti udeľovania štátnych cien a štátnych vyznamenaní podľa osobitných predpisov, peňažné a nepeňažné plnenie prijaté športovým reprezentantom z dôvodu udelenia čestného štátneho titulu „Zaslúžilý majster športu" podľa zákona o športe, ako aj odmeny športových reprezentantov za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži (na olympiáde alebo paralympiáde) podľa zákona o športe,
 • príspevok za zásluhy v športovej oblasti poskytovaný podľa § 1 zákona č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu (finančné ocenenie štátnych občanov SR, ktorí ako športoví reprezentanti ČSR, ČSSR, ČSFR, alebo SR v období od 28. októbra 1918 získali na vybranej medzinárodnej súťaži medailové ocenenie,
 • jednorazový príspevok 10 000 eur za zásluhy v športovej oblasti poskytovaný podľa § 9 zákona č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu (príspevok poskytnutý štátnemu občanovi SR, ktorý získal zlatú medailu (1. miesto), striebornú medailu (2. miesto) alebo bronzovú medailu (3. miesto).

Určenie rezidencie daňovníka

Pre správne zdanenie príjmov dosiahnutých jednak na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí, je potrebné vychádzať z určenia rezidencie daňovníka, či ide o rezidenta SR, alebo o rezidenta iného štátu.

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezident SR)

Daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom SR) je fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava, pričom

 • fyzická osoba má na území Slovenskej republiky bydlisko, ak má možnosť ubytovania, ktoré neslúži len na príležitostné ubytovanie, a so zreteľom na všetky súvisiace skutočnosti a okolnosti vrátane osobných väzieb a ekonomických väzieb fyzickej osoby k územiu Slovenskej republiky je zrejmý zámer fyzickej osoby sa v tomto bydlisku trvale zdržiavať,
 • fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu.

Predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je príjem plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ako aj zo zdrojov v zahraničí.

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR)

Daňovníkom s obmedzenou daňovom povinnosťou (nerezidentom SR) je fyzická osoba,

 • ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, bydlisko a ktorá sa tu ani obvykle nezdržiava,
 • ktorá sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava len na účely štúdia alebo liečenia alebo ktorá hranice do Slovenskej republiky prekračuje denne alebo v dohodnutých časových obdobiach len na účely výkonu závislej činnosti, ktorej zdroj je na území Slovenskej republiky.

Predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je iba príjem plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky.

Uplatňovanie daňových zvýhodnení

Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovníkovi uplatniť nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na jeho manželku alebo manžela, uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa, uplatnenie zamestnaneckej prémie za splnenia zákonom vymedzených podmienok, zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Čiastkový základ dane vyčíslený z tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

Ak je základ dane daňovníka v roku 2023 rovný alebo je nižší ako 21 754,18 eura, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je 4 922,82 eura.

Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 21 754,18 eura, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 10 361,36 eura a jednej štvrtiny základu dane daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nemá nárok daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom

 • starobného dôchodku,
 • vyrovnávacieho príplatku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • starobného dôchodkového sporenia,
 • výsluhového dôchodku,

alebo ak bol poberateľom dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, výsluhového dôchodku zo zahraničia alebo obdobného výsluhového dôchodku zo zahraničia.

Na nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka nemá nárok ani daňovník, ktorému bol dôchodok priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane stanovená pre zdaňovacie obdobie.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Čiastkový základ dane vyčíslený z tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môže daňovník uplatniť iba v prípade, že manželka žije s daňovníkom v domácnosti a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

 • starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti
 • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • považuje za občana so zdravotným postihnutím
 • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Ak sú splnené uvedené podmienky iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku zodpovedajúcu 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela

Ak daňovník dosiahne v zdaňovacom období roku 2023 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 41 445,46 eura, nezdaniteľná časť základu dane je:

 • 4 500,86 eura, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem
 • rozdiel medzi sumou 4 500,86 eura a vlastným príjmom manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 4 500,86 eura
 • nula, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 4 500,86 eura

Ak je základ dane daňovníka v zdaňovacom období roku 2023vyšší ako 41 445,46 eura, nezdaniteľná časť základu dane je:

 • rozdiel medzi sumou 14 862,23 eura (63,4-násobok platného životného minima, ktoré k 1.1.2023 predstavuje sumu 234,42 eura) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule
 • rozdiel medzi sumou 14 862,23 eura a jednej štvrtiny základu dane daňovníka znížený o vlastný príjem manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule

Výpočet vlastného príjmu manželky

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený, okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a okrem štátnych sociálnych dávok, znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bola povinná platiť.

Medzi štátne sociálne dávky patrí iba:

 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na viac súčasne narodených detí,
 • príspevok na pohreb,
 • rodičovský príspevok,
 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa,
 • 13. dôchodok,
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom
 • príspevok športovému reprezentantovi (zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov),
 • kompenzačný príspevok baníkom.

Poznámka: Materské, nemocenské dávky, všetky druhy dôchodkov, výhry a pod. sa započítavajú do úhrnu príjmov manželky a majú vplyv na výšku nezdaniteľnej časti základu dane, ktorú si bude manžel uplatňovať na manželku.

Daňový bonus na vyživované dieťa

V roku 2023 si môže daňovník uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa vo výške

 • 50 eur mesačne ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku
 • 140 eur mesačne ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku, za mesiace január až apríl iba v prípade, ak sa na vyživované dieťa neposkytla dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov. Od 1.5.2023 si môže daňovník uplatniť súčasne daňový bonus a poberať aj dotáciu na stravu.

Nárok na daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu takto:

Počet vyživovaných detí Percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane)
1 20 %
2 27 %
3 34 %
4 41 %
5 48 %
6 a viac 55 %

Za vyživované dieťa daňovníka sa považuje dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov.

Daňový bonus na vyživované dieťa možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom

 • sa dieťa narodilo, alebo
 • v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie, alebo
 • v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a daňovník uplatňujúci si nárok na daňový bonus nemá základ dane (čiastkový základ dane) podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, alebo ich úhrn, môže pri podaní daňového priznania k dani z príjmov navýšiť svoj základ dane o úhrn základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa v domácnosti, resp. o pomernú časť základov dane druhej oprávnenej osoby, ak táto druhá oprávnená osoba spĺňa podmienky na uplatnenie daňového bonusu len časť roka.

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR) si môže uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v roku 2023 tvorí najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí. Ak daňovník navýši svoj základ dane o základ dane druhej oprávnenej osoby, musí aj druhá oprávnená osoba, ktorá je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, dosiahnuť v roku 2023 najmenej 90 % príjmov zo zdrojov na území SR.

Zníženie základu dane o príspevky na DDS (III. pilier) a na celoeurópsky dôchodkový produkt

Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie podľa zákona č. 650/2004 Z. z. [nové okno] o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu, ako aj príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa zákona č. 129/2022 Z. z. [nové okno] o celoeurópskom dôchodkovom produkte a príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu, je možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v príslušnom zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do 180 eur za rok.

Táto nezdaniteľná časť základu dane sa môže uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo z ich úhrnu, teda z tzv. aktívnych príjmov. Aby si daňovník mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať tieto podmienky:

 1. príspevky daňovník zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, alebo na základe zmluvy o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte podľa Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238 [nové okno] z 20. júna 2019 o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) (Ú.v.EÚ L 198, 25.7.2019) v platnom znení,
 2. daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona č. 650/2004 Z. z. [nové okno] o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v písmene a).

Daňový bonus na zaplatené úroky

Daňový bonus na zaplatené úroky sa vzťahuje iba na úroky pri úveroch na bývanie podľa § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom.

Daňový bonus na zaplatené úroky sa môže uplatniť zo zmluvy o úvere uzatvorenej po 31.12.2017. Ak bol daňovníkovi poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1.1.2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky prvýkrát vznikne daňovníkovi až v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý poslednýkrát vznikol daňovníkovi nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých.

Daňovník má nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z úveru, ak splní tieto podmienky:

 • ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie má najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov,
 • jeho priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie. (V roku 2022 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 304 eur, teda 1,3 násobok tejto sumy predstavuje 1 695,20 eura).

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok.

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie.

O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daň daňovníka.

Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie

Daňovník, ktorý si za zdaňovacie obdobie 2023, neuplatní daňový bonus na zaplatené úroky, môže si uplatniť za rok 2023 daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky.

Daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky v zdaňovacom období 2023 vypočítaný

 • z poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom slúžiace výlučne k jeho vlastnému trvalému bývaniu alebo k jeho vlastnému trvalému bývaniu spolu s blízkymi osobami,
 • ak má priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5,6 a 8 zákona o dani z príjmov a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51a zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022, najviac vo výške 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za rok 2022, čo predstavuje sumu 2 086,40 eura (1,6 násobok sumy 1 304 eur)

Priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako 1/12 zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5,6 a 8 zákona o dani z príjmov a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e zákona o dani z príjmov.

Ak je daňovník dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú si uplatňuje nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, spolu s iným spoludlžníkom, priemerný mesačný príjem dlžníka spolu so spoludlžníkom nesmie presiahnuť súčin počtu dlžníka a spoludlžníka a 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za rok 2022 (t. j. sumy 2 086,40 eura). Spoludlžníkovi nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky nevzniká.

Daňovník, ktorý si uplatní daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, nemusí spĺňať podmienku veku.

Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v roku 2023 tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

Výška daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky.

Daňovým bonusom zo zvýšenia zaplatenej splátky je suma vo výške 75 % z rozdielu medzi zaplatenou nižšou priemernou ročnou splátkou v zdaňovacom období roku 2022 a zaplatenou vyššou ročnou splátkou v zdaňovacom období roku 2023, najviac však do výšky 1 800 eur za rok.

Uvedený spôsob výpočtu sa použije počas celého obdobia uplatňovania daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky. Ak k zmene výšky splátky dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník má nárok na pomernú časť daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to od mesiaca, v ktorom došlo k zvýšeniu zaplatenej splátky oproti výške zaplatenej splátky v roku 2022 v mesačnej výške najviac 150 eur. Primerane sa postupuje aj pri uplatnení pomernej časti maximálnej sumy daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky.

Zaplatenou ročnou splátkou sa rozumie úhrn zaplatenej istiny a úroku dohodnutej v zmluve o úvere na bývanie.

Výšku daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky vypočíta daňovník z údajov uvedených v riadku 3 tabuľky potvrdenia vydaného veriteľom (bankou), ktoré je aj povinnou prílohou daňového priznania, resp. žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.

Spôsob uplatnenia nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky

Nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky si môže daňovník uplatniť buď

 • u zamestnávateľa prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, alebo
 • sám podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Veriteľ (banka) je povinný na požiadanie spotrebiteľa, ktorému bol poskytnutý úver na bývanie, vydať a doručiť potvrdenie na predpísanom tlačive. Táto povinnosť vyplýva banke z ustanovenia § 26b zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie.

Ministerstvo financií SR vydalo dňa 21. decembra 2023 informáciu k postupu pri vypĺňaní tlačív v nadväznosti na zavedenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023, ktorá bola zverejnená vo Finančnom spravodajcovi ako príspevok č. 46.q

Zastupovanie daňovníka

Daňový subjekt, jeho zákonný zástupca (rodič neplnoletého daňového subjektu, osvojiteľ neplnoletého daňového subjektu), alebo jeho opatrovník sa môže dať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane.

Plnomocenstvo je voči správcovi dane účinné odo dňa jeho doručenia správcovi dane alebo odo dňa jeho udelenia do zápisnice u správcu dane.

Ako sa udeľuje plnomocenstvo

Plnomocenstvo na zastupovanie sa udeľuje dvomi spôsobmi:

 • písomne,
 • ústne do zápisnice u správcu dane; v tomto prípade daňový úrad spíše o tomto úkone zápisnicu.

Zo splnomocnenia musí byť zrejmé:

 • kto udeľuje plnomocenstvo (splnomocniteľ),
 • komu je udelené (splnomocnenec),
 • rozsah splnomocnenia, prípadne jeho časové ohraničenie.

Plnomocenstvo musí obsahovať rozsah zástupcovho oprávnenia.

Na plnomocenstve sa nevyžaduje úradne overený podpis.

Zákonné zastupovanie

Správca dane ustanoví zástupcu fyzickej osobe ak:

 • účastník daňového konania nemá procesnú spôsobilosť pre neplnoletosť, alebo napr. kvôli duševnej chorobe,
 • existujú iné prekážky uvedené v zákone, ktoré bránia začať, prípadne pokračovať pri správe daní; napr. ak pobyt daňového subjektu nie je správcovi dane známy, ak sa daňovému subjektu nepodarilo doručiť písomnosť na známu adresu mimo územia SR, tomu, kto nemôže pri správe daní vystupovať osobne najmä z dôvodu väzby, výkonu trestu odňatia slobody, dlhodobého pobytu mimo územia SR (ktorý trvá nepretržite aspoň 3 mesiace), z dôvodu dlhodobej choroby.

Zákonné zastúpenie zaniká najmä, ak zanikne stav, ktorý bol dôvodom pre zastúpenie zo zákona, napr. maloletosť.

Registračná povinnosť

Fyzická osoba musí byť zaregistrovaná na daň z príjmov, ak

 • na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie,
 • na území Slovenskej republiky začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť,
 • na území Slovenskej republiky prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku

Registračná povinnosť sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý má príjmy iba zo závislej činnosti, z kapitálového majetku alebo ostatné príjmy, alebo len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, alebo kombináciu týchto príjmov.

Bližšie informácie o registrácii daňovníka sú uvedené v časti Registrovanie