Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Daň z príjmov

Povinnosť platenia dane z príjmov sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období (v kalendárnom roku) 2017 dosiahne zdaniteľné príjmy (t.j. príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené) vyššie ako 1 901,67 eura.

Informácie v tejto sekcie sú usporiadané do nasledovnej štruktúry:

Povinnosť registrácie

Registračná povinnosť na daňovom úrade sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý má príjmy len zo zamestnania (§ 5 ZDP [nové okno]), príjmy z kapitálového majetku (§ 7 ZDP [nové okno]), ostatné príjmy (§ 8 ZDP [nové okno]) alebo len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 ZDP [nové okno]), alebo kombináciu týchto príjmov.

Povinnosť registrácie na daňovom úrade máte, ak ste prenajali nehnuteľnosť okrem pozemku. Ste povinný predložiť správcovi dane vyplnenú žiadosť o registráciu na tlačive, ktorého vzor určí ministerstvo, ak sa žiadosť o registráciu podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme. K žiadosti o registráciu priložíte prílohy podľa osobitných predpisov.

Vzor registračného tlačiva je pre verejnosť k dispozícii na stránkach portálu a na každom daňovom úrade.

Správca dane preverí údaje uvedené v žiadosti o registráciu a v prílohách, ak má pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, vyzve Vás, aby ste údaje bližšie vysvetlili, zmenili alebo doplnili, a zároveň určí lehotu, v ktorej ste povinný výzve vyhovieť.

Ak vyhoviete výzve správcu dane v určenej lehote a v požadovanom rozsahu, považuje sa žiadosť o registráciu za podanú v deň pôvodného podania.

Ak výzve správcu dane nevyhoviete, správca dane vydá rozhodnutie, v ktorom žiadosť o registráciu zamietne, ak zákon neustanovuje inak. Proti tomuto rozhodnutiu nemôžete podať odvolanie.

Ak správca dane zistí, že ste si nesplnili registračnú povinnosť, vyzve Vás na splnenie tejto povinnosti. Ak výzve nevyhoviete v plnom rozsahu a v určenej lehote, správca dane Vás zaregistruje z úradnej moci.

Miestna príslušnosť správcu dane sa riadi u fyzickej osoby miestom jej trvalého pobytu.

Lehoty na registráciu

V prípade registračnej povinnosti ste povinný požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky ste začali prenajímať nehnuteľnosť okrem pozemku.

Správca dane Vás zaregistruje v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov podania. Pridelí Vám daňové identifikačné číslo, ktoré ste povinný uvádzať pri styku so správcom dane. Namiesto písomného vyhotovenia rozhodnutia Vám správca dane vydá osvedčenie o registrácii. Proti tomuto rozhodnutiu nemôžete podať odvolanie.

Oznamovacia povinnosť

Ak dôjde k zmenám skutočností oznámených pri registrácii (napr. zmena priezviska, titulu, trvalého pobytu) alebo ak Vám zanikne daňová povinnosť, ste povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tieto zmeny nastali.

Zrušenie registrácie

Ak nastali skutočnosti, ktoré majú za následok zrušenie registrácie, ste povinný požiadať o zrušenie registrácie do 30 dní odo dňa, keď nastali a vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie.