Preskočiť na hlavný obsah

Zaplatenie dane z príjmov

Informácie Vám poskytujeme v štruktúre:

Daňová povinnosť

Daň ste povinný zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania.

Ak ste rezidentom a máte príjmy zo zamestnania (§ 5 ZDP [nové okno]), príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ZDP [nové okno]), príjmy z kapitálového majetku (§ 7 ZDP [nové okno]) alebo ostatné príjmy (§ 8 ZDP [nové okno]) platíte daň na č. ú.:

500208–OUD/8180

variabilný symbol 1700992023

Ak ste nerezidentom, tak platíte daň na č. ú.:

500216–OUD/8180

variabilný symbol 1700992023

V prípade, že Vám do lehoty na podanie daňového priznania nebolo oznámené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka (OUD), ste povinný daň zaplatiť do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak Vám toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania.

Praktická rada

Na overenie alebo zistenie Vám prideleného OUD použite službu „Overenie prideleného OUD“.

Podrobnejšie informácie o spôsobe označovania platby sú uvedené vo Vyhláške MF SR č. 378/2011 Z. z. [nové okno] o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov.

Upozornenie

Od 1.2.2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN.

Keďže IBAN je tvorený z predčíslia účtu a základného účtu daňového subjektu (OUD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám.

Na prevod účtu do formátu IBAN použite validátor "IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR" [nové okno].

Podrobnejšie informácie k tvorbe účtu nájdete na úportáli finančnej správy v časti "Platenie daní".

Preplatok na dani z príjmov, daňový bonus na vyživované dieťa, daňový bonus na zaplatené úroky a zamestnanecká prémia

Preplatok na dani z príjmov, daňový bonus na vyživované dieťa (deti) podľa § 33 ZDP, daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP  alebo zamestnanecká prémia Vám budú vrátené v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti o ich vrátenie, najneskôr do 40 dní odo dňa ich vzniku, t. j. odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

Za zdaňovacie obdobie 2023 je termín na podanie daňového priznania do 1.4.2024. Daňový preplatok, daňový bonus na vyživované dieťa (deti), daňový bonus na zaplatené úroky alebo zamestnanecká prémia Vám budú poukázané najneskôr do 10.5.2024.

Preddavky na daň

Preddavky sa platia miestne príslušnému správcovi dane v eurách.

Preddavky platíte na vlastné číslo účtu, ktoré Vám pridelil správca dane.

Číslo účtu sa skladá:

  • z predčíslia označujúceho druh dane (daň z príjmu fyzickej osoby - rezident – 500208,daň z príjmu fyzickej osoby – nerezident - 500216),
  • zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt (OUD) a
  • z identifikačného kódu Štátnej pokladnice (8180)

500208-OUD/8180

500216-OUD/8180

  • ku každej platbe preddavkov je potrebné uviesť správny variabilný symbol podľa Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. [nové okno] o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov (napr. preddavky za január 2024 – VS 1100012024, preddavky za I. štvrťrok 2024 – VS 1100412024. V prípade nastavenia trvalého príkazu je variabilný symbol na preddavky 1100002023.).

Praktická rada

Na overenie alebo zistenie Vám prideleného OUD použite službu „Overenie prideleného OUD“.

Upozornenie

Od 1.2.2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN.

Keďže IBAN je tvorený z predčíslia účtu a základného účtu daňového subjektu (OUD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám.

Na prevod účtu do formátu IBAN použite validátor "IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR" [nové okno].

Podrobnejšie informácie k tvorbe účtu nájdete na úportáli finančnej správy v časti "Platenie daní".

Spôsoby úhrady daňovej povinnosti a preddavkov na daň

Daňovú povinnosť a preddavky na daň môže daňovník uhradiť bezhotovostným prevodom z účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb na príslušný účet správcu dane (za deň platby sa považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňového subjektu alebo inej osoby, ktorá platbu vykonala) alebo v hotovosti poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane (za deň platby sa považuje deň, keď pošta hotovosť prijala).