Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
7

Nezamestnaní

Ide o občanov, ktorí v priebehu zdaňovacieho obdobia boli nezamestnaní (boli vedení v evidencii nezamestnaných resp. poberali dávky v hmotnej núdzi). Počas roka 2018 okrem poberania dávky v nezamestnanosti alebo dávky v hmotnej núdzi mohli poberať aj zdaniteľné príjmy napr. zo závislej činnosti (na základe pracovného pomeru, dohody o pracovnej činnosti alebo vykonaní práce), príjem z podnikania, z prenájmu nehnuteľnosti a pod.

Ďalšie informácie sú poskytované v nasledovnej štruktúre:

Povinnosť  nezamestnaného podať daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018 je povinný podať daňovník, ak v priebehu roka 2018 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 915,01 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený vrátane príjmov zo zdrojov v zahraničí (dávky v nezamestnanosti sú príjmom oslobodeným od dane, ktoré sa do stanovenej sumy nezahrňujú).

Výhodnosť podať daňové priznanie

Ak daňovník bol časť roka nezamestnaný a časť roka poberal príjem zo závislej činnosti (t.j. zo zamestnania) na území Slovenskej republiky a zamestnávateľ mu zrážal preddavky na daň, môže dobrovoľne podať daňové priznanie aj v prípade, že jeho celkový zdaniteľný príjem v roku  2018 nepresiahol sumu 1 915,01 eura. V tomto prípade mu vznikne nárok na vrátenie zrazených preddavkov na daň. Daňový úrad mu vráti daňový preplatok na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania.

Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 eur. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 eur, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Použitie typu daňového priznania

Ak bol daňovník časť roka nezamestnaný a časť roka dosahoval iba príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania) na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce presahujúce sumu 1 915,01 eura, je povinný podať daňové priznanie typu A, alebo môže písomne požiadať svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobie 2018 musí byť podaná zamestnávateľovi najneskôr do 15. februára 2019.

Ak daňovník poberal aj príjmy zo závislej činnosti (t.j. zo zamestnania) v zahraničí, nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a v prípade dosiahnutia príjmov nad sumu 1 915,01 eura mu vzniká povinnosť podať daňové priznanie.

Informácie o zdaňovaní príjmov zo zdrojov v zahraničí sa nachádzajú v časti Občania-Daň z príjmov–Občania SR v zahraničí

Ak daňovník dosiahol aj iné druhy príjmov, napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti alebo príjem z vyplatenia podielového listu, je povinný podať daňové priznanie typu B.

Informácie o vyplňovaní daňového priznania sa nachádzajú v časti Občania-Daň z príjmov–Daňové priznanie

Informácie o spôsobe platenia dane sa nachádzajú v časti Občania–Daň z príjmov–Zaplatenie dane

Príklad na vyplnenie daňového priznania

Príklad

Pavol Nezamestnaný bol v roku 2017 od 1.6.2017 do konca roka 2017 nezamestnaný. Od januára do mája 2017 mal vyplácaný príjem 700 eur, mesačne, poistné 93,80 eur mesačne...

Nezdaňované príjmy 

Dani z príjmov nepodliehajú dávky a podpory vyplácané z verejného zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, dávky a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, štátne dávky a štátne sociálne dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Medzi dávky, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené, patrí napr.:

  • dávka v nezamestnanosti
  • dávka garančného poistenia
  • dávka a príspevok v hmotnej núdzi
  • príspevok na zdravotnú starostlivosť
  • aktivačný príspevok
  • príspevok na bývanie
  • ochranný príspevok
  • jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Tieto dávky sa do daňového priznania neuvádzajú.

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Čiastkový základ dane vyčíslený z tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa neprepočítava podľa počtu kalendárnych mesiacov dosahovania príjmu.

Ak je základ dane daňovníka v roku 2018 rovný alebo je nižší ako 19 948 eur, nezdaniteľná časť je 3 830,02 eura.

Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 19 948 eur, nezdaniteľná časť sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 8 817,016 eura a jednej štvrtiny základu dane daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 11. 7. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 19. 11. 2013