Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Daň z príjmov

Povinnosť platenia dane z príjmov sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období (v kalendárnom roku) 2017 dosiahne zdaniteľné príjmy (t.j. príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené) vyššie ako 1 901,67 eura.

Informácie poskytované v tejto sekcii sú v nasledovnej štruktúre:

 

Vyplnenie daňového priznania

Vyplnenie tlačiva daňového priznania Vám bude trvať len niekoľko minút. Na vyplnenie použite formulár daňové priznanie FO typ A č. MF/015779/2016-721 alebo daňové priznanie FO typ B č. MF/015696/2016-721 vydaný Opatrením MF SR č. MF/015394/2016-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. Tlačivo daňového priznania FO typ A má 6 strán. Tlačivo daňového priznania FO typ B má 12 strán a 2 prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou daňového priznania a ktoré sa počítajú do počtu príloh uvedeného na riadku 136 daňového priznania FO typ B.

Formulár daňového priznania môžete:

 • vyplniť priamo vo Vašom počítači, kde si ho po vyplnení vytlačíte, alebo 
 • vytlačiť a ručne vyplniť, alebo
 • vyplniť priamo vo Vašom počítači a pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo na základe dohody o elektronickom doručovaní podať elektronicky. Prílohy môžete podať elektronicky, avšak aj inak ako  elektronickými prostriedkami,  keďže daňový subjekt nemá povinnosť prílohy zasielať elektronicky.

Vaše údaje budú predvyplnené len vtedy, ak ste registrovaný a prihlásený na portáli FS a zároveň evidovaný na daňovom úrade.

Aktuálne tlačivá:

Podklady na vyplnenie daňového priznania

Daňové priznanie typ A

Pri vypĺňaní daňového priznania typ A (len príjmy zo zamestnania) budete potrebovať aj  doklady, ktoré sa odovzdávajú pri podaní daňového priznania ako príloha daňového priznania:

 • kópie všetkých potvrdení/dokladov o príjmoch fyzickej osoby zo zamestnania plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí  a o zaplatenom povinnom poistnom,
 • pri  uplatnení daňového bonusu
  • doklad  preukazujúci, že sa jedná o dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťa druhého z manželov, napr. kópia rodného listu dieťaťa, kópia rozhodnutia  o osvojení dieťaťa a pod.,
  • u  dieťaťa,ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku, aj:  
   •   
   • potvrdenie školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravujena povolanie štúdiom, alebo  
      
   • potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, alebo  
      
   • potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na        vyživované dieťa,  
      
   • ak daňovník za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie takéto doklady predložil svojmu zamestnávateľovi a zamestnávateľ mu        priznal daňový bonus v plnej výške, doklady nie sú prílohou daňového priznania,
 • písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti podľa zákona č. 406/2011  Z. z. o dobrovoľníctve [nové okno] a to počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, t.j. ak daňovník splnil podmienky na poukázanie  podielu zaplatenej dane na osobitné účely do výšky 3 % a rozhodol sa uplatniť postup podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

Daňové priznanie typ B

Pri vypĺňaní daňového priznania typ B (príjmy zo zamestnania/závislej činnosti (§ 5 ZDP), príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ZDP), príjmy z kapitálového majetku (§ 7 ZDP) alebo ostatné príjmy (§ 8 ZDP) alebo kombinácia týchto príjmov) budete potrebovať aj doklady, ktoré sa odovzdávajú pri podaní daňového priznania ako príloha daňového priznania:

 • kópie potvrdení/dokladov o príjmoch fyzickej osoby zo zamestnania plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom,
 • pri uplatnení daňového bonusu
  • doklad preukazujúci, že sa jedná o dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťa druhého z  manželov, napr. kópia rodného listu dieťaťa, kópia rozhodnutia o osvojení dieťaťa a pod.,
  • u dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku, aj:  
   •   
   • potvrdenie školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo   
   • potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, alebo   
   • potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na        povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na        vyživované dieťa,  
 • ak daňovník za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie takéto doklady predložil svojmu zamestnávateľovi a zamestnávateľ mu priznal daňový bonus v plnej výške, doklady nie sú prílohou daňového priznania,
 • kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň podľa § 43 ZDP, pri ktorých sa daňovník mohol rozhodnúť o tom, že bude vybratú daň považovať za preddavok podľa § 43 ods. 6 ZDP,
 • kópie  potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň podľa § 43 ZDP a  o sume preddavku vybranej pri vyplatení (vrátení) podielového listu      obstaraného do 31. decembra 2003 podľa § 43 ods. 10 ZDP,
 • kópia zmluvy o združení, avšak  len vtedy, ak ešte správcovi dane nebola predložená, resp. vtedy, ak predložená správcovi dane už bola, ale došlo v nej k zmenám,
 • písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti podľa zákona č. 406/2011  Z. z. o dobrovoľníctve [nové okno]a to počas najmenej 40 hodín v  zdaňovacom období t.j. ak daňovník splnil podmienky na poukázanie podielu  zaplatenej dane na osobitné účely do výšky 3% a rozhodol sa uplatniť postup podľa § 50 ZDP.

Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie

Po vyplnení daňového priznania sa dozviete výšku dane, ktorú máte zaplatiť alebo výšku daňového preplatku, daňového bonusu a zamestnaneckej prémie, ktorá Vám má byť vrátená (podrobne v záložke Zaplatenie dane).

V daňovom priznaní FO typ A musíte mať pre poukázanie daňového bonusu, daňového preplatku alebo zamestnaneckej prémie vyplnenú Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie (XI. oddiel).

V daňovom priznaní FO typ B musíte mať pre poukázanie daňového bonusu alebo daňového preplatku vyplnenú Žiadosť o vrátenie daňového preplatku alebo o vyplatenie daňového bonusu (XIV. oddiel).

Poukázanie % z dane

Podmienky na poukázanie % z dane

Poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % (3 %) môžete vtedy, ak ste súčasne splnili tieto podmienky:

 • nemáte do lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani z príjmov,pričom daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré podávate vyhlásenie, ste zaplatili v lehote na podanie daňového priznania, ak podávate daňové priznanie, ani povolený odklad platenia dane a ani povolenie platenia dane v splátkach (§ 50 ods. 6 písm. a) a § 52zg ods. 4 ZDP). Ak suma dane na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia alebo rovnajúca sa 5 eur,ktorú nie ste povinný uhradiť, táto suma sa nepovažuje za daňový nedoplatok,
 • ak Vám zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, preukážete potvrdením od tohto zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola Vám zrazená alebo ste nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, vysporiadali v správnej výške najneskôr do lehoty na podanie vyhlásenia (§ 50 ods. 6 písm. a) a § 52zg ods. 4 ZDP), t.j. najneskôr do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia. Takéto      potvrdenie Vám na žiadosť vystaví zamestnávateľ, pričom toto potvrdenie je prílohou vyhlásenia. Zamestnanec, ktorý sa rozhodne prostredníctvom správcu dane poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane, je povinný zaplatiť aj taký nedoplatok na dani vyplývajúci z ročného zúčtovania, ktorého suma sa rovná alebo je nižšia ako 5 eur,
 • vo vyhlásení ste určili len jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane s uvedením príslušnej sumy (§ 50 ods. 6 písm. b) ZDP),
 • podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá, pričom za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus (§ 50 ods. 1 písm. a) ZDP).

Ako poukázať % z dane

 • V daňovom priznaní

Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B, vyplníte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v príslušnej časti daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, z tohto dôvodu nepredkladáte žiadne doklady k daňovému priznaniu.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, t.j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve).[nové okno]

 • Vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane

Ak Vám bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo zamestnania, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré ako odporúčané tlačivo vydáva Ministerstvo Financií SR, do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak zamestnanec použije vlastné tlačivo vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane, potom musí povinne obsahovať údaje uvedené v § 50 ods. 3 ZDP.

V daňovom priznaní aj vo vyhlásení je zaškrtávacie pole, ktorého vyplnením daňovník dáva súhlas s informovaním prijímateľa o tom, že mu poukazuje podiel zaplatenej dane, a to v rozsahu meno, priezvisko a trvalý pobyt daňovníka (§ 50 ods. 8 ZDP).

Tlačivá

K vyplnenému vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane ste povinný predložiť potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane.

Ak ste splnili podmienky na poukázanie sumy do výšky 3%, ste povinný predložiť aj písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu o tom, že ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve) [nové okno] počas najmenej 40 hodín v príslušnom zdaňovacom období.

Zoznamy prijímateľov

Zoznam prijímateľov je verejný zoznam, ktorý zverejňuje Notárska komora SR každoročne, a to do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť podiel zaplatenej dane (§ 50 ods. 7 ZDP). Zoznam prijímateľov je uvedený na internetovej stránke www.notar.sk. Aby prijímateľovi mohol byť poukázaný 2 % ( 3 %) podiel zaplatenej dane, musí byť uvedený v tomto zozname.

Lehoty správcu dane

Správca dane je povinný po splnení podmienok podľa § 50 ods. 6 ZDP previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia. Správca dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi, ktorého ste určili vo vyhlásení, len vtedy, ak sú splnené všetky podmienky.

Pri poukazovaní sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane na účet prijímateľa správca dane nevydáva rozhodnutie podľa zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov (§ 50 ods. 8 ZDP).

Ak nebolo preukázané splnenie podmienok podľa § 50 odseku 6 ZDP alebo ak predložené vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane zanikne, tzn. prostriedky zodpovedajúce podielu zaplatenej dane nebudú poukázané. O týchto skutočnostiach Vás upovedomí správca dane bez zbytočného odkladu (§ 50 ods. 8 ZDP). Ak predložené vyhlásenie  obsahuje aj iné nesprávne údaje, správca dane vyzve daňovníka na ich opravu, a ak nebudú nedostatky vo vyhlásení v lehote určenej vo výzve odstránené, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 ZDP zanikne.

Zmena daňovej povinnosti

Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane nemožno upravovať ak ste dodatočne zistili, že Vaša daňová povinnosť, z ktorej bol poukázaný podiel bola iná (vyššia alebo nižšia). Ak Vám vznikne preplatok na dani, tzn. ak Vaša daňová povinnosť je nižšia ako bola daňová povinnosť, z ktorej bol poukázaný podiel zaplatenej dane v prospech prijímateľa, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z upravenej daňovej povinnosti sa Vám zníži preplatok na dani (§ 50 ods. 10 ZDP).

Podanie daňového priznania alebo vyhlásenia

Vyplnené daňové priznanie s prílohami alebo vyhlásenie s prílohami môžete na daňový úrad odoslať elektronicky, poštou alebo osobne doručiť do podateľne na daňovom úrade.

Ak ide o platiteľa dane z pridanej hodnoty, daňového poradcu alebo advokáta, ktorý zastupuje daňový subjekt pri správe daní, alebo o zástupcu, ktorý zastupuje platiteľa DPH,  daňové priznanie je povinný podať elektronicky (§ 14 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Potvrdenie o podaní je súčasťou daňového priznania a potvrdia Vám ho iba pri osobnom podaní na daňovom úrade alebo ak podáte daňové priznanie elektronicky.

V prípade, že chcete podať daňové priznanie alebo vyhlásenie elektronicky musíte byť registrovaný a prihlásený na portáli FS a evidovaný na daňovom úrade. Zároveň musíte mať uzatvorenú dohodu o elektronickom doručovaní s daňovým úradom alebo kvalifikovaný elektronický podpis (KEP)

Ak v priebehu odosielania dôjde k výpadku spojenia, t.j. nie je možné doručiť do elektronickej podateľne daňové priznanie alebo vyhlásenie z dôvodov na strane správcu dane, lehota na ich  podanie bude zachovaná, ak budú doručené najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok na strane správcu dane.


 

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 18. 7. 2017
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 11. 11. 2015

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore