Preskočiť na hlavný obsah

Rodičia na rodičovskej dovolenke

Informácie sú poskytované v nasledovnej štruktúre:

Dávky sociálneho poistenia oslobodené od dane z príjmov

Dani z príjmov nepodliehajú dávky vyplácané podľa zákona o sociálnom poistení, ako aj štátne sociálne dávky, a to:

Nemocenské dávky:

 • nemocenské
 • ošetrovné
 • vyrovnávacia dávka
 • materské

Medzi štátne sociálne dávky patrí iba:

 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na viac súčasne narodených detí,
 • príspevok na pohreb,
 • rodičovský príspevok,
 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa,
 • 13. dôchodok,
 • kompenzačný príspevok baníkom,
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom,
 • príspevok športovému reprezentantovi (zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

Vznik povinnosti podať daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 presiahli sumu 2 461,41 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený (nemocenské dávky a štátne sociálne dávky sú príjmami oslobodenými od dane z príjmov, ktoré sa do stanovenej sumy nezahrňujú). Ak daňovník bol časť roka zamestnaný a dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, t.j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A, alebo môže písomne požiadať svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobie 2023 musí byť podaná zamestnávateľovi najneskôr do 15. februára 2024. Ak daňovník dosiahol aj iné druhy príjmov, napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, alebo príjem z nepeňažnej výhry, alebo príjem z predaja nehnuteľnosti, alebo príjem z vyplatenia podielového listu, podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu B. Ak daňovník dosiahol v roku 2023 len príjmy zo závislej činnosti (zamestnania) a úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti neprekročil 2 461,41 eura, nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie.

Dobrovoľné podanie daňového priznania za účelom vrátenia daňového preplatku

Ak daňovník bol na materskej resp. rodičovskej dovolenke iba časť roka a časť roka poberal príjem zo závislej činnosti (t.j. zo zamestnania) na území Slovenskej republiky, z ktorého mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň, môže dobrovoľne podať daňové priznanie aj v prípade, že jeho celkový zdaniteľný príjem v roku 2023 nepresiahol sumu 2 461,41 eura. V tomto prípade mu vznikne nárok na vrátenie zrazených preddavkov na daň. Daňový úrad mu vráti daňový preplatok na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania.

Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 eur. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 eur, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Informácie o vyplňovaní daňového priznania sa nachádzajú v časti Občania–Daň z príjmov–Daňové priznanie.

Informácie o spôsobe platenia dane sa nachádzajú v časti Občania–Daň z príjmov–Zaplatenie dane.

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela)

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá je na materskej resp. rodičovskej dovolenke, si môže daňovník uplatniť iba v prípade, že sa jedná o manželku žijúcu s daňovníkom v domácnosti, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku sa odvíja od výšky základu dane daňovníka (manžela) a od výšky vlastného príjmu manželky. Informácie o výške nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) sa nachádzajú v časti Občania-Daň z príjmov–Informovanie.

Príklad na vyplnenie daňového priznania