Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Rodičia na rodičovskej dovolenke

Informácie sú poskytované v nasledovnej štruktúre:

Dávky sociálneho poistenia oslobodené od dane z príjmov

Dani z príjmov nepodliehajú dávky vyplácané podľa zákona o sociálnom poistení, ako aj štátne sociálne dávky, a to:

Nemocenské dávky

 • nemocenské
 • ošetrovné
 • vyrovnávacia dávka
 • materské

Štátne sociálne dávky

 • prídavok na dieťam
 • príplatok k prídavku na dieťa
 • rodičovský príspevok
 • príspevok na starostlivosť o dieťa
 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa
 • príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 a viac detí
 • príspevok na pohreb

Vznik povinnosti podať daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2019 presiahli sumu 1 968,68 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený (nemocenské dávky a štátne sociálne dávky sú príjmami oslobodenými od dane z príjmov, ktoré sa do stanovenej sumy nezahrňujú). Ak daňovník bol časť roka zamestnaný a dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, t.j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A, alebo môže písomne požiadať svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobie 2019 musí byť podaná zamestnávateľovi najneskôr do 17. februára 2020. Ak daňovník dosiahol aj iné druhy príjmov, napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, alebo príjem z nepeňažnej výhry, alebo príjem z predaja nehnuteľnosti, alebo príjem z vyplatenia podielového listu, podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu B. Ak daňovník dosiahol v roku 2019 len príjmy zo závislej činnosti (zamestnania) a úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti neprekročil 1 968,68 eura, nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie.

Dobrovoľné podanie daňového priznania za účelom vrátenia daňového preplatku

Ak daňovník bol na materskej resp. rodičovskej dovolenke iba časť roka a časť roka poberal príjem zo závislej činnosti (t.j. zo zamestnania) na území Slovenskej republiky, z ktorého mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň, môže dobrovoľne podať daňové priznanie aj v prípade, že jeho celkový zdaniteľný príjem v roku 2019 nepresiahol sumu 1 968,68 eura. V tomto prípade mu vznikne nárok na vrátenie zrazených preddavkov na daň. Daňový úrad mu vráti daňový preplatok na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania.

Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 eur. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 eur, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Informácie o vyplňovaní daňového priznania sa nachádzajú v časti Občania–Daň z príjmov–Daňové priznanie.

Informácie o spôsobe platenia dane sa nachádzajú v časti Občania–Daň z príjmov–Zaplatenie dane.

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela)

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá je na materskej resp. rodičovskej dovolenke, si môže daňovník uplatniť iba v prípade, že sa jedná o manželku žijúcu s daňovníkom v domácnosti, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku sa odvíja od výšky základu dane daňovníka (manžela) a od výšky vlastného príjmu manželky. Informácie o výške nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) sa nachádzajú v časti Občania-Daň z príjmov–Informovanie.

Príklad na vyplnenie daňového priznania

Pani Zdena Domáca poberala v roku 2020 príjmy zo závislej činnosti 5 mesiacov (5 000 eur) na základe pracovnej zmluvy pričom za december 2020 jej bol vyplatený doplatok za nevyčerpanú dovolenku vo výške 300 eur a daňový bonus vo výške 44,34 eur. Mala u zamestnávateľa na začiatku roka 2020 podpísané tlačivo Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daňového bonusu. Od júna 2020 bola na materskej dovolenke, počas ktorej poberala materské a rodičovský príspevok. Zamestnávateľ jej v priebehu roka 2020 z vyplatenej mzdy zrazil preddavky na daň vo výške 521,60 eura a poistné 710,20 eur, z toho na zdravotné poistenie 212 eur a na sociálne poistenie 498,20 eur.

Jej manžel Ján bol od 1.1.2020 do 31.6.2020 práceneschopný a od 1.7.2020 evidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce). Jeho vlastný príjem bol v celkovej výške 3 000 eur a pozostával z dávok počas práceneschopnosti a počas nezamestnanosti.

Dňa 1. júla 2020 sa im narodila dcéra Žofia.

 • Zadanie [.pdf; 231 kB; nové okno]
 • Riešenie [.pdf; 231 kB; nové okno] (vyplnené daňové priznanie)