Preskočiť na hlavný obsah

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Informácie sú poskytované v nasledovnej štruktúre:

Základy spotrebnej dane z tabakových výrobkov

Základom spotrebnej dane pri tabakovej surovine je množstvo tabakovej suroviny vyjadrené v kilogramoch.
Základom spotrebnej dane pri tabakových výrobkoch je množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v kilogramoch s výnimkou cigariet.
Základom spotrebnej dane pri cigaretách je počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a cena cigariet uvedená na kontrolnej známke.
Základom spotrebnej dane pri bezdymovom tabakovom výrobku je hmotnosť tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku vyjadrená v kilogramoch.

Sadzby dane z tabakových výrobkov sa v období od 1. februára 2024 ustanovujú takto:

Sadzby dane z tabakových výrobkov sa v období od 1. februára 2024 ustanovujú takto:

Vážená priemerná cena cigariet za kalendárny rok 2023 [.pdf; 67 kB; nové okno]

Vážená priemerná cena cigariet za kalendárny rok 2023 je 230,26 eura/1 000 kusov cigariet.

Sadzba spotrebnej dane na tabakovú surovinu je 139,00 eura/kg.

Sadzba spotrebnej dane z tabakových výrobkov okrem cigariet je ustanovená takto:

 • cigary, cigarky 89,30 eura/kg 
 • pre tabak vo výške 139,00 eura/kg

Sadzba spotrebnej dane z bezdymového tabakového výrobku je 211,30 eur/kg 

Sadzba spotrebnej dane z cigariet je ustanovená takto:

 • kombinovaná sadzba spotrebnej dane:

špecifická časť vo výške 91,30 eura/1 000 kusov cigariet

percentuálna časť 25 % z ceny cigariet.

Minimálna sadzba spotrebnej dane z cigariet je 148,00 eura/1 000 kusov cigariet.

Minimálna sadzba spotrebnej dane z cigariet sa použije, ak výška dane pripadajúca na jeden kus cigarety vypočítaná podľa sadzby dane prepočítanej na kus cigarety spôsobom podľa § 5 ods. 7 zákona č. 106/2004 Z. z. nedosiahne minimálnu sadzbu spotrebnej dane, alebo ak výšku dane na cigarety nie je možné určiť podľa § 5 ods. 7 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Platnosť sadzby spotrebnej dane z cigariet sa na kontrolnej známke vyjadruje znakom, ktorým je veľké písmeno abecedy (bez diakritiky) v abecednom poradí.

Oslobodenie od spotrebných daní pri dovoze tovaru z územia tretieho štátu v osobnej batožine

Viac informácií o oslobodení od spotrebnej dane pri dovoze tabakových výrobkov z územia tretieho štátu nájdete v článku Oslobodenie od cla, DPH a SPD.

V prípade neobchodného dovozu bezdymového tabakového výrobku je od dane je oslobodený neobchodný dovoz bezdymového tabakového výrobku v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov najviac v množstve desať spotrebiteľských balení bezdymového tabakového výrobku, ak cestuje leteckou dopravou, a najviac v množstve dve spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku, ak cestuje inak ako leteckou dopravou. Oslobodenie od dane sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov.

Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani z územia členských štátov Európskej únie na súkromné účely

Ak fyzická osoba na svoju vlastnú spotrebu sama prepraví na územie Slovenskej republiky tabakové výrobky (napr. cigarety, tabak na fajčenie) zdanené v inom členskom štáte Európskej únie (napr. kúpené v stánku PNS, t. j. cena tovaru zahŕňa aj príslušné dane vyberané v tomto členskom štáte Európskej únie na tento druh tovaru), z takto nadobudnutých tabakových výrobkov nevzniká daňová povinnosť na území Slovenskej republiky.

Ak sa použijú tabakové výrobky na iné ako súkromné účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom takéhoto použitia tabakových výrobkov. Platiteľom dane je fyzická osoba, ktorá prepravila tabakové výrobky na daňové územie, pričom je povinná najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Platiteľ dane je povinný vypočítať daň sám.

Pri posudzovaní, či sú tabakové výrobky určené na súkromné účely alebo na podnikateľské účely, sa prihliada na

 1. dôvod nadobudnutia alebo držby tabakových výrobkov a predmet činnosti fyzickej osoby, ak je podnikateľom,
 2. miesto, kde sa tabakové výrobky nachádzajú, alebo spôsob, akým boli tabakové výrobky prepravené,
 3. nadobúdacie doklady týkajúce sa tabakových výrobkov,
 4. množstvo tabakových výrobkov; množstvo takto prepravovaných tabakových výrobkov je najmenej 800 kusov cigariet, 400 kusov cigariek, 200 kusov cigár alebo jeden kg tabaku.

Vznik daňovej povinnosti v súvislosti s porušením zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pri výkone daňového dozoru sa colníci stretávajú aj s prípadmi, keď je u fyzickej osoby zistená držba spotrebiteľských balení cigariet, ktoré nie sú označené slovenskými kontrolnými známkami, sú bez kontrolnej známky, resp. sú označené zahraničnou kontrolnou známkou, a o ktorých je podozrenie, že nie sú určené na vlastnú spotrebu fyzickej osoby.

Daňová povinnosť vzniká dňom zistenia tabakových výrobkov, ktoré sa nachádzajú alebo sa nachádzali u osoby, ak táto osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov v súlade so zákonom č. 106/2004 Z. z. [nové okno], a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako vlastnými.

Platiteľ dane je osoba, ktorá nevie preukázať v súlade so zákonom č. 106/2004 Z. z. [nové okno] pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov u nej zistených, ktoré sa u nej nachádzajú alebo sa nachádzali, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako vlastnými.

Základom dane pri cigaretách, ktoré nie sú označené kontrolnou známkou a ktoré sa nedodávajú pod rovnakým obchodným názvom na územie Slovenskej republiky je počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet a vážená priemerná cena cigariet prepočítaná na počet kusov v takomto spotrebiteľskom balení cigariet.

Postup pri výpočte spotrebnej dane z tabakových výrobkov v prípade spotrebiteľského balenia cigariet,ktoré nie je označené kontrolnou známkou a ktoré sa nedodáva pod rovnakým obchodným názvom na územie Slovenskej republiky je nasledovný:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky určilo váženú priemernú cenu cigariet za predchádzajúci kalendárny rok 2020 vo výške 172,99 eur / 1 000 kusov cigariet (váženú priemernú cenu cigariet na daňovom území za príslušný kalendárny rok zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle).

V súlade so zákonom č. 106/2004 Z. z. [nové okno] spôsob určenia základu dane a sadzby dane z cigariet v prípade, ak osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia cigariet, ktoré nie je označené slovenskou kontrolnou známkou a ktoré sa nedodáva pod rovnakým obchodným názvom na daňovom území je nasledovný:

 • vážená priemerná cena cigariet je 172,99 eur na 1 000 kusov cigariet (0,17299 eur/1 ks)
 • spotrebiteľské balenie cigariet obsahuje napr. 20 kusov cigariet

Výpočet:

0,17299 x 20 kusov = 3,4598 eur (cena spotrebiteľského balenia cigariet), po zaokrúhlení 3,46 eur

Kombinovaná sadzba dane:

 • percentuálna časť: 3,46 eur x 23% = 0,7958 eur
 • špecifická časť: 74,60 eur/1 000 kusov → 0,07460 eur/1 kus; 0,07460 eur x 20 = 1,492 eur
 • súčet špecifickej a percentuálnej časti kombinovanej sadzby dane: 1,492 + 0,7958 = 2,2878 eur

2,2878 eur/20 = 0,11439 eur (sadzba dane na 1 kus cigarety v spotrebiteľskom balení, ktoré obsahuje 20 kusov cigariet)

sadzba dane je 114,39 eur/1 000 kusov

 • minimálna sadzba dane z cigariet je 116,50 eur/1 000 kusov

Minimálna sadzba dane z cigariet v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] sa použije, ak výška dane pripadajúca na jeden kus cigarety vypočítaná podľa sadzby dane ustanovenej v odseku 2 prepočítanej na kus cigarety spôsobom podľa § 5 ods. 7 nedosiahne minimálnu sadzbu dane ustanovenú v odseku 3, alebo ak výšku dane na cigarety nie je možné určiť podľa § 5 ods. 7.

Z uvedeného vyplýva, že nakoľko sadzba dane určená podľa váženej priemernej ceny cigariet (114,39 eur/1 000 kusov) nedosiahla výšku minimálnej sadzby dane (116,50 eur/1000 kusov), na výpočet spotrebnej dane z cigariet podľa § 11 ods. 2 písmena a) zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] pri cigaretách, ktoré nie sú označené kontrolnou známkou a ktoré sa nedodávajú pod rovnakým obchodným názvom na daňovom území, sa použije minimálna sadzba dane z cigariet, teda 116,50 eur/1 000 kusov.

Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] sa spotrebná daň zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

Platiteľ dane je povinný vypočítať daň sám.