Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
6

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Informácie s poskytované v nasledovnej štruktúre:

Základy spotrebnej dane z tabakových výrobkov

Základom spotrebnej dane pri tabakovej surovine je množstvo tabakovej suroviny vyjadrené v kilogramoch. Základom spotrebnej dane pri tabakových výrobkoch je množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v kilogramoch s výnimkou cigariet. Základom spotrebnej dane pri cigaretách je počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a cena cigariet uvedená na kontrolnej známke. Základom spotrebnej dane pri bezdymovom tabakovom výrobku je hmotnosť tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku vyjadrená v kilogramoch.

Sadzby spotrebných daní

Vážená priemerná cena cigariet za kalendárny rok 2018  [.pdf; 71 kB; nové okno]

Vážená priemerná cena cigariet za kalendárny rok 2018 je 165,98 eura/1 000 kusov cigariet. [.pdf; 34 kB; nové okno]

Vážená priemerná cena cigariet za kalendárny rok 2016

Vážená priemerná cena cigariet za kalendárny rok 2016 je 156,28 eura/1 000 kusov cigariet. [.pdf; 34 kB; nové okno]

Sadzba spotrebnej dane na tabakovú surovinu je 73,90 eura/kg od 1. februára 2017.

Sadzba spotrebnej dane z tabakových výrobkov okrem cigariet je ustanovená takto:

 • cigary, cigarky 71,11 eura/kg,
 • pre tabak vo výške 73,90 eura/kg od 1. apríla 2017

 Sadzba spotrebnej dane z cigariet je ustanovená takto:

 • kombinovaná sadzba spotrebnej dane –

špecifická časť vo výške 61,80 eura/1 000 kusov od 1. februára 2017

percentuálna časť 23 % z ceny cigariet.

Minimálna sadzba spotrebnej dane z cigariet je 96,50 eura/1 000 kusov od 1. februára 2017.

Minimálna sadzba spotrebnej dane z cigariet sa použije, ak výška dane pripadajúca na jeden kus cigarety vypočítaná podľa sadzby dane prepočítanej na kus cigarety spôsobom podľa § 5 ods. 7 zákona č. 106/2004 Z. z. nedosiahne minimálnu sadzbu spotrebnej dane, alebo ak výšku dane na cigarety nie je možné určiť podľa § 5 ods. 7 zákona č. 106/2004 Z. z.

Platnosť sadzby spotrebnej dane z cigariet sa na kontrolnej známke vyjadruje znakom, ktorým je veľké písmeno abecedy (bez diakritiky) v abecednom poradí.

Vážená priemerná cena cigariet za kalendárny rok 2015

Vážená priemerná cena cigariet za kalendárny rok 2015 je 156,13 eura/1 000 kusov cigariet. [.pdf; 45 kB; nové okno]

Oslobodenie od spotrebných daní pri dovoze tovaru z územia tretieho štátu v osobnej batožine

Viac informácií o oslobodení od spotrebnej dane pri dovoze tabakových výrobkov z územia tretieho štátu nájdete v článku Oslobodenie od cla, DPH a SPD.

Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani z územia členských štátov Európskej únie na súkromné účely

Ak fyzická osoba na svoju vlastnú spotrebu sama prepraví na územie Slovenskej republiky tabakové výrobky (napr. cigarety, tabak na fajčenie) zdanené v inom členskom štáte Európskej únie (napr. kúpené v stánku PNS, t. j. cena tovaru zahŕňa aj príslušné dane vyberané v tomto členskom štáte Európskej únie na tento druh tovaru), z takto nadobudnutých tabakových výrobkov nevzniká daňová povinnosť na území Slovenskej republiky.

Ak sa použijú tabakové výrobky na iné ako súkromné účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom takéhoto použitia tabakových výrobkov. Platiteľom dane je fyzická osoba, ktorá prepravila tabakové výrobky na daňové územie, pričom je povinná najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Platiteľ dane je povinný vypočítať daň sám.

Pri posudzovaní, či sú tabakové výrobky určené na súkromné účely alebo na podnikateľské účely, sa prihliada na

 1. dôvod nadobudnutia alebo držby tabakových výrobkov a predmet činnosti fyzickej osoby, ak je podnikateľom,
 2. miesto, kde sa tabakové výrobky nachádzajú, alebo spôsob, akým boli tabakové výrobky prepravené,
 3. nadobúdacie doklady týkajúce sa tabakových výrobkov,
 4. množstvo tabakových výrobkov; množstvo takto prepravovaných tabakových výrobkov je najmenej 800 kusov cigariet, 400 kusov cigariek, 200 kusov cigár alebo jeden kg tabaku.

Vznik daňovej povinnosti v súvislosti s porušením zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pri výkone daňového dozoru sa colníci stretávajú aj s prípadmi, keď je u fyzickej osoby zistená držba spotrebiteľských balení cigariet, ktoré nie sú označené slovenskými kontrolnými známkami, sú bez kontrolnej známky, resp. sú označené zahraničnou kontrolnou známkou, a o ktorých je podozrenie, že nie sú určené na vlastnú spotrebu fyzickej osoby.

Daňová povinnosť vzniká dňom zistenia tabakových výrobkov, ktoré sa nachádzajú alebo sa nachádzali u osoby, ak táto osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov v súlade so zákonom č. 106/2004 Z. z., a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako vlastnými.

Platiteľ dane je osoba, ktorá nevie preukázať v súlade so zákonom č. 106/2004 Z. z. pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov u nej zistených, ktoré sa u nej nachádzajú alebo sa nachádzali, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako vlastnými.

Základom dane pri cigaretách, ktoré nie sú označené kontrolnou známkou a ktoré sa nedodávajú pod rovnakým obchodným názvom na územie Slovenskej republiky je počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet a vážená priemerná cena cigariet prepočítaná na počet kusov v takomto spotrebiteľskom balení cigariet.

Postup pri výpočte spotrebnej dane z tabakových výrobkov v prípade spotrebiteľského balenia cigariet,ktoré nie je označené kontrolnou známkou a ktoré sa nedodáva pod rovnakým obchodným názvom na územie Slovenskej republiky je nasledovný:

 • vážená priemerná cena cigariet za kalendárny rok 2015 je 156,13 eur na 1 000 kusov cigariet (informáciu zverejňuje na svojom webovom sídle Finančné riaditeľstvo SR)
 • spotrebiteľské balenie cigariet obsahuje napr. 20 kusov cigariet

0,15613 eur (prepočet váženej priemernej ceny cigariet na jeden kus cigarety) x 20 kusov (počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet) = 3,1226 eur, po zaokrúhlení 3,12 eur (cena spotrebiteľského balenia cigariet s 20 kusmi cigariet)

Výpočet kombinovanej sadzby spotrebnej dane z cigariet:

 • percentuálna časť: 3,12 eur x 23 % (daná zákonom č. 106/2004 Z. z.) = 0,7176 eur
 • špecifická časť: 59,50 eur/1 000 kusov (daná zákonom č. 106/2004 Z. z.) → 0,05950 eur/1 kus; 0,05950 eur x 20 = 1,19 eur
 • súčet špecifickej a percentuálnej časti kombinovanej sadzby dane: 0,7176 + 1,19 = 1,9076 eur

Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. sa spotrebná daň zaokrúhľuje  na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

Platiteľ dane je povinný vypočítať daň sám.

Platiteľ dane, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň; to neplatí, ak ide o dovoz tabakových výrobkov.

Daňové priznanie sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií SR vyhláškou.

Vzory daňových priznaní na spotrebnú daň z tabakových výrobkov od roku 2009 nájdete v Katalógu vzorov tlačív.