Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Informácie sú poskytované v nasledovnej štruktúre:

Základy spotrebnej dane z tabakových výrobkov

Základom spotrebnej dane pri tabakovej surovine je množstvo tabakovej suroviny vyjadrené v kilogramoch.
Základom spotrebnej dane pri tabakových výrobkoch je množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v kilogramoch s výnimkou cigariet.
Základom spotrebnej dane pri cigaretách je počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a cena cigariet uvedená na kontrolnej známke.
Základom spotrebnej dane pri bezdymovom tabakovom výrobku je hmotnosť tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku vyjadrená v kilogramoch.

Sadzba spotrebnej dane z tabakových výrobkov 

Vážená priemerná cena cigariet za kalendárny rok 2018  [.pdf; 71 kB; nové okno]

Vážená priemerná cena cigariet za kalendárny rok 2018 je 165,98 eura/1 000 kusov cigariet. 

Sadzba spotrebnej dane na tabakovú surovinu je 76,70 eura/kg.

Sadzba spotrebnej dane z tabakových výrobkov okrem cigariet je ustanovená takto:

 • cigary, cigarky 76,70 eura/kg,
 • pre tabak vo výške 76,70 eura/kg

Sadzba spotrebnej dane z bezdymového tabakového výrobku je 76,70 eur/kg 

Sadzba spotrebnej dane z cigariet je ustanovená takto:

 • kombinovaná sadzba spotrebnej dane:

špecifická časť vo výške 64,10 eura/1 000

percentuálna časť 23 % z ceny cigariet.

Minimálna sadzba spotrebnej dane z cigariet je 100,10 eura/1 000 kusov.

Minimálna sadzba spotrebnej dane z cigariet sa použije, ak výška dane pripadajúca na jeden kus cigarety vypočítaná podľa sadzby dane prepočítanej na kus cigarety spôsobom podľa § 5 ods. 7 zákona č. 106/2004 Z. z. nedosiahne minimálnu sadzbu spotrebnej dane, alebo ak výšku dane na cigarety nie je možné určiť podľa § 5 ods. 7 zákona č. 106/2004 Z. z.

Platnosť sadzby spotrebnej dane z cigariet sa na kontrolnej známke vyjadruje znakom, ktorým je veľké písmeno abecedy (bez diakritiky) v abecednom poradí.

 

Oslobodenie od spotrebných daní pri dovoze tovaru z územia tretieho štátu v osobnej batožine

Viac informácií o oslobodení od spotrebnej dane pri dovoze tabakových výrobkov z územia tretieho štátu nájdete v článku Oslobodenie od cla, DPH a SPD.

V prípade neobchodného dovozu bezdymového tabakového výrobku je od dane je oslobodený neobchodný dovoz bezdymového tabakového výrobku v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov najviac v množstve desať spotrebiteľských balení bezdymového tabakového výrobku, ak cestuje leteckou dopravou, a najviac v množstve dve spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku, ak cestuje inak ako leteckou dopravou. Oslobodenie od dane sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov.

Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani z územia členských štátov Európskej únie na súkromné účely

Ak fyzická osoba na svoju vlastnú spotrebu sama prepraví na územie Slovenskej republiky tabakové výrobky (napr. cigarety, tabak na fajčenie) zdanené v inom členskom štáte Európskej únie (napr. kúpené v stánku PNS, t. j. cena tovaru zahŕňa aj príslušné dane vyberané v tomto členskom štáte Európskej únie na tento druh tovaru), z takto nadobudnutých tabakových výrobkov nevzniká daňová povinnosť na území Slovenskej republiky.

Ak sa použijú tabakové výrobky na iné ako súkromné účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom takéhoto použitia tabakových výrobkov. Platiteľom dane je fyzická osoba, ktorá prepravila tabakové výrobky na daňové územie, pričom je povinná najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Platiteľ dane je povinný vypočítať daň sám.

Pri posudzovaní, či sú tabakové výrobky určené na súkromné účely alebo na podnikateľské účely, sa prihliada na

 1. dôvod nadobudnutia alebo držby tabakových výrobkov a predmet činnosti fyzickej osoby, ak je podnikateľom,
 2. miesto, kde sa tabakové výrobky nachádzajú, alebo spôsob, akým boli tabakové výrobky prepravené,
 3. nadobúdacie doklady týkajúce sa tabakových výrobkov,
 4. množstvo tabakových výrobkov; množstvo takto prepravovaných tabakových výrobkov je najmenej 800 kusov cigariet, 400 kusov cigariek, 200 kusov cigár alebo jeden kg tabaku.

Vznik daňovej povinnosti v súvislosti s porušením zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pri výkone daňového dozoru sa colníci stretávajú aj s prípadmi, keď je u fyzickej osoby zistená držba spotrebiteľských balení cigariet, ktoré nie sú označené slovenskými kontrolnými známkami, sú bez kontrolnej známky, resp. sú označené zahraničnou kontrolnou známkou, a o ktorých je podozrenie, že nie sú určené na vlastnú spotrebu fyzickej osoby.

Daňová povinnosť vzniká dňom zistenia tabakových výrobkov, ktoré sa nachádzajú alebo sa nachádzali u osoby, ak táto osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov v súlade so zákonom č. 106/2004 Z. z., a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako vlastnými.

Platiteľ dane je osoba, ktorá nevie preukázať v súlade so zákonom č. 106/2004 Z. z. pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov u nej zistených, ktoré sa u nej nachádzajú alebo sa nachádzali, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako vlastnými.

Základom dane pri cigaretách, ktoré nie sú označené kontrolnou známkou a ktoré sa nedodávajú pod rovnakým obchodným názvom na územie Slovenskej republiky je počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet a vážená priemerná cena cigariet prepočítaná na počet kusov v takomto spotrebiteľskom balení cigariet.

Postup pri výpočte spotrebnej dane z tabakových výrobkov v prípade spotrebiteľského balenia cigariet,ktoré nie je označené kontrolnou známkou a ktoré sa nedodáva pod rovnakým obchodným názvom na územie Slovenskej republiky je nasledovný:

 • vážená priemerná cena cigariet za kalendárny rok 2018 je 165,98 eur na 1 000 kusov cigariet (informáciu zverejňuje na svojom webovom sídle Finančné riaditeľstvo SR)
 • spotrebiteľské balenie cigariet obsahuje napr. 20 kusov cigariet

0,16598 eur (prepočet váženej priemernej ceny cigariet na jeden kus cigarety) x 20 kusov (počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet) = 3,3196 eur, po zaokrúhlení 3,32 eur (cena spotrebiteľského balenia cigariet s 20 kusmi cigariet)

Výpočet kombinovanej sadzby spotrebnej dane z cigariet:

 • percentuálna časť: 3,32 eur x 23 % (daná zákonom č. 106/2004 Z. z.) = 0,7636 eur
 • špecifická časť: 64,10 eur/1 000 kusov (daná zákonom č. 106/2004 Z. z.) → 0,06410 eur/1 kus; 0,06410 eur x 20 = 1,282 eur, po zaokruhlení 1,28 eur
 • súčet špecifickej a percentuálnej časti kombinovanej sadzby dane: 0,7636 + 1,28 = 2,0436 eur, po zaokrúhlení 2,04 eur 

Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. sa spotrebná daň zaokrúhľuje  na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

Platiteľ dane je povinný vypočítať daň sám.