Preskočiť na hlavný obsah

Spotrebné dane

Spotrebné dane predstavujú nepriame dane selektívneho charakteru, ktoré sa vzťahujú len na vybraný druh tovaru.

Konkrétne ide o:

  1. alkoholické nápoje, ktorými sú lieh, víno, medziprodukt a pivo,
  2. elektrinu, uhlie a zemný plyn,
  3. minerálny olej (napr. motorová nafta, motorový benzín, mazací olej, vykurovací olej, LPG a ďalšie),
  4. tabakové výrobky (cigareta, cigara, cigarka a tabak) a tabakovú surovinu (tabakový list rastliny druhu Nicotiana tabacum,tabakový zvyšok,tabaková fólia).

Spotrebné dane sú jednostupňovou daňou. Vyberajú sa na jednom stupni, a to v zásade pri vyskladnení vybraného druhu tovaru od výrobcu, pretože sa tovar stáva zdaniteľným už výrobou, alebo pri preprave alebo dovoze na územie Slovenskej republiky. Výnos zo spotrebných daní predstavuje nezanedbateľný príjem štátneho rozpočtu, ktorý závisí od konečnej spotreby vybraných druhov tovarov, ktorá je nepriamo regulovaná aj výškou daňového zaťaženia. Spotrebné dane nepatria medzi dane, ktoré by priamo postihovali fyzické osoby alebo právnické osoby. Postihujú ich však nepriamo, a to pri nákupe uvedených vybraných druhov tovarov, keďže spotrebná daň je započítaná do predajnej ceny tovaru.

Ďalšie informácie sú poskytované v štruktúre:

Zákony o spotrebných daniach

Zákony o spotrebných daniach ustanovujú pravidlá, podľa ktorých sa v Slovenskej republike vyberajú jednotlivé spotrebné dane. V týchto zákonoch je upravené, ktorá osoba je povinná platiť spotrebnú daň štátu, aká je výška spotrebnej dane, z ktorých tovarov sa platí spotrebná daň a pod.

Spotrebné dane upravujú na území Slovenskej republiky nasledovné zákony:

Ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a právne predpisy Európskej únie týkajúce sa spotrebných daní nájdete v časti "Zoznam vnútroštátnych predpisov pre spotrebné dane".

Správa spotrebných daní

Správu spotrebných daní vykonávajú colné úrady. Postup colných úradov pri správe spotrebných daní upravujú jednotlivé zákony o spotrebných daniach a tiež procesný zákon, ktorým je Daňový poriadok. V týchto právnych predpisoch je uvedené aké oprávnenia majú colné úrady pri správe spotrebných daní, ale aj aké práva a povinnosti majú daňové subjekty.

Zistenie miestne príslušného colného úradu.

Základy spotrebných daní

V tejto časti sa dozviete o množstevnom vyjadrení predmetu spotrebnej dane, ktoré sa udáva v príslušných merných jednotkách.

Vyberte konkrétny druh spotrebnej dane, ktorá vás zaujíma:

Sadzby spotrebných daní

V tejto časti sa dozviete o zákonom stanovenej dávke, pomocou ktorej sa zo základu spotrebnej dane vypočíta výška spotrebnej dane.

Vyberte konkrétny druh spotrebnej dane, ktorá vás zaujíma:

Oslobodenie od spotrebných daní pri dovoze tovaru z územia tretieho štátu v osobnej batožine

Územie tretieho štátu je územie, ktoré nie je územím Európskej únie (napr. Ukrajina, Egypt, Turecko, Tunisko, Švajčiarsko, Nórsko, USA, a pod.).

V prípade, ak cestujúci dovezie väčšie množstvo nižšie uvedeného tovaru, teda prekročí stanovený limit, oslobodenie od spotrebnej dane sa uplatní iba na tovar, ktorý je do limitu, ostatné množstvo dovezeného tovaru podlieha na území Slovenskej republiky zdaneniu.

Vyberte konkrétny druh tovaru, ktorý vás zaujíma:

Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani z územia členských štátov Európskej únie na súkromné účely

Územie Európskej únie je územie členských štátov Európskej únie – Belgicka, Bulharska, Cypru, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Malty, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Španielska, Švédska a Talianska - podľa čl. 52 Zmluvy o Európskej únii a čl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno, Campioned´Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárskych ostrovov v Španielskom kráľovstve, území Francúzskej republiky uvedených v čl. 349 a čl. 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, územia Alánd a územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v čl. 355 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie..

Územie Slovenskej republiky je daňové územie.

Vyberte konkrétny druh tovaru, ktorý vás zaujíma:

Sankcie

Sankcia je negatívny dôsledok porušenia právne stanovenej povinnosti. Charakter sankcie popisuje príslušná časť všeobecne záväzného právneho predpisu. V tejto časti sa dozviete o verejnoprávnej sankcii týkajúcej sa správneho práva, ktorá má svojou povahou represívny charakter.

V zákonoch o spotrebných daniach sa nachádzajú ustanovenia týkajúce sa pokút, pričom tieto sa ukladajú za správne delikty a za priestupky, t. j. pri ukladaní pokút sa zohľadňuje, či bol zákon porušený právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie (podnikateľom) alebo fyzickou osobou, ktorá nie je oprávnená na podnikanie (nepodnikateľom). Zákony o spotrebných daniach umožňujú aj uloženie pokuty v blokovom konaní fyzickej osobe, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, za porušenie niektorých ustanovení zákonov.

Pokuty sú riešené aj zákonom č. 563/2009 Z. z., [nové okno] podľa ktorého sa postupuje vtedy, ak zákony o spotrebných daniach neustanovujú inak (napr. v súvislosti s nepodaním daňového priznania, s nesplnením registračnej povinnosti a oznamovacej povinnosti podľa zákonov o spotrebných daniach, a pod.)

Sankcie za porušenia zákonov o spotrebných daniach ako aj pokuty zo zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] ukladajú miestne príslušné colné úrady. Sankcie sú peňažného charakteru (vyjadrené v sume alebo percentách) alebo nepeňažného charakteru (napr. zabezpečenie tovaru a jeho následné prepadnutie v prospech štátu).

Výška pokút je stanovená rôzne v závislosti od závažnosti porušenia príslušných zákonov a dopadu na spoločnosť, v niektorých prípadoch pevne stanovenou výškou (napr. vo výške 50 % spotrebnej dane pripadajúcej na množstvo tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vyrobeného bez povolenia a pod.), v iných prípadoch rozpätím (napr. od 30 eur do 16 000 eur). Pri určovaní výšky pokuty prihliada colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.